Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 120/1970 Sb.Zákon České národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Částka 37/1970
Platnost od 17.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Zrušeno k 01.01.1972 (113/1971 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

120

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. prosince 1970

o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

Tímto zákonem se upravují

1. důchodová daň (dále jen "daň"), kterou je

a) důchodová daň ze zisku (dále jen "daň ze zisku"),

b) důchodová daň z objemu mezd (dále jen "daň o objemu mezd"),

2. příspěvek na sociální zabezpečení.

§ 2

Poplatníci

(1) Dani podléhají:

a) státní hospodářské organizace zabývající se převážně obchodní činností a jejich oborová (generální) ředitelství s výjimkou odbytových a zásobovacích organizací a organizací zahraničního obchodu;

b) družstevní organizace (družstva, jejich vyšší organizace, družstevní podniky včetně podniků zahraničního obchodu, společné družstevní podniky a meliorační družstva) s výjimkou jednotných zemědělských družstev;

c) hospodářské organizace komunálních služeb, místního průmyslu, podniky Sběrné suroviny, krajské organizace pro rozvoj a zavádění nové techniky v místním hospodářství a krajské dopravní střediska;

d) okresní (městské) stavební podniky a okresní zemědělské stavební podniky;

e) organizace zemědělských služeb;

f) ostatní socialistické organizace, jejich hospodářská zařízení (podniky), pokud provozují trvalou hospodářskou činnost a jejichž vztah ke státnímu rozpočtu není upraven jinými právními předpisy; *)

g) jiné organizace než socialistické, jsou-li právnickými osobami;

h) společnosti obchodního a občanského práva, ústavy a nadace, podniky veřejnoprávních korporací, sdružení osob a jiné subjekty se sídlem v cizině, s výjimkou fyzických osob.

(2) Od daně jsou osvobozeny:

a) výrobní a pracovní družstva pro občany s těžším zdravotním poškozením a zařízení svazů družstev zabezpečující výběrovou rekreaci vlastních členů;

b) stavební bytová družstva, lidová bytová družstva, okresní výstavbová bytová družstva a ostatní bytová družstva co do příjmů z družstevní bytové výstavby a údržby vlastního bytového fondu;

c) svazy bytových družstev kromě příjmů z jejich vlastní trvalé hospodářské činnosti;

d) umělecké svazy, kulturní fondy a socialistické organizace zastupující autory nebo výkonné umělce, jakož i podniky provozované těmito svazy, fondy a organizacemi, pokud jejich činnost souvisí s posláním těchto organizací;

e) organizace hospodářsky vedené vyššími orgány organizací Národní fronty, KSČ, ROH a Svazarmu a jejich hospodářská zařízení, jež jsou přímo zapojeny na rozpočet společenské organizace, při kterých byly zřízeny, pokud jim vyšší orgány společenských organizací určí odvody nejméně ve výši odpovídající dani ze zisku podle tohoto zákona.

ČÁST I

Daň ze zisku

§ 3

Předmět daně

(1) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. a) až e), g),h) je předmětem daně veškerá činnost a příjmy z ní plynoucí.

(2) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. f) a odst. 2 písm. c), e) je předmětem daně trvalá hospodářská činnost a příjmy z ní plynoucí.

(3) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 písm. b) je předmětem daně trvalá hospodářská činnost a příjmy z ní plynoucí, mimo příjmy z družstevní bytové výstavby a údržby vlastního bytového fondu.

(4) U organizací uvedených v § 2 odst. 2 písm. d) je předmětem daně trvalá hospodářská činnost, která nesouvisí s posláním těchto organizací, a příjmy z ní plynoucí.

(5) U poplatníků, kteří mají sídlo v tuzemsku, nepodléhají dani příjmy ze zdrojů v cizině, prokáží-li, že byly zdaněny obdobnou daní v cizině.

(6) U poplatníků, kteří mají sídlo vedení v cizině, podléhají dani jen příjmy, jejichž zdroj je na území Československé socialistické republiky.

§ 4

Základ daně

(1) Základem daně ze zisku je pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) až f) a odst. 2 písm. b) až d) vytvořený bilanční zisk z činnosti poplatníka podle § 3 a z hospodaření s majetkem, vykázaný v řádně vedeném účetnictví, zvýšený o položky, které je nutno připočítat (dále jen "připočitatelné položky"), a snížený o položky, které lze odpočítat (dále jen "odpočitatelné položky").

