Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 44/1970 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech

Částka 13/1970
Platnost od 11.05.1970
Účinnost od 11.05.1970
Zrušeno k 01.07.1991 (216/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

44

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí

ze dne 13. dubna 1970,

kterou se provádí zákon o cestovních dokladech

Ministerstvo vnitra Československé socialistické republiky a ministerstvo zahraničních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech:


Druhy cestovních dokladů

§ 1

(1) Cestovními doklady občanů Československé socialistické republiky k překročení státních hranic Československé socialistické republiky a k pobytu v cizině jsou:

a) cestovní pas, zvláštní pas, služební pas a diplomatický pas opatřené příslušnou výjezdní doložkou,

b) cestovní příloha k občanskému průkazu, turistická propustka, pohraniční propustka, průkaz pro překročení státních hranic a jiné cestovní doklady, které budou vydávány na základě mezinárodních smluv sjednaných Československou socialistickou republikou,

c) cestovní průkaz,

d) cestovní soupiska, kterou lze vydat výjimečně jako společný cestovní doklad účastníkům hromadného zájezdu do ciziny.

(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.

(3) Cestovním dokladem osob bez státní příslušnosti, jež mají trvalý pobyt v Československé socialistické republice, je cestovní průkaz totožnosti.

(4) Cestovní doklady jsou majetkem československého státu.

§ 2

Cestovní doklad obsahuje osobní údaje držitele a údaje o územní a časové platnosti.

§ 3

(1) Pas se vydává s územní platností do všech států světa zpravidla na 5 let; platnost pasu může být prodloužena.

(2) Pro použití pasu k cestě do ciziny a k pobytu v cizině jsou rozhodující údaje ve výjezdní doložce (§ 6).

§ 4

(1) Cestovní příloha k občanskému průkazu je dokladem k cestě do států v ní uvedených, s nimiž Československá socialistická republika uzavřela dohody umožňující cesty na základě tohoto cestovního dokladu.

(2) Turistická propustka je spolu s občanským průkazem dokladem k cestě do smluvně vymezených oblastí sousedního státu.

(3) Pohraniční propustka je spolu s občanským průkazem dokladem opravňujícím občana, který má trvalý pobyt v pásmu pohraničního styku, k cestě do smluvně vymezených oblastí sousedního státu.

(4) Průkaz pro překročení státních hranic se vydává na základě mezistátních dohod se sousedními státy a opravňuje občana, který plní pracovní úkoly na státních hranicích, pohybovat se do smluvně určené vzdálenosti na území sousedního státu.

§ 5

Cestovní průkaz je náhradním cestovním dokladem k jednotlivé cestě, s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Vydává se čs. občanům, kteří nemají jiný cestovní doklad, zejména k návratu do Československé socialistické republiky a v naléhavých případech výjimečně též k cestě do států, které jej jako cestovní doklad uznávají.

§ 6

Výjezdní doložka

(1) Výjezdní doložka obsahuje údaje, pro které státy, k jakému účelu, na kolik cest a na jakou dobu platí.

(2) Udělení výjezdní doložky může být odepřeno nebo udělená výjezdní doložka může být zrušena nebo omezena z týchž důvodů, pro které může být vydání cestovního dokladu odepřeno, vydaný cestovní doklad odňat nebo omezena jeho platnost.

(3) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a je zapsán v jejich pasech, musí být uveden též ve výjezdní doložce jednoho z nich.

(4) K cestám a k pobytu v Bulharské lidové republice, Maďarské lidové republice, Mongolské lidové republice, Německé demokratické republice, Polské lidové republice, Rumunské socialistické republice a Svazu sovětských socialistických republik nemusí být pas opatřen výjezdní doložkou.

Vydávání cestovních dokladů

§ 7

(1) Cestovní doklad k soukromé cestě se vydává na žádost, kterou může podat občan starší 15 let, popřípadě organizace, jde-li o žádost o vydání cestovní soupisky.

(2) Cestovní doklad ke služební cestě se vydává na žádost, kterou podá orgán nebo organizace oprávněná vyslat občana na služební cestu.

(3) Žádost o vydání cestovního dokladu nezletilému mladšímu 15 let podává jeho zákonný zástupce.

(4) Občan je povinen uvést v žádosti pravdivě a úplně všechny okolnosti důležité pro rozhodnutí o vydání cestovního dokladu.

(5) Žádosti se podávají na úředních tiskopisech.

(6) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují též na žádosti o udělení výjezdní doložky a na žádosti o provedení změn, prodloužení platnosti a o rozšíření platnosti cestovního dokladu nebo výjezdní doložky.

