Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií

Částka 14/1970
Platnost od 15.05.1970
Účinnost od 01.01.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 6. ledna 1970

o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií


Dne 31. října 1969 byla v Praze podepsána Obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Indií.


Dohoda vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1970.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


OBCHODNÍ A PLATEBNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Indií

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Indie, berouce s uspokojením na vědomí úspěšný rozvoj hospodářských a obchodních vztahů a přejíce si dosáhnout dalšího zvýšení obchodu a rozšíření jeho struktury a dalšího rozvoje a posílení hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:

Článek 1

Obě vlády budou všemožně rozvíjet a posilovat obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi v souladu se zásadou rovnosti a vzájemných výhod. Budou zkoumat a s největší dobrou vůlí rozhodovat o návrzích, které by jedna z nich předložila k úvaze druhé straně s cílem dosáhnout užších obchodních a hospodářských vztahů.

Článek 2

V období platnosti této Dohody se bude celková hodnota dovozů rovnat celkové hodnotě vývozů uskutečněných jednou z obou zemí. Za tím účelem budou brány v úvahu dovozy podle kontraktů, které již byly nebo budou sjednány na základě této nebo předcházejících Obchodních dohod, ať již tyto dovozy byly nebo budou placeny při odložené lhůtě nebo za hotové, a to se zřetelem k tomu, kdy a jak budou provedeny úhrady na jejich zaplacení. Obdobně budou brány v úvahu splátky na úvěry podle Dohod o hospodářské spolupráci a úhrady úroků z těchto úvěrů.

Článek 3

(1) Obě vlády poskytnou maximum výhod podle svých příslušných zákonů, předpisů a nařízení pro zboží dovážené a vyvážené z jedné země do druhé.

(2) Obě vlády si vzájemně poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod, pokud jde o cla a poplatky jakéhokoliv druhu ukládané na dovozy nebo vývozy nebo v souvislosti s nimi, pokud jde o způsob ukládání takových cel a poplatků a pokud jde o předpisy, formality a poplatky spojené s celním řízením.

(3) Obě vlády si vzájemně poskytnou zacházení, které nebude méně výhodné než zacházení, které je poskytováno kterékoliv jiné zemi, pokud jde o vydávání dovozních a vývozních licencí nebo povolení, kdykoliv takové licence nebo povolení jsou vyžadovány jejich předpisy.

Článek 4

Jakékoliv výhody, úlevy, výsady nebo imunity, poskytnuté jednou ze smluvních stran kterémukoliv výrobku pocházejícímu z území třetí země nebo určenému pro její území, budou poskytovány ihned a bezpodmínečně stejnému výrobku pocházejícímu z území kterékoliv z obou zemí nebo určenému k dovozu do jejího území.

Článek 5

Ustanovení předcházejících článků 3 a 4 se však nebudou týkat poskytování nebo pokračování jakýchkoliv

(a) výhod, které jsou nebo budou poskytnuty kteroukoliv z vlád sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního obchodu,

(b) výhod, úlev, výsad nebo imunit, jakož i preferencí, poskytnutých kteroukoliv z vlád kterékoliv třetí zemi a platných v den vstupu této Dohody v platnost nebo poskytnutých náhradou za ně,

(c) výhod poskytnutých v rámci jakékoliv dohody týkající se rozšiřování obchodu a hospodářské spolupráce mezi rozvojovými zeměmi, která připouští účast všech rozvojových zemí, a jejíž stranou Indie je nebo se může stát.

Článek 6

Vývoz zboží z Československé socialistické republiky do Indie a z Indie do Československé socialistické republiky během platnosti této Dohody bude prováděn na základě přiložených listin "A" (seznam zboží, které je k dispozici pro vývoz z Československa do Indie) a "B" (seznam zboží, které je k dispozici pro vývoz z Indie do Československa), které tvoří nedílnou část této Dohody. Listiny mohou být rozšířeny nebo změněny dohodou mezi oběma vládami.

Článek 7

Dovoz a vývoz zboží uvedeného v článku 6 bude prováděn v souladu s vývozními, dovozními a devizovými předpisy platnými v každé zemi a na základě kontraktů, které budou sjednávány mezi československými organizacemi řádně oprávněnými podle československých zákonů k zahraničně obchodní činnosti jako právnickými osobami na jedné straně a indickými fyzickými a právnickými osobami, včetně organizací, které jsou ve vlastnictví indického státu, na straně druhé.

