Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 17/1970 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb

Částka 4/1970
Platnost od 12.03.1970
Účinnost od 12.03.1970
Zrušeno k 01.01.1978 (85/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

17

VYHLÁŠKA

Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky

ze dne 28. února 1970

o udělování souhlasu k zahajování staveb

Federální výbor pro technický a investiční rozvoj, ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky a ministerstvo výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 6 písm. ch) zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, § 6 zák. č. 2/1969 Sb., České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, a § 1 a 11 zákona č. 207/1968 Sb., Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky k provedení usnesení vlády Československé socialistické republiky z 23. 12. 1969 č. 327:


ČÁST PRVNÍ

Úvodní a obecná ustanovení

§ 1

Účel vyhlášky

(1) Touto vyhláškou se sleduje zlepšení realizace investiční výstavby v souladu se základními cíli plánu a odstranění jejích nedostatků, zejména snížení nadměrné rozestavěnosti, zkrácení neúměrných lhůt výstavby a celkové zvýšení úrovně, disciplíny a pořádku v přípravě investiční výstavby.

(2) Po dobu nezbytné potřeby bude zahajování všech staveb, na něž se tato vyhláška vztahuje (§ 2), vázáno na udělení státního souhlasu. Tak bude zabezpečeno, že napříště mohou být zahajovány jen stavby zahrnuté ve schválených ročních prováděcích plánech, jejichž plynulá realizace a budoucí provoz (užívání) jsou náležitě zabezpečeny a k jejichž zahájení byl udělen souhlas podle této vyhlášky.

§ 2

Rozsah platnosti

Vyhláška se vztahuje na všechny stavby o rozpočtovém nákladu nad 1,5 mil. Kčs, *) plánované k zahájení po 1. lednu 1970.

§ 3

Základní ustanovení

(1) K zahájení stavby je třeba:

a) povolení k zahájení stavby,

b) registrace.

(2) Zahájení stavby může být povoleno, jen bylo-li provedeno povolovací řízení podle § 4 - 8, popřípadě - u staveb uvedených v § 9 odst. 1 - podle § 4 - 7 a 9.

(3) Stavba, jejíž zahájení bylo povoleno (dále "povolená stavba"), může být zahájena až po provedené registraci.

ČÁST DRUHÁ

Povolovací řízení

§ 4

Účel a rozsah povolovacího řízení

(1) V povolovacím řízení se prověří, nejdříve tři měsíce, nejpozději šest týdnů před zahájením stavby, podmínky, za kterých byla stavba zařazena do plánu, jakož i ostatní důležité podmínky, které nebyly stanoveny plánem (§ 5), ale jejichž splnění je nezbytné pro zajištění plynulé a včasné výstavby a budoucího provozu (užívání).

(2) K povolovacímu řízení mohou být navrženy jen stavby uvedené v plánu investiční výstavby, tj. v seznamech staveb schválených příslušnými národními nebo federálními orgány k zahájení v jednotlivých letech, *) nebo v režimech komplexní bytové výstavby (§ 9).

§ 5

Podmínky ověřované při povolovacím řízení

(1) Podmínky, za kterých byla stavba zařazena do plánu, jsou ověřovány těmito údaji a ukazateli:

a) rozpočtové náklady stavby celkem, *)

b) rok dokončení stavby,

c) projektovaná kapacita a termín uvedení kapacit do provozu (užívání),

d) rozpočtové náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby celkem a z toho stavební práce, **)

e) potřeba, popřípadě přírůstek pracovních sil pro zajištění provozu při plném využití kapacity,

f) další údaje a ukazatele vyplývající z výběrového řízení. ***)

