Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 58/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

Částka 17/1970
Platnost od 11.06.1970
Účinnost od 03.02.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

58

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. března 1970

o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky


Dne 18. července 1966 byla v Damašku podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky.


Podle svého článku 15 vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. února 1969.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

v z. Ing. Kurka v. r.


DOHODA

o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Syrské arabské republiky, přejíce si učinit opatření ke zřízení pravidelných leteckých obchodních služeb mezi svými zeměmi a přes tyto země, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany si vzájemně poskytují práva stanovená v této Dohodě a její Příloze za účelem zavedení a provozování pravidelných mezinárodních leteckých služeb na stanovených tratích. Tyto služby mohou být zahájeny ihned nebo později podle přání smluvní strany, které se tato práva poskytují.

Článek 2

1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden nebo více leteckých podniků k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Jakmile jedna smluvní strana byla vyrozuměna o určení leteckého podniku druhou smluvní stranou, udělí s výhradou odstavce 3 tohoto článku s nejmenším možným odkladem příslušné provozní oprávnění.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat, aby letecký podnik určený druhou smluvní stranou prokázal, že je způsobilý k plnění podmínek stanovených v zákonech a předpisech, které obvykle platí při provozování mezinárodních leteckých služeb.

Článek 3

1. Zákony a předpisy, které na území jedné smluvní strany upravují vstup, pobyt a výstup letadel užívaných k mezinárodním letům nebo které se vztahují na lety těchto letadel nad tímto územím, budou se vztahovat na letadla určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

2. Zákony a předpisy, které na území jedné smluvní strany upravují vstup, pobyt a výstup cestujících, posádek, poštovních zásilek a zboží budou se vztahovat na cestující, posádky, poštovní zásilky a zboží dopravované letadly určeného leteckého podniku druhé smluvní strany po dobu jejich pobytu na uvedeném území.

Článek 4

1. Letadla používaná určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany k provozování dohodnutých služeb, jakož i jejich obvyklé vybavení, zásoby paliv a mazacích olejů, náhradní díly a zásoby na palubě (včetně potravin, nápojů, tabákových výrobků) a jiné předměty obvykle prodávané na palubě letadel, budou osvobozeny od celních a jiných poplatků a daní při příletu na území druhé smluvní strany za podmínky, že toto vybavení a zásoby zůstanou na palubě až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo použity na palubě letadla za letu, i když se tento let uskuteční nad územím této smluvní strany.

2. Od stejných poplatků a daní s výjimkou poplatků za poskytnuté služby budou rovněž osvobozeny:

a) pohonné hmoty a mazací oleje vzaté na palubu letadel na území jedné smluvní strany a určené pro potřebu letadel používaných určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany k provozu na stanovených tratích, i když tyto zásoby mají být spotřebovány na úseku trati nad územím smluvní strany, kde byly vzaty na palubu,

b) náhradní díly dovezené na území jedné smluvní strany a určené k údržbě nebo opravě letadel používaných určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany při provozu na stanovených tratích,

c) zásoby vzaté na palubu letadel na území jedné smluvní strany v rozsahu stanoveném úřady této smluvní strany a určené k použití na palubě letadel druhé smluvní strany při provozu na stanovených tratích.

3. Obvyklé palubní vybavení, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů, palubní zásoby, jakož i náhradní díly, které jsou na palubě letadel používaných leteckým podnikem určeným jednou smluvní stranou, mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem jejích celních orgánů. V takovém případě budou uloženy pod dohledem těchto orgánů až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo použity v souladu s celními předpisy.

4. Propagační letecké publikace a potřebné kancelářské vybavení, jakož i zařízení kanceláře zastoupení leteckého podniku jedné smluvní strany budou osvobozeny od celních poplatků a jiných daní při dovozu na území druhé smluvní strany.

5. Shora uvedené zásoby, s výjimkou propagačních leteckých publikací uvedených v tomto článku, zvýhodněné při vstupu na území jedné smluvní strany ve smyslu předchozích odstavců, nebudou moci být zcizeny bez souhlasu celních orgánů této smluvní strany.

Článek 5

1. Každá smluvní strana poskytne na základě vzájemnosti určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na svém území osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých leteckých služeb.

2. Poplatky za užívání letišť se budou vybírat podle sazeb stanovených příslušnými orgány každé smluvní strany.

Článek 6

1. Převody příjmů dosažených určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany se budou provádět podle platných devizových předpisů této smluvní strany; v případě, že vlády obou smluvních stran sjednají platební dohodu, budou pro finanční vypořádání platit její ustanovení.

2. Smluvní strany usnadní v co největší míře převody těchto příjmů.

Článek 7

1. Tarify, které budou používat letecké podniky jedné smluvní strany za přepravu na území nebo z území druhé smluvní strany, budou stanoveny v přiměřené výši s přihlédnutím ke všem důležitým okolnostem, zvláště provozním nákladům, přiměřenému zisku a tarifům ostatních leteckých podniků.

2. Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou stanoveny, pokud to bude možné, společnou dohodou určených leteckých podniků obou smluvních stran.

3. Takto určené tarify budou před zavedením podléhat schválení leteckých úřadů smluvních stran.

4. Nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech mezi určenými leteckými podniky, bude případný spor řešen v souladu s ustanoveními článku 11 této Dohody.

Článek 8

Určený letecký podnik každé smluvní strany je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném rozsahu vykonávaných služeb.

