Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 62/1970 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí

Částka 19/1970
Platnost od 26.06.1970
Účinnost od 01.07.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

62

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky

ze dne 23. 6. 1970

o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem plánování České socialistické republiky a ostatními zúčastněnými ústředními orgány, Českou radou odborových svazů, Českým svazem družstevních rolníků a Českým svazem výrobních družstev podle § 18 a § 19 vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly, podle § 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech a podle § 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů:


ČÁST I

Všeobecná ustanovení

§ 1

(1) Touto vyhláškou se upravuje poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům, kteří se přestěhují z ostatního území Československé socialistické republiky

a) do vymezeného území pohraničí České socialistické republiky a nastoupí na důležitá, předem stanovená pracovní místa, která je nutno přednostně obsadit v zájmu komplexního rozvoje tohoto území (dále jen "stanovená místa") nebo

b) do vymezeného území při západní hranici Československé socialistické republiky v okresech Cheb, Tachov, Domažlice, Klatovy, Prachatice a Český Krumlov (dále jen "vymezené území při západní hranici ČSSR") a vstoupí tam do pracovního (členského) poměru.

(2) Pro účely této vyhlášky platí vymezení pohraničního území a rozdělení tohoto území do tří kategorií obsažené v příloze k opatření vlády České socialistické republiky k realizaci ekonomických nástrojů k zabezpečení oblastní proporcionality1) a vymezení území při západní hranici Československé socialistické republiky obsažené v příloze k opatření vlády České socialistické republiky k řešení ekonomického a sociálního rozvoje vybraných území při západní hranici ČSSR.2)

ČÁST II

Určení stanovených míst a získávání doosídlenců

§ 2

(1) Stanovená místa v I. a II. kategorii pohraničního území určí na podkladě návrhů státních a družstevních organizací a zařízení společenských organizací (dále jen "organizace") se souhlasem příslušného krajského národního výboru okresní národní výbor, v jehož obvodu jsou tato stanovená místa.

(2) Stanovená místa v III. kategorii pohraničního území lze určit zcela výjimečně v odůvodněných případech. Tato místa určuje příslušný krajský národní výbor se souhlasem ministerstva plánování České socialistické republiky.

(3) Počet stanovených míst podle předchozích odstavců musí být v souladu

a) s plánovanou koncepcí rozvoje příslušné části pohraničního území a s plánovanou strukturou jeho osídlení,

b) s počtem zajištěných bytů (volných domků) pro doosídlence,

c) s plánovanými hospodářskými úkoly organizace,

d) s možnostmi finančního krytí náborových příspěvků a jiných výhod.

ČÁST III

Náborový příspěvek

§ 3

(1) Náborový příspěvek náleží zletilým československým státním občanům, kteří vstoupí do pracovního (členského) poměru na stanoveném místě a splní ostatní podmínky vyhláškou stanovené.

(2) Náborový příspěvek náleží za stejných podmínek též rodinným příslušníkům doosídlenců, kteří nejpozději do šesti měsíců po přesídlení vstoupí do pracovního (členského) poměru na stanoveném místě. Pro rodinné příslušnice doosídlenců se tato lhůta prodlužuje z důvodů těhotenství, mateřství nebo péče o dítě mladší dvou let až do doby tří let po přesídlení.

§ 4

(1) Náborový příspěvek poskytuje organizace, s kterou doosídlenec uzavřel pracovní poměr nebo která jej přijala do členského poměru.

(2) Náklady na náborový příspěvek uhradí organizaci okresní národní výbor, v jehož obvodu je stanovené místo.

§ 5

(1) V I. kategorii pohraničního území se poskytuje náborový příspěvek

a) v zemědělských, lesních a stavebních organizacích a v organizacích pro výrobu stavebních hmot ve výši 15 000 Kčs,

b) v ostatních organizacích ve výši 8 000 Kčs.

