Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 125/1970 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Částka 38/1970
Platnost od 22.12.1970
Účinnost od 22.12.1970
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

125

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 20. prosince 1970,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění a doplňuje takto:

1. Čl. 4 zní:

"(1) Hospodářství Československé socialistické republiky je jednotné a rozvíjí se na základě socialistické hospodářské soustavy.

(2) Český a slovenský národ spojují v československé federaci své úsilí v zájmu intenzívního rozvoje socialistického hospodářství. Československá socialistická republika, Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika hospodaří s vytvořeným společenským produktem v souladu s národohospodářskými plány Československé socialistické republiky. Hospodářství v Československé socialistické republice se rozvíjí ve vzájemné spolupráci a za pomoci obou národů a všech národností Československé socialistické republiky.

(3) V jednotném plánovaném hospodářství Československé socialistické republiky se uplatňují jednotná úprava socialistického společenského vlastnictví, jedna měna, jednotná hospodářská politika, jednotná soustava řízení a jednotná politika zaměstnanosti a rozmisťování pracovních sil.

(4) Orgány Československé socialistické republiky zabezpečují společné potřeby a zájmy českého a slovenského národa i všech národností; řídí orgány a organizace v odvětvích spravovaných v její působnosti. Orgány Československé socialistické republiky vykonávají působnost ve věcech správy národního majetku v odvětvích, která řídí. Úlohou orgánů Československé socialistické republiky je především plánovitě zajišťovat optimální zaměření hospodářského rozvoje, rozvíjet hospodářské styky se zahraničím a vytvářet jednotné podmínky pro působení soustavy plánovitého řízení; k tomu účelu ovlivňovat vztahy vznikající při rozdělování společenského produktu a národního důchodu a podporovat pokrokové formy integrace socialistických organizací. Významným úkolem Československé socialistické republiky je vyrovnávání hospodářských a sociálních rozdílů mezi Českou socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou, zejména vytvářením stejných podmínek a možností pro tvorbu a užití národního důchodu.

(5) Orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky řídí orgány a organizace, které pracují v odvětvích spravovaných v působnosti těchto republik; pokud činnost těchto orgánů a organizací zasahuje do druhé republiky, činí tak koordinovaně s jejími orgány. Orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky vykonávají působnost ve věcech správy národního majetku v odvětvích, která řídí."

2. Čl. 5 zní:

"(1) Československé státní občanství je jednotné.

(2) Každý československý státní občan má na celém území Československé socialistické republiky rovná práva a rovné povinnosti.

(3) Každý československý státní občan je zároveň občanem České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky.

(4) Nabývání a pozbývání československého státního občanství upravuje zákon Federálního shromáždění."

3. Čl. 7 odst. 1 písm. b) zní:

"b) obrana Československé socialistické republiky,"

a dále se čl. 7 odst. 1 doplňuje ustanovením písm. c), které zní:

"c) měna,";

dosavadní ustanovení písm. c) až e) se označují jako ustanovení písm. d) až f).

4. V čl. 8 odst. 1 se

v ustanovení písm. c) nahrazují slova "emisní činnost" slovem "bankovnictví",

ustanovení písm. i) se doplňuje v závěru slovy "a investiční činnost",

ustanovení písm. l) se doplňuje v závěru slovy "a hospodářská arbitráž",

ustanovení písm. m) se doplňuje v závěru slovy "a státní zkušebnictví" a

odstavec 1 se doplňuje ustanovením písm. p), které zní:

"p) kontrola".

5. Čl. 10 odst. 2 až 6 zní:

"(2) Zásady národohospodářského plánování jako jednotně organizovaného procesu tvorby a zajišťování národohospodářských plánů a kontroly jejich plnění, jakož i vymezení jejich soustavy, funkcí a vztahů upravují zákony Federálního shromáždění; zákony Federálního shromáždění upravují též vztahy orgánů a organizací při této činnosti a sankce při neplnění povinností.

(3) Státní plány rozvoje národního hospodářství a ostatní národohospodářské plány jsou závazným základem pro řídící a hospodářskou činnost.

