Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 133/1970 Sb.Zákon o působnosti federálních ministerstev

Částka 40/1970
Platnost od 28.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.01.1989 (194/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

133

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1970

o působnosti federálních ministerstev

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

Tento zákon upravuje působnost federálních ministerstev a některých dalších federálních ústředních orgánů (dále jen "federální ministerstva") při výkonu státní správy federace. Jejich předním úkolem je podílet se na tvorbě státní politiky federace a organizovat ve své působnosti její provádění.

§ 2

Federální ministerstva vykonávají na svém úseku státní správu v rozsahu působnosti federace. Na podkladě soustavných analýz stavu věcí vypracovávají návrhy řešení rozhodujících otázek v příslušných oblastech působnosti federace a předkládají je vládě Československé socialistické republiky.

§ 3

(1) Federální ministerstva předkládají na svém úseku návrhy státní hospodářské politiky a v okruhu své působnosti plní úkoly národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů; předkládají zejména podklady a návrhy potřebné pro přípravu návrhů státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, státních rozpočtů federace a jiných opatření širšího dosahu. V rámci své působnosti předkládají návrhy na rozvíjení soustavy plánovitého řízení a prověřují její účinnost.

(2) Federální ministerstva vycházejí ve své činnosti z cílů a úkolů státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a z jednotné státní politiky; v souladu s nimi na svém úseku státní politiku konkretizují a realizují.

(3) Federální ministerstva při plnění svých úkolů navzájem spolupracují a zaujímají stanoviska k návrhům, které předkládají vládě Československé socialistické republiky jiné orgány, pokud se dotýkají jejich působnosti.

§ 4

Federální ministerstva pečují na svém úseku o náležitou právní úpravu patřící do působnosti federace. Připravují návrhy zákonů Federálního shromáždění a nařízení vlády Československé socialistické republiky. Na základě zákonů Federálního shromáždění a v jejich mezích vydávají obecně závazné právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Sledují, jak se tyto předpisy uplatňují.

§ 5

Federální ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly rozvíjení mezistátních styků a mezinárodní spolupráce v hospodářské, vědecké a technické oblasti i v jiných oblastech. Při přípravě návrhů na sjednání mezinárodních smluv si mohou vyžadovat od příslušných ústředních orgánů státní správy republik potřebné podklady. Federální ministerstva zabezpečují úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluv a dohod, jakož i z členství Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích.

§ 6

Federální ministerstva činí na svém úseku opatření nutná k zabezpečení obranné schopnosti Československé socialistické republiky a potřeb ozbrojených sil a k přípravě státních orgánů, hospodářských a jiných organizací i k branné výchově obyvatelstva a jeho ochraně pro případ války. Připravují potřebné návrhy a předkládají je vládě Československé socialistické republiky, popřípadě Radě obrany státu.

§ 7

(1) V zájmu jednotného zabezpečování státní politiky federace přihlížejí federální ministerstva k potřebám těch oblastí, které patří do působnosti republik, a dbají v dohodě s orgány republik o jejich souladný rozvoj. Federální ministerstva vytvářejí podmínky pro koordinaci řešení otázek společného zájmu, které vyplývají z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace na celém území Československé socialistické republiky.

(2) V zájmu efektivního rozvoje jednotné československé ekonomiky zabezpečují federální ministerstva v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky i potřeby odvětví řízených orgány republik. Odvětví jednotné československé ekonomiky, řízená orgány republik, zabezpečují též potřeby odvětví řízených federálními orgány.

§ 8

(1) Federální ministerstva soustavně spolupracují s příslušnými orgány republik, zejména při přípravě návrhů zákonů Federálního shromáždění a jiných obecně závazných právních předpisů a při přípravě, tvorbě a realizaci národohospodářských plánů, návrhů v oblasti jednotné státní hospodářské politiky a jiných významných opatření vlády Československé socialistické republiky. Společně s nimi zajišťují jednotnost postupu potřebnou pro přípravu takových opatření. Využívají jejich rozborů, koncepcí rozvoje jednotlivých odvětví a jiných prací. Opírají se o jejich zkušenosti a zabývají se jejich podněty.

(2) V zájmu jednotného zabezpečování státní politiky na celém území Československé socialistické republiky zabezpečují ministři Československé socialistické republiky spolu s příslušnými ministry republik vzájemnou součinnost a koordinaci. Federální ministerstva sledují plnění úkolů vyplývajících z jednotného uplatňování státní politiky federace a dbají v součinnosti s příslušnými orgány republik o zevšeobecňování pozitivních zkušeností a o odstraňování vyskytnuvších se nedostatků. Projednávají s nimi opatření, která je třeba v tomto směru učinit.

(3) Federální ministerstva mohou vyžadovat podklady a další údaje, které potřebují pro svou činnost, od příslušných orgánů republik a v rozsahu dohodnutém s těmito orgány i od hospodářských a jiných organizací jim podřízených.

(4) Ministři Československé socialistické republiky projednávají návrhy opatření v oblasti společné působnosti Československé socialistické republiky a obou republik před jejich předložením vládě Československé socialistické republiky s ministry republik, pokud se jich navrhovaná opatření dotýkají; pokud se nedosáhne dohody, informují vládu Československé socialistické republiky, která rozhodne.

§ 9

(1) Federální ministerstva plní své úkoly v součinnosti s odborovými a dalšími dobrovolnými společenskými organizacemi a s družstevními organizacemi.

(2) Federální ministerstva využívají ve své činnosti poznatků vědeckých institucí a pracovišť a zapojují je zejména do prací na řešení problémů koncepční povahy.

ČÁST DRUHÁ

Zvláštní ustanovení

Federální ministerstvo zahraničních věcí

§ 10

Federální ministerstvo zahraničních věcí je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraniční politiky.

§ 11

Federální ministerstvo zahraničních věcí zabezpečuje vztahy Československé socialistické republiky k ostatním státům a k mezinárodním organizacím. Řídí, koordinuje a zabezpečuje provádění zahraniční politiky Československé socialistické republiky a dbá o uplatňování zájmů zahraniční politiky Československé socialistické republiky v činnosti všech orgánů federace i republik.

