Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 55/1970 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970

Částka 16/1970
Platnost od 04.06.1970
Účinnost od 04.06.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

55

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 29. května 1970

o sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970

Federální statistický úřad stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 45 zákona č. 23/1963 Sb., o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1967 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a zákona č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu:


§ 1

Ke dni 1. prosince 1970 se provede sčítání lidu, domů a bytů (dále jen "sčítání"); rozhodným okamžikem je půlnoc z 30. listopadu na 1. prosinec 1970.

§ 2

Sčítání se vztahuje:

1. na všechny

a) osoby, které mají v době sčítání trvalý pobyt na území Československé socialistické republiky nebo se na něm dočasně zdržují, s výjimkou cizích státních příslušníků požívajících diplomatických imunit a výsad a s výjimkou osob, na něž se sčítání nevztahuje podle mezinárodních konvencí;

b) československé státní občany - příslušníky čs. diplomatického personálu v cizině a členy jejich rodin, na československé státní občany - členy posádek československých námořních lodí a všechny ostatní československé státní občany, kteří budou v době sčítání služebně mimo území Československé socialistické republiky;

2. na všechny domy označené popisným číslem, popřípadě na další domy neoznačené popisným číslem, v nichž však někdo v rozhodný okamžik přenocoval;

3. na všechny byty, jež jsou v době sčítání používány k bydlení nebo jsou k bydlení určeny, jakož i na všechna jiná obydlí a přístřeší, v nichž v rozhodný okamžik někdo přenocoval.

§ 3

(1) Sčítání organizuje Federální statistický úřad v součinnosti s Českým statistickým úřadem a Slovenským statistickým úřadem; na území národních republik sčítání provádí Český statistický úřad a Slovenský statistický úřad za pomoci národních výborů a sčítacích komisařů a revizorů (dále jen "sčítací orgány").

(2) Sčítání hromadně ubytovaných příslušníků čs. lidové armády (včetně vojenských újezdů), hromadně ubytovaných příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů a vojsk ministerstva vnitra provedou orgány ministerstva národní obrany a ministerstev vnitra; sčítání v objektech nápravných zařízení provedou orgány ministerstev spravedlnosti.

(3) Sčítání čs. státních občanů, kteří budou v době sčítání služebně mimo území Československé socialistické republiky, provedou ministerstva zahraničních věcí, zahraničního obchodu a národní obrany.

§ 4

Při sčítání se zjišťují tyto osobní údaje: jméno a příjmení, příbuzenský nebo jiný vztah k uživateli bytu, druh pobytu (trvalý nebo přechodný), u osob v místě bydlících a dočasně nepřítomných důvod dočasné nepřítomnosti, u osob přítomných pouze dočasně důvod přechodného pobytu a adresa trvalého pobytu, pohlaví, datum narození, rodné číslo, *) rodinný stav, datum uzavření manželství, pořadí manželství, rok ovdovění nebo rozvodu, státní příslušnost, národnost, mateřský jazyk, nejvyšší dokončený stupeň školního vzdělání a rok jeho ukončení (jen u středních a vysokých škol), druh navštěvované školy, základní ekonomické charakteristiky sčítaných osob, tj. zdroj obživy, hlavní a vedlejší zaměstnání a sociální příslušnost, vyučení (získání odborného vzdělání) v oboru, v němž sčítaný pracuje, název a sídlo organizace, kde sčítaný pracuje, a místo pracoviště, údaje o dojížďce do zaměstnání, školy nebo učení, u žen počet živě narozených dětí všech vůbec a z nynějšího (posledního) manželství.