(4) Státní plány rozvoje národního hospodářství jsou

a) státní plán rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky;

b) státní plány rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

(5) Střednědobé státní plány rozvoje národního hospodářství se vyhlašují zákonem. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky přijímá Federální shromáždění; v souladu s ním pak přijímají zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky národní rady.

(6) Návrhy státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a státních plánů rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky sestavují souběžně a ve vzájemné spolupráci federální plánovací orgány a plánovací orgány republik podle směrnic svých vlád."

6. V čl. 11 odstavec 3 zní:

"(3) Příjmy státního rozpočtu federace tvoří taxativně určené daně a odvody, podíly na nich a další příjmy stanovené zákonem Federálního shromáždění, dále příjmy z činnosti federálních orgánů a jim podřízených organizací.",

v odstavci 4 písm. a) se slova "na národní obranu" nahrazují slovy "na obranu Československé socialistické republiky" a

v odstavci 7 se za slovo "dotační" vkládají slova "a odpisové".

7. Čl. 12 odst. 2 zní:

"(2) Zákony Federálního shromáždění upravují podnikové daně a odvody, daň z obratu, daň důchodovou, zemědělskou daň, daň ze mzdy, daň z umělecké a literární činnosti, daň z motorových vozidel (silniční daň), daň z příjmů obyvatelstva, zdanění (odvody) peněžních ústavů a pojišťoven. Zákony Federálního shromáždění upravují také poplatky, které mají podle své povahy výlučně nebo převážně vztah k zahraničí nebo souvisí s výkonem působnosti orgánů federace."

8. V čl. 12 se vypouští odstavec 3; dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4; odstavec 4 se v závěru doplňuje touto větou:

"Zákon Federálního shromáždění může svěřit rozhodování o výjimkách a úlevách orgánům federace, jde-li o daně a poplatky podle odstavce 2 placené organizacemi přímo řízenými orgány federace nebo jde-li o poplatky podle odstavce 2 vybírané orgány federace."

9. V čl. 13 odst. 2 se vypouští slovo "úprava".

10. Čl. 14 zní:

"(1) V oblasti bankovnictví do působnosti Československé socialistické republiky patří:

a) stanovit koncepci devizové a úvěrové politiky a určovat nástroje pro její uskutečňování,

b) určovat rozsah devizových rezerv a stanovit způsob jejich správy.

(2) Postavení, povinnosti a odpovědnost Státní banky československé, jakož i způsob její správy a její vztah k orgánům republik, stanoví zákon Federálního shromáždění. Zákonem Federálního shromáždění se stanoví též postavení a právní poměry ostatních bank."

11. V čl. 15 se v ustanovení písm. b) vypouštějí slova "které mají základní význam pro jednotný trh"; dále se vypouští ustanovení písm. c).

12. V čl. 16

se ustanovení písm. a) doplňuje v závěru slovy "a řídit její provádění",

ustanovení písm. d) zní:

"d) organizovat a řídit zahraničně obchodní činnost",

v ustanovení písm. e) se vypouštějí slova "s výjimkou dodatkových nástrojů".

13. V čl. 17

se vypouštějí v ustanovení písm. a) slova "zejména na základě technickoekonomických koncepcí republik v odvětvích a oborech s vysokou integrační funkcí v československé ekonomice" a

ustanovení písm. b) zní:

"b) vytvářet podmínky pro zapojení průmyslu řízeného federací i republikami do mezinárodní průmyslové kooperace, specializace a výzkumu,".

14. Čl. 17 se doplňuje ustanovením písm. d), které zní:

"d) zřizovat a řídit organizace paliv, energetiky, hutnictví a strojírenství a organizace zabývající se těžbou a zpracováním rud, magnezitu a radioaktivních surovin a vykonávat v rozsahu stanoveném zákony Federálního shromáždění v těchto odvětvích státní správu."

15. Čl. 18 písm. c) zní:

"c) jednotná právní úprava ve věcech veterinární a rostlinolékařské péče, ochrany zemědělského půdního fondu, zemědělského družstevnictví, nákupu a jakosti zemědělských a potravinářských výrobků, vyžadujících jednotný postup v Československé socialistické republice, jakož i jednotná právní úprava zásad organizace řízení zemědělství."

