Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 147/1970 Sb.Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Částka 44/1970
Platnost od 28.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

147

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. prosince 1970

o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 1 se označuje jako odstavec 1 a z výčtu ministerstev České socialistické republiky se vypouštějí ministerstvo plánování, ministerstvo dopravy a ministerstvo pošt a telekomunikací.

2. § 1 se doplňuje o odstavec 2 a 3:

"(2) Zřizuje se Česká plánovací komise jako ústřední orgán státní správy pro národohospodářské plánování rozvoje republiky. Česká plánovací komise se skládá z předsedy, kterým je místopředseda vlády České socialistické republiky, a z dalších členů, které jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky.

(3) Zřizuje se Výbor lidové kontroly České socialistické republiky jako ústřední orgán státní správy na úseku kontroly v České socialistické republice. Předsedou Výboru lidové kontroly České socialistické republiky je člen vlády. Výbor lidové kontroly České socialistické republiky má 8 až 12 členů, které jmenuje a odvolává vláda České socialistické republiky."

3. § 3 se vypouští.

4. § 12 odst. 1 a 2 znějí:

"(1) Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro veřejný pořádek a bezpečnost, zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, pro vnitřní věci, zvláště územní členění republiky, státní symboly, věci matriční, státního občanství, občanských průkazů, evidence obyvatelstva, spolčovacího a shromažďovacího práva, dále pro archivnictví, požární ochranu a civilní obranu.

(2) Ministerstvo vnitra řídí útvary Veřejné bezpečnosti s výjimkou činností spadajících do působnosti federálního ministerstva vnitra."

5. § 13 zní:

"§ 13

Ministerstvo průmyslu je ústředním orgánem státní správy pro průmysl chemický a zpracování ropy, gumárenský a plastikářský, papíru a celulózy, skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný, polygrafický a průmysl dřevozpracující."

6. § 17 a 18 se vypouštějí.

7. V § 19 odst. 1 se vypouštějí slova "zahraniční obchod".


Čl. II

(1) O činnosti Výboru lidové kontroly České socialistické republiky a o oprávněních a povinnostech jeho pracovníků platí až do nové zákonné úpravy přiměřeně ustanovení zákona č. 70/1967 Sb., o komisích lidové kontroly, ve znění zákona č. 85/1968 Sb.

(2) Výbor lidové kontroly České socialistické republiky je příslušný přezkoumávat ve správním řízení rozhodnutí komisí lidové kontroly národních výborů, vydaná do dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Zrušují se ministerstvo plánování, ministerstvo dopravy, ministerstvo pošt a telekomunikací a Nejvyšší kontrolní úřad České socialistické republiky. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí z ministerstva plánování na Českou plánovací komisi, z Nejvyššího kontrolního úřadu České socialistické republiky na Výbor lidové kontroly České socialistické republiky a z ministerstva dopravy a ministerstva pošt a telekomunikací na orgány, popřípadě organizace, které určí vláda České socialistické republiky.

Čl. IV

(1) V § 60 odst. 1 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, se slova "Ústřední komise lidové kontroly" nahrazují slovy "Výboru lidové kontroly České socialistické republiky".

(2) Ze zákona České národní rady č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, se vypouštějí ustanovení § 10 písm. j), § 11 písm. c), v § 51 odst. 2 bodu 3 slova "jakož i o návrhu rozpočtu kontrolního orgánu České národní rady" a ustanovení § 51 odst. 2 bodu 5; dále se vypouštějí z § 18 odst. 1, § 19 odst. 1, § 20, § 22 odst. 3, § 28 odst. 3, § 36 odst. 1, § 68 odst. 2, § 78 odst. 1 a § 79 tohoto zákona ustanovení o kontrolním orgánu České národní rady nebo o předsedovi kontrolního orgánu České národní rady.

(3) Zrušuje se zákon České národní rady č. 7/1969 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě České socialistické republiky.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Přesunout nahoru