(2) Podmínky, které nebyly stanoveny plánem, se ověřují zejména těmito doklady a ukazateli:

a) řádnou projektovou dokumentací, tj. u jednotlivé stavby projektem celé stavby, nejméně však souhrnným projektovým řešením stavby, včetně smluvního zajištění dopracování projektů všech objektů a provozních souborů; u souboru staveb mimo to studií souboru staveb a dokladem o zajištění přednostního vyprojektování inženýrských sítí, projednaným s příslušnými orgány při respektování jejich připomínek,

b) smluvním zajištěním dodávek a prací pro celou stavební část a rozhodujících dodávek strojů a zařízení, nezbytných ke splnění termínů uvádění stavby do provozu (užívání),

c) zajištěním hlavními surovinami, vodou a energiemi při uvedení stavby do provozu (užívání),

d) zabezpečením financování stavby, odpovídajícím souhrnnému rozpočtu a plně vyčerpávajícím věcný rozsah stavby, v členění na vlastní zdroje investora, prostředky státního rozpočtu, bankovní úvěry a devizové prostředky,

e) územním rozhodnutím a rozhodnutím o přípustnosti stavby,

f) dokladem, že u bytové výstavby jsou zajištěny podmiňující investice, a je-li stavba součástí obytného souboru (sídliště) nebo jiného souboru staveb, že budou budovány především inženýrské sítě,

g) dokladem nadřízeného orgánu, že stavební organizace plní závazky jí uložené jako závazný úkol v bytové výstavbě, tj. že stavba nebude realizována na úkor kapacity potřebné pro tento závazný úkol.

§ 6

Ověřování splnění podmínek

(1) Ověření splnění podmínek uvedených v § 5 odst. 1 zahrnuje zjištění, že podmínky existují a trvají, popřípadě, že nejsou zhoršeny.

(2) Ověření splnění podmínek podle § 5 odst. 1 písm. b) zahrnuje zjištění, že stavba bude prováděna plynule s dodržením termínu dokončení uvedeného v plánu investiční výstavby, tj. v seznamech staveb schválených k zahájení v jednotlivých letech, nebo v režimech komplexní bytové výstavby (§ 9); přitom se zdůvodní případný rozdíl mezi technicky reálnou lhůtou a smluvně zajištěnou lhůtou.

(3) Splnění podmínek podle § 5 odst. 1 písm. e) nutno prokázat dokladem o zajištění budoucího provozu stavby pracovními silami při plném využití kapacity výhledovou bilancí pracovních sil za celý příslušný okres, popřípadě kraj, přičemž výhledovou bilanci u centrálně posuzovaných staveb ověřuje v ČSR plánovací komise ČSR, v SSR plánovací komise SSR.

§ 7

Povolující orgán

(1) Zahájení stavby povolují:

a) federální odvětvové orgány a ostatní orgány jim na roveň postavené u staveb federálního významu *) a u ostatních staveb organizací řízených federálními orgány (u všech staveb centrálně posuzovaných po vyjádření Federálního ministerstva plánování a Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj);

b) ústřední odvětvové orgány republik a orgány jim na roveň postavené, krajské národní výbory v ČSR a okresní národní výbory v SSR u všech ostatních staveb (u centrálně posuzovaných staveb po vyjádření ministerstev plánování a ministerstev výstavby a techniky republik).

(2) Federální výbor pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky republik si mohou vyhradit při sestavování státního plánu působnost povolujícího orgánu u vybraných centrálně posuzovaných staveb v souladu s působností podle předchozího odstavce.

(3) Ministři (vedoucí ústředních orgánů) mohou působnost povolujícího orgánu podle odst. 1 přenést, s výjimkou staveb centrálně posuzovaných, na generální ředitele výrobně hospodářských jednotek a vedoucí orgánů jim na roveň postavených v rozsahu dohodnutém s příslušným ministerstvem výstavby a techniky a ministerstvem plánování - popřípadě u staveb organizací řízených federálními orgány - s Federálním výborem pro technický a investiční rozvoj a Federálním ministerstvem plánování.

§ 8

Postup při povolovacím řízení

(1) Žádost o povolení zahájení stavby předkládá přímý investor prostřednictvím svého nadřízeného orgánu orgánu oprávněnému vydat povolení ve lhůtě podle § 4 odst. 1. Žádost doloží podklady podle § 5 a 6 a návrhem registračního listu stavby, *) uvádějícím zejména údaje stavby a její technickoekonomické ukazatele (viz příloha č. 1), a to v počtu vyhotovení vyplývajícím z § 13. K povolovacímu řízení lze použít dokladů, které byly již dříve prověřeny (např. při schvalování projektu, při výběrovém řízení), za předpokladu, že do doby projednání v povolovacím řízení nedošlo k jejich změně.