§ 8

(1) Žádost o vydání, provedení změn, o prodloužení a rozšíření platnosti cestovního dokladu a výjezdní doložky přijímá a rozhoduje o ní

a) orgán pasů a víz ministerstva vnitra České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky (dále jen "orgán pasů a víz") příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, jde-li o cestovní doklad k soukromé cestě do ciziny; v odůvodněných případech může žádost přijmout a výjimečně o ní rozhodnout se souhlasem orgánu pasů a víz příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele orgán pasů a víz příslušný podle místa přechodného pobytu žadatele; jde-li o cestovní soupisku, přijímá žádost zpravidla orgán pasů a víz podle místa trvalého pobytu většiny účastníků hromadného zájezdu do ciziny,

b) ministerstvo zahraničních věcí, jde-li o diplomatický a služební pas,

c) ministerstvo vnitra České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, jde-li o zvláštní pas a jiné cestovní doklady k služebním cestám s výjimkou diplomatického a služebního pasu.

(2) Ministerstvo vnitra České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky může v zájmu urychlení rozhodování o žádostech uvedených v odst. 1 písm. a) a c) určit, aby je v naléhavých případech přijímal a rozhodoval o nich kromě příslušného orgánu též jiný orgán pasů a víz.

(3) Občan v cizině podává žádost o vydání, prodloužení a rozšíření platnosti cestovního dokladu a výjezdní doložky a o provedení změn u československé diplomatické mise nebo konzulárního úřadu, které povolují ve vlastní působnosti cesty do Československé socialistické republiky a jiných států občanům žijícím trvale v cizině; ostatním občanům mohou prodloužit platnost výjezdní doložky až o jeden měsíc ze služebních a naléhavých zdravotních, rodinných a dopravních důvodů. Prodloužení ohlásí neprodleně ministerstvu vnitra České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky podle místa trvalého pobytu občana.

(4) Žádá-li občan zdržující se přechodně v cizině o prodloužení platnosti výjezdní doložky z jiných důvodů než uvedených v odst. 3 nebo o více než jeden měsíc, rozhodne o jeho žádosti orgán pasů a víz ministerstva vnitra České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky příslušný podle místa jeho trvalého pobytu.

§ 9

Orgány Sboru národní bezpečnosti vykonávající službu na hraničních přechodech (dále jen "orgány pasové kontroly") mohou opravovat a doplňovat údaje v cestovních dokladech po předchozím souhlasu orgánu, který cestovní doklad vydal, popřípadě udělil výjezdní doložku.

§ 10

(1) K žádosti o vydání cestovního dokladu a udělení výjezdní doložky je nutno předložit

a) osobní doklady potvrzující totožnost a osobní stav občana a stanovený počet fotografií,

b) písemný souhlas rodičů nebo jiného zákonného zástupce s jejich ověřeným podpisem, je-li žadatelem nezletilý starší 15 let; žádá-li občan o samostatný doklad pro nezletilé dítě nebo o zápis dítěte mladšího 15 let do svého cestovního dokladu, písemný souhlas druhého rodiče s jeho ověřeným podpisem,

c) písemný souhlas zákonného zástupce občana, jehož způsobilost k právním úkonům je omezena nebo který je způsobilosti k právním úkonům zbaven; podpis zákonného zástupce musí být ověřen,

d) výpis z rejstříku trestů,

e) potvrzení o souhlasu vedoucího nebo jím zmocněného zástupce organizace, u níž je občan v pracovním nebo služebním poměru,

f) potvrzení o souhlasu ředitele školy nebo pověřeného akademického funkcionáře vysoké školy, studuje-li občan střední nebo vysokou školu; potvrzení o souhlasu příslušného okresního národního výboru, jde-li o přerušení povinné školní docházky na dobu delší než 5 měsíců,

g) potvrzení o souhlasu místního národního výboru příslušného podle místa trvalého pobytu, není-li občan v pracovním ani služebním poměru ani nestuduje,

h) potvrzení o souhlasu vojenské správy, je-li žadatelem občan, který podléhá branné povinnosti a nesplnil ještě odvodní povinnost nebo jde-li o odvedence, vojáka na trvalé dovolené nebo o vojáka v záloze ve věku do 50 let; toto potvrzení se nevyžaduje k cestám do členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci na dobu kratší než 30 dnů.

(2) Orgán přijímající žádost o vydání cestovního dokladu nebo o udělení výjezdní doložky může požadovat předložení dalších dokladů, které jsou nutné k rozhodnutí o žádosti, popřípadě jejich překlad.

(3) Potvrzení uvedené v odstavci 1 písm. b) až h) a popřípadě i další doklady podle odst. 2 mohou orgány uvedené v § 8 požadovat též k rozhodnutí o prodloužení nebo rozšíření platnosti cestovního dokladu nebo výjezdní doložky.

(4) Potvrzení uvedené v odstavci 1 písm. b) až h) a v odstavci 3 nesmí být starší 30 dnů před podáním žádosti.

