Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu

Částka 15/1970
Platnost od 27.05.1970
Účinnost od 01.07.1969
Zrušeno k 04.12.1974 (71/1975 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 9. února 1970

o Dlouhodobé platební dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu

Dne 12. března 1969 byla v Teheránu podepsána Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu.

V souladu se svým článkem 12 byla Dohoda schválena oběma vládami. Podle svého článku 11 odst. 2 je Dohoda prováděna od 1. července 1969.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Marko v. r.

DLOUHODOBÁ PLATEBNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu

Vláda Československé socialistické republiky a Císařská vláda Íránu, odvolávajíce se na článek 5 Dlouhodobé obchodní dohody, podepsané dnešního dne mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:

Článek 1

Platy mezi fyzickými nebo právnickými osobami, sídlícími v Československé socialistické republice, a fyzickými nebo právnickými osobami, sídlícími v Íránu, uvedené níže v článku 4, budou prováděny v rámci této Dohody a podle předpisů, platných v příslušné zemi.

Článek 2

(1) Platy mezi Československou socialistickou republikou a Íránem budou prováděny z československé strany Československou obchodní bankou, a. s., Praha, a z íránské strany Bank Markazi Iran, Teherán.

(2) Bank Markazi Iran, Teherán, jednající jménem Císařské vlády Íránu, otevře ve svých knihách na jméno Československé obchodní banky, a. s., Praha, účet v US dolarech (zúčtovací jednotka) nazvaný "Clearingový účet Československá obchodní banka, a. s., Praha".

(3) Československá obchodní banka, a. s., Praha, jednající jménem vlády Československé socialistické republiky, otevře ve svých knihách na jméno Bank Markazi Iran, Teherán, účet v US dolarech (zúčtovací jednotka) nazvaný "Clearingový účet Bank Markazi Iran, Teherán".

Tyto účty nebudou úročeny a budou vedeny bez bankovních výloh.

(4) Ve prospěch "Clearingového účtu Bank Markazi Iran, Teherán", budou připisovány částky určené k vyrovnání platů, které budou provádět podle této Dohody fyzické a právnické osoby sídlící v Československu ve prospěch fyzických a právnických osob sídlících v Íránu a obdobným způsobem budou k jeho tíži připisovány částky platebních příkazů přijatých a provedených Československou obchodní bankou, a. s., Praha.

(5) Ve prospěch "Clearingového účtu Československá obchodní banka, a. s., Praha" budou připisovány částky určené k vyrovnání platů, které budou provádět podle této Dohody fyzické a právnické osoby sídlící v Íránu ve prospěch fyzických a právnických osob sídlících v Československu a obdobným způsobem budou k jeho tíži připisovány částky platebních příkazů přijatých a provedených Bank Markazi Iran, Teherán.

Článek 3

(1) Československá obchodní banka, a. s., Praha, a Bank Markazi Iran, Teherán, si budou okamžitě navzájem sdělovat všechny platy provedené podle této Dohody.

(2) Platy příjemcům budou prováděny oběma bankami v pořadí přijatých platebních příkazů a v rámci zůstatků na účtech, uvedených v článku 2, a to se zřetelem k technickému úvěru uvedenému níže v článku 5.

Článek 4

Za platy podle této Dohody budou považovány tyto platy:

1. Platy týkající se výměny zboží podle Dlouhodobé obchodní dohody, podepsané dnešního dne mezi oběma zeměmi, včetně výloh s tím spojených, jako:

dopravních výloh všeho druhu, skladovacích výloh, výloh kontroly zboží, celních výloh, přístavních výloh, provize, úroků a bankovních výloh, platů předem, výloh obchodního zastoupení, reklamních výloh, výloh a zisků vyplývajících z tranzitního obchodu, montážních výloh a výloh souvisejících s uvedením do provozu atd.

2. Prémie a náhrady škod z pojištění a zajištění v rozsahu, ve kterém příslušné kontrakty připouštějí placení v US dolarech (zúčtovací jednotka).

3. Periodická vyrovnávání mezi poštovními, telegrafními, telefonními a rozhlasovými správami.

4. Úhrady za služby, studijní, cestovní, udržovací a pobytové výlohy a výlohy za nemocniční léčení.