(2) Bilanční zisk tvoří tržby z výrobních činností, předání výrobků, prací a služeb, aktivování investic, aktivování materiálu, tržby z nevýrobních činností, veškeré jiné výnosy, jakož i cenové přirážky (srážky) a dotace zvyšující tržby, změny stavu zásob a zůstatků časového rozlišení výnosů po odečtení položek zkracujících tržby a výnosy (nákupní ceny prodaných zásob, daně z obratu, tržeb z prodaných základních prostředků apod.) a celkových nákladů včetně finančních nákladů a povinných odvodů do státních fondů.

(3) Za dotace zvyšující tržby se považují dotace a intervence k cenám.

(4) V případě, že poplatník nevykáže zisk, je základem daně ze zisku částka připočitatelných položek, převyšující odpočitatelné položky; vykáže-li poplatník ztrátu, je základem této daně částka připočitatelných položek, převyšující součet ztráty a odpočitatelných položek.

(5) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) je základem daně:

a) zisk z činnosti a z hospodaření s majetkem zvýšený o daň podle tohoto zákona včetně příslušenství, která snížila zisk, o odpisy základních prostředků účtované na vrub zisku, pokud převyšují odpisovou sazbu stanovenou pro socialistické organizace, o neprokázané náklady a o náklady, které nejsou nutné na dosažení nebo zajištění příjmů;

b) 30 % nákladů na hrubé mzdy, jestliže základ daně podle odstavce 5 bod a) by činil méně než 30 % nákladů na hrubé mzdy nebo vykazuje-li poplatník ztrátu.

(6) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) základ daně tvoří:

a) příjmy za licenční a jim podobné poplatky a příjmy za technickou pomoc;

b) příjmy z autorských a provozovacích práv;

c) všechny ostatní příjmy po odečtení nákladů nutně vynaložených v tuzemsku na jejich dosažení, zajištění a údržbu;

d) 30 % nákladů na hrubé mzdy, jestliže základ daně podle odstavce 6 bod c) by činil méně než 30 % nákladů na hrubé mzdy nebo vykazuje-li poplatník ztrátu.

(7) U poplatníků v likvidaci a u poplatníků zaniklých bez provedení likvidace, pokud nelze základ daně ze zisku stanovit příslušným z uvedených způsobů, je základem této daně likvidační přebytek.

§ 5

Připočitatelné položky

Připočitatelnými položkami jsou:

a) položky účtované v nákladech poplatníka

1. příspěvky, pokud k jejich úhradě není poplatník povinen podle právních předpisů a nebyly zvláštními předpisy uznány za nákladovou položku, subvence, dary a jiná bezúplatná věnování;

2. tvorba, popř. změna stavu rezerv, neodpovídající právním předpisům;

3. výdaje spojené s pohoštěním, u družstevních podniků zahraničního obchodu jen výdaje spojené s pohoštěním a dary nad limit stanovený ministerstvem financí v dohodě s Ústřední radou družstev;

4. položky, jejichž zahrnutím do nákladů byl v rozporu s právními předpisy zkrácen bilanční zisk;

5. zaplacené pokuty a penále;

6. zúčtované přirážky k náhradě za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod;

7. zúčtované poplatky včetně přirážky za znečišťování ovzduší;

8. záporný rozdíl mezi vzniklými manky a přijatými náhradami mank u organizací s převážně obchodní činností;

b) neuhrazená ztráta ze závodního stravování;

c) dotace určené k úhradě nákladů u organizací zemědělských služeb, společných družstevních podniků a melioračních družstev;

d) nezdaněné příděly do fondů zkracující tvorbu zisku a použité k účelům, na něž lze podle právních předpisů použít zdaněné vlastní prostředky organizace;

e) částky vynaložené na ochranné oděvy, obuv a pomůcky nad normy stanovené regulativy nebo nad stanovený okruh pracovníků a hodnota naturálních požitků nad rámec předpisů nebo nad stanovený okruh pracovníků.

§ 6

Odpočitatelné položky

(1) Odpočitatelnými položkami od zisku jsou tyto položky, pokud nejsou podle právních předpisů účtovány v nákladech nebo na vrub tvorby zisku poplatníka:

a) zaplacená daň z pozemků; *)

b) odvody do fondu technického rozvoje vytvořeného u vyšších orgánů hospodářského řízení;

c) příspěvek do fondu geologických prací stanovený zvláštními předpisy;

d) zaplacené náhrady za dočasné odnětí zemědělské půdy v geologii.