(2) V II. kategorii pohraničního území se poskytuje náborový příspěvek

a) v zemědělských, lesních a stavebních organizacích a v organizacích pro výrobu stavebních hmot ve výši 10 000 Kčs,

b) v organizacích školské a zdravotní správy a v zařízeních sociálního zabezpečení ve výši 5 000 Kčs,

c) v ostatních organizacích ve výši 3 000 Kčs.

(3) V III. kategorii pohraničního území lze poskytnout náborový příspěvek do výše 3 000 Kčs.

(4) Ve vymezeném území při západní hranici ČSSR s výjimkou stabilizovaných středisek osídlení3) se poskytuje náborový příspěvek ve všech organizacích ve výši 15 000 Kčs.

(5) Náborový příspěvek lze poskytnout pouze jednou, a to podle odstavců 1 až 3 nebo podle odstavce 4.

§ 6

Pro posouzení charakteru organizace za účelem určení výše náborového příspěvku v téže kategorii pohraničního území je rozhodující charakter převažující činnosti samostatné organizační a hospodářské jednotky, ve které je stanovené místo (např. školní statek se považuje za organizaci zemědělskou, železniční stavitelství za organizaci stavební).

§ 7

(1) Náborové příspěvky podle § 5 odst. 1 až 3 se vyplácejí doosídlencům ve lhůtách a částkách uvedených v příloze této vyhlášky.

(2) Náborový příspěvek podle § 5 odst. 4 se vyplácí doosídlencům, kteří sjednali pracovní (členský) poměr se dnem nástupu do práce nejdříve od 1. března 1986, a to ve lhůtách a částkách uvedených v příloze této vyhlášky pro poskytování náborového příspěvku v I. kategorii pohraničního území v zemědělských, lesních a stavebních organizacích a v organizacích pro výrobu stavebních hmot.

(3) Doosídlenci, který prokáže, že si po přesídlení do pohraničního území zakoupil bytové zařízení, může organizace se souhlasem okresního národního výboru vyplatit druhou splátku nebo její část dříve, než je stanoveno v příloze této vyhlášky.

ČÁST IV

Jiné výhody

§ 8

Doosídlencům - pracovníkům státních a vojenských statků, strojních a traktorových stanic, ostatních státních zemědělských organizací a státních a vojenských lesů - může na jejich žádost okresní národní výbor přenechat k dočasnému užívání bez úplaty zemědělský pozemek ve výměře do 0,50 ha.*)

§ 9

(1) Občanům získávaným na stanovená místa náleží náhrada nutných výdajů spojených s prohlídkou pracoviště a se sjednáním bližších pracovních podmínek. Nutnými výdaji se rozumí jízdné, zvýšené výdaje na stravování a výdaje za ubytování. Výdaje na stravování a ubytování se přitom hradí jen za dobu nezbytně potřebnou k cestě (jízda, uskutečnění prohlídky a sjednání pracovních podmínek).

(2) Jízdné se uhradí v prokázané výši podle tarifů platných pro přepravu druhou třídou osobního vlaku, nebo pokud je to úspornější nebo nezbytné, autobusem. Při délce trati přesahující v nejkratším směru vzdálenost 100 km se uhradí jízdné podle tarifů platných pro přepravu druhou třídou rychlíku, popřípadě autobusem. Cestuje-li občan v noci, uhradí se prokázané jízdné lehátkovým vozem. Při použití vlastního osobního motorového vozidla poskytne se náhrada podle obecných předpisů.**)

(3) Za každý kalendářní den strávený za účelem uvedeným v odstavci 1 na cestě náleží občanu stravné ve výši 20 Kčs, trvá-li cesta v tomto dni aspoň 10 hodin.

(4) Za každou noc, kterou stráví občan na cestě za účelem uvedeným v odstavci 1, náleží mu nocležné ve výši 15 Kčs, pokud mu nebylo národním výborem nebo organizací zajištěno bezplatné ubytování nebo nehradí-li se mu za tuto noc jízdné lehátkovým vozem. Jestliže je výdaj za ubytování vyšší než stanovené nocležné, uhradí se výdaje za ubytování v prokázané výši, nejvýše však v částce 40 Kčs.

