Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 159/1970 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích

Částka 46/1970
Platnost od 29.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.05.1992 (143/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

159

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 29. prosince 1970

o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s ministerstvy práce a sociálních věcí České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky a Ústřední radou Československého revolučního odborového hnutí:


§ 1

(1) V uznání a ocenění dlouholeté záslužné práce pro rozvoj socialistické společnosti může organizace poskytovat pracovníkům, jejichž pracovní poměr k organizaci trval nepřetržitě nejméně 5 let, odměny při příležitostech

a) 25 let celkové doby zaměstnání v pracovním poměru od prvého vstupu do zaměstnání,

b) životního jubilea 50 let věku,

c) prvního skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní nebo invalidní důchod.

(2) Odměnu je možno poskytnout pracovníku pouze v roce, na který připadlo příslušné pracovní nebo životní výročí.

(3) Do doby nepřetržitého trvání pracovního poměru k organizaci (odstavec 1) se zahrnuje též doba zaměstnání v jiné organizaci, jejíž práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přešla na přejímající organizaci podle § 249 až 251 zákoníku práce.

§ 2zrušeno

§ 3

(1) Odměny lze poskytovat pracovníkům pevnými částkami až do výše 2 500 Kčs.

(2) Bližší podmínky pro poskytování odměn stanoví a výši odměn určí vedoucí organizace diferencovaně podle míry zásluh pracovníků a délky trvání jejich pracovního poměru k organizaci.

§ 4zrušeno

§ 5

Při poskytování odměn postupuje vedoucí organizace v souladu s předpisy, které upravují postavení a pravomoc odborových orgánů.


§ 6

Zrušuje se § 4 vyhlášky č. 201/1968 Sb., o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.

Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje část druhá zákona č. 1/1992 Sb., se po dni jeho účinnosti nepoužijí: Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích, ve znění vyhlášky č. 120/1988 Sb.


Ministr: Štanceľ v. r.

Přesunout nahoru