§ 12

Federální ministerstvo zahraničních věcí zajišťuje zastupování práv a zájmů Československé socialistické republiky v mezinárodních stycích. Koordinuje a zajišťuje přípravu sjednávání mezinárodních smluv. Při přípravě mezinárodních smluv a při zastupování práv a zájmů Československé socialistické republiky v mezinárodních stycích ve věcech patřících do výlučné působnosti republik postupuje v součinnosti s příslušnými ústředními orgány státní správy republik.

§ 13

Federální ministerstvo zahraničních věcí

a) řídí československé zastupitelské úřady v zahraničí;

b) vyhlašuje mezinárodní smlouvy;

c) plní úkoly při zabezpečování styků se zahraničím v oblasti školství, kultury, vědy a zdravotnictví na základě směrnic vlády Československé socialistické republiky.

Federální ministerstvo národní obrany

§ 14

Federální ministerstvo národní obrany je federálním ústředním orgánem státní správy pro zabezpečování obrany Československé socialistické republiky a orgánem pro řízení a velení Československé lidové armády a pro řízení civilní obrany. Zabezpečuje realizaci vojenské politiky Československé socialistické republiky v Československé lidové armádě a navrhuje potřebná opatření vládě Československé socialistické republiky. Radě obrany státu a presidentu republiky jako vrchnímu veliteli ozbrojených sil Československé socialistické republiky.

§ 15

Při zabezpečování obrany Československé socialistické republiky federální ministerstvo národní obrany zejména

a) zpracovává návrhy na komplexní výstavbu branného systému Československé socialistické republiky a návrh plánu obrany Československé socialistické republiky;

b) činí opatření k zajištění výstavby branného systému Československé socialistické republiky na svém úseku a k použití Československé lidové armády pro případ války;

c) zpracovává návrh komplexního plánu výstavby Československé lidové armády z hlediska vazeb na státní plány rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a spravuje příslušné vojenské prostředky;

d) rozpracovává základní otázky války a vojenské vědy a rozvíjí vědeckou činnost pro potřebu branného systému Československé socialistické republiky;

e) zpracovává základní otázky branné výchovy a přípravy obyvatelstva a navrhuje opatření k jejich realizaci.

f) připravuje koncepci, zaměření a hlavní úkoly civilní obrany.

§ 16

Federální ministerstvo národní obrany jako orgán pro řízení a velení Československé lidové armády zejména

a) řídí výstavbu Československé lidové armády a zabezpečuje její všestrannou připravenost a nepřetržité velení vojskům;

b) rozpracovává operační a bojové použití Československé lidové armády a řídí vojenskou zpravodajskou službu;

c) zabezpečuje Československou lidovou armádu všemi druhy výzbroje, bojové techniky a materiálu;

d) řídí doplňování, přípravu, výchovu, výběr a rozmisťování kádrů Československé lidové armády a činí opatření k zabezpečení životních, pracovních a sociálních podmínek příslušníků Československé lidové armády;

e) zabezpečuje nedotknutelnost vzdušného prostoru Československé socialistické republiky a podílí se na zajišťování ochrany státních hranic ve stanoveném úseku.

§ 17

Federální ministerstvo národní obrany

a) organizuje a provádí opatření k mobilizaci Československé lidové armády, k vedení evidence občanů podléhajících branné povinnosti a k vedení evidence věcných prostředků, které budou za branné pohotovosti poskytnuty pro potřebu ozbrojených sil Československé socialistické republiky;

b) povolává občany Československé socialistické republiky k plnění branné povinnosti a v rozsahu své působnosti stanoví způsob výkonu této povinnosti.

Federální ministerstvo vnitra

§ 18

(1) Federální ministerstvo vnitra je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti.

(2) Federální ministerstvo vnitra připravuje koncepci, zaměření a hlavní úkoly Sboru národní bezpečnosti, vojsk ministerstva vnitra a zásady organizace, jednotného výkonu služby a soustavy politické a odborné přípravy příslušníků Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra. Zabezpečuje rozvoj metod a prostředků bezpečnostní práce a jejich unifikaci.

(3) Federální ministerstvo vnitra řídí Státní bezpečnost a ve vymezeném rozsahu Veřejnou bezpečnost.

§ 19

Federální ministerstvo vnitra je orgánem pro řízení a velení vojsk ministerstva vnitra.

§ 20

Federální ministerstvo vnitra zajišťuje

a) přípravu mezinárodních smluv v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a jejich výkon, pokud není svěřen orgánům republik;

b) zamezení přepravy, dovozu a šíření věcí zahraničního původu, jejichž obsah je v rozporu s chráněnými zájmy nebo porušuje mezinárodní smlouvy.

§ 21

Federální ministerstvo vnitra vydává na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech obecně závazné právní předpisy, které upravují

a) práva a povinnosti příslušníků Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra, útvarů Sboru národní bezpečnosti, jakož i vojsk ministerstva vnitra vůči jiným orgánům státní správy, organizacím a občanům;

b) služební poměr a finanční, materiální, sociální a zdravotnické zabezpečení příslušníků Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra;

c) rozvoj a pravidla provozu telekomunikačních zařízení Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra mimo jednotnou telekomunikační síť.

§ 22

Pokud federální ministerstvo vnitra plní další úkoly státní správy, platí o tom zvláštní předpisy.

§ 23

Federální ministerstvo vnitra kontroluje v útvarech Sboru národní bezpečnosti a ve vojscích ministerstva vnitra plnění úkolů svěřených do jeho působnosti.

§ 24

Ministr vnitra Československé socialistické republiky

a) po projednání s ministry vnitra republik povolává vybrané příslušníky Sboru národní bezpečnosti k plnění úkolů federálního ministerstva vnitra;

b) ustanovuje na návrh ministrů vnitra republik náčelníky krajských správ Sboru národní bezpečnosti.

Státní plánovací komise

§ 25

Státní plánovací komise je federálním ústředním orgánem státní správy pro národohospodářské plánování a rozvíjení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství.