(2) Povolovací orgán na základě žádosti (odst. 1) zahájí, organizuje a řídí povolovací řízení. Řízení je povinen zahájit bez prodlení. K účasti na jednání na předem určeném místě, v termínech odpovídajících § 4 odst. 1, vyzve odpovědného zástupce přímého investora, jeho nadřízeného orgánu, Státní banky československé, generálního projektanta, dodavatele stavební části stavby (popřípadě dodavatelů stavebních prací) a dodavatelů rozhodujících technologických zařízení; jde-li o zahraniční organizace, pozve je podle potřeby. Povolující orgán může pověřit organizační přípravou a svoláním účastníků povolovacího řízení přímého investora nebo orgán jemu nadřízený. U centrálně posuzovaných staveb uvědomí o konání povolovacího řízení příslušné ministerstvo výstavby a techniky a ministerstvo plánování (popřípadě Federální výbor pro technický a investiční rozvoj a Federální ministerstvo plánování).

(3) Nejsou-li při povolovacím řízení splněny podmínky pro zahájení stavby podle § 5 odst. 1 a jde přitom o základní údaje a ukazatele (uvedené v příloze č. 1 a označené písmenem "Z"), nebo podmínky podle § 5 odst. 2, nesmí být zahájení povoleno až do odstranění závad nebo do rozhodnutí orgánu příslušného ke schválení odchylek. Zahájení stavby nesmí být povoleno ani v případech, kdy lhůty dodávek dohodnuté v hospodářských smlouvách nezajišťují lhůtu výstavby stanovenou podle této vyhlášky.

(4) O výsledku povolovacího řízení vyhotoví povolující orgán (pověřený pracovník) zápis. Přílohu zápisu tvoří registrační list stavby v počtu vyhotovení vyplývajícím z § 13 s údaji a ukazateli ověřenými k době konání povolovacího řízení.

(5) Po kladném výsledku povolovacího řízení vedoucí povolujícího orgánu nebo jím pověřený zástupce potvrdí předložený registrační list stavby a postoupí jej nejpozději do jednoho týdne spolu se zápisem k registraci registrujícímu orgánu (§ 11).

§ 9

Odchylky povolovacího řízení u některých druhů staveb

(1) U staveb komplexní bytové výstavby a u staveb o rozpočtových nákladech do 5 mil. Kčs organizací řízených okresními zemědělskými sdruženími popřípadě výrobními zemědělskými správami se neprovádí povolovací řízení podle § 8.

(2) Povolení zahájit stavbu komplexní bytové výstavby si vyžádá přímý investor u příslušného národního výboru (KNV v ČSR, ONV v SSR). Žádost doloží návrhem registračního listu stavby opatřeným údaji a ukazateli, odvozenými z režimu komplexní bytové výstavby a ověřenými v době podání žádosti (v počtu vyhotovení podle § 13).

(3) Povolení zahájit stavbu o rozpočtovém nákladu do 5 mil. Kčs organizace řízené okresním zemědělským sdružením nebo výrobní zemědělskou správou si vyžádá přímý investor u příslušného okresního zemědělského sdružení nebo výrobní zemědělské správy. Žádost doloží návrhem registračního listu stavby opatřeným údaji a ukazateli ověřenými v době podání žádosti (v počtu vyhotovení podle § 13).

(4) Povolující orgán ověří, zda jsou splněny podmínky pro zahájení stavby uvedené v odstavci 2 a 3. V kladném případě vedoucí povolujícího orgánu nebo jím pověřený zástupce potvrdí registrační list stavby a postoupí jej nejpozději do jednoho týdne k registraci registrujícímu orgánu (§ 11). U staveb obytných souborů tak může učinit teprve po předchozím společném projednání a prověření údajů a ukazatelů registračního listu stavby, uložených při posuzování přípravné dokumentace stavby, s ministerstvem výstavby a techniky. Nejsou-li splněny podmínky pro zahájení stavby, postupuje se podle ustanovení § 8 odst. 3.