Článek 9

1. Na každé z tratí uvedených v Příloze bude cílem dohodnutých služeb uvést do provozu při zachování přiměřeného koeficientu využití dopravní kapacitu, která odpovídá obvyklé a předvídatelné poptávce po mezinárodní letecké přepravě směrem z území nebo na území smluvní strany, která určila letecký podnik provozující tyto služby.

2. Podnik určený jednou smluvní stranou bude moci v mezích kapacity předvídané v odstavci 1 tohoto článku uspokojit poptávku po přepravě mezi územím třetího státu, jímž procházejí tratě stanovené v Příloze, a územím druhé smluvní strany.

3. V případě, že by si letecký úřad jedné smluvní strany nepřál buď částečně nebo plně zajišťovat přepravní kapacitu na jedné nebo více tratích, která na něho připadá, bude moci postoupit na určitou dobu určenému leteckému podniku druhé smluvní strany část nebo celou přepravní kapacitu, která není zajišťována. Toto opatření podléhá schválení leteckých úřadů smluvních stran.

Článek 10

Letecké úřady smluvních stran budou podle potřeby v přímém styku a budou se konzultovat s cílem zajistit provádění této Dohody a její Přílohy.

Článek 11

V případě, že dojde mezi smluvními stranami k jakémukoli sporu týkajícímu se výkladu nebo provádění této Dohody a její Přílohy, bude tento spor urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Jestliže mezi leteckými úřady nebude dosaženo dohody, spor bude urovnán diplomatickou cestou.

Článek 12

1. Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit kterékoliv ustanovení této Dohody, může požádat o konzultaci druhou smluvní stranu. Takováto konzultace se uskuteční do 60 dnů ode dne podání žádosti a může být provedena písemně nebo ústně mezi leteckými úřady smluvních stran.

2. Změna Přílohy této Dohody může být provedena přímou dohodou mezi leteckými úřady smluvních stran. Tato změna bude prováděna ihned.

3. Jakákoli změna této Dohody nebo její Přílohy provedená podle ustanovení odstavců 1 a 2 tohoto článku vstoupí definitivně v platnost, jakmile bude schválena výměnou nót mezi smluvními stranami.

Článek 13

Pro provádění této Dohody a její Přílohy mají dále uvedené výrazy tento význam:

a) "letecký úřad" značí, pokud jde o Československou socialistickou republiku, Správu civilního letectví ministerstva dopravy, a pokud jde o Syrskou arabskou republiku, Generální ředitelství civilního letectví, nebo v obou případech každý orgán, pověřený prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady,

b) "dohodnuté služby" a "stanovené tratě" značí mezinárodní letecké služby a tratě předvídané v Příloze této Dohody,

c) "určený letecký podnik" značí letecký podnik, který jedna smluvní strana oznámila druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat dohodnuté služby.

Článek 14

Každá smluvní strana může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí vypovědět tuto Dohodu. V takovém případě platnost této Dohody skončí rok ode dne předání oznámení druhé smluvní straně, pokud výpověď nebude po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období.

Článek 15

Každá smluvní strana oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této Dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost počínaje datem posledního z těchto písemných oznámení.

Ustanovení této Dohody budou předběžně prováděna ode dne jejího podpisu.

Článek 16

Jedině ustanovení této Dohody a její Přílohy budou upravovat smluvní vztahy v letecké dopravě mezi oběma smluvními stranami a zruší všechny úpravy smluvních vztahů v letecké dopravě, které existovaly mezi těmito smluvními stranami před datem podpisu této Dohody a její Přílohy.

Článek 17

Tato Dohoda bude registrována u generálního sekretáře Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Dáno v Damašku, dne 18. července 1966, ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto Dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za vládu Československé socialistické republiky: Martin Murín v. r.

Za vládu Syrské arabské republiky: Nahed al Khani v. r.

Příloha

k Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky

1. Vláda Syrské arabské republiky poskytne podnikům určeným vládou Československé socialistické republiky právo provozovat letecké služby na tratích stanovených v Seznamu I, za podmínek stanovených touto Přílohou. Československá socialistická republika určuje k provozování dohodnutých leteckých služeb podnik Československé aerolinie.

2. Vláda Československé socialistické republiky poskytne podnikům určeným vládou Syrské arabské republiky právo provozovat letecké služby na tratích stanovených v Seznamu II, za podmínek stanovených touto Přílohou. Syrská arabská republika určuje k provozování dohodnutých služeb podnik Syrian Arab Airlines.

3. Pokud se týká území druhé smluvní strany, má letecký podnik určený každou smluvní stranou podle této Dohody právo:

a) přelétávat toto území bez přistání

b) provádět zde technická přistání

c) provádět zde přistání za účelem vykládání a nakládání při mezinárodní přepravě cestujících, zboží a poštovních zásilek.

Seznam I

Pro letecký podnik určený vládou Československé socialistické republiky:

Praha a/nebo Bratislava- mezilehlá místa- Damašek a/nebo Alepo- místa za Syrskou arabskou republikou

Seznam II

Pro letecký podnik určený vládou Syrské arabské republiky:

Damašek a/nebo Alepo- mezilehlá místa- Praha a/nebo Bratislava- místa za Československou socialistickou republikou

Poznámka 1. Každý letecký podnik určený k provozování dohodnutých leteckých služeb může provádět lety v obou směrech a vynechávat jedno nebo i více mezilehlých míst a míst na území druhé smluvní strany.

Poznámka 2. Místa na stanovených tratích, která nejsou určena, budou dohodnuta leteckými úřady obou smluvních stran a příslušná ujednání vstoupí v platnost výměnou dopisů mezi leteckými úřady.

Přesunout nahoru