§ 26

Státní plánovací komise podle pokynů vlády Československé socialistické republiky a ve spolupráci s ostatními ústředními orgány organizuje celkový proces vypracování, zajišťování a kontroly plnění státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, včetně zvláštní části státních plánů; tato působnost je stanovena zvláštními předpisy.

§ 27

Státní plánovací komise dále

a) předkládá vládě Československé socialistické republiky souhrnné návrhy na rozvíjení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství a koordinuje opatření, která na tomto úseku připravují ve své působnosti ostatní orgány;

b) prověřuje účinnost soustavy plánovitého řízení národního hospodářství;

c) předkládá vládě Československé socialistické republiky souhrnné návrhy na usměrnění systému materiálně technického zásobování a na rozvoj jeho základny a koordinuje na tomto úseku opatření připravovaná ostatními ústředními orgány.

Federální ministerstvo financí

§ 28

Federální ministerstvo financí je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast financí.

§ 29

Federální ministerstvo financí

a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky k zajištění jednotné hospodářské politiky koncepci finanční politiky Československé socialistické republiky na roční a víceletá období a zabezpečuje její jednotné provádění;

b) vypracovává střednědobý rozpočtový výhled;

c) navrhuje vládě Československé socialistické republiky rámcové zásady dotační a odpisové politiky v Československé socialistické republice;

d) provádí rozbory finančního hospodaření za celou Československou socialistickou republiku podle podkladů poskytovaných mu ostatními federálními orgány a orgány republik v rozsahu dohodnutém s ministerstvy financí republik.

§ 30

Federální ministerstvo financí

a) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrh státního rozpočtu federace a státního závěrečného účtu federace;

b) navrhuje vládě Československé socialistické republiky způsob zabezpečení příjmů státního rozpočtu federace a úpravu vztahů mezi státním rozpočtem federace a státními rozpočty republik;

c) v souvislosti se státními rozpočty a státními závěrečnými účty vykonává další působnost stanovenou zvláštními předpisy. *)

§ 31

Federální ministerstvo financí

a) navrhuje a v rozsahu zmocnění daného vládou Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, Státní plánovací komisí, federálním cenovým úřadem a Státní bankou československou finančně ekonomické nástroje v zahraničním obchodě, pokud mají vztah ke státním rozpočtům, mimo dodatkové nástroje; rozpočtuje finančně ekonomické nástroje, včetně dodatkových nástrojů, a zabezpečuje jejich uplatňování ve vztahu k organizacím řízeným federálními orgány; **)

b) ve spolupráci s federálním ministerstvem zahraničního obchodu navrhuje vládě Československé socialistické republiky koncepce a ekonomické podmínky v oblasti poskytovaných a přijímaných vládních úvěrů ve vnějších vztazích;

c) sestavuje na základě návrhů ministerstev financí republik a potřeb federace část devizového plánu týkající se neobchodních platů za celou Československou socialistickou republiku a stanoví pro ně ekonomické nástroje;

d) po projednání s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, Státní plánovací komisí a v dohodě se Státní bankou československou předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy na tvorbu, použití a rozsah devizových rezerv;

e) stanoví zásady financování zahraničního obchodu;

f) zajišťuje ve spolupráci s ostatními zúčastněnými orgány zpracování finanční, měnové a devizové problematiky vyplývající z účasti Československé socialistické republiky v Radě vzájemné hospodářské pomoci a připravuje návrhy na postup československých delegací v orgánech Rady vzájemné hospodářské pomoci v těchto otázkách.

§ 32

Federální ministerstvo financí

a) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy zákonných úprav v oboru své působnosti; jde-li o návrhy zákonných úprav devizového hospodářství, činí tak ve spolupráci s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, Státní plánovací komisí a Státní bankou československou, a jde-li o návrhy zásadních zákonných úprav ve věcech spořitelen a pojišťoven, ve spolupráci se Státní bankou československou;

b) vydává na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech obecně závazné právní předpisy, které upravují správu národního majetku, fakturování, placení a finanční hospodaření státních hospodářských organizací;

c) vydává na základě tohoto zákona předpisy o provádění periodických revizí v Československé socialistické republice a stanoví metodiku finančně daňových revizí.

§ 33

Federální ministerstvo financí

a) spolu se Státní bankou československou navrhuje vládě Československé socialistické republiky úpravu československé měny a zásady oběhu zákonných peněz a dohlíží na ochranu měny;

b) vyhlašuje vydání jednotlivých druhů peněz a jejich popis, jakož i jejich stažení;

c) dozírá nad tiskem a ražbou peněz.

§ 34

Federální ministerstvo financí

a) provádí revize hospodaření federálních orgánů, federálních fondů a organizací řízených federálními orgány;

b) vykonává dozor nad federálními účelovými fondy;

c) zajišťuje jednotné provádění a uplatňování zákonů Federálního shromáždění o odvodech a daních, jakož i předpisů o poplatcích, které mají vztah k zahraničí; povoluje výjimky a úlevy z odvodů a daní, jejichž poplatníky jsou organizace řízené federálními orgány, a z poplatků ve vztahu k zahraničí; výjimky a úlevy z podnikových odvodů a daní povoluje na návrh příslušných ministerstev;

d) zabezpečuje v dohodě s ministerstvy financí republik jednotnou koncepci vkladové, úvěrové, pojišťovací a úrokové politiky spořitelen ve vztahu k obyvatelstvu a pojišťoven;

e) vykonává působnost ve věcech správy národního majetku, pokud jde o národní majetek spravovaný federálními orgány a organizacemi jimi řízenými.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

§ 35

Federální ministerstvo zahraničního obchodu je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast zahraničně hospodářských vztahů.

