Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 161/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě

Částka 47/1970
Platnost od 30.12.1970
Účinnost od 20.10.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

161

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 1. prosince 1970

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě


Dne 27. června 1969 byla ve Stockholmu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě.


Podle svého článku 16 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 20. října 1969.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Marko v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Švédského království,

vedeny snahou podpořit mezinárodní silniční dopravu mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím,

se dohodly takto:

I

Přeprava cestujících

Článek 1

1. Dopravci jedné smluvní strany mohou provádět pravidelné přepravy cestujících autobusy na území druhé smluvní strany jen za podmínky vydání povolení příslušným orgánem druhé smluvní strany.

2. Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě podmínky pro vydávání povolení, zmíněných v odstavci 1.

Článek 2

Pro příležitostné přepravy cestujících autobusy, s výjimkou přeprav uvedených v článku 3, je vyžadováno povolení příslušných orgánů druhé smluvní strany. Tato povolení jsou vydávána příslušnými orgány smluvní strany, na jejímž území je vozidlo evidováno. Opatření nutná k provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

Článek 3

Příležitostné přepravy cestujících autobusy nepodléhají povolovacímu řízení ve všech případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány týmž vozidlem:

a) při okružní jízdě, jejíž výchozí i konečný bod jsou na území státu, kde je vozidlo evidováno nebo ve třetím státě;

b) při jízdě, jejíž výchozí bod je na území státu, kde je vozidlo evidováno a konečný bod na území druhé smluvní strany, a to s podmínkou, že se vozidlo - s výjimkou zvláštního povolení vrátí prázdné na území státu, kde je evidováno.

II

Přeprava nákladů

Článek 4

1. Dopravci jedné smluvní strany mohou provádět přepravy mezi oběma státy nebo tranzitem územím druhé smluvní strany jen za podmínky vydání povolení příslušným orgánem druhé smluvní strany s výjimkou případů vyjmenovaných v článku 6.

2. Povolení jsou vydávána v rámci kontingentu dohodnutého ročně ve Smíšené komisi předvídané v článku 15.

3. Příslušné orgány obou smluvních stran si vzájemně předají takto dohodnutý počet nevyplněných povolení.

Článek 5

Povolení předvídaná v článku 4 jsou vydávána příslušnými orgány smluvní strany, na jejímž území je vozidlo evidováno. Opatření nutná k provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních stran.

Článek 6

Povolovacímu řízení nepodléhají:

a) přepravy stěhovaných svršků prováděné vozidly k tomu zvláště upravenými;

b) přepravy předmětů určených pro veletrhy, výstavy nebo předvádění;

c) přepravy závodních koní, závodních automobilů a jiných sportovních potřeb určených pro sportovní podniky;

d) přepravy divadelních dekorací a rekvizit;

e) přepravy hudebních nástrojů a potřeb pro rozhlasová, filmová nebo televizní natáčení;

f) přepravy nákladů motorovými vozidly, jejichž užitečný náklad včetně užitečného nákladu přívěsu nepřevyšuje 1000 kg;

g) příležitostné přepravy nákladů na letiště a z letiště v případě odklonění služeb;

h) přepravy zavazadel přívěsy za vozidly určenými pro přepravy cestujících a přepravy zavazadel vozidly všeho druhu na letiště a z letiště;

i) přepravy poštovních zásilek;

j) přepravy poškozených vozidel;

k) přepravy včel a rybího plůdku;

l) přepravy pohřební.

Přepravy nákladů uvedené pod písmeny b) až e) jsou však osvobozeny od povolovacího řízení jen tehdy, jestliže předměty nebo zvířata jsou dovezeny dočasně.

III

Všeobecná ustanovení

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran vydají povolení pro přepravy cestujících a pro přepravy nákladů podle této dohody pouze dopravcům, kteří podle vnitrostátních předpisů svého státu jsou oprávněni provádět mezinárodní silniční dopravu .

Článek 8

Ve všech případech, které nejsou upraveny ustanoveními této dohody nebo ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány, se budou používat vnitrostátní předpisy každé ze smluvních stran.

Článek 9

Bez zvláštního povolení příslušného orgánu zúčastněné smluvní strany dopravci jedné ze smluvních stran nesmějí uskutečnit přepravy cestujících nebo nákladů z území druhé smluvní strany na území třetího státu.

Článek 10

Dopravcům jedné smluvní strany není dovoleno uskutečnit přepravy cestujících nebo nákladů mezi dvěma místy ležícími na území druhé smluvní strany.

Článek 11

Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě způsob výměny požadované dokumentace a statistických údajů.

Článek 12

V případě porušení ustanovení této dohody , k němuž došlo na území jedné ze smluvních stran, učiní příslušné orgány státu, kde je vozidlo evidováno, opatření podle vnitrostátních předpisů svého státu.

Článek 13

1. Za povolení vydaná pro přepravu cestujících podle této dohody nejsou vybírány žádné poplatky nebo daně.

2. Od všech poplatků a daní jsou rovněž osvobozena povolení vyměněná mezi oběma smluvními stranami v rámci kontingentu předvídaného článkem 4.

3. V případě, kdy byl dán souhlas jednou ze smluvních stran k vydání povolení pro přepravu nákladů nad rámec kontingentu, jsou tato povolení podrobena poplatkům a daním podle příslušných vnitrostátních předpisů.

Článek 14

Smluvní strany si navzájem oznámí, které orgány jsou příslušné upravovat otázky týkající se používání této dohody.

Článek 15

1. Smluvní strany budou řešit cestou konzultací veškeré otázky, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s výkladem a prováděním této dohody.

2. K provádění této dohody zřizují smluvní strany Smíšenou komisi.

3. Smíšená komise se sejde v případě potřeby na žádost jedné nebo druhé smluvní strany .

Článek 16

1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy obě smluvní strany si vzájemně oznámí, že ústavní procedura vyžadovaná ve věci schválení byla splněna.

2. Zůstane v platnosti jeden rok a bude mlčky prodlužována z roku na rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví tři měsíce před uplynutím doby její platnosti.

Dáno ve Stockholmu dne 27. června 1969 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Dr. A. Voltr v. r.

Za vládu Švédského království:

T. Nilsson v. r.

Přesunout nahoru