(5) Federální výbor pro technický a investiční rozvoj ve spolupráci s Federálním ministerstvem plánování stanoví, které orgány udělují souhlas k zahajování staveb zvláštní části státního plánu a uranového průmyslu.

ČÁST TŘETÍ

Registrace povolených staveb

§ 10

Účel a rozsah registrace

(1) Registrací se sleduje:

a) dosažení potřebné důslednosti povolovacího řízení,

b) zabezpečení potřebných vazeb na jednotný informační systém v investiční výstavbě. *)

(2) Registraci podléhají všechny stavby, u nichž bylo provedeno s kladným výsledkem povolovací řízení (§ 8 a 9).

§ 11

Orgány provádějící registraci

(1) Registraci povolených staveb organizací řízených federálními orgány provádí federální ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, u všech ostatních staveb ministerstva výstavby a techniky ČSR nebo SSR (dále jen "registrující orgán").

(2) Je-li povolujícím orgánem Federální výbor pro technický a investiční rozvoj nebo příslušné ministerstvo výstavby a techniky, provede na základě potvrzeného registračního listu sám registraci. V případech, kdy působnost povolujícího orgánu byla přenesena na generální ředitele výrobně hospodářských jednotek nebo na vedoucí orgánů jim na roveň postavených, předkládá se potvrzený registrační list k registraci prostřednictvím orgánu, který působnost přenesl.

§ 12

Postup při registraci

(1) K registraci povolené stavby dává podnět povolující orgán (§ 8 odst. 5, § 9 odst. 4).

(2) Registrující orgán posoudí předpoklady registrace jako podmínky pro udělení souhlasu k zahájení stavby (§ 3).

(3) Nezjistí-li orgán provádějící registraci překážky registrace, přidělí stavbě registrační číslo. Registrační list stavby opatří doložkou o provedené registraci. V opačném případě projedná způsob odstranění nedostatků před registrací s povolujícím orgánem.

§ 13

Opatření po provedené registraci

Orgán, který provedl registraci, si ponechá jedno vyhotovení registračního listu opatřené registračním číslem; další vyhotovení odešle nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byl registrační list doručen

- Federálnímu statistickému úřadu (originál pro statistické zpracování);

- povolujícímu orgánu (není-li současně orgánem, který provedl registraci);

- investorovi;

- nadřízenému orgánu investora (není-li současně povolujícím orgánem);

- ústřednímu odvětvovému orgánu (není-li současně povolujícím orgánem);

- federálnímu ministerstvu pro technický a investiční rozvoj u všech centrálně posuzovaných staveb organizací řízených národními orgány;

- ministerstvu výstavby a techniky ČSR nebo SSR podle místa stavby u všech centrálně posuzovaných staveb organizací řízených federálními orgány;

- Státní bance československé, a to

- ústředí u všech staveb organizací řízených federálními orgány,

- hlavnímu ústavu v Praze nebo v Bratislavě u všech staveb organizací řízených národními orgány;

- Státní plánovací komisi u všech centrálně posuzovaných staveb;

- Plánovací komisi ČSR nebo SSR u všech centrálně posuzovaných staveb organizací řízených národními orgány.

ČÁST ČTVRTÁ

Financování a realizace registrovaných staveb

§ 14

Podmínka financování

Podmínkou financování staveb podléhajících povolovacímu řízení je předložení registračního listu potvrzeného povolujícím orgánem a opatřeného registračním číslem u orgánu, který provedl registraci, Státní bance československé (podle § 13 písm. e).

§ 15

Povinnosti investorů při realizaci

(1) V průběhu realizace staveb jsou přímí investoři a jim nadřízené orgány povinni zajišťovat dodržení podmínek, za nichž byl vydán souhlas k zahájení stavby.