16. Čl. 19 zní:

"V oblasti dopravy do působnosti Československé socialistické republiky patří:

a) jednotná právní úprava ve věcech dopravy a dopravních cest,

b) stanovení státních norem pro technickou způsobilost dopravních prostředků, zařízení a dopravních cest,

c) určení zásad dopravní politiky a vypracování koncepce rozvoje dopravní soustavy,

d) zřizování a řízení organizací oborů železniční dopravy a civilního letectví, organizací pro správu dálnic, organizací námořní dopravy, a pokud provozují zahraniční přepravu, též organizací říční dopravy,

e) výkon státní správy ve věcech železniční dopravy, civilního letectví, námořní a říční plavby a dálnic."

17. V čl. 20 ustanovení písm. b) zní:

"b) organizování a řízení jednotné soustavy pošt a telekomunikací,";

ustanovení písm. c) se vypouští.

18. Čl. 21 odst. 2 zní:

"(2) V oblasti vědecké, technické a investiční politiky do působnosti Československé socialistické republiky patří:

a) vypracování koncepce a plánů rozvoje vědy a techniky a stanovení způsobu řízení vědy a technického rozvoje,

b) rozvíjení mezinárodní spolupráce včetně licenční politiky,

c) stanovení jednotné státní investiční politiky a zásad státní bytové politiky,

d) jednotná právní úprava ve věcech výzkumné a vývojové základny, přípravy a realizace investic, územního plánování a stavebního řádu,

e) rozhodování o investicích federálního významu a zabezpečování realizace investic v odvětvích federálně řízených."

19. V čl. 23 se ustanovení písm. a) doplňuje v závěru slovy "a organizovat celkový proces tvorby a poskytování těchto informací" a

ustanovení písm. c) se v závěru doplňuje slovy "a provádět statistická zjišťování podle zvláštních potřeb federálních orgánů".

20. V čl. 24 odst. 2 se ustanovení písm. a) na počátku doplňuje slovy "jednotná úprava socialistického společenského vlastnictví, správy národního majetku, jakož i ..." a

ustanovení písm. d) se v závěru doplňuje slovy: "měrové služby a výkon státní správy na uvedených úsecích ve věcech, u nichž to stanoví zákon Federálního shromáždění".

21. Čl. 24 odst. 2 se doplňuje ustanovením písm. f), které zní:

"f) úprava organizace a působnosti orgánů hospodářské arbitráže, úprava řízení před nimi a v rozsahu stanoveném zákonem Federálního shromáždění rozhodování sporů orgány hospodářské arbitráže."

22. Čl. 26 zní:

"Do působnosti Československé socialistické republiky patří jednotná právní úprava matrik, občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence obyvatelstva a povolování pobytu cizinců."

23. Za čl. 28 se vkládá čl. 28a), který zní:

"Čl. 28a

(1) Československé socialistické republice přísluší kontrolovat všechna odvětví i činnosti státní a hospodářské správy spadající do její působnosti.

(2) Československé socialistické republice dále přísluší v rozsahu stanoveném zákonem Federálního shromáždění

a) v součinnosti s příslušnými orgány republik kontrolovat u orgánů a u organizací řízených orgány republik, jak jsou prováděna opatření federálních orgánů,

b) s vědomím příslušných orgánů republik organizovat společné kontrolní akce federálních a republikových orgánů a pověřovat kontrolní orgány republik prováděním kontrol těch odvětví a činností, které jinak spadají do působnosti federace.

(3) Československé socialistické republice dále přísluší

a) metodicky usměrňovat činnost orgánů působících na úseku kontroly,

b) stanovit plány kontrolní činnosti v rozsahu a za podmínek, které stanoví zákon Federálního shromáždění,

c) určovat jednotné zásady organizace a výkonu kontrolní činnosti."

24. V čl. 36 odst. 1 se vypouští ustanovení písm. ch).

25. V čl. 36 odst. 1 písm. d) a v čl. 107 odst. 1 písm. d) se slova "národohospodářský plán" nahrazují slovy "státní plán rozvoje národního hospodářství" a v čl. 77 písm. e) a čl. 137 písm. e) se slova "národohospodářských plánů" nahrazují slovy "státních plánů rozvoje národního hospodářství".