§ 36

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásady jednotné zahraniční obchodní politiky, řídí její provádění a podle povahy věci ji přímo provádí; k tomu účelu vydává na základě tohoto zákona předpisy a činí potřebná opatření;

b) ve spolupráci s příslušnými federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik zajišťuje přípravu sjednávání mezinárodních smluv v oblasti zahraničního obchodu;

c) ve spolupráci s příslušnými federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik zabezpečuje vnitrostátní provádění mezinárodních smluv a dodržování mezinárodních závazků Československé socialistické republiky v oblasti zahraničního obchodu;

d) stanoví dodatkové ekonomické nástroje v zahraničním obchodě;

e) v souladu se stanovenými zásadami státní cenové politiky a se zahraničně obchodní politikou stanoví pravidla pro provádění cenové politiky v oblasti zahraničních obchodních vztahů.

§ 37

Federální ministerstvo zahraničního obchodu

a) připravuje ve spolupráci s příslušnými federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik návrhy plánu zahraničního obchodu a předkládá je Státní plánovací komisi;

b) provádí na úseku zahraničně obchodních vztahů rozpis plánu na organizace zahraničního obchodu a organizace oprávněné k provádění zahraničně obchodní činnosti.

§ 38

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu

a) vydává na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech obecně závazné právní předpisy o zahraničně obchodní činnosti a o jejím organizování a řídí a kontroluje její provádění;

b) po projednání s ústředními orgány republik zřizuje a zrušuje organizace zahraničního obchodu a stanoví rozsah jejich oprávnění, uděluje a odnímá oprávnění k provádění zahraničně obchodní činnosti a k zastupování zahraničních podniků v Československé socialistické republice a v dohodě s federálním ministerstvem financí rozhoduje ve věcech majetkových účastí v zahraničí;

c) řídí organizace pro zahraniční obchod, vůči nimž plní úkoly ústředního orgánu státní správy; ostatní organizace oprávněné k provádění zahraničně obchodní činnosti řídí ve spolupráci s ostatními příslušnými orgány plánem a ekonomickými a obchodně politickými nástroji.

§ 39

Federální ministerstvo zahraničního obchodu zajišťuje soulad zahraniční obchodní politiky s devizovou politikou a v dohodě se Státní bankou československou rozhoduje ve věcech souvisících s částí devizového plánu a platební bilance, která vychází z činnosti v oblasti zahraničního obchodu.

§ 40

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu vykonává působnost ve věcech celnictví, celní politiky a celních tarifů.

(2) Ústřední celní správa je zvláštní složkou ministerstva zahraničního obchodu. Jako její orgány pro území republik působí Celní ředitelství pro Českou socialistickou republiku a Celní ředitelství pro Slovenskou socialistickou republiku; těmto ředitelstvím jsou přímo podřízeny celnice.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

§ 41

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast práce, mezd a sociální politiky.

§ 42

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

a) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy jednotných zásad pracovně-právních vztahů, zejména úprav pracovních podmínek a pracovní doby, a návrhy systému regulace rozmisťování pracovních sil, zásad politiky zaměstnanosti, produktivity a racionalizace práce, reprodukce pracovních sil a jejich kvalifikace;

b) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zabezpečení náboru pracovních sil pro organizace, které plní úkoly stanovené státním plánem rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky jako přednostní;

c) v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky navrhuje vládě Československé socialistické republiky po projednání s ministerstvy práce a sociálních věcí republik pohyb pracovních sil mezi republikami;

d) navrhuje vládě Československé socialistické republiky mezistátní dohody o pracovní výpomoci a úpravu zásadních otázek zaměstnávání cizích státních příslušníků v Československé socialistické republice a československých občanů v zahraničí;

e) vydává ve věcech uvedených pod písmenem a) až d) na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech obecně závazné právní předpisy.

§ 43

(1) Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

a) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy a podle jejich směrnic stanoví jednotné zásady usměrňování mzdového vývoje, mzdových soustav, poskytování výhod naturální povahy a náhrad výdajů spojených s výkonem práce, normování spotřeby práce a mzdové kontroly;

b) v souladu s uvedenými směrnicemi vlády Československé socialistické republiky vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy, které upravují

- mzdové tarify, druhy a výše příplatků ke mzdám a podmínky jejich přiznávání,

- způsob regulace mezd,

- náhrady výdajů spojených s výkonem práce a

- příspěvky při nástupu do pracovního poměru a při jeho rozvázání.

(2) Ostatní federální ústřední orgány a ústřední orgány republik mohou vydávat předpisy uvedené v odstavci 1 písm. b) v rozsahu a za podmínek dohodnutých s ministrem práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky, a pokud jde o ústřední orgány republik, též s příslušným ministrem práce a sociálních věcí republiky.

§ 44

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky opatření směřující k plnění úkolů federace v oblasti sociální politiky, zejména v oblasti sociálního a nemocenského zabezpečení obyvatelstva, společenské péče o rodinu a mládež a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj populace, a zásady státní bytové politiky ze sociálních hledisek;

b) vydává na základě zmocnění obsažených v zákonech o sociálním zabezpečení *) obecně závazné právní předpisy, pokud jde o důchodové zabezpečení (pojištění), zabezpečení matky a dítěte, zabezpečení v nemoci a zaopatřovací příspěvek členů rodin občanů konajících službu v ozbrojených silách.

Federální cenový úřad

§ 45

Federální cenový úřad je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast cen.

§ 46

Federální cenový úřad

a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásady cenové politiky a směrnice pro úpravy cen;

b) navrhuje směrnice pro vypracování plánu vývoje cen;

c) navrhuje plán vývoje cen jako součást státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky.

§ 47

Federální cenový úřad vydává na základě tohoto zákona

a) obecně závazné právní předpisy pro tvorbu a kontrolu cen;

b) podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky obecně závazné právní předpisy o působnosti při tvorbě a kontrole cen.