Článek 8

Zboží takto vyvážené z Československé socialistické republiky do Indie a z Indie do Československé socialistické republiky je určeno k použití v Indii a Československé socialistické republice a nebude reexportováno do jakékoliv jiné země.

Článek 9

(1) Všechny platy obchodní i neobchodní povahy mezi fyzickými a právnickými osobami sídlícími v Československé socialistické republice a fyzickými a právnickými osobami sídlícími v Indii, jakož i kterékoliv jiné platy mezi oběma zeměmi, o nichž bude dosaženo dohody mezi Československou obchodní bankou a. s., Praha a Reserve Bank of India, Bombay, budou prováděny v nepřevoditelných indických rupiích.

(2) Pro účely odstavce 1 tohoto článku

(a) Československá obchodní banka, a. s., jednající jako zástupce vlády Československé socialistické republiky, povede i nadále ústřední účet u Reserve Bank of India a bude oprávněná zřídit a vést jeden nebo více účtů u jedné nebo více obchodních bank v Indii, které jsou oprávněny obchodovat devizami.

(b) Ústřední účet bude používán k ukládání rupiových přebytků a k doplňování účtu (ů) u obchodní banky (obchodních bank), zatímco účet (účty) u obchodní banky (obchodních bank) bude (budou) používán(y) ke všem ostatním operacím.

(3)

(a) Ústřední účet bude doplňován převodem prostředků z účtu (účtů) u obchodní banky (obchodních bank) a dotacemi použitím technického úvěru.

(b) Účet (účty) u obchodní banky (obchodních bank) bude (budou) doplňován(y) převodem prostředků z jiných obdobných účtů a z ústředního účtu.

(4)

(a) Platy povolené podle československých devizových předpisů, které budou prováděny osobami sídlícími v Československé socialistické republice osobám sídlícím v Indii, budou zúčtovány připsáním částek těchto platů k tíži příslušného(ých) účtu (účtů) u obchodní banky (obchodních bank) v Indii.

(b) Platy povolené podle indických zákonů o devizové kontrole, které budou prováděny osobami sídlícími v Indii osobám sídlícím v Československé socialistické republice, budou zúčtovány připsáním částek těchto platů ve prospěch uvedeného (uvedených) účtu (účtů) u obchodní banky (obchodních bank) v Indii.

(5) Podrobnosti týkající se vedení ústředního účtu budou vzájemně dohodnuty mezi Československou obchodní bankou, a. s. Reserve Bank of India.

(6) Jakékoliv zůstatky na rupiových účtech Československé obchodní banky, a. s., uváděných v tomto článku nebo jakýkoliv dluh Československé obchodní banky, a. s., vzniklý použitím technického úvěru, budou po skončení platnosti této Dohody použity v následujících 12 měsících podle vzniklého stavu k nákupu indického nebo československého zboží. Po uplynutí tohoto dvanáctiměsíčního období budou jakékoliv neuhrazené zůstatky vyrovnány způsobem, na němž se obě vlády dohodnou.

(7) Platy, které vyplynou z kontraktů uzavřených během platnosti této Dohody a budou splatné po skončení její platnosti, budou bez zřetele ke skončení platnosti této Dohody provedeny v nepřevoditelných indických rupiích, které budou podle vzniklého stavu použity na nákup indického nebo československého zboží.

Článek 10

(1) Obě vlády souhlasí, využívajíce práva volby přepravce, že budou v nejvyšší možné míře používat lodí ve vlastnictví dopravních organizací obou zemí nebo lodí, které pronajaly, pro přepravu nákladů dovážených nebo vyvážených podle této Dohody, a to za předpokladu světových konkurenčních dopravních sazeb a podmínek.

(2) Obchodní lodi kterékoliv z obou zemí, plující s nákladem nebo bez nákladu, budou při vstupu do přístavů druhé země, pobytu v nich nebo odjezdu z nich požívat nejvyšších výhod, jež jsou poskytovány v souhlasu s jejími zákony, předpisy a nařízeními platnými pro lodě plující pod vlajkou třetích zemí. Tato zásada se však nevztahuje na lodi zabývající se pobřežní plavbou.