5. Mzdy, penze, podpory, odměny a honoráře.

6. Poplatky a příjmy z patentů a licencí, ochranných známek, autorských práv a filmů.

7. Předplatné časopisů, periodického tisku a novin.

8. Daně, taxy, poplatky, pokuty a soudní výlohy.

9. Výlohy diplomatického zastoupení a výlohy vynaložené na jiné oficiální účely.

10. Výlohy spojené s výstavami a veletrhy.

11. Výlohy týkající se vědecko-technické spolupráce, kursů odborné přípravy a vysílání expertů.

12. Příjmy umělců a sportovců.

13. Ostatní platy, na nichž se dohodnou obě banky.

Článek 5

K zabezpečení plynulosti platů mezi oběma zeměmi v rámci této Dohody poskytnou si Československá obchodní banka, a. s., Praha, a Bank Markazi Iran, Teherán, vzájemně na účtech uvedených výše v článku 2 technický úvěr do výše 2 500 000 US dolarů (zúčtovací jednotka).

Překročí-li zůstatek technický úvěr, dohodnou se obě strany o nezbytných opatřeních k úhradě tohoto přetažku dodávkami zboží během tří měsíců.

Nebude-li přetažek vyrovnán ve lhůtě tří měsíců, zaplatí dlužnická strana na požádání věřitelské strany ve lhůtě 14 dnů od data takové žádosti částku přetažku v US dolarech nebo v jiné, vzájemně přijatelné měně.

Věřitelská strana však příznivě posoudí žádost dlužnické strany o poskytnutí zvláštního úvěru za předpokladu, že taková žádost bude podána ve výše uvedené lhůtě tří měsíců .

Článek 6

Nabídky, kontrakty, účty a platební příkazy v rámci ustanovení Dlouhodobé obchodní dohody, jakož i této Dohody, budou vyjadřovány pouze v US dolarech (zúčtovací jednotka).

Článek 7

Československá obchodní banka, a. s., Praha, a Bank Markazi Iran , Teherán, se dohodnou o technickém provádění této Dohody.

Článek 8

Při skončení platnosti této Dohody zůstanou clearingové účty i nadále otevřeny po dobu 6 měsíců za tím účelem, aby bylo umožněno dlužnické straně vyrovnání zůstatku vývozem zboží věřitelské straně, jejíž úřady vydají příslušná dovozní povolení, jestliže vydání takových povolení bude vyžadováno platnými zákony a předpisy v příslušné zemi.

Jestliže na konci této šestiměsíční lhůty budou clearingové účty vykazovat ještě zůstatek, bude dlužnická strana povinna jej vyrovnat okamžitě na požádání věřitelské strany v US dolarech nebo v jakékoliv jiné volné měně, na které se obě strany dohodnou.

Transakce, které zůstanou nevyřízeny p o uplynutí výše uvedené lhůty 6 měsíců, budou vyrovnány obvyklým způsobem v souhlase s předpisy platnými v den úhrady.

Článek 9

Zůstatky vykázané k 30. červnu 1969 na účtech uvedených v článku 2 Platební dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu, podepsané dne 29. ledna 1966, budou převedeny na nové clearingové účty uvedené v článku 2 této Dohody.

Platy z kontraktů, uzavřených v rámci Dohod podepsaných dne 29. ledna 1966, nevyrovnané do dne vstupu této Dohody v platnost, budou prováděny prostřednictvím účtů uvedených v článku 2 této Platební dohody .

Článek 10

Tato Dohoda tvoří nedílnou část Dlouhodobé obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu podepsané dnešního dne.

Článek 11

Tato Dohoda nahradí od 1. července 1969 Platební dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu ze dne 29. ledna 1966.

Tato Dohoda je uzavřena na dobu 5 let, bude prováděna od 1. července 1969 a bude platit do 30. června 1974. Po tomto období bude automaticky prodlužována z roku na rok, pokud jedna z obou stran ji 3 měsíce před skončením příslušného roku písemně nevypoví nebo nepožádá o uzavření nové dohody.

Článek 12

Tato Dohoda vstoupí v platnost po schválení oběma vládami.

Vyhotoveno v Teheránu dne 12. března 1969 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Ján Tabaček v. r.

Za Císařskou vládu Íránu: A. N. Alikhani v. r.

Přesunout nahoru