Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 144/1970 Sb.Zákon o Státní bance československé

Částka 43/1970
Platnost od 28.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.01.1990 (130/1989 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

144

ZÁKON

ze dne 21. prosince 1970

o Státní bance československé

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Základní ustanovení

§ 1

Státní banka československá *) (dále jen "banka") je ústřední bankou Československé socialistické republiky.

§ 2

(1) Označení banky je "Státní banka československá" nebo "Štátna banka československá".

(2) Sídlem banky je Praha.

(3) Banka může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

§ 3

Banka

a) má výhradní právo vydávat bankovky; spolu s federálním ministerstvem financí navrhuje vládě Československé socialistické republiky úpravu československé měny a zásady oběhu zákonných peněz a dohlíží na ochranu měny,

b) určuje kurs československé koruny k zahraničním měnám na podkladě zásad schválených vládou Československé socialistické republiky; určuje cenu zlata v bankovních operacích,

c) přijímá vklady na účty,

d) poskytuje úvěry,

e) organizuje a provádí platební styk, jakož i zúčtování pro organizace,

f) podílí se v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštními předpisy na regulaci a kontrole mzdového vývoje,

g) provádí financování investiční výstavby uskutečňované socialistickými organizacemi a v souvislosti s tím provádí její kontrolu,

h) provádí pokladní plnění státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik,

ch) spravuje měnové rezervy Československé socialistické republiky ve zlatě a v ostatních devizových prostředcích,

i) nakupuje, směňuje a prodává zlato a ostatní devizové prostředky,

j) zastupuje Československou socialistickou republiku na základě zmocnění vlády Československé socialistické republiky v mezinárodních bankovních institucích,

k) plní funkce v devizové oblasti podle předpisů o devizovém hospodářství,

l) přijímá a poskytuje úvěry a záruky ve styku s devizovými cizozemci,

m) stanoví zásady pro poskytování a přijímání zahraničních bankovních úvěrů,

n) organizuje a provádí platební styk a další bankovně obchodní činnost ve styku se zahraničím,

o) provádí další činnost podle pokynů vlády Československé socialistické republiky.

§ 4

(1) K zajištění úkolů a cílů státních plánů rozvoje národního hospodářství banka ve spolupráci s příslušnými orgány vypracovává a předkládá vládě Československé socialistické republiky ke schválení návrh zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky a návrh měnového (úvěrového, pokladního a devizového) plánu, podle nichž banka vykonává činnosti uvedené v § 3; svou činností se podílí na uskutečňování úkolů a cílů státních plánů rozvoje národního hospodářství a prosazuje opatření k upevňování měny.

(2) Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky, schválené vládou Československé socialistické republiky, jsou závazné pro všechny peněžní ústavy a ostatní organizace; měnový plánuje pro peněžní ústavy a organizace závazný v rozsahu na ně provedeného rozpisu.

§ 5

Plněním některých úkolů vyhrazených bance může banka pověřit jiné peněžní ústavy nebo jiné organizace nebo orgány; pokud nestanoví jinak, platí pro pověřené peněžní ústavy, jiné organizace a orgány obdobně předpisy platné pro banku.

§ 6

(1) Banka je oprávněna kontrolovat, a to zejména při účasti na plánovacích pracích a při poskytování úvěrů a devizových prostředků, jak socialistické organizace používají celospolečenských prostředků.

(2) Organizace jsou povinny předkládat bance potřebné doklady, poskytovat jí požadované informace, umožnit prověrky na místě a i jinak jí umožňovat plnění jejích funkcí.

(3) Zjistí-li banka nedostatky v hospodaření socialistických organizací, je oprávněna požadovat na nich i na jejich nadřízených orgánech odstranění těchto nedostatků a popřípadě použít proti organizacím opatření, stanovených ve zvláštních předpisech.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují na družstevní a společenské organizace jen v případech, kdy jim banka poskytuje úvěrové nebo devizové prostředky, a v případech, kdy banka vůči nim uplatňuje kontrolní funkce podle zvláštních předpisů.

Řízení a organizace banky

§ 7

(1) Banku řídí předseda banky; zastupuje ho v plném rozsahu místopředseda banky a na jednotlivých úsecích činnosti banky předsedou banky pověření generální ředitelé banky. Je-li předsedou banky občan České socialistické republiky, je místopředsedou banky občan Slovenské socialistické republiky anebo naopak.

(2) Předsedu banky jmenuje a odvolává president Československé socialistické republiky na návrh vlády Československé socialistické republiky. Místopředsedu banky a generální ředitele banky jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh předsedy banky.

(3) Předseda banky má postavení vedoucího federálního ústředního orgánu.

(4) Předseda banky v dohodě s ministrem financí Československé socialistické republiky navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásadní finanční a měnová opatření; mají-li tato opatření dopad na státní rozpočet republiky, postupuje v dohodě s ministrem financí republiky.

(5) Předseda banky vydává na základě tohoto zákona, popřípadě k provedení hospodářského zákoníku obecně závazné právní předpisy o

a) poskytování úvěrů,

b) úrokových sazbách z úvěrů a z prostředků organizací na účtech u peněžních ústavů, jakož i o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění bankovních operací a služeb,

c) používání dalších bankovních nástrojů v oblasti vnitřních a zahraničních měnových vztahů,

d) provádění financování a o bankovní kontrole investiční výstavby, uskutečňované socialistickými organizacemi,

e) platebním styku v tuzemsku i se zahraničím, jakož i o zúčtování s organizacemi,

f) pokladních operacích v socialistických organizacích a o směnárenské činnosti.