(2) Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změně základních údajů a ukazatelů (uvedených v příloze č. 1 a označených písmenem "Z"), je přímý investor povinen neprodleně oznámit změnu povolujícímu orgánu a financující pobočce banky s uvedením důvodů. Povolující orgán rozhodne, má-li být předložen nový registrační list stavby, popřípadě opakováno povolovací řízení. *)

(3) Nedojde-li k zahájení stavby do tří měsíců po její registraci nebo došlo-li k zastavení stavby v průběhu realizace, je přímý investor rovněž povinen tuto skutečnost oznámit povolujícímu orgánu, registrujícímu orgánu a financující pobočce banky s uvedením důvodů. V těchto případech pozbývá registrace a tím i udělení souhlasu k zahájení stavby platnosti.

§ 16

Úkoly Státní banky československé

(1) Státní banka československá prověřuje dodržování základních údajů a technickoekonomických ukazatelů stavby, zahrnutých do úvěrových smluv a dohod o uvolňování prostředků ze státního rozpočtu v souladu s hlavními podmínkami, za kterých byl udělen souhlas k zahájení stavby. Plnění ostatních podmínek u těchto staveb a dodržování základních údajů a technickoekonomických ukazatelů u ostatních staveb ověřuje banka při prověrce podkladů předkládaných investorem pro financování staveb a při namátkových dohlídkách na stavbách nebo u investorů.

(2) Zjistí-li banka změnu základních podmínek neohlášenou investorem podle § 15 odst. 2, oznámí to orgánu, který zahájení stavby povolil, a stanoví lhůtu k odstranění závady. Po jejím marném uplynutí zastaví financování.


ČÁST PÁTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 17

Přechodná ustanovení

U staveb zahájených po 1. lednu 1970 do jednoho měsíce po účinnosti vyhlášky bude provedeno povolovací řízení podle vyhlášky dodatečně, nejpozději však do konce dubna 1970.

§ 18

Závěrečná ustanovení

(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou, v jehož důsledku byl udělen souhlas k zahájení stavby, ač nebyly splněny stanovené podmínky, je důvodem k opatření podle § 77 a následujících zákoníku práce, *) nejde-li o čin závažnější, vyžadující trestní postih.

(2) Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr-předseda: Ing. Černík v. r.

Ministr: Doc. Ing. Löbl, DrSc., v. r.

Ministr: Šebesta v. r.

Poznámky pod čarou

*) Hlava II až VIII sloupců f + g souhrnného rozpočtu.

*) Před schválením příslušného seznamu staveb mohou být v roce 1970 navrhovány i stavby, pro jejichž druh vláda povolila výjimku. Postup při zpracování a potvrzování seznamů staveb plánovaných k zahájení v roce 1970 je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

*) Hlava I až IX souhrnného rozpočtu stavby.

**) Hlava II až VIII sloupců f + g souhrnného rozpočtu stavby.

***) Týká se i výsledků dříve provedeného konkursního řízení.

*) Okruh staveb federálního významu stanoví státní plán; pro rok 1970 jej stanovila vláda ČSSR v usnesení č. 327/1969.

*) Vzor jednotného formuláře registračního listu stavby stanoví Federální statistický úřad jako součást metodických směrnic o statistickém sledování údajů a ukazatelů posuzovaných při udělování souhlasu k zahajování staveb.

*) Metodické směrnice o statistickém sledování údajů a ukazatelů posuzovaných při udělování souhlasu k zahajování staveb vydá Federální statistický úřad.

*) Tento postup platí do doby, než způsob změn registrovaných údajů bude upraven v jednotném systému informací o investiční výstavbě.

*) Zákon č. 65/1965 Sb. ve znění zákona č. 153/1969 Sb.


