Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 162/1970 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě

Částka 47/1970
Platnost od 30.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.01.1978 (85/1977 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

VYHLÁŠKA

Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR

ze dne 22. prosince 1970

o některých opatřeních v bytové výstavbě

Federální výbor pro technický a investiční rozvoj a ministerstva výstavby a techniky České socialistické republiky s Slovenské socialistické republiky podle § 6 zák. č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, podle § 31 odst. 1 zák. č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu, a § 16 odst. 1 zák. č. 84/1958 Sb., o územním plánování, a hlavní arbitr Československé socialistické republiky podle § 395 hosp. zák. č. 109/1964 Sb. stanoví:


ČÁST PRVÁ

Úvodní a společná ustanovení

§ 1

Účel vyhlášky

(1) Vyhláškou o některých opatřeních v bytové výstavbě (dále jen "vyhláška") se sleduje vytvoření podmínek pro zabezpečení důsledného plnění stanovených úkolů bytové výstavby.

(2) Vyhláškou se zejména doplňují a mění některá ustanovení vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb, a stanoví některá další opatření v bytové výstavbě.*)

§ 2

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška se vztahuje na stavby komplexní bytové výstavby (§3 odst. 1) a stavby (objekty, provozní soubory) komplexní bytovou výstavbu podmiňující,**) pokud jsou podle zvláštních předpisů zajišťovány formou závazných úkolů; ustanovení vyhlášky se přiměřeně použijí i pro stavby nebo jejich části prováděné výlučně svépomocí.

(2) Účastníci výstavby se mohou v jednotlivých případech dohodnout, že ustanovení vyhlášky se použijí v přiměřeném rozsahu i pro přípravu bytových a občanských staveb, popřípadě jejich částí prováděných dodavatelsky, ale nezajišťovaných formou závazných úkolů.

§ 3zrušeno

ČÁST DRUHÁzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 4 – § 6zrušeno

§ 7

(k § 116, 280 a 281 hosp. zák.)

Spolupráce účastníků výstavby

Investor a dodavatelé, uvedení v uzavřených (dohodnutých) režimech, jsou povinni na základě schváleného projektového úkolu bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu o přípravě dodávek, pokud si řádnou přípravu nezajistili uzavřením smlouvy o spolupráci na organizační a projektové přípravě stavby. *) Dodavatelé a jejich dodavatelé jsou povinni postupovat obdobně. Ve smlouvě jsou organizace povinny vždy stanovit sankce pro případ nesplnění převzatých povinností.

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 8zrušeno

Způsob zpracování projektuzrušeno

§ 9 – § 14zrušeno

ČÁST TŘETÍzrušeno

Státní stavební dohledzrušeno

§ 15, § 16zrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná

§ 17zrušeno

§ 18

(k § 44 a 45 vyhl. č. 107/1966 Sb., k § 3 odst. 4 vyhl. č. 153/1958 Ú. l.)

Souhrnné údaje stavby

(1) Souhrnné údaje stavby se zpracovávají podle vzorů v příloze č. 2

a) jako součást podrobných územních plánů a studií souborů staveb; přitom se vyplňují pouze části silně orámované;

b) jako součást projektových úkolů, projektů (projektů ve stadiu souhrnného projektového řešení) a jako součást závěrečného technickoekonomického vyhodnocení stavby.

(2) Za správnost a úplnost souhrnných údajů stavby odpovídá orgán nebo organizace příslušná zajišťovat dokumentaci uvedenou v předchozím odstavci.

(3) Souhrnné údaje stavby jsou povinny předkládat orgány nebo organizace uvedené v odst. 2 po schválení příslušné dokumentace, popřípadě po provedeném závěrečném technickoekonomickém vyhodnocení dokončených staveb ve čtyřech vyhotoveních krajskému národnímu výboru.

(4) Krajský národní výbor zašle souhrnné údaje stavby ve dvou vyhotoveních národnímu ministerstvu výstavby a techniky (z toho jedno vyhotovení pro Federální statistický úřad) a v jednom vyhotovení ministerstvu plánování ČSR a SSR.

(5) Podrobnosti o postupu při zpracování souhrnných údajů stavby stanoví podle potřeby ministerstva výstavby a techniky republik v dohodě s Federálním statistickým úřadem.

§ 19zrušeno

§ 20

(1) Pokud jsou jednotlivými ustanoveními vyhlášky, stanovena práva nebo ukládány povinnosti investorovi, rozumí se tím i jiná organizace, kterou investor výkonem investorských funkcí pověřil.

(2) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, je zpracovatel přípravné a projektové dokumentace povinen projednávat s budoucím provozovatelem (uživatelem) průběžně závažné otázky přípravy a provádění stavby, významné z hlediska jejího řádného provozu (užívání).