§ 11

Hraniční průvodka

(1) Občan je povinen při každém překročení státních hranic Československé socialistické republiky odevzdat orgánům pasové kontroly řádně a čitelně vyplněnou hraniční průvodku, obsahující zejména jeho osobní údaje, místo trvalého pobytu a údaje, do kterých států a na jakou dobu cestuje. Při služebních cestách občan odevzdá hraniční průvodku opatřenou razítkem a podpisem vysílající organizace.

(2) Muži ve věku od 18 do 60 let jsou povinni předložit na požádání orgánům pasové kontroly potvrzení o odevzdání vojenského průkazu.

§ 12

Hlášení občanů v cizině

Občan je povinen ohlásit počátek a místo svého pobytu, číslo cestovního dokladu a ukončení pobytu osobně nebo písemně nejbližší příslušné československé diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu

a) potrvá-li jeho soukromý pobyt v cizině déle než 60 dnů, a to do 15 dnů od příjezdu do země,

b) potrvá-li jeho služební pobyt v socialistickém státě déle než 14 dnů; při služebním pobytu delším než 3 dny v jiném státě je občan povinen ohlásit se neprodleně po příjezdu do země.

§ 13

Ukládání cestovních dokladů

(1) Cestovní doklad vydaný k služební cestě je občan povinen odevzdat po návratu do Československé socialistické republiky ústřednímu orgánu nebo vedoucímu organizace, na jehož žádost byl vydán.

(2) Orgán nebo organizace jsou povinny cestovní doklad uvedený v odstavci 1 řádně uložit a zabezpečit, aby nebyl použit k jinému účelu než pro který byl vydán; odpadl-li tento účel, vrátí cestovní doklad orgánu, který jej vydal.

(3) Diplomatické a služební pasy vydané k jedné cestě odevzdají orgány a organizace uvedené v odstavci 1 ministerstvu zahraničních věcí.

§ 14

Ztráta platnosti cestovního dokladu

Cestovní doklad ztrácí platnost před uplynutím doby v něm uvedené, jestliže

a) byl poškozen tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny,

c) podoba držitele cestovního dokladu neodpovídá fotografii v cestovním dokladu,

d) držitel cestovního dokladu zemřel.

§ 15

Odnětí a zadržení cestovního dokladu

(1) O odnětí cestovního dokladu ve smyslu zákona o cestovních dokladech rozhoduje orgán, který jej vydal, a jde-li o pas, orgán, který naposled udělil výjezdní doložku.

(2) Cestovní doklad, o jehož odnětí bylo rozhodnuto podle odstavce 1, jehož doba platnosti uplynula nebo jenž ztratil platnost z důvodů stanovených v § 14, může odejmout orgán pasů a víz, orgán pasové kontroly, ministerstvo zahraničních věcí, československá diplomatická mise, konzulární úřad nebo orgán činný v trestním řízení.

(3) Orgán uvedený v odstavci 2 může zadržet cestovní doklad, lze-li důvodně očekávat, že příslušný orgán podle odstavce 1 rozhodne o jeho odnětí.

(4) Orgán, který odňal nebo zadržel cestovní doklad, je povinen vydat o tom držiteli cestovního dokladu potvrzení a cestovní doklad neprodleně předat příslušnému orgánu podle odstavce 1.

§ 16

Ztráta a odevzdání cestovního dokladu

(1) Ztrátu cestovního dokladu ohlásí držitel neprodleně orgánu, který jej vydal, popřípadě orgánu Veřejné bezpečnosti. Došlo-li ke ztrátě v cizině, ohlásí ji nejbližší československé diplomatické misi nebo konzulárnímu úřadu a po návratu do Československé socialistické republiky orgánu, který cestovní doklad vydal.

(2) Kdo najde cizí cestovní doklad, je povinen jej neprodleně odevzdat nejbližšímu orgánu pasů a víz, popřípadě orgánu Veřejné bezpečnosti.

§ 17

Plavecká knížka

Plavecká knížka vydaná československému občanu nahrazuje cestovní doklad, je-li opatřena výjezdní doložkou.

§ 18

Služební cesta

Služební cestou podle této vyhlášky je cesta, na kterou je občan vyslán orgánem nebo organizací podle příslušných předpisů.

§ 19

Povolování úlev

Ministerstvo vnitra ČSSR nebo ministerstvo zahraničních věcí po vzájemné dohodě nebo orgány jimi zmocněné mohou v odůvodněných případech povolit úlevy z ustanovení této vyhlášky.


§ 20

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška č. 64/1965 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech a vyhláška č. 147/1968 Sb., jíž se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí č. 64/1965 Sb.


§ 21

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr zahraničních věcí: Ing. Marko v. r.

Ministr vnitra Československé socialistické republiky Ing. Kaska v. r.

Přesunout nahoru