§ 48

Federální cenový úřad

a) navrhuje vládě Československé socialistické republiky ceny nových výrobků, služeb, výkonů a prací (dále jen "výrobky a služby") a změny cen, jejichž stanovení si vláda Československé socialistické republiky vyhradila;

b) určuje ceny, které musí být jednotné vzhledem k jejich významu v ekonomice Československé socialistické republiky; seznam surovin, výrobků a služeb, jejichž ceny budou takto určovány, stanoví vláda Československé socialistické republiky nařízením;

c) může v rámci své působnosti v tvorbě cen pověřit stanovením cen nových výrobků a služeb a jejich změn jiné orgány a v dohodě s příslušnými ústředními orgány i organizace;

d) řídí a koordinuje přípravu a uskutečňování opatření přijatých vládou Československé socialistické republiky v oblasti cen.

§ 49

Federální cenový úřad koordinuje plány a stanoví rozhodující úkoly v kontrole cen; má právo ukládat cenovým orgánům republik provedení zvláštních cenových kontrol k ověření správnosti podkladů předkládaných organizacemi pro cenová opatření.

§ 50

Federální cenový úřad stanoví, které podklady jsou povinny předkládat orgány a organizace při tvorbě cen.

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

§ 51

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj (dále jen "Státní komise") je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast vědeckotechnického a investičního rozvoje.

§ 52

Státní komise

a) zpracovává návrhy obsahu a zaměření jednotné státní vědeckotechnické politiky, jejích hlavních směrů, včetně zásad jejího komplexního zabezpečení i realizace a předkládá je vládě Československé socialistické republiky; spolupracuje se Státní plánovací komisí při přípravě návrhu koncepce jednotné státní investiční politiky a připravuje pro ni komplexní technickoekonomické podklady;

b) spolupracuje při zpracování státních programů a ve vládou Československé socialistické republiky stanovených případech je sestavuje, organizuje jejich zabezpečování, sleduje a vyhodnocuje jejich plnění;

c) podle zásad schválených vládou Československé socialistické republiky účastní se prací na souhrnných prognózách vědeckotechnického, ekonomického a sociálního rozvoje Československé socialistické republiky;

d) podle zásad stanovených pro přípravu státního plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a podle zvláštních směrnic vlády Československé socialistické republiky řídí přípravu, vypracovává a předkládá vládě Československé socialistické republiky návrh státního plánu rozvoje vědy a techniky1) a řídí přípravu a zpracovává návrh státního plánu projektových a typizačních prací,1) přitom úzce spolupracuje se Státní plánovací komisí; projednává návrh plánu základního výzkumu před jeho předložením Československou akademií věd vládě Československé socialistické republiky;2)

e) navrhuje na zařazení do plánu investiční výstavby po projednání s příslušnými orgány státní správy úkoly, zabezpečující realizaci státního plánu rozvoje vědy a techniky;

f) stanoví na základě jednotné státní vědeckotechnické politiky a jejích hlavních směrů schválených vládou Československé socialistické republiky použití finančních, devizových a ostatních prostředků souhrnně vyčleněných ve státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, státním rozpočtu federace a měnovém plánu Československé socialistické republiky na zabezpečení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky a na zabezpečení činnosti organizací jednotné výzkumné a vývojové základny v Československé socialistické republice; vytváří v rámci těchto prostředků rezervy použitelné k urychlení inovačních procesů. V součinnosti se Státní plánovací komisí stanoví použití dalších prostředků vyčleněných na státní programy, u nichž organizuje jejich zabezpečování;

g) zpracovává spolu se Státní plánovací komisí, federálním ministerstvem financí a s příslušnými ústředními orgány republik návrhy koncepce státní bytové politiky včetně návrhů na její zajištění; zpracované návrhy předkládá spolu se Státní plánovací komisí a federálním ministerstvem financí vládě Československé socialistické republiky;

h) zpracovává spolu se Státní plánovací komisí a ostatními federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik celostátní koncepci tvorby a ochrany životního prostředí; zpracovaný návrh předkládá po projednání ve vládě České socialistické republiky a ve vládě Slovenské socialistické republiky vládě Československé socialistické republiky;

ch) zpracovává spolu s příslušnými federálními ústředními orgány a ústředními orgány republik koncepce mezinárodní spolupráce v oblasti vědeckotechnického rozvoje včetně licenční politiky a technické pomoci, životního prostředí, investičního rozvoje a jejich zajištění; tuto spolupráci organizuje; zpracované návrhy předkládá vládě Československé socialistické republiky;

i) navrhuje vládě Československé socialistické republiky zásady řízení jednotné výzkumné a vývojové základny v Československé socialistické republice; vyjadřuje se k začlenění organizací do jednotné výzkumné a vývojové základny a k jejich vynětí z ní;

j) zabezpečuje utváření a činnost pracovišť soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací a zpracovává koncepci budování automatizovaných systémů řízení;

k) provádí v souladu se záměry státní technické a investiční politiky státní expertizu investic v odvětvích řízených federálními orgány a investic federálního významu, určených vládou Československé socialistické republiky; sleduje realizaci investic federálního významu ve federálně řízených odvětvích a navrhuje vládě Československé socialistické republiky potřebná opatření, popřípadě tato opatření provádí;

l) koordinuje kontrolní činnost v oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje; kontroluje plnění jednotného státního plánu rozvoje vědy a techniky a realizaci investic vybraných podle zásad schválených vládou Československé socialistické republiky a navrhuje jí potřebná opatření;

m) koordinuje zabezpečování jednotné státní vědeckotechnické, investiční a bytové politiky a koncepci tvorby a ochrany životního prostředí, mezinárodní spolupráce [písm. ch)] a budování automatizovaných systémů řízení.

§ 53

(1) Státní komise vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy na úseku

a) plánování vědeckotechnického rozvoje;

b) výzkumné a vývojové základny, vědeckých, technických a ekonomických informací a automatizovaných systémů řízení;

c) použití finančních, devizových a ostatních prostředků vyčleněných podle § 52 písm. f);

d) řízení investorské, projektové, inženýrské a typizační činnosti;

e) přípravy, provádění a vyhodnocování investic;

f) určování ekonomické efektivnosti vědeckotechnického rozvoje a investic;

g) rozpočtování v investiční výstavbě.