ČÁST PÁTÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 21zrušeno

§ 22

(1) Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Ministr výstavby a techniky ČSR: Prof. Ing. Löbl, DrSc, v. r.

I. náměstek ministra výstavby a techniky SSR: Ing. arch. Zibrín, CSc, v. r.

Ministr-předseda Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj: Ing. Šupka v. r.

Náměstek hlavního arbitra ČSSR: Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

*) Předpisy, jejichž ustanovení jsou vyhláškou dotčena, se uvádějí u jednotlivých ustanovení vyhlášky ve zkrácené formě takto:
vyhl. č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb - jako vyhl. č. 107/1966 Sb.,
vyhl. č. 144/1959 Ú. l., kterou se provádí zákon o stavebním řádu - jako vyhl. č. 144/1959 Ú. l.,
vyhl. č. 153/1958 Ú. l., o územním plánování - jako vyhl. č. 153/1958 Ú. l.,
hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění novel - jako hosp. zák.

**) Pokyny č. 5 ministerstva výstavby a techniky ČSR ze dne 22. 12. 1969 pro sestavování režimů komplexní bytové výstavby na tříletá období (Zpravodaj FVTIR, MVT ČSR a SSR částka 1 - 2) registrované v částce 4/1970 Sbírky zákonů a Smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR z 1. 7. 1970 pro vypracovanie režimov komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investicích (Zpravodaj FVTIR, MVT ČSR a SSR částka 6/1970).

***) Směrnice ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 1/1970 ze dne 5. 3. 1970 o soustavě technicko-hospodářských ukazatelů pro stavby obytných souborů, bytovou výstavbu v rozptylu a technickou a občanskou vybavenost výstavby rodinných domků, registrované v částce 33/1970 Sbírky zákon, Smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR č. 2367/70 z 30. 6. 1970 o sústave THU pre bytovú výstavbu a technickou a občianskou vybavenosťou.

*) V případě, že se v souvislosti s obytným souborem (případě jeho ucelenou částí) budují zařízení občanského nebo technického vybavení, která se podle THU nezahrnují do komplexní bytové výstavby, vypracovává se na tyto stavby samostatný projektový úkol.

**) Směrnice ministerstva výstavby a techniky ČSR č. 25 ze dne 30. XI. 1970 o určování investic podmiňujících komplexní bytovou výstavbu (Ústřední věstník částka 11/1970, reg. ve Sb. zák. částka 37/1970), Směrnice Ministerstva výstavby a techniky SSR z 30. XI. 1970 o určování investícií podmieňujúcich komplexnú bytovú výstavbu (Zpravodaj FVTIR a MVT ČSR a SSR, částka 1/1971).

***) Smlouvy se uzavírají podle ustanovení části desáté hosp. zák.

*) Smlouvu je možno uzavírat i jako smlouvu trojstrannou, v níž jednou ze stran je také generální projektant.

**) § 16 až 18 a § 20 zák. č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

*) § 20 a 21 zák. č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

**) § 14 až 16 zák. č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

***) § 2 odst. 2 zák. č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

+) Zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a částka 1/1970 Ústředního věstníku ČSR.

++) Viz čl. 3 - 7 Směrnic Státní komise pro techniku č. 7/1967 o rozpočtování vedlejších rozpočtových nákladů v soustředěné bytové výstavbě.

*) Způsob sestavení a ocenění těchto rozpočtů se řídí též ustanoveními vl. nař. č. 168/1969 Sb.

**) § 45 vyhl. Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 47/1967 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Českého cenového úřadu č. 74/1969 Sb. a vyhlášky Slovenského cenového úřadu č. 89/1969 Sb.

***) Postup při předkládání, posuzování a schvalování dokumentace staveb stanoví Federální výbor pro technický a investiční rozvoj.

+) Srov. též § 291 odst. 2 hosp. zák.


Příloha č. 2

*) Ceník projektových prací byl vydán výnosem č. 5/1967 Státní komise pro techniku pod čj. 39192/III-22/67.

**) Podrobná náplň rozpočtových nákladů hlavy VII a IX je uvedena ve výkladu býv. Státní komise pro techniku k některým ustanovením (týkajícím se rozpočtování) vyhlášky č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb. Musí být v souladu s vyhláškou ministerstva financí a Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků (č. 102/1966 Sb.). Výklad byl publikován ve Zpravodaji MSv č. 6/1967 z 24. 3. 1967.

*) Viz druhá poznámka pod čarou na str. 724.

**) Ceník inženýrských činností byl vydán výnosem č. 3/1967 býv. Státní komisí pro techniku pod čj. 47424/III-2/1967. Náklady na předprojektovou přípravu a inženýrskou činnost se u družstevní byt. výstavby financují z investičních účtů stavebních byt. družstev u SBČs (opatření ústředí SBČs čj. 352/7770/67 ze dne 23. 4. 1967).

Přesunout nahoru