26. V čl. 37 odst. 2 se vypouštějí slova "zákon o cestovních dokladech".

27. Čl. 37 odst. 2 se doplňuje větou, která zní: "Provádění úkonů podle trestního řádu Sborem národní bezpečnosti v činech proti bezpečnosti státu přísluší orgánům federace."

28. V čl. 37 odst. 3 se za slova "péče o zdraví lidu" vkládají slova "bydlení a tvorby životního prostředí" a za slova "ve věcech lesního a vodního hospodářství" vkládají slova "vyřizování stížností a podnětů pracujících, jakož i ve věcech spořitelen a pojišťoven".

29. V čl. 42 odst. 2 ustanovení

písm. a) zní:

"a) návrhu zákona o nabývání a pozbývání československého státního občanství,"

písm. b) zní:

"b) střednědobých státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky,"

písm. c) zní:

"c) návrhů zákonů upravujících otázky uvedené v čl. 10 odst. 2,"

písm. h) zní:

"h) návrhy zákonů, kterými se stanoví podle čl. 12 odst. 2 daně, odvody nebo poplatky,"

písm. i) zní:

"i) návrhů zákonů, jimiž se upravuje československá měna, a zákonů uvedených v čl. 14 odst. 2,"

písm. l) zní:

"l) návrhů zákonů ve věcech uvedených v čl. 21 odst. 2 a v čl. 22,"

písm. n) zní:

"n) návrhů zákonů vydávaných podle čl. 27 odst. 2, čl. 28, jakož i čl. 28a."

30. V čl. 61 odst. 1 písm. g) se vypouštějí slova: "a státním tajemníkům určuje, v kterém federálním ministerstvu působí".

31. V čl. 67 se v odst. 1 vypouštějí slova "a státních tajemníků", vypouští se odstavec 2 a dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

32. Dosavadní ustanovení čl. 76 se označuje jako odstavec 1, v jehož první větě se slova "národní obrany" nahrazují slovy "obrany Československé socialistické republiky", a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

"(2) Vláda Československé socialistické republiky při zajišťování plnění úkolů federace zabývá se též zásadními a koncepčními otázkami celospolečenského významu i v těch oblastech, které patří do působnosti republik, a koordinuje řešení otázek vyplývajících z potřeby jednotného zabezpečování státní politiky federace na celém území Československé socialistické republiky; v dohodě s vládami České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky může k tomu cíli zřizovat potřebné koordinační orgány vlády Československé socialistické republiky."

33. Dosavadní ustanovení čl. 77 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavcem 2, který zní:

"(2) Vláda Československé socialistické republiky může pro výkon své běžné rozhodovací činnosti zřídit jako svůj orgán předsednictvo vlády Československé socialistické republiky a vymezit mu působnost a stanovit zásady jeho jednání."

34. Čl. 82 se vypouští a zmínka o federálních výborech se vypouští v čl. 36 odst. 1 písm. h) a odst. 4, v čl. 42 odst. 2 písm. o) a v čl. 76, 80, 83 a 87.

35. Za čl. 85 se vkládá čl. 85a, který zní:

"Čl. 85a

Vláda Československé socialistické republiky je oprávněna pozastavit výkon opatření vlády republiky, popřípadě je zrušit, odporuje-li opatření vlády Československé socialistické republiky, která byla vydána v rámci působnosti federace."

36. V čl. 107 odst. 1 se vypouští ustanovení písm. ch).

37. Čl. 137 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se o odstavec 2, který zní:

"(2) Vláda České socialistické republiky a vláda Slovenské socialistické republiky může pro výkon své běžné rozhodovací činnosti zřídit jako svůj orgán předsednictvo vlády a vymezit mu působnost a stanovit zásady jeho jednání."

Čl. II

Zrušuje se zákon č. 172/1968 Sb., o federálních výborech.


Čl. III

Pokud nenabudou účinnosti zákony Federálního shromáždění, jejichž vydání předvídají ustanovení článků 5 a 12 ústavního zákona o Československé federaci ve znění tohoto ústavního zákona, zůstává v platnosti dosavadní právní úprava.

Čl. IV

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Dr. Štrougal v. r.

Přesunout nahoru