§ 5

O bytových poměrech sčítaných osob se zjišťují tyto údaje: jméno a příjmení uživatele bytu, zda je byt rozhodnutím národního výboru rozdělen, právní důvod užívání bytu, měsíční úhrada za užívání bytu a služby s tím spojené, technické vybavení bytu (včetně některých předmětů dlouhodobé spotřeby), příslušenství bytu, poloha bytu, počet obytných místností a jejich podlahová plocha a celková plocha bytu; u osob bydlících v pohyblivých a nouzových přístřeších nebo jinak nouzově bydlících mimo byty se zjišťuje druh těchto obydlí a důvod tohoto ubytování. Bydlí-li v bytě dvě (nebo více) domácnosti, zjišťuje se též, zda toto společné soužití je chtěné či nechtěné. Za soubor osob v bytě bydlících se zjišťuje dále, zda tyto osoby hospodaří společně či odděleně (a které z nich), dále rekreační možnosti domácností (rekreační chata či rodinný domek mimo obec bydliště, motorové vozidlo aj.).

§ 6

Předmětem sčítání domů jsou údaje o druhu a vlastnictví budovy, materiálu nosných zdí a krytiny, roku postavení (rekonstrukce) budovy, počtu podlaží, vybavení budovy a počtu bytů v budově; u ubytovacích zařízení sloužících k trvalému ubytování se zjišťuje dále počet obytných místností, jejich podlahová plocha a počet sčítaných osob.

§ 7

(1) Ke sčítání lidu, domů a bytů se používá sčítacích archů, sčítacích lístků a domovních listů.

(2) Pro každý byt je určen zvláštní sčítací arch; sčítané osoby se zapíší jak v místě svého trvalého pobytu, tak v místě přechodného pobytu.

(3) Sčítací arch vyplní uživatel bytu nebo s jeho souhlasem dospělý člen jeho domácnosti o všech osobách v bytě bydlících a osobách v rozhodný okamžik v bytě dočasně přítomných.

(4) Údaje uvedené v § 4 budou zjišťovány též u osob nacházejících se v rozhodný okamžik v ubytovacích, rekreačních a lůžkových zdravotnických zařízeních; tyto osoby vyplní sčítací lístky.

(5) Sčítání domů provede sčítací komisař, který zjistí potřebné údaje u vlastníka nebo správce domu a vyplní příslušný domovní list; výjimku tvoří jednobytové rodinné a rekreační domky, zemědělské usedlosti a provizorní stavby, za které jejich uživatelé vyplní příslušné údaje v oddílu C sčítacího archu.

§ 8

Na sčítání navazuje jako jeho nedílná součást výběrové šetření (tzv. mikrocensus), jehož hlavním účelem je zjištění příjmů obyvatelstva a domácností a dalších údajů o životní úrovni obyvatelstva, které nelze zjistit při sčítání.

§ 9

(1) Každý je povinen uvést správně a včas všechny údaje požadované od něho při sčítání i při výběrovém šetření (§ 8) a sdělit sčítacím orgánům potřebné doplňky a vysvětlivky.

(2) Sčítací orgány jsou oprávněny ověřit si správnost údajů zapsaných do sčítacích tiskopisů; jsou povinny poskytovat osobám, které vyplňují sčítací tiskopisy, požadované vysvětlení, potřebné poučení a pomoc.

§ 10

(1) Osoby zúčastněné na provedení sčítání a na ně navazujícím výběrovém šetření a na zpracování jejich výsledků jsou vázány mlčenlivostí o všech zjišťovaných skutečnostech.

(2) Sčítací tiskopisy nesmějí být nikomu zapůjčeny a s výjimkou sčítacích orgánů a orgánů státní statistiky a účetnictví není nikdo oprávněn do nich nahlížet a údaje v nich uvedené zpracovávat.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda: Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čarou

*) Rodné číslo dětí narozených v r. 1969 a 1970 přiděluje okresní oddělení Českého statistického úřadu, resp. okresní oddělení Slovenského statistického úřadu podle místa narození, rodné číslo osob narozených v roce 1968 a dříve a osob narozených v cizině přiděluje Úřad důchodového zabezpečení v Praze 5, Křížová ulice č. 25.

Přesunout nahoru