Článek 11

Obě vlády souhlasí, že s cílem zvýšit vzájemnou výměnu zboží a rozšířit její strukturu usnadní styk mezi indickými a československými obchodními, výrobními a spotřebními organizacemi formou výměny návštěv a informací a podporou společné spolupráce při zkoumání vzájemných požadavků a způsobu volby dodavatelů a spotřebitelů.

Článek 12

Obě vlády se budou navzájem radit, na žádost kterékoliv z nich a kdykoliv to bude třeba, o otázkách souvisejících s prováděním této Dohody.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. ledna 1970 a bude platit po dobu pěti let.

Dáno a podepsáno v Praze dne 31. října 1969 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, při čemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

F. Hamouz v. r.

Za vládu Indie:

B. R. Bhagat v. r.

SEZNAM "A"

Listina zboží, které je k dispozici pro vývoz z Československa do Indie

I. Investiční celky a zařízení pro průmysl

1. Zařízení pro těžbu uhlí a rud, slévárny, válcovny, zařízení chemického průmyslu, třtinové cukrovary, destilační zařízení, chladírny, cementárny, keramičky, zařízení pro výrobu dieselmotorů, obráběcích strojů, traktorů, motocyklů, jízdních kol, zařízení pro lehké a těžké strojírenství atd.

