Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1970 Sb.Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací

Částka 41/1970
Platnost od 28.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

VYHLÁŠKA

Ministerstva financí Československé socialistické republiky a hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 21. prosince 1970,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací

Ministerstvo financí Československé socialistické republiky a hlavní arbitr Československé socialistické republiky v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 391 a § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., jakož i podle § 11 odst. 2 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací socialistického sektoru:


Článek I

Vyhláška ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 písm. b) se připojují slova "a smontované kovové konstrukce."

2. § 1 odst. 2 se doplňuje takto:

"d) poddodávky projektové dokumentace."

3. V § 3 odst. 1 písm. i) se na konci připojuje tato věta:

"Organizace se mohou dohodnout, že místo podrobné specifikace dodávek a prací budou ve faktuře uvádět soupis všech splátkových listů, jejich číselné a jiné bližší označení (např. den vystavení) s vyznačením částek, na něž znějí splátkové listy."

4. § 7 zní:

"(1) Projektová dokumentace stavby nebo její části, samostatně odevzdávané odběrateli podle dohody v hospodářské smlouvě (např. souhrnné projektové řešení, projektová dokumentace celých objektů nebo provozních souborů), autorský dozor, jakož i průzkumné práce, které jsou součástí projektové dokumentace, se fakturují celkovými fakturami, pokud nedojde k dohodě o fakturaci projektu stavby v jediné faktuře. Celkovou fakturou se fakturují i poddodávky projektové dokumentace.

(2) Právo fakturovat projektovou dokumentaci a její poddodávky vzniká dnem splnění.

(3) Výkon autorského dozoru *) se fakturuje samostatně při předání a převzetí objektu nebo provozního souboru."

5. § 8 odst. 2 zní:

"(2) Jestliže dodavatel objektu, provozního souboru nebo nesmontovaných výrobků a zařízení dodávaných v souborech, kompletech apod. nemůže z příčin na straně odběratele pokračovat v provádění prací a dodávek na tomto objektu, provozním souboru, kompletu apod. [§ 1 odst. 1 písm. c)] tak, že alespoň 3 měsíce mu nevzniklo právo na splátku, je oprávněn vyfakturovat zatím provedené práce a dodávky."

6. § 9 zní:

"Poskytování záloh není dovoleno."

7. § 10 zní:

"§ 10

Splátky

(1) Splátkou se v této vyhlášce rozumí částka, kterou poskytuje odběratel dodavateli před splněním (odevzdáním a převzetím) objektu nebo provozního souboru na předběžnou úhradu nákladů spojených s prováděním prací, popřípadě dodávek, uskutečněných v uplynulém měsíci. To obdobně platí i pro dodávky nesmontovaných strojů a zařízení dodávaných v souborech, kompletech, soupravách apod. [§ 1 odst. 1 písm. c)]. Částka splátky musí odpovídat objemům skutečně provedených prací, popř. dodávek zjišťovaných podle § 10a s dodržením omezení podle § 10b a musí být v souladu s cenovými předpisy platnými pro fakturaci. Poskytnuté splátky nejsou úplatou (platbou) za splnění prací a dodávek; při fakturaci po splnění (odevzdání a převzetí) je dodavatel povinen poskytnuté splátky vypořádat (odečíst od fakturované částky).

(2) Právo na splátku vzniká dnem, kdy odběratel podepsal potvrzení (zjišťovací protokol). Neprovedl-li odběratel zjištění, ačkoliv mu k tomu dodavatel poskytl včas řádné podklady, vzniká v tomto případě právo na splátku pátý pracovní den po uplynutí měsíce. Případná práva odběratele při fakturaci nejsou tím však dotčena.

(3) U dodávek jednotlivých velkých strojů a zařízení, které musí být na místo určení dopravovány v rozložených částech s dlouhým časovým odstupem, se povolují dvě splátky. Právo na tyto splátky vzniká k datům, která si odběratel s dodavatelem dohodnou. Splátky mohou být poskytnuty jen na odeslané části.

(4) Organizace se mohou dohodnout na delších splátkových obdobích než 1 měsíc nebo i na věcných etapách trvajících déle než měsíc, které budou rozhodné pro vznik práva na splátku; v takových případech právo na splátku vzniká následující den po uplynutí dohodnutého časového období nebo po dosažení příslušné etapy. I v těchto případech však jsou organizace povinny provádět měsíční zjišťování provedených objemů (§ 10a) a platí pro ně omezení a povinnosti při splátkách (§ 10b).