(2) Odpočitatelnými položkami jsou dále:

a) účelové vývozní prémie, pokud jsou zahrnuty v zisku;

b) zisk ze závodního stravování;

c) přijaté pokuty a penále a přijaté částky, které již byly zdaněny daní ze zisku nebo obdobnou daní u jiného poplatníka, a položky již zdaněné u téhož poplatníka, jsou-li součástí zisku;

d) příspěvek na podnikovou bytovou výstavbu do výše 50 % rozpočtové ceny podle skutečné realizace výstavby v běžném roce a do stejné výše splátky úvěrů na podnikovou bytovou výstavbu, čerpaných do 31. 12. 1970;

e) subvence poskytované družstvům a podnikům invalidů a svazům bytových družstev, pokud jsou zahrnuty do zisku;

f) odměny k Rudým praporům vlády a Ústřední rady Československého revolučního odborového hnutí nebo k praporům, popř. standartám jim na roveň postaveným, pokud jsou zahrnuty do zisku;

g) příplatky charakteru prémií u organizací zemědělských služeb, společných družstevních podniků a melioračních družstev, pokud jsou zahrnuty do zisku.

ČÁST II

Daň z objemu mezd

§ 7

Daň z objemu mezd se vybírá jako

a) daň z celkového objemu mezd nebo

b) daň z individuálních mezd.

§ 8

Základ daně

(1) Základem daně z celkového objemu mezd je objem všech v běžném roce zúčtovaných mezd k výplatě včetně ostatních osobních výdajů a vyplacených podílů na hospodářském výsledku.

(2) Základem daně z individuálních mezd je roční individuální mzda pracovníka, přesahující částku 30 000 Kčs.

(3) Za individuální mzdu pracovníka se považuje v běžném roce zúčtovaná mzda k výplatě včetně ostatních osobních výdajů, vyplacených podílů na hospodářském výsledku a doplňkové odměny, snížená o případné odměny podle odstavce 4.

(4) Do základu daně z objemu mezd se nezapočítávají odměny vyplacené nejlepším pracovníkům a kolektivům z částky, kterou organizace obdržela jako odměnu k Rudému prapory vlády a Ústřední prapory vlády a Ústřední rady Československého revolučního odborového hnutí nebo k praporu, popřípadě standartě mu na roveň postavené.

§ 9

Daňová sazba

(1) Sazba daně z celkového objemu mezd činí:

při přírůstku průměrných mezd proti předchozímu roku v % sazba daně v % z celkového objemu mezd
od 0 do 3 0,5 á,
nad 3 do 5 1,5 + 1,- á,
nad 5 do 7 3,5 + 1,5 á,
nad 7 do 10 6,5 + 3,- á,
nad 10 15,5 + 6,- á,

přičemž činitel "á" se rovná procentu přírůstku průměrných mezd přesahujícímu spodní hranici příslušného daňového pásma s přesností na setiny.

(2) Průměrnou mzdou běžného roku se rozumí podíl připadající na jednoho pracovníka vypočtený z objemu mezd (§ 8), sníženého o zúčtovanou mzdu za produktivní práci učňů, a skutečného průměrného počtu pracovníků v běžném roce. Průměrná mzda předchozího roku se stanoví tak, aby byla zachována metodická a organizační srovnatelnost s běžným rokem.

(3) Sazba daně z individuálních mezd činí z rozdílu mezi roční mzdou a částkou 30 000 Kčs při roční mzdě

do 36 000 Kčs 15 %
do 42 000 Kčs 25 %
do 48 000 Kčs 40 %
do 54 000 Kčs 60 %
do 60 000 Kčs 80 %
nad 60 000 Kčs 100 %.

ČÁST III

Příspěvek na sociální zabezpečení

§ 10

(1) Příspěvek na sociální zabezpečení odvádějí do státního rozpočtu poplatníci podléhající důchodové dani podle § 2 odst. 1. *)

(2) Základem pro výpočet příspěvku na sociální zabezpečení je objem v běžném roce zúčtovaných mezd k výplatě včetně ostatních osobních výdajů, vyplacených podílů na hospodářském výsledku a doplňkové odměny, snížený o případné odměny podle § 8 odst. 4.

(3) Součástí příspěvku na sociální zabezpečení je pojistné nemocenského pojištění. **)

ČÁST IV

Výše daně a příspěvku na sociální zabezpečení podle skupin poplatníků

ODDÍL I

Obchod

§ 11

(1) Sazba daně ze zisku u poplatníků s převážně obchodní činností s výjimkou poplatníků uvedených v odstavcích 2, 6 a 8, v § 2 odst. 1 písm. e), g), h) a odst. 2 písm. b), c), d), e) a s výjimkou společných družstevních podniků a melioračních družstev