2. Elektrárny

3. Dřevoobráběcí stroje

4. Důlní zařízení a zařízení pro těžbu nafty

5. Cihelny

6. Drticí a třídicí soupravy

7. Mlýnská zařízení

8. Zařízení mlékáren, zařízení na plnění lahví a ostatní zařízení potravinářského průmyslu

II. Stroje a výrobky strojírenského průmyslu

1. Dieselmotory, dieselagregáty a náhradní díly

2. Elektromotory, generátory a dynama

3. Nabíjecí soupravy

4. Elektrické odporové pece

5. Obloukové a odporové svářecí stroje

6. Transformátory

7. Olejové a vzduchové spínače pro vysoké napětí

8. Rozvodny

9. Bleskojistky

10. Rypadla

11. Traktorové srovnávače

12. Míchačky na maltu a beton, vibrátory

13. Silniční válce

14. Stroje pro silniční dopravu, stavební a silniční stroje

15. Nákladní a osobní lanovky

16. Jeřáby, dopravní pásy a transportéry

17. Akumulátorové zvedací vozíky

18. Kladkostroje

19. Mechanické lopaty

20. Všechny druhy čerpadel, čerpací a filtrační stanice

21. Armatury pro vysoké tlaky

22. Kompresory a ventilátory

23. Elektrické a dieselelektrické lokomotivy

24. Obráběcí stroje, příslušenství, náhradní díly a komponenty

25. Buchary a mechanické lisy

26. Stroje na lití pod tlakem

27. Pneumatické nástroje a zařízení

28. Přesné přístroje, měřidla

29. Elektrické měřicí zařízení

30. Zařízení pro laboratorní zkoušky

31. Jednofázové a třífázové elektroměry a komponenty

32. Elektrické, mechanické a elektronické měřicí přístroje a komponenty

33. Komponenty vodoměrů

34. Kompletní zařízení pro měření a kontrolu pro tepelné hospodářství

35. Vybavení rozhlasových studií

36. Komponenty radiopřijímačů a elektronky

37. Žárovky pro průmyslové účely a zářivky

38. Stroje na výrobu cigaret

39. Řezačky tabáku, stroje na vážení a balení tabákových výrobků

40. Komponenty časoměřicích zařízení a náhradní díly

41. Automatické telefonní ústředny

42. Rozhlasová a televizní studia

43. Roentgenové přístroje

44. Zubolékařské a chirurgické přístroje

45. Projekty a kompletní zařízení nemocnic

46. Statistické a počítací stroje

47. Psací stroje a komponenty

48. Stroje pro tiskárny a polygrafický průmysl

49. Foto a kinopřístroje a komponenty

50. Kuličková a válečková ložiska

51. Textilní stroje a komponenty

52. Obuvnické a kožedělné stroje včetně strojů na výrobu gumové obuvi

53. Náhradní díly pro osobní a nákladní vozy

54. Dumpery a pojízdné jeřáby

55. Servisní zařízení a nářadí pro garáže

56. Průmyslové řetězy

57. Elektrické příslušenství pro motorová vozidla

58. Komponenty palivových vstřikovacích zařízení

59. Zemědělské traktory, náhradní díly a komponenty

60. Přívěsné vozy a závěsné nářadí

61. Letadla

62. Osvětlovací zařízení letišť

63. Užitková a zvláštní vozidla

64. Nákladní automobily, autobusy a trolejbusy

65. Motocykly, skútry, náhradní díly a komponenty

III. Ocel a výrobky z oceli

1. Ocelové konstrukce podle jakékoliv specifikace

2. Ocelové piloty

3. Výrobky ze železa a oceli včetně plátů, drátů, plechů atd.

4. Nástrojová, legovaná a speciální ocel

5. Ocelové výkovky, odlitky a hotové výrobky

6. Bezešvé ocelové trubky pro olejářský průmysl

IV. Ostatní hotové výrobky

1. Gumové dopravní pásy s textilní vložkou nebo dopravní pásy z umělé hmoty

2. Gumotextilní hadice všech druhů

3. Regenerovaná pryž

4. Kožené, igelitové nebo gumotextilní hnací řemeny

5. Zařízení prádelen

6. Elektrické a plynové ohřívače vody

7. Hasicí přístroje a požární poplašná zařízení

8. Ruční elektrické nářadí

9. Ocelové lahve na plyn

10. Osinkocementové tlakové roury

11. Isolační materiál (sklo a skleněná vlna)

12. Isolátory pro vysoké a nízké napětí

13. Laboratorní porcelán

14. Brusiva

15. Keramické řezné nástroje pro obrábění kovů

16. Žáruvzdorné materiály

17. Technické a laboratorní sklo

18. Lisované sklo a jablonecký křišťál všeho druhu

19. Průmyslové plstěnce a technické tkaniny

20. Vysavače

V. Chemikálie, léčiva a příbuzné výrobky

1. Drogy, farmaceutické chemikálie a výrobky

2. Séra a očkovací látky

3. Barviva - polotovary

4. Organické chemikálie

5. Nitrocelulosa

6. Ochranné látky proti chorobám rostlin

7. Anorganické chemikálie včetně formaldehydu sodného

8. Ultramarin

9. Laboratorní chemikálie

10. Průmyslové výbušniny

11. Kaolin a jíly

12. Barviva

13. Pyrotechnické materiály

VI. Různé

1. Knihy, časopisy a známky

2. Fotografický papír a fotochemikálie

3. Slad a chmel

4. Cvočky a obuvnické hřebíčky

5. Zdrhovadla

6. Rýsovací pomůcky

7. Filmy exponované

8. Papír všeho druhu včetně papíru novinového

9. Nukleární a radiometrické přístroje

10. Radioisotopy

11. Sportovní a lovecké zbraně a střelivo

12. Pneumatiky a vzdušnice

13. Obkládačky

14. Sanitní keramika

15. Porcelán a kamenina

16. Ploché sklo

17. Lustry a osvětlovací sklo všeho druhu

18. Plyše

19. Hedvábné a umělohedvábné výrobky

20. Gurkha - klobouky, polotovary

21. Školní a kancelářské potřeby

22. Bižuterie včetně umělých perel a šatonů

23. Hudební nástroje

SEZNAM "B"