(5) Neposkytne-li odběratel včas splátku, je povinen zaplatit dodavateli poplatek z prodlení, a to ve stejné výši, jaká platí pro poplatek z prodlení za opožděné zaplacení faktury."

8. Za § 10 se vkládají § 10a a § 10b tohoto znění:

"§ 10a

Zjišťování provedených objemů

(1) Odběratel je povinen zjišťovat v součinnosti s dodavatelem - podle podkladů, které je povinen předložit dodavatel - objemy prací nebo dodávek uskutečněných na objektu nebo provozním souboru během uplynulého měsíce, za nějž má být poskytnuta splátka. Případné námitky je dodavatel povinen projednat s odběratelem před vystavením splátkového listu. Objem prací a dodávek se zjišťuje vždy k poslednímu dni měsíce. Tímto zjišťováním není dotčeno právo odběratele sledovat kdykoli průběh provádění prací, zejména budou-li v dalším pracovním postupu zakryty.

(2) Zjišťování musí být ukončeno nejpozději pátý pracovní den po uplynutí měsíce, nedohodnou-li si organizace kratší lhůtu.

(3) O způsobu zjišťování a o formě potvrzení (zjišťovací protokol) se organizace dohodnou. Odběratel je povinen pro každý objekt nebo provozní soubor zvlášť písemně potvrdit, že objem prací a dodávek, jak je uveden v podkladech za určitý měsíc, odpovídá objemu skutečně zjištěnému odběratelem. Tímto potvrzením však nejsou dotčena práva odběratele nebo dodavatele při fakturaci objektu nebo provozního souboru.

§ 10b

Omezení a povinnosti při splátkách

(1) Jsou-li materiál nebo jiné výrobky rozpočtovány odděleně ve specifikaci, lze je zahrnout do splátkového listu až po jejich zabudování (montáži).

(2) Do splátky lze zahrnout jen dokončené měrné jednotky ve skladbě položek rozpočtu k projektům objektů a provozních souborů v rozsahu odpovídajícím popisu jednotlivých položek rozpočtu a příslušných rozpočtových a kalkulačních podkladů."

9. § 11 se vypouští.

10. § 13 zní:

"§ 13

Opatření k odstranění vad a drobných nedodělků

(1) Odběratel je oprávněn k zajištění urychleného odstraňování případných vad a drobných nedodělků, popřípadě k dodržení projektovaných parametrů u provozních souborů, přechodně zadržet až 10 % z rozpočtové ceny objektu nebo provozního souboru. Dříve než by došlo k vyčerpání 90 % rozpočtové ceny objektu nebo provozního souboru, je odběratel povinen 15 dnů před vystavením dalšího splátkového listu sdělit dodavateli doporučeně, jakou částku hodlá pozastavit. Dodavatel je oprávněn nadále vystavovat splátkové listy jen do výše, kterou odběratel podle svého sdělení nepozastavuje. Nesdělí-li odběratel ve lhůtě, jakou částku hodlá pozastavit, je dodavatel oprávněn vystavovat splátkové listy a odběratel je povinen tyto splátkové listy uhrazovat, dokud odběratel nesdělí dodavateli částku pozastávky. Částky uhrazené nad opožděně oznámenou pozastávku dodavatel již nevrací.

(2) Pozastavenou částku zaplatí odběratel postupně nebo najednou, nejpozději však je povinen ji zaplatit:

a) u objektů do deseti dnů ode dne, kdy budou odstraněny vady a drobné nedodělky, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí;

b) u provozního souboru do deseti dnů ode dne, kdy budou odstraněny vady a drobné nedodělky, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí, nebo do deseti dnů ode dne, kdy bude sjednaným způsobem prokázána schopnost provozního souboru zabezpečit v souladu s náběhovou křivkou projektované parametry. Jestliže byly zjištěny vady a drobné nedodělky a současně je nutno prokazovat sjednaným způsobem schopnost provozního souboru zabezpečit projektované parametry, odběratel pozastavenou částku zaplatí až po odstranění vad a drobných nedodělků a po průkazu dosažení projektovaných parametrů. Odběratel je však povinen pozastavenou částku zaplatit - není-li tato částka také pozastavena z důvodu vad a drobných nedodělků - v případě, že pro překážku na jeho straně nebylo možno sjednaný průkaz úspěšně provést.

(3) U objektů komplexní bytové výstavby nesmí odběratel po vyčerpání 90 % rozpočtové ceny objektu zaplatit zbytek této ceny dříve, než budou odstraněny všechny vady a drobné nedodělky zjištěné při předání a převzetí dodávky. Zbylých 10 % rozpočtové ceny objektu komplexní bytové výstavby zaplatí odběratel do deseti dnů po odstranění těchto vad a drobných nedodělků.

(4) Organizace jsou povinny provádět měsíční zjišťování provedených objemů (§ 10a) i v případě, že odběratel zadržuje část rozpočtové ceny objektu nebo provozního souboru."

11. § 14 zní:

"§ 14

Opatření ke komplexnímu dokončování staveb

(1) Odběratel je oprávněn přechodně i nadále neproplácet částky, které pozastavil podle § 13, jestliže je dodavatel v prodlení s plněním rozhodujících termínů na hlavních objektech nebo provozních souborech stavby a u komplexní bytové výstavby s plněním na objektech, které jsou součástí technického a občanského vybavení stavby.

(2) Pozastavené částky je odběratel povinen zaplatit - pokud jsou uspokojena jeho práva podle § 13 - do 10 dnů po dni, kdy dodavatel splní dohodnutý náhradní termín; jestliže však tento náhradní termín nezajišťuje, že dodávka bude odevzdána ve sjednaném (původním) termínu, je odběratel povinen zaplatit pozastavené částky nejpozději po odevzdání a převzetí dodávky.

(3) Podkladem pro určení hlavního objektu a hlavního provozního souboru stavby a rozhodujících termínů jejího plnění a dále pro určení objektů technického a občanského vybavení komplexní bytové výstavby je projektová dokumentace. **)

(4) Ustanovení § 13 odst. 4 platí obdobně."

12. Za § 15 se vkládá § 15a tohoto znění:

"§ 15a

Opatření k dodržení termínu uvedení do provozu

(1) Jestliže dodavatel je s postupem plnění prací a dodávek na objektu nebo provozním souboru v prodlení delším než jedno kalendářní čtvrtletí, a to pro okolnosti, které jsou výhradně na jeho straně, může odběratel pozastavit splátky a neproplatit splátkové listy týkající se tohoto objektu nebo provozního souboru, a to počínaje prvým měsícem následujícího kalendářního čtvrtletí; u staveb stanovených vládou jako závazné úkoly ve státním plánu je odběratel v takových případech povinen pozastavit splátky a neproplatit splátkové listy. Organizace jsou však povinny provádět i nadále měsíční zjišťování provedených objemů (§ 10a) a dodavatel vystavuje i nadále splátkové listy.

(2) Pozastavené částky je odběratel povinen zaplatit do 10 dnů ode dne, kdy je prodlení podle souhlasného zápisu ve stavebním (montážním) deníku odstraněno, nebo kdy jsou v hospodářské smlouvě změněny termíny plnění prací a dodávek."

13. Třetí věta § 16 odst. 2 se vypouští.

14. § 18 zní:

"§ 18

Při výstavbě ve vlastní režii se převody investičních prostředků provádějí na základě vnitropodnikových faktur a vnitropodnikových splátkových listů, a to přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky."

15. § 20 se vypouští.

16. § 21 zní:

"(1) Dodávky geologických prací se fakturují přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky.

(2) Ustanovení § 7, § 8, § 10 odst. 3, § 10a odst. 3, § 14, § 15 a § 16 se na dodávky geologických prací nevztahují.

(3) Ustanovení § 10 odst. 1 a 2 se na dodávky geologických prací vztahují s tím, že pro zjišťování provedených prací platí § 25; právo na splátku vzniká 11. den po uplynutí měsíce, za nějž se vystavuje splátkový list."

17. § 22 zní:

"§ 22

Náležitosti faktur a splátkových listů

(1) Pro faktury za dodávky geologických prací platí náležitosti uvedené v § 3 odst. 1 této vyhlášky s tím, že u prací financovaných ze státního rozpočtu se pod písmenem d) uvede číslo a název úkolu (akce).

(2) Do splátkového listu lze po dohodě organizací zahrnout i více úkolů (akcí); v takovém případě je nutno ve splátkovém listě uvést čísla a názvy jednotlivých úkolů (akcí), výši příslušných splátek a označení "souhrnný splátkový list". Součástí splátkových listů jsou protokoly o provedených pracích."

18. § 24 se vypouští.

19. § 25 zní:

"§ 25

Zjišťování objemu provedených geologických prací

(1) Zjišťování objemu provedených geologických prací se provádí obdobně podle ustanovení § 10a odst. 1 a 2 s tím, že zjišťování se provádí vždy na geologickém pracovišti a že musí být ukončeno nejpozději do 10 dnů po uplynutí měsíce, na nějž se poskytuje splátka.

(2) Na každý úkol (akci) musí být vyhotoven samostatný protokol o provedených pracích, který se v záhlaví označuje názvem a číslem úkolu (akce). Protokoly se číslují v aritmetické nepřerušované řadě čísel. Podkladem pro vyhotovení protokolu o provedených pracích je odbírkový list.

(3) Odběratel je povinen pro každý úkol (akci) v protokole o provedených pracích potvrdit, že objem prací a dodávek, jejich zařazení a kvalita odpovídají zjištěním učiněným odběratelem.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na dodávky geologických prací financovaných ze státního rozpočtu. Zásady pro zjišťování objemů těchto prací pro účely poskytování splátek stanoví Český geologický úřad v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a Slovenský geologický úřad v dohodě s ministerstvem financí Slovenské socialistické republiky."

20. § 27 se vypouští.


Článek II

Ze všech ustanovení vyhlášky, s výjimkou § 9, se vypouštějí použité termíny "záloha" a "zálohové listy".

Článek III

Přechodná ustanovení

(1) U rozestavěných objektů, provozních souborů a dodávek nesmontovaných strojů a zařízení [§ 1 odst. 1 písm. c)], jakož i u autorského dozoru jsou organizace povinny přejít na způsob fakturace podle této vyhlášky ode dne její účinnosti.

(2) Jestliže bylo poskytování splátek sjednáno podle uzlů, styčníků apod. (§ 10 odst. 3 původního znění), vystaví dodavatelé na práce a dodávky provedené do 31. 12. 1970 splátkové listy, tyto splátkové listy se především uhradí z poskytnuté zálohy. Případný zbytek zálohy jsou dodavatelé povinni používat postupně na úhradu měsíčních splátek; nevyrovnají-li takto zálohu nejpozději v měsíční splátce za květen 1971, jsou povinni zbytek zálohy vrátit odběrateli nejpozději do 30. 6. 1971.

(3) Dodavatelé autorského dozoru mohou dnem 1. 1. 1971 vyfakturovat tu část autorského dozoru provedenou před 1. 1. 1971, na niž jim podle § 7 odst. 2 vzniká právo.

(4) U objektů a provozních souborů, kde v době nabytí účinnosti vyhlášky odběratel již uplatnil právo neproplatit až 10 % rozpočtové ceny objektu nebo provozního souboru podle § 13 a § 14 původního znění, se postupuje podle dosavadních předpisů.

(5) Ustanovení odstavců 1-4 se vztahuje přiměřeně též na dodávky geologických prací započaté přede dnem účinnosti vyhlášky.

Článek IV

(1) Zrušují se všechny výjimky udělené podle vyhlášky č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací ***).

(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Náměstek hlavního arbitra Československé socialistické republiky Brandejs v. r.

Ministr financí Československé socialistické republiky Doc. Ing. Rohlíček CSc v. r.

Poznámky pod čarou

*) Cenu autorského dozoru vyčlení z celkové ceny projektu Federální výbor pro technický a investiční rozvoj.

**) Vyhláška Státní komise pro techniku č. 107/1966 Sb., o dokumentaci staveb.

***) Např. výjimka ministerstva financí České socialistické republiky čj. 117/36 812/1969 z 25. 10. 1969 a výjimka ministerstva financí Slovenské socialistické republiky čj. 1/21 515/69 ze dne 13. 11.
1969.

Přesunout nahoru