Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 140/1970 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků

Částka 42/1970
Platnost od 28.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.01.1973
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

VYHLÁŠKA

Hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 28. prosince 1970

o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků

Ke splnění úkolu uloženého předsednictvem vlády Československé socialistické republiky dne 1. prosince 1970 hlavní arbitr Československé socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ostatními ústředními orgány stanoví podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška se vztahuje na dodávky základních druhů spotřebních výrobků určených ministerstvem obchodu České socialistické republiky a ministerstvem obchodu Slovenské socialistické republiky v seznamech základních druhů spotřebních výrobků *) (dále jen "určené výrobky") dodávaných výrobními státními hospodářskými organizacemi (dále jen "dodavatelé") organizacím státního obchodu a spotřebního družstevnictví (dále jen "odběratelé"). Vyhláška se nevztahuje na výrobní organizace místního hospodářství.

§ 2

Nejpozději do 30 dnů poté, kdy nadřízená oborová (generální) ředitelství, popřípadě svazy spotřebních družstev dohodnou na příslušný rok objem dodávek určených výrobků, jsou dodavatelé a odběratelé povinni uzavřít smlouvu o přípravě dodávek, ve které uvedou množství a členění dodávek alespoň v rozsahu dohody nadřízených orgánů, stanoví rozvržení dodávek na jednotlivá smluvní období (zpravidla čtvrtletní) a převezmou povinnost uzavřít odpovídající smlouvy o dodávce určených výrobků.

§ 3

Jestliže některá z organizací neuzavře na podkladě smlouvy o přípravě dodávek určených výrobků smlouvu o dodávce výrobků na příslušné smluvní období ve stanovené výši, je povinna zaplatit druhé organizaci majetkovou sankci ve výši 5 % z ceny výrobků, na které smlouva o dodávce výrobků nebyla uzavřena; povinnost organizace uzavřít smlouvu na stanovený objem dodávek tím není dotčena.

§ 4

Smlouva o dodávce určených výrobků musí obsahovat závazek k dodávce kompletního barevného, dezénového a velikostního sortimentu jednotlivých druhů výrobků v každém měsíci.

§ 5

Sazby majetkových sankcí, obsažené v § 204 až 208 hospodářského zákoníku, se zvyšují u dodávek určených výrobků na dvojnásobek.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971 a platí do 31. prosince 1972.


Náměstek hlavního arbitra: Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

*) Seznamy se uveřejňují v Ústředním věstníku ČSR a SSR.

Přesunout nahoru