(5) Náklady, spojené s prohlídkou pracoviště a se sjednáním bližších pracovních podmínek, uvedené v předchozích odstavcích, uhradí občanovi okresní národní výbor, který jej do pohraničního území vysílá. Tytéž náklady uhradí okresní národní výbor také manželkám (družkám) těchto občanů, jestliže byly vyslány k prohlídce nového bydliště v pohraničí.

(6) Jde-li o občana, kterého získala organizace, uhradí náklady podle předchozích odstavců organizace sama.

§ 10

(1) Doosídlencům získaným na stanovená místa a jejich rodinným příslušníkům náleží náhrada prokázaných jízdních výdajů za cestu z dosavadního bydliště do nového bydliště v pohraničním území podle § 9 odst. 2 a na náhradu prokázaných výdajů za přepravu bytového zařízení a svršků doosídlence a jeho rodinných příslušníků a za pojištění přepravovaných předmětů.

(2) Náhradu výdajů uvedených v odstavci 1 poskytne pracovníkovi organizace, u níž nastoupil na stanovené místo. Organizace může poskytnout doosídlenci přiměřenou zálohu na tyto výdaje.

(3) Náklady podle odstavce 1 uhradí organizaci okresní národní výbor, v jehož obvodu je stanovené místo.

ČÁST V

Společná ustanovení

§ 11

(1) Doosídlenec je povinen vrátit organizaci vyplacený náborový příspěvek, popřípadě jeho vyplacenou část, a částky vyplacené podle § 10 odst. 1, dojde-li ke skončení pracovního (členského) poměru před uplynutím deseti let od nástupu do práce na stanoveném místě.

(2) Povinnost podle odstavce 1 doosídlenec nemá, jestliže

a) pracovní poměr skončil

aa) výpovědí danou organizací, pokud nejde o výpověď pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně nebo z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo o výpověď z toho důvodu, že pracovník vykazuje bez viny organizace neuspokojivé pracovní výsledky,

bb) výpovědí danou pracovníkem podle § 51 odst. 1 písm. c) nebo d) zákoníku práce,

cc) okamžitým zrušením pracovního poměru doosídlence podle § 54 zákoníku práce;

b) členský poměr skončil z obdobných důvodů jako pod písm. a).

(3) Povinnost uvedenou v odstavci 1 doosídlenec nemá také tehdy, jestliže na základě dohody mezi organizacemi uzavřené se souhlasem okresního národního výboru po skončení pracovního (členského) poměru v původní organizaci nastoupí do pracovního (členského) poměru na stanovené místo v jiné organizaci v téže kategorii pohraničního území nebo v kategorii s obtížnějšími podmínkami. Pokud dojde k tomuto přechodu do tří let po přesídlení do pohraničí, může organizace se souhlasem okresního národního výboru přiznat náborový příspěvek doosídlenci, který přichází na nové stanovené místo, snížený o dosud vyplácené částky náborového příspěvku.

(4) Na žádost pracovníka může organizace se souhlasem okresního národního výboru zcela nebo zčásti prominout povinnost stanovenou v odstavci 1 v jiných odůvodněných případech.

(5) Celkovou částku, kterou je doosídlenec povinen vrátit podle odstavce 1, poukáže organizace příslušnému okresnímu národnímu výboru.

§ 12

Okresní národní výbor může odepřít úhradu nákladů podle § 4 odst. 2 a § 10 odst. 3, nebo požadovat vrácení vyplacené úhrady, jestliže organizace porušuje podstatnou povinnost, kterou má vůči doosídlenci podle pracovní smlouvy, popřípadě podle pracovních podmínek sjednaných se členem družstva v členské přihlášce, nebo podle stanov družstva, nebo podle této vyhlášky.

§ 13

Doosídlencům uvedeným v § 1 odst. 1 písm. b) se poskytne náborový příspěvek a jiné výhody za podmínek stanovených v části III. až V. vyhlášky.


