Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 128/1970 Sb.Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

Částka 38/1970
Platnost od 22.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.11.1990 (384/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

128

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1970

o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Orgány Československé socialistické republiky ve spolupráci s republikovými orgány stanoví zásady bezpečnostní politiky. Orgány Československé socialistické republiky zajišťující bezpečnost státu poskytují vrcholným orgánům České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky podklady potřebné pro jejich činnost.

§ 2

Do působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti patří:

1. řídit Státní bezpečnost včetně útvarů vyšetřování Státní bezpečnosti;

2. řídit činnost všech útvarů Sboru národní bezpečnosti v době mimořádného ohrožení klidu a veřejného pořádku;

3. řídit činnost útvarů Veřejné bezpečnosti při

a) odhalování trestné činnosti související s paděláním a pozměňováním peněz a známek a trestné činnosti související s nedovolenou výrobou a držením omamných prostředků;

b) odhalování trestných činů páchaných jedním pachatelem nebo skupinou pachatelů na území obou republik nebo trestných činů páchaných československými občany v cizině;

c) vedení kriminalistických evidencí a jiných evidencí a statistik pro potřeby orgánů Veřejné bezpečnosti;

d) zajišťování celostátního pátrání;

e) výkonu expertizní činnosti pro potřeby orgánů Veřejné bezpečnosti;

f) vědecko-výzkumných pracích v oblasti Veřejné bezpečnosti;

4. koordinovat činnost orgánů obou republik při řízení ozbrojených bezpečnostních sborů závaznými pokyny;

5. ochrana státních hranic ve vymezeném rozsahu;

6. úprava ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství a kontrola jejího dodržování;

7. právní úprava bezpečnosti a plynulosti silničního provozu;

8. výkon státní správy v oboru:

a) vydávání cestovních dokladů, povolování vstupu na území Československé socialistické republiky a povolování pobytu cizinců;

b) státních hranic, jejich vyměřování, vyznačování, udržování a vedení dokumentárního díla;

d) státních symbolů Československé socialistické republiky.


§ 3

Zrušuje se zákon č. 166/1968 Sb., o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr . Štrougal v. r.

Přesunout nahoru