Příloha 1

Údaje a ukazatele registračního listu stavby

A. Identifikační údaje

Registrační číslo stavby -

1. místo: číslo reg. místa

2. místo: označení změny

3. - 7. místo: pořadové číslo

Stavba

- název a místo (kraj, okres)

- odvětví a pododvětví

- charakter stavby

- velikostní kategorie

Investor

- název a sídlo (kraj, okres)

- resort

- skupina organizací (VHJ)

- odvětví a pododvětví

- druh organizace

Orgán udělující souhlas se zahájením stavby

Financující pobočka SBČS

B. Údaje o výstavbě

Měsíc a rok zahájení stavby
Z Měsíc a rok dokončení stavby
Z Doba výstavby v měsících
Z Měsíc a rok dokončení náběhu výroby na projektované parametry
Zábor zemědělské půdy v ha
Zastavěná plocha v m2
Užitková plocha v m2
Obestavěný prostor v m3
Náklady souhrnného rozpočtu stavby celkem
(hlava I - IX)
Projektové práce (hlava I)
Z Rozpočtové náklady zahrnované do plánu investiční výstavby celkem
z toho stavební práce
Dtto v jednotlivých letech
z toho stavební práce
(hlava II až VIII sloupců f + g souhrnného rozpočtu)
Z Náklady hrazené z investičních prostředků celkem
Dtto v jednotlivých letech
(hlava I až IX po vyloučení nákladů hrazených z neinvestičních prostředků)

C. Finanční krytí investičních nákladů celkem a v jednotlivých letech

Celkem

v tom:

vlastní zdroje

úvěrový příslib

příslib návratných státních prostředků

příslib nenávratných státních prostředků

jiné zdroje

D. Finanční zajištění dodávek ze ZST celkem a v jednotlivých letech

Potřeba dodávek

Smluvní zajištění

Zdroje krytí

v tom:

vlastní devizy

limit

jiné zdroje

E. Finanční zajištění dodávek z KS celkem a v jednotlivých letech

Potřeba dodávek

Smluvní zajištění

Zdroje krytí

v tom:

vlastní devizy

návratný prodej

nenávratný prodej

jiné zdroje

F. Ekonomické ukazatele provozu

Z Roční objem výroby zboží
Z Roční objem výkonů
Roční náklady na výkony celkem
Roční odpisy základních prostředků
Roční objem vývozu do ZST
Roční objem vývozu do KS
Z Hrubý zisk
Nerozdělený - čistý zisk použitelný
Mzdy a platy (včetně odměn)
Dotace k tržbám
Z Počet pracovníků celkem, z toho žen
Počet směn za 24 hodin
Počet dělníků celkem
Počet dělníků hlavní výrobní činnosti
Dtto v hlavní směně

G. Ukazatele ekonomické efektivnosti investic

Z Vnitřní výnosové procento z hrubého a čistého zisku
Z Doba návratnosti investičních prostředků v letech
Z Reprodukční hodnota 1 převoditelného rublu v Kčs
Z Reprodukční hodnota 1 US $ v Kčs
Cenová výhodnost výrobků v Kčs

Z H. Projektované kapacity - název a termíny uvádění do provozu

Druh kapacity

Měrná jednotka

Číselné označení kapacity

Počet jednotek

Přírůstek

Termín uvedení do provozu (měsíc, rok)

J. Plánovaný přírůstek potřeby energie z cizích zdrojů

Druh energie

Měrná jednotka

Číselné označení

Jednotka množství

Plánovaná potřeba:

elektrická energie, topná nafta, pevná paliva, pára, voda,

svítiplyn, plyn

K. Dodavatelé z tuzemska a termínové údaje o smlouvách

Generální projektant - datum smlouvy

Dodavatel stavební části 1, 2, 3 - datum smlouvy

Dodavatel technologie 1, 2, 3, 4, 5 - datum smlouvy

Projektový úkol projednán (název orgánu a datum)

Souhrnné projektové řešení projednáno (název orgánu a datum)

Územní rozhodnutí vydal - datum

Rozhodnutí o přípustnosti stavby vydal - datum

L. Dodavatelé ze zahraničí a termínové údaje o smlouvách

Dodavatel stavební části 1 - příslib deviz z KS - datum smlouvy

Dodavatel technologie 1, 2 - příslib deviz z KS - datum smlouvy

M. Údaje o potřebě přírůstku hlavních materiálů a kooperace ve výrobě

Druh materiálu (kooperace)