ČÁST VI

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 14

(1) Zrušují se

a) Pokyny Státního úřadu plánovacího pro nábor pracovníků k doosídlení pohraničí čj. 151498/59 ze dne 21. května 1959, uveřejněné ve Sbírce instrukcí pro výkonné orgány národních výborů, ročník 1959, částka 12,

b) Směrnice Státní plánovací komise pro poskytování náborových příspěvků a dalších materiálních výhod doosídlencům v pohraničí, uveřejněné v Úředním listu ze dne 25. ledna 1961, částka 4,

c) Pokyny ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství (čj. 211-93.242/1962 ze dne 25. května 1962 a čj. 61/63.713/66-1962 ze dne 9. srpna 1962) o materiálních výhodách doosídlencům v pohraničí na úseku zemědělství a lesního hospodářství, uveřejněné ve Sbírce směrnic pro národní výbory, ročník 1962, částka 32,

d) Pokyny Státní plánovací komise a ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství ze dne 22. července 1963 čj. 182974/63 o poskytování materiálních výhod doosídlencům v pohraničí v zemědělství a lesním hospodářství po delimitaci řízení zemědělství na národních výborech, uveřejněné ve Sbírce směrnic pro národní výbory, ročník 1963, částka 19,

e) Pokyny Státní plánovací komise pro provádění doosídlování pohraničí v letech 1966-1970 čj. 102204/1966 ze dne 28. června 1966, uveřejněné ve Sbírce směrnic pro národní výbory, ročník 1966, částka 6.

(2) Pokud k doosídlení došlo před účinností této vyhlášky, řídí se práva a povinnosti národních výborů, organizací a doosídlenců dosavadními předpisy.

(3) Příslušná částka náborového příspěvku náležející doosídlencům uvedeným v § 1 odst. 1 písm. b) při nástupu do zaměstnání a náhrady jiných výhod jim náležejících se poskytnou nejpozději do čtyř týdnů ode dne účinnosti této vyhlášky.

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1970.


Ministr: Černý v. r.

Ministr: Dr. Hamerník v. r.


Příloha

Výše náborových příspěvků a jednotlivých splátek v Kčs podle kategorií pohraničního území a charakteru organizací

I. kategorie II. kategorie III. kategorie
organizace organizace
zemědělské, lesní, stavební a pro výrobu stavebních hmot ostatní zemědělské, lesní, stavební a pro výrobu stavebních hmot školské a zdravot. správy a zařízení sociál. zabezpečení ostatní
Celkem 15 000 8 000 10 000 5 000 3 000 do 3 000*)
při nástupu 5 000 3 000 4 000 2 500 2 000 1/2
po 3 letech 5 000 2 500 3 000 - - -
po 5 letech 5 000 2 500 3 000 2 500 1 000 1/2

Poznámky pod čarou

1) Toto opatření vlády bylo schváleno usnesením vlády ČSR č. 84 ze dne 15. dubna 1970 a je uveřejněno v Ústředním věstníku ČSR, ročník 1970, částka 4.

2) Toto opatření vlády bylo schváleno usnesením vlády ČSR ze dne 18. března 1986 č. 84 a je uveřejněno v Ústředním věstníku ČSR, ročník 1986, částka 4.

3) Stabilizovaná střediska osídlení jsou uvedena v příloze č. 2 usnesení vlády ČSR ze dne 18. března 1986 č. 84, uveřejněné v Ústředním věstníku ČSR, ročník 1986, částka 4.

*) Vyhláška ministerstva financí č. 104/1966 Sb., o správě národního majetku.

**) Vyhláška ministerstva dopravy č. 41/1965 Sb., o používání vlastních motorových vozidel pracovníky při vnějších výkonech.

*) O konkrétní výši rozhodne krajských národní výbor při výjimečném určení stanoveného místa v organizacích ve III. kategorii pohraničního území.

Přesunout nahoru