Listina zboží, které je k dispozici pro vývoz z Indie do Československa

I. Potraviny

1. Ovoce, čerstvé, sušené, zpracované a konzervované včetně všech druhů ovocných šťáv

2. Kešú ořechy

3. Vlašské ořechy a jádra

4. Pepř

5. Ostatní koření

6. Pokrutiny podzemnicové, rýžové otruby a jiná olejnatá semena

7. Krmné směsi

8. Konzervované ryby a raci

9. Olej z žraločích jater

10. Podzemnice olejnatá, ručně tříděná

11. Zvířecí střívka

12. Rybí moučka

13. Sezamové semeno (jedlé)

II. Nápoje a tabák

1. Čaj

2. Káva

3. Tabák

4. Rozpustný čaj

5. Rozpustná káva

III. Suroviny, nejedlé

1. Šelak (všechny druhy) a výrobky z šelaku

2. Kůže a kožky, surové, poločiněné a činěné

3. Zpracované kůže

4. Éterické oleje

5. Kokosová vlákna, příze a výrobky z kokosových vláken

6. Vlákno "Palmyra"

7. Lodní lana z kokosového vlákna a sisalu

8. Bavlněný odpad

9. Činidla, např. výtažek z myrobolanu

10. Tragantová pryskyřice

IV. Nerosty a příbuzné materiály

1. Slída a výrobky ze slídy

2. Železná ruda

3. Manganová ruda

4. Kyanit

5. Sillimanit

6. Stratit

7. Ilmenit

8. Pálený magnesit

9. Ferromangan

V. Rostlinné oleje

1. Ricinový olej

2. Olej z bavlníkového semene

3. Lněný olej

VI. Investiční celky a zařízení pro průmysl

1. Cukrovary

2. Všechny druhy strojů na zpracování čaje

3. Papírny o malé kapacitě

4. Váhy, mostní váhy

5. Závody na vyluhování látek

6. Cementárny

7. Chladírny a mrazírny

8. Chladiče na vodu

9. Závody na výrobu kyseliny sírové

10. Úpravny vody a čisticí stanice

11. Závody na výrobu superfosfátu

12. Průmyslové a balené kotle

13. Chladicí věže pro průmysl

14. Stavební stroje jako drtiče kamene, míchačky betonu, vibrátory na beton

15. Mlékárny

16. Závody na výrobu osinkocementových desek a rour

17. Elektrické mostní a pojízdné jeřáby

18. Stroje na stříkání thermoplastů

VII. Strojírenské výrobky včetně válcované oceli

1. Výrobky z válcované oceli včetně ocelových trubek, rour a armatur

2. Ocelové odlitky a výkovky

3. Trubky a armatury

4. Výrobky ze železa včetně prefabrikovaných ocelových konstrukcí, armovacích ocelových prutů, stavebního spojovacího materiálu, všech druhů jehel atd.

5. Koupelnové baterie všech druhů a provedení

6. Kompresory

7. Tiskařské a knihařské stroje

8. Mrazírenské stroje

9. Stroje na výrobu hřebíků a napínáčků

10. Mikroskopy

11. Váhy a mostní váhy

12. Průmyslové šicí stroje

13. Odstředivá čerpadla a jiné druhy čerpadel

14. Hydraulické lisy

15. Diamantové nástroje

16. Plátky ze slinutého tungstenu

17. Nástroje s plátky ze slinutého tungstenu

18. Ruční a drobné nářadí

19. Drobné řezné nástroje

20. Svorníky, matky, šrouby a jiné spojovací prvky

21. Hydraulické variátory

22. Matematické, vědecké a kontrolní přístroje

23. Odporové svářečky jako bodové svářečky a svářečky na tupo

24. Formovací stroje pro slévárny

25. Elektrické obloukové pece

26. Obráběcí stroje včetně radiálních vrtaček, hoblovek, vodorovných obrážeček, svislých obrážeček, pásových pil

27. Ocelové pilníky, pilové listy pro rámové a pásové pily

28. Textilní stroje a příslušenství

29. Jehly pro šicí a pletací stroje

30. Ruční pletací stroje

31. Galvanizované ocelové roury a trubky do světlosti 75 mm opatřené závitem a osazením a trubky do světlosti 50 mm svařené odporem

32. Brusné kotouče a brusiva

33. Prášek z karbidu tungstenu a výrobky z něho

34. Vysokootáčkové vertikální dieselmotory, chlazené vodou i vzduchem do výkonu 40 HP

35. Elektrické motory s kotvou na krátko a kroužkové do výkonu 75 HP, tropikalizované

36. Posunovací lokomotivy pro průmyslové závody

37. Přístroje pro kontrolu průmyslových procesů

38. Odsávací ventilátory a větráky

39. Přípravky a upínadla

40. Součástky automobilů jako pístní kroužky, kompletní písty,čepy, ojnice, klikové hřídele, filtry a součástky filtrů, součásti elektrovýzbroje, osy, chladiče, ventily k motorům, brzdové soupravy, brzdové obložení, spojky, palivové ostřikovací zařízení, ložisková pouzdra, dynama, samočinné startéry, stírače oken, tlumiče nárazů, gumové dílce, hlavní reflektory, listová péra atd.