Dodavatel (i zahraniční)

Měrná jednotka

Počet jednotek

N. Údaje o bytových stavbách

Počet bytových jednotek

Počet obyvatel na 1 ha

Průměrná užitková plocha 1 bytu v m2

Průměrná obytná plocha 1 bytu v m2

Výšková zástavba v % (byty v bytových objektech do 4 podlaží, od 5 do 8, od 9 do 13, nad 13 podlaží)

Čistý průměrný náklad na 1 byt

Průměrný náklad na 1 byt včetně vybavení

Příloha 2

Postup
při vypracování a potvrzení seznamů staveb plánovaných k zahájení v roce 1970

K provedení usnesení vlády č. 327/1969, bod VI/E/4 vyslovilo předsednictvo vlády souhlas s tímto postupem při vypracování seznamů staveb, plánovaných k zahájení v roce 1970:

1. Postup při vypracování seznamů staveb

a) u organizací řízených národními orgány:

Seznamy staveb u organizací s plnou hmotnou odpovědností za investiční výstavbu zpracují národní plánovací a odvětvové orgány na podkladě výsledků konkursního a výběrového řízení a výběru staveb projednaného předsednictvem vlády ČSSR ze dne 1. 12. 1969.

Seznamy staveb ostatních organizací vypracují národní ministerstva plánování, odvětvová ministerstva a národní výbory.

Seznamy staveb budou vypracovány ve spolupráci se Státní bankou československou a u centrálně posuzovaných staveb a staveb federálního významu odsouhlaseny s federálním ministerstvem plánování před jejich předložením vládám ČSR a SSR, zejména z hlediska respektování výsledků prověrky podle rozhodnutí předsednictva vlády ČSSR z 1. 12. 1969 (zajištění pracovních sil, dodavatelské a finanční zajištění) a koordinace investičních programů v jednotlivých republikách.

Seznamy staveb budou vypracovány v těchto ukazatelích:

- název a místo stavby,

- rozpočtové náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby celkem, z toho stavební práce,

- rok dokončení stavby,

- projektovaná kapacita a termíny uvedení jednotlivých kapacit do provozu,

- objem prací a dodávek v roce 1970 a 1971 celkem, z toho stavební práce,

- potřeba, popřípadě přírůstek pracovních sil pro zajištění provozu při plném využití kapacity;

b) u organizací řízených federálními orgány:

U organizací řízených federálními orgány zajišťují vypracování seznamů staveb příslušné federální orgány a federální ministerstvo plánování, obdobně jako je uvedeno v bodě 1/a. Pro stavby národní obrany platí zvláštní předpis.

2. Potvrzení seznamů staveb

Seznamy staveb ve smyslu usnesení vlády č. 327/1969, jejichž zahájení se plánuje v roce 1970, potvrdí

a) vláda ČSSR u staveb federálního významu, pokud by byly navrhovány změny oproti usnesení vlády, a u ostatních centrálně posuzovaných staveb organizací řízených federálními orgány;

b) vláda SSR u všech zbývajících centrálně posuzovaných staveb a vláda ČSR jen pokud by šlo o rozšíření již schváleného seznamu staveb;

c) federální odvětvové orgány u ostatních staveb organizací řízených federálními orgány;

d) odvětvové ústřední orgány republik, KNV v ČSR a ONV v SSR u ostatních zbývajících staveb (popřípadě mohou převést kompetenci pro stavby do určitého rozsahu na VHJ).

3. Provádění změn seznamů staveb

Změny seznamů staveb vypracované podle bodu 1 a), b) bude možno provádět jen se souhlasem orgánů, které seznamy potvrdily.

4. Výjimky z vypracování seznamů staveb

Seznamy staveb se nebudou vypracovávat kromě komplexní bytové výstavby za tyto organizace:

JZD, Svaz spotřebních družstev, ROH, drobné socialistické podnikání.

Přesunout nahoru