§ 8

Banka vykonává svou činnost ústředím v Praze, hlavním ústavem pro Českou socialistickou republiku v Praze, hlavním ústavem pro Slovenskou socialistickou republiku v Bratislavě (dále jen "hlavní ústavy"), pobočkami, popř. jinými organizačními jednotkami.

§ 9

(1) Ústředí vykonává celostátní koncepční, řídící a kontrolní činnost banky.

(2) K zabezpečení úkolů a cílů státních plánů rozvoje národního hospodářství ústředí zpracovává ve spolupráci s hlavními ústavy návrh zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky, návrh měnového plánu a tvorby měnových rezerv, jakož i zásady, pravidla a nástroje pro plnění úkolů a činností banky.

(3) Ústředí dále

a) zajišťuje výkon činností banky vůči organizacím, řízeným orgány federace,

b) zajišťuje výkon činností banky ve vztahu k zahraničí,

c) zajišťuje jednotné plnění úkolů a činností banky ve všech jejích organizačních jednotkách a kontrolu jejich činnosti,

d) vykonává další činnosti podle statutu banky a pokynů předsedy banky.

(4) Výkon činností banky, uvedených v odstavci 3 písm. a) a c), zajišťuje ústředí zásadně prostřednictvím hlavních ústavů.

§ 10

(1) Hlavní ústavy řídí generální ředitelé ve funkci místopředsedů banky (dále jen "generální ředitelé hlavních ústavů").

(2) Generální ředitele hlavních ústavů jmenuje a odvolává na návrh předsedy banky vláda Československé socialistické republiky po projednání v příslušné vládě republiky.

(3) Generální ředitel hlavního ústavu odpovídá za výkon své funkce předsedovi banky; odpovídá též za to, že hlavní ústav při plnění úkolů, uvedených v odstavci 4 písm. a) až d), postupuje v souladu s rozhodnutími vydanými vládou republiky v její působnosti.

(4) Hlavní ústavy

a) se účastní na sestavování měnového plánu a jeho rozpracování na republiky a zajišťují úkoly banky, vyplývající ze státních plánů rozvoje národního hospodářství;

b) sestavují a projednávají s příslušnými orgány republik návrhy zásad úvěrové politiky, návrhy pokladního a úvěrového plánu za republiky a koordinují s nimi vzájemný postup;

c) zajišťují úkoly banky, vyplývající z působnosti vlády republiky;

d) zajišťují úkoly, vyplývající pro banku z měnového plánu; k tomu účelu disponují prostředky a zdroji určenými rozpisem měnového plánu na republiky; při disponování prostředky a zdroji, určenými pro organizace, řízené orgány republik, jsou vázány celostátními, obecně závaznými předpisy předsedy banky;

e) řídí organizační jednotky banky na území republiky a kontrolují jejich činnost.

(5) Hlavní ústavy vykonávají další činnosti podle statutu banky a pokynů předsedy banky.

§ 11

Za banku podepisují společně předseda banky a místopředseda banky nebo jeden z nich a generální ředitel. Rozsah oprávnění dalších pracovníků podepisovat za banku stanoví organizační předpisy banky.

Hospodaření banky

§ 12

Banka má statutární fond, všeobecný rezervní fond, popřípadě další fondy stanovené vládou Československé socialistické republiky.

§ 13

Statutární fond činí pět miliard Kčs a slouží k zabezpečení závazků banky. Vláda Československé socialistické republiky může podle potřeby statutární fond zvýšit a určit, z jakých prostředků se zvýšená část statutárního fondu doplní.

§ 14

Do všeobecného rezervního fondu plynou příděly ze zisku tak dlouho, až dosáhne výše statutárního fondu.

§ 15

Banka hospodaří podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky. Banka je povinna odvádět do státního rozpočtu federace část zisku podle zásad, schválených vládou Československé socialistické republiky. Roční účetní závěrku společně s výroční zprávou schvaluje vláda Československé socialistické republiky.

§ 16

Ztráta banky se hradí ze všeobecného rezervního fondu; pokud tento fond k úhradě ztráty nestačí, hradí ji Československá socialistická republika.

Všeobecná ustanovení

§ 17

Banka neručí za závazky Československé socialistické republiky ani České socialistické republiky ani Slovenské socialistické republiky, pokud výslovně takovou záruku nepřevezme. Československá socialistická republika, Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika ručí za závazky banky, jen je-li tak výslovně stanoveno.

§ 18

Pro výpočet úroků z částek skládaných nebo docházejících ve prospěch účtů organizací a ze zůstatků na těchto účtech, jakož i z poskytnutých úvěrů, je rozhodné zúčtování příslušné částky v bance.

§ 19

Na pracovníky banky se nevztahují ustanovení § 23 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví.

§ 20

Činnost, organizaci a hospodaření banky upravuje podrobněji statut, který schvaluje vláda Československé socialistické republiky.


Závěrečná ustanovení

§ 21

Práva a závazky ústavů, uvedených v § 2 zákona č. 31/1950 Sb., které nebyly podle vyhlášky ministerstva financí č. 383/1950 Ú. l. I (č. 380/1950 Ú. v. I) na banku do účinnosti zákona č. 117/1965 Sb. převedeny, nebudou na ni převáděny. Právní poměry ústavů, uvedených v § 2 zákona č. 31/1950 Sb., upraví federální ministerstvo financí.

§ 22

Zrušuje se:

a) zákon č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé,

b) § 7 zákona č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu.

§ 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Státní banka československá byla zřízena zákonem č. 31/1950 Sb.

Přesunout nahoru