(2) Obecně závazné právní předpisy vydávané příslušnými federálními ústředními orgány na úsecích financování vědeckotechnického rozvoje, cen výzkumných a vývojových prací, mzdových forem a odměňování pracovníků předvýrobních etap a další obecně závazné právní předpisy federálních ústředních orgánů, které se dotýkají vědeckotechnického rozvoje, jeho uplatnění v praxi a investičního rozvoje, jsou vydávány po projednání se Státní komisí.

§ 54

(1) Předsedovi Státní komise je podřízen Úřad pro vynálezy a objevy a Úřad pro normalizaci a měření; jejich postavení a působnost stanoví zvláštní předpisy.

(2) Předsedovi Státní komise je podřízena Československá komise pro atomovou energii (dále jen "komise"). Komise je federálním orgánem státní správy. Jejího předsedu, místopředsedu a ostatní členy jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.

(3) Do působnosti komise patří

a) zpracovávat návrh československého jaderného programu a návrh rozsahu a rozdělení prostředků k jeho zabezpečení a ve spolupráci s federálními orgány a orgány republik zabezpečovat jeho plnění;

b) schvalovat použití štěpných materiálů, vyjadřovat se k jejich dovozu a vývozu a evidovat je;

c) vydávat na základě tohoto zákona ve spolupráci s federálním ministerstvem paliv a energetiky obecně závazné právní předpisy o jaderné bezpečnosti při projektování, výstavbě a provozu jaderných zařízení, zajišťovat evidenci o radioaktivních látkách a štěpných materiálech a dozírat na zneškodňování radioaktivních odpadů;

d) ve vymezeném rozsahu plnit úkoly mezinárodní spolupráce v oblasti jaderné techniky.

Federální ministerstvo paliv a energetiky

§ 55

Federální ministerstvo paliv a energetiky je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast těžby pevných paliv, těžby nafty a zemního plynu, těžby a úpravy radioaktivních surovin, plynárenství, včetně nadřazené plynovodní soustavy, a energetiky, včetně nadřazené energetické soustavy.

§ 56

Federální ministerstvo paliv a energetiky se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce rozvoje jednotlivých odvětví, popřípadě oborů jím řízených tím, že

a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů;

b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky;

c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby;

d) určuje racionální využívání palivoenergetické základny Československé socialistické republiky a zajišťuje palivoenergetickou bilanci;

e) řídí zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu;

f) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby;

g) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;

h) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;

i) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu.

§ 57

Federální ministerstvo paliv a energetiky schvaluje na úseku těžby a zpracování radioaktivních surovin projektování a financování geologických prací podle zvláštních předpisů, vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o klasifikaci a evidenci zásob radioaktivních surovin a přezkoumává a schvaluje výpočty zásob těchto surovin.

§ 58

Federální ministerstvo paliv a energetiky zpracovává zásady ochrany a využití nerostného bohatství v jím řízených odvětvích.

§ 59zrušeno

§ 60

Federální ministerstvo paliv a energetiky řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny

a) těžby pevných paliv, těžby nafty a zemního plynu;

b) energetiky, včetně jaderné energetiky a nadřazené energetické soustavy;

c) těžby a úpravy radioaktivních surovin;

d) plynárenství, včetně nadřazené plynovodní soustavy.

§ 61

Federální ministerstvo paliv a energetiky po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky.

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

§ 62

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast hutnictví železa a neželezných kovů, těžkého strojírenství, těžby a úpravy rud a magnezitu.

§ 63

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce rozvoje jednotlivých odvětví, popřípadě oborů jím řízených tím, že

a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů;

b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky;

c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby;

d) řídí zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu;

e) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby;

f) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;

g) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;

h) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu.

§ 64

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy.1)

§ 65

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny

a) hutnictví železa a neželezných kovů,

b) těžkého strojírenství,

c) těžby a úpravy rud a magnezitu.

§ 66

Federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky.

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství

§ 66a

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast všeobecného strojírenství.

§ 66b

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce rozvoje jednotlivých odvětví, popřípadě oborů jím řízených tím, že

a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů;

b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky;

c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby;

d) řídí zapojení odvětví a oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu;

e) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby;

f) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;

g) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;

h) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu.

§ 66c

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny všeobecného strojírenství.

§ 66d

Federální ministerstvo všeobecného strojírenství po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky.

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu

§ 66e

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast elektrotechnického průmyslu.

§ 66f

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu se ve svěřené oblasti účastní na tvorbě jednotné státní průmyslové politiky a koncepce oborů jím řízených tím, že

a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů;

b) řídí technickou politiku a vypracovává návrhy odvětvových plánů rozvoje vědy a techniky;

c) řídí investiční činnost a posuzuje a schvaluje vybrané akce investiční výstavby;

d) řídí zapojení oborů do mezinárodní dělby práce, průmyslové kooperace, specializace, vědeckotechnické spolupráce a výzkumu;

e) řídí odbyt a zásobování v rámci jednotných zásad stanovených právními předpisy nebo vládou Československé socialistické republiky pro zajišťování potřeb hospodářství a plné využití výroby;

f) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen, předkládá návrhy na cenová opatření a po schválení je vyhlašuje;

g) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;

h) realizuje úkoly na úseku finanční politiky podle zvláštních předpisů a zajišťuje financování úkolů resortu.

§ 66g

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu řídí organizace výrobně technické, výzkumné, vývojové a projekční základny elektrotechnického průmyslu.

§ 66h

Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje organizační uspořádání výrobně technické základny do výrobních hospodářských jednotek, včetně oblastních ředitelství; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky.

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

§ 67

Federální ministerstvo zemědělství a výživy je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast zemědělství a výživy.

§ 68

(1) Federální ministerstvo zemědělství a výživy zpracovává a předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy zásad zemědělské politiky a politiky výživy lidu; opírá se přitom zejména o technickoekonomické koncepce rozvoje zemědělské a potravinářské výroby republik.

(2) Federální ministerstvo zemědělství a výživy

a) zpracovává návrh plánu rozvoje vědy a techniky za odvětví zemědělství a výživy;

b) navrhuje vládě Československé socialistické republiky vybrané akce z oblasti vědecké, technické a investiční politiky v odvětví zemědělství a výživy, které jsou důležité pro celou federaci a na které mají být poskytnuty dotace nebo subvence ze státního rozpočtu federace.

