Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 65/1970 Sb.Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky o změnách a doplňcích vyhlášky č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel

Částka 20/1970
Platnost od 30.06.1970
Účinnost od 30.06.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

65

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí České socialistické republiky

ze dne 23. června 1970

o změnách a doplňcích vyhlášky č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel

Ministerstvo financí České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ministerstvy stanoví podle § 16 písm. c) vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích:


Čl. I

S platností pro Českou socialistickou republiku se mění a doplňuje vyhláška č. 197/1964 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, takto:

1. § 1 zní:

"(1) Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené na území Československé socialistické republiky provozem motorových vozidel se vztahuje, pokud není dále stanoveno jinak,

a) na provozovatele a řidiče tuzemských motorových vozidel,

b) na provozovatele a řidiče cizozemských motorových vozidel. Jako provozovatel motorového vozidla se pro účely této vyhlášky posuzuje i ten, kdo použije motorového vozidla bez vědomí nebo proti vůli provozovatele, jakož i provozovatel podniku, v němž je motorové vozidlo v opravě.

(2) Ustanovení předchozího odstavce se netýká těch provozovatelů a řidičů cizozemských motorových vozidel, kteří při vstupu na území Československé socialistické republiky prokáží*), že jejich odpovědnost je pojištěna u cizozemské pojišťovny, a že ve smyslu zvláštních dohod, jichž jsou účastny i pojišťovny Československé socialistické republiky, je Česká státní pojišťovna zmocněna, aby na účet cizozemské pojišťovny a v rozsahu stanoveném československými předpisy o zákonném pojištění nahradila škody způsobené provozem motorového vozidla během jejich pobytu v Československé socialistické republice stejným způsobem jako za provozovatele nebo řidiče tuzemských motorových vozidel. Při prodloužení pobytu nad dobu uvedenou ve zmocnění však platí od prvého dne této prodloužené doby ustanovení odstavce 1.

(3) Motorovým vozidlem se pro účely této vyhlášky rozumí - s výjimkou vozidel kolejových a trolejových - každé vozidlo, jež se může pohybovat vlastní motorickou silou bez ohledu na to, zda se pro ně vydává technický průkaz motorového vozidla nebo obdobný průkaz vyžadovaný pro motorová vozidla v cizině, či nikoliv; za motorová vozidla se považují i přívěsy a návěsy k těmto vozidlům.

(4) Motorové vozidlo mající znaky uvedené v odstavci 3 je tuzemským nebo cizozemským podle toho, zda má trvalé stanoviště v Československé socialistické republice nebo v cizině.

(5) Zákonné pojištění provozovatelů a řidičů tuzemských motorových vozidel se týká též pojistných událostí, k nimž dojde na ostatním území Evropy a na mimoevropském území Svazu sovětských socialistických republik a Turecka. To však platí jen po dobu uvedenou na zvláštním potvrzení o pojištění vydaném Českou státní pojišťovnou (mezinárodní karta automobilního pojištění nebo jiný doklad)."

2. § 22 odst. 1 zní:

"(1) Jde-li o cizozemské motorové vozidlo, na jehož provozovatele a řidiče se vztahuje zákonné pojištění podle § 1 odst. 1, vzniká povinnost platit pojistné dnem vstupu tohoto vozidla na území Československé socialistické republiky a trvá po dobu jeho pobytu na tomto území."

3. § 23 zní:

"Jde-li o cizozemské motorové vozidlo, jehož provozovatele a řidiče se týká ustanovení § 1 odst. 2, vzniká povinnost platit pojistné teprve tehdy, prodlouží-li se pobyt tohoto vozidla na území Československé socialistické republiky nad dobu, po niž trvá zmocnění uvedené v § 1 odst. 2. Tato povinnost vzniká prvním dnem této prodloužené doby osobám uvedeným v § 22 odst. 2 a trvá po dobu prodlouženého pobytu vozidla na území Československé socialistické republiky. Nebylo-li pojistné zaplaceno, vybere je orgán odbavující vozidlo při výjezdu z Československé socialistické republiky a odvede je na účet územně příslušné pobočky pojišťovny."


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Lér, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

*) Průkazem je ve smyslu zvláštních dohod mezinárodní karta automobilního pojištění nebo jiný doklad.

Přesunout nahoru