41. Odlitky a výkovky z šedé litiny, ocelolitiny a oceli

42. Elektrické rozvodny

43. Osvětlovací zařízení pro vlaky

44. Prefabrikované ocelové konstrukce jako věže atd.

45. Holicí čepelky

46. Počítací stroje

47. Dopravní zařízení, komponenty a příslušenství

48. Lesklé tyče

49. Drátěná lana

50. Železniční vagóny

51. Nákladní automobily s dieselmotorem a ostatní užitková vozidla

52. Rypadla

53. Silniční válce

54. Veškerá osvětlovací zařízení

55. Zářivky

56. Miniaturní žárovky

57. Rtuťové lampy

58. Chladničky

59. Klimatizéry

60. Radiopřijímače

61. Spínače

62. Bleskojistky

63. Roentgeny

64. Vodoměry

65. Měřicí zařízení pro domácnosti

66. Transformátory

67. Rozmnožovací stroje

68. Psací stroje

69. Počítače

70. Drátěná tkanina z fosforové bronzi

71. Rozpínavý kov

72. Kuličková a válečková ložiska

73. Průmyslové válečkové řetězy

74. Tranzistorová rádia a radiosoučástky

75. Zámky a visací zámky

76. Tlakové lampy a krby

77. Akumulátory a suché články

78. Ruční svítilny

79. Hliníkové kabely

VIII. Ostatní hotové výrobky

1. Bavlněné tkaniny

2. Vlněné tkaniny

3. Vlněná trikotáž

4. Bavlněná trikotáž

5. Ostatní směsové tkaniny

6. Stávkové zboží

7. Nylonové ponožky

8. Jutové výrobky včetně jutové plachtoviny

9. Doutníky a cigarety

10. Linoleum a ostatní materiály z umělé kůže

11. Kožená obuv a výrobky z kůže

12. Sportovní potřeby

13. Barvy, fermeže, emaily a laky

14. Překližky a dyhy z ořechového dřeva

15. Brýlové obruby

16. Výrobky z umělých hmot

17. Podlahová krytina PVC

18. Syntetické pryskyřice jako Alkyd, Phenolic, Maleic, Malamine formaldehyde a roztok PVC

19. Ozdobné fenolové lamináty

20. Pneumatiky a vzdušnice pro auta

21. Umělohedvábný kord na pneumatiky

22. Thermoláhve

23. Sklo zesílené drátem, ozdobné sklo

24. Štětiny

25. Teleskopické trubky

26. Grafitové elektrody

27. Smaltované nádobí

IX. Rukodělky

Indické rukodělky a výrobky domácího průmyslu, tj. ručně tkané výrobky (bavlněné a hedvábné), umělecké předměty ze stříbra, mědi a mosazi, výrobky bidri, předměty vyřezávané ze dřeva atd.

X. Chemikálie, farmaceutické a příbuzné výrobky

A. Organické a anorganické chemikálie

1. Etylenglykol

2. Etylacetát

3. Kysličník etylnatý

4. Etyren

5. Formaldehyd

6. Kyselina chromová

7. Trichloretylen

8. Dvojchroman sodný

9. Perboritan sodný

10. Uhličitan barnatý

11. Chlorid rtuťnatý

12. Chlorid amonný

13. Síran hořečnatý

14. Chlorid vápenatý

15. Syntetická barviva - Azobarviva, naftoly, kipová barviva, sirná barviva, textilní pomocné přípravky

16. Optické zjasňovače

17. CMC (Carboxymetylcelulosa)

18. Syntetické detergenty

19. Toaletní potřeby a kosmetika

20. Chromové pigmenty

21. Gumárenské urychlovače

22. Cigaretový papír

23. Karbonový papír

B. Farmaceutické výrobky (polotovary)

1. Chinin

2. Emetin HCL

3. Cortison a příbuzné sloučeniny

4. Dusičňan strychninu

5. Camaquin amodiaquin

6. Sexuální hormony

7. Vitamíny, A a K

C. Ostatní

1. Polyetylen

2. Léčivé byliny

XI. Různé

1. Výrobky z osinkocementu

2. Školní a kancelářské potřeby

3. Chirurgické nástroje a nemocniční přístroje

4. Filmy, exponované

5. Knihy a časopisy

6. Tapioka

Přesunout nahoru