§ 69

Federální ministerstvo zemědělství a výživy

a) po projednání se zúčastněnými federálními orgány navrhuje vládě Československé socialistické republiky jako součást jednotné hospodářské politiky zásady ekonomických nástrojů v zemědělství a potravinářském průmyslu, s výjimkou daní, odvodů a poplatků;

b) odpovídá za dodržování bilancí státních fondů masa a obilovin, závazných na celém území Československé socialistické republiky, a centrálního fondu krmiv, popřípadě navrhuje jejich změny;

c) navrhuje vládě Československé socialistické republiky opatření k zabezpečení jednoty a hospodářské efektivnosti československého trhu se zemědělskými a potravinářskými výrobky, zvláště ve vztahu k zahraničnímu obchodu, k ochraně zemědělské a potravinářské výroby a k plynulému zásobování obyvatelstva potravinami a dbá ve spolupráci s ministerstvy zemědělství a výživy republik o jejich provádění;

d) zajišťuje řešení mezinárodních normalizačních úkolů pro odvětví zemědělství a výživy;

e) zajišťuje jednotné provádění státního zkušebnictví a normalizace v odvětví zemědělství a výživy; dbá o zabezpečení odvětví zemědělství a výživy technikou a jinými důležitými materiálními prostředky a předkládá v tomto směru vládě Československé socialistické republiky návrhy opatření.

§ 70

Federální ministerstvo zemědělství a výživy na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech

a) vydává obecně závazné právní předpisy o veterinární ochraně a rostlinolékařské ochraně (vnější karanténě) pro dovoz, průvoz a vývoz; *)

b) vyhlašuje seznam škůdců vnitřní karantény;**)

c) povoluje výrobu prostředků na ochranu rostlin, jakož i jejich dovoz a uvádění do oběhu.***).

Federální ministerstvo dopravy

§ 71

Federální ministerstvo dopravy je federálním ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy stanovených tímto zákonem.

§ 72

(1) Federální ministerstvo dopravy předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy zásad státní dopravní politiky a koncepci rozvoje dopravní soustavy.

(2) Federální ministerstvo dopravy

a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů v oborech železniční dopravy, civilního letectví, dálnic a říční dopravy, pokud obstarává též zahraniční přepravu; sestavuje návrhy plánů přepravy nákladů a osob;

b) zpracovává zásady technické politiky dopravy a návrh plánu rozvoje vědy a techniky za odvětví dopravy;

c) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy na dopravní investice financované ze státního rozpočtu federace;

d) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen v dopravě, předkládá návrhy tarifů a tarifních pravidel v dopravě a po schválení je vyhlašuje; stanoví mezinárodní tarify v dopravě;

e) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy;

f) navrhuje vládě Československé socialistické republiky koncepci zapojení dopravy do mezinárodní dělby práce, kooperace v dopravě, specializace vědeckotechnické spolupráce a výzkumu; zajišťuje a koordinuje jednotný postup československé dopravy v oblasti mezinárodní dělby práce.

§ 73

Federální ministerstvo dopravy

a) vydává na základě zmocnění obsažených v příslušných zákonech obecně závazné právní předpisy ve věcech všech druhů dopravy a dopravních cest;

b) navrhuje státní normy a schvaluje oborové normy pro technickou způsobilost dopravních prostředků, zařízení a dopravních cest.

§ 74

(1) Federální ministerstvo dopravy řídí

a) organizace oboru železniční dopravy;

b) podniky letecké dopravy a pro letecké práce a organizace pro výstavbu, správu a údržbu dopravních letišť a leteckých pozemních zařízení a pro výkon leteckých provozních a zabezpečovacích služeb;

c) organizace obstarávající správu dálnic;

d) podniky říční dopravy, pokud obstarávají též zahraniční přepravu.

(2) Federální ministerstvo dopravy po projednání s příslušnými orgány republik ve své působnosti zřizuje a zrušuje státní organizace a určuje jejich organizační uspořádání; případné rozpory řeší vláda Československé socialistické republiky.

§ 75

Federální ministerstvo dopravy řídí odbornou přípravu a zabezpečuje mobilizační a bojovou připravenost železničního vojska.

§ 76

(1) Federální ministerstvo dopravy vykonává státní správu a státní odborný dozor ve věcech

a) drah celostátních a vleček,

b) civilního letectví,

c) dálnic,

d) říční plavby.

(2) Federální ministerstvo dopravy vykonává státní odborný technický dozor ve věcech všech drah.*).

(3) Federální ministerstvo dopravy plní funkci námořního úřadu Československé socialistické republiky, zejména uděluje právo plout pod československou vlajkou, vydává osvědčení o způsobilosti k plavbě a vykonává státní dozor nad námořní plavbou.**).

Federální ministerstvo spojů

§ 77

Federální ministerstvo spojů je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast spojů (pošt a telekomunikací).

§ 78

Federální ministerstvo spojů

a) plní úkoly na úseku národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů;

b) předkládá vládě Československé socialistické republiky návrhy koncepcí rozvoje a hospodářské politiky spojů;

c) zpracovává zásady technické a investiční politiky a návrh plánu rozvoje vědy a techniky za odvětví spojů;

d) v rámci stanovených zásad státní cenové politiky řídí plánování vývoje cen ve spojích, zpracovává návrhy tarifů a tarifních pravidel v odvětví spojů a po schválení je vyhlašuje; stanoví mezinárodní tarify spojů;

e) řídí mzdovou politiku podle obecně závazných právních předpisů a v rozsahu zmocnění vydává resortní mzdové předpisy.

§ 79

(1) Federální ministerstvo spojů

a) vydává na základě zmocnění obsažených v poštovním zákoně a v zákoně o telekomunikacích obecně závazné právní předpisy a jednotná pravidla pro výkon poštovního a telekomunikačního provozu a činností s tím souvisících;

b) vykonává státní správu podle poštovního zákona a zákona o telekomunikacích.

(2) Federální ministerstvo spojů vydává poštovní známky a jiné poštovní ceniny.

§ 80

(1) Federální ministerstvo spojů organizuje a řídí jednotnou soustavu spojů.

(2) Federální ministerstvo spojů zřizuje pro účinné řízení spojů nezbytné orgány, především ústřední ředitelství spojů, která ve stanoveném rozsahu vykonávají správní a hospodářské funkce na území republik.

Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky

§ 81

Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky je federálním ústředním orgánem státní správy pro oblast kontroly a vrcholným orgánem v soustavě lidových kontrol s působností podle následujících ustanovení.

§ 82

Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky přísluší

a) kontrola orgánů a organizací spadajících do působnosti federace, tj.

- ústředních a nižších orgánů federální státní správy,

- hospodářských a jiných organizací, řízených federálními orgány;

b) v součinnosti s výbory lidové kontroly republik kontrola plnění opatření vlády Československé socialistické republiky, a to i u orgánů a organizací patřících do působnosti republik.

§ 83

Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky dále přísluší

a) koordinovat činnost výborů lidové kontroly republik, sjednocovat jejich postup a spolupracovat s ostatními federálními orgány státní správy vykonávajícími kontrolu;

b) organizovat společné kontrolní akce federálních orgánů a orgánů republik;

c) pečovat o výzkum v oboru kontroly a o školení a výchovu kontrolních pracovníků;

d) rozvíjet mezinárodní styky v oboru kontroly.

§ 84

(1) Výbor lidové kontroly Československé socialistické republiky předkládá vládě Československé socialistické republiky a v oblasti obrany Radě obrany státu plány kontrolní činnosti.

(2) V plánech kontrolní činnosti mohou být v součinnosti s orgány republik zahrnuty i kontrolní úkoly orgánů v oboru působnosti republik, pokud jimi mají být zabezpečeny kontrolní akce v oblastech a činnostech základní důležitosti pro celou Československou socialistickou republiku.

(3) Předsednictvo Federálního shromáždění Československé socialistické republiky má právo požadovat na Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky zprávy o poznatcích z kontrolní činnosti, nebo provedení kontroly, nutné pro plnění úkolů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a jeho orgánů.


ČÁST TŘETÍ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 85

(1) Podrobnější vymezení úkolů federálních ministerstev, zásad jejich činnosti a organizace upraví statuty, které schvaluje vláda Československé socialistické republiky.

(2) Vláda Československé socialistické republiky stanoví v dohodě s vládami obou republik, které ústavy a zařízení (rozpočtové a příspěvkové organizace) budou podřízeny jednotlivým federálním ministerstvům.

§ 86

Federální ministerstva dbají, aby se stavy jejich pracovníků přiměřeně skládaly z občanů obou republik, a vytvářejí pro to všestranné podmínky.

§ 87

Federální ministerstvo financí vydává na základě zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky předpisy o odpisech ze základních prostředků (§ 57 odst. 4 a § 391 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.).

§ 88

(1) O Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky a o oprávněních a povinnostech pracovníků jeho aparátu platí až do vydání zákona, kterým bude upraven výkon kontroly, přiměřeně ustanovení zákona č. 70/1967 Sb., ve znění zákona č. 85/1968 Sb., o Ústřední komisi lidové kontroly a o pracovnících jejího aparátu; Ústřední komise lidové kontroly se zrušuje.

(2) Práva a povinnosti z pracovně právních vztahů přecházejí z dosavadních federálních výborů a Ústřední komise lidové kontroly na příslušné nově zřízené federální ústřední orgány.

§ 89

Zrušují se tyto předpisy, popřípadě jejich dosud nezrušené části, ve znění předpisů je měnících a doplňujících:

1. ústavní dekret č. 1/1945 Sb., o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné;

2. vládní nařízení č. 74/1951 Sb., kterým se zřizují ministerstva;

3. vládní nařízení č. 13/1952 Sb., o správě spojů;

4. vládní nařízení č. 19/1956 Sb., o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy;

5. zákonné opatření č. 3/1963 Sb., o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů;

6. zákon č. 115/1965 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých odvětvových ústředních orgánů;

7. zákon č. 29/1967 Sb., o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy;

8. zákonné opatření č. 81/1967 Sb., kterým se rozšiřuje působnost ministerstva hornictví;

9. zákon č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, s výjimkou § 18 a 19.

§ 90

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 158/1973 Sb. Čl. 2

Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí z dosavadního federálního ministerstva hutnictví a strojírenství na federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství a na federální ministerstvo všeobecného strojírenství.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 115/1983 Sb. Čl. II

(1) Práva a povinnosti z pracovně právních a jiných vztahů přecházejí z dosavadního federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj na Státní komisi.

(2) Tam, kde se v právních předpisech mluví o federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj, rozumí se tím Státní komise, kde se mluví o ministru Československé socialistické republiky pro technický a investiční rozvoj, rozumí se předseda Státní komise.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 115/1983 Sb. Čl. III

(1) Státní komise rozhoduje ve sboru o zásadních otázkách patřících do její působnosti.

(2) O ostatních otázkách patřících do působnosti Státní komise rozhodují její předseda a vedoucí pracovníci na základě dělby řídících funkcí stanovené statutem Státní komise.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 134/1970 Sb., o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla).

**) Působnost finančních správ, popřípadě odborů státních financí v oblasti finančně ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě zůstává tímto ustanovením nedotčena.

*) Zákon č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 103/1964 Sb., o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění pozdějších předpisů.

1) § 4 odst. 2 zákona č. 145/1970 Sb., o národohospodářském plánování.

2) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd.

*) Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy.

*) § 8 zákona č. 66/1969 Sb., o veterinární péči.
§ 21 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.

**) § 23 odst. 1 věta první zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.

***) § 27 zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby.

*) § 20 odst. 2 zákona č. 51/1964 Sb., o drahách.

**) Zákon č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě.

Přesunout nahoru