Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 4/1970 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů

Částka 1/1970
Platnost od 18.02.1970
Účinnost od 18.02.1970
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

4

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky

ze dne 23. ledna 1970

o odměňování pracovníků podniků a hospodářských zařízení zřízených společenskými organizacemi a drobných provozoven národních výborů

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví podle § 12 zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, v dohodě s Českou radou odborových svazů:


§ 1

Tato vyhláška se vztahuje na podniky a hospodářská zařízení zřízené společenskými organizacemi a vykonávající hospodářskou činnost na základě příslušných předpisů, popřípadě povolení národních výborů (dále jen "hospodářská zařízení") a na drobné provozovny národních výborů (dále jen "drobné provozovny"). *)

§ 2

(1) Odměňování pracovníků hospodářských zařízení a drobných provozoven, pokud není upraveno zvláštními mzdovými předpisy vydanými pro ně ústředními orgány, se řídí

a) u pracovníků zaměstnaných prodejem zboží, v pohostinství při výrobě jídel a obsluze, v odvětví cestovního ruchu mzdovými předpisy, které platí pro odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu, *)

b) u ostatních pracovníků mzdovými předpisy, které platí pro odměňování pracovníků v organizacích místního hospodářství,**) s omezeními uvedenými v dalších odstavcích.

(2) Úkolové mzdy lze používat jen pro odměňování prací, pro něž jsou stanoveny pokrokové výkonové normy. Podílové mzdy lze používat jen pro odměňování drobných služeb obyvatelstvu, a to se souhlasem orgánu, který organizaci zřídil. Při používání obou forem mzdy musí být zároveň splněny ostatní podmínky stanovené ve mzdových předpisech uvedených v odstavci 1.

(3) Pro odměňování pracovníků hospodářských zařízení a drobných provozoven, na něž se vztahuje tato vyhláška, nelze používat mzdových předpisů platných pro pracovníky v provozovnách ve zvláštním zapojení na hospodaření podniků místního hospodářství.

(4) Společenské organizace sledují úroveň výdělků ve svých hospodářských zařízeních a zabezpečují, aby nepřevýšila úroveň obvyklou ve stejných profesích (funkcích) v obdobných provozovnách organizací místního hospodářství, popřípadě státního obchodu; kdyby došlo k takovému převýšení nebo k němu mohlo dojít, stanoví pro složky mzdy, které nejsou základní mzdou ani příplatkem k ní, přiměřený limit. Totéž platí pro národní výbory, pokud jde o jejich drobné provozovny.

§ 3

V České socialistické republice pozbývá platnosti článek 2 odst. 2 směrnic ministerstev financí a vnitra a Ústřední komise lidové kontroly a statistiky ze dne 17. srpna 1966 č. j. MF 351/32 000 1966 o drobných provozovnách národních výborů (poř. č. 10 Sbírky směrnic pro národní výbory).


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Dr. Hamerník v. r.

Poznámky pod čarou

*)  Směrnice ministerstev financí a vnitra a Ústřední komise lidové kontroly a statistiky ze dne 17. srpna 1966 čj. MF 351/32.000-1966 o drobných provozovnách národních výborů (poř. č. 10/1966 Sbírky směrnic pro národní výbory).

*) Výnos ministerstva vnitřního obchodu ze dne 18. prosince 1967, o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu, uveřejněný ve Zpravodaji ministerstva vnitřního obchodu č. 13 až 14 pod poř. č. 3 (reg. v částce 39/1968 Sb.), ve znění výnosu ze dne 11. července 1968, kterým se zrušují některá ustanovení výnosů č. 35/1965 Věstníku ministerstva vnitřního obchodu, o odměňování práce v organizacích státního obchodu, a č. 3/1967 Zpravodaje ministerstva vnitřního obchodu, o odměňování obchodně provozních pracovníků v organizacích státního obchodu, uveřejněného ve Zpravodaji ministerstva vnitřního obchodu č. 8 pod poř. č. 5, a ve znění výnosu ministerstva obchodu ČSR ze dne 28. ledna 1969, o mzdovém zvýhodnění práce v sobotu, v neděli, v nepravidelných směnách a v dělených směnách, uveřejněného ve Věstníku ministerstva obchodu ČSR č. 1 pod poř. č. 1.
Výnos ministerstva obchodu ČSR ze dne 18. dubna 1969, o odměňování podílovou mzdou, uveřejněný ve Věstníku ministerstva obchodu ČSR č. 2/1969 pod poř. č. 3.
Výnos ministra vnitřního obchodu ze dne 30. prosince 1965, o odměňování práce v organizacích státního obchodu, uveřejněný ve Věstníku ministerstva vnitřního obchodu č. 22 - 24 pod poř. č. 35.

**) Výnos ministerstva vnitra ze dne 30. června 1967 čj. MH-IV/3-770/67, o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích a organizacích místního hospodářství, uveřejněný v Provozním zpravodajství - orgánu ministerstva vnitra pro úsek místního hospodářství v částkách 14 a 15/1967 pod č. 18 (reg. v částce 36/1967 Sb.) ve znění výnosu ze dne 22. dubna 1969 o úpravě mzdových podmínek dělníků v podnicích místního hospodářství, uveřejněného v Provozním zpravodajství - orgánu ministerstva vnitra ČSR pro úsek místního hospodářství v částce 9/1969 pod č. 9.
Výnos ministerstva vnitra ze dne 26. května 1967 č. j. MH-IV/3-500/67, o úpravě platových poměrů technickohospodářských pracovníků v podnicích místního hospodářství, uveřejněný v Provozním zpravodajství - orgánu ministerstva vnitra pro úsek místního hospodářství v částkách 12 a 13/1967 pod č. 17 (reg. v částce 34/1967 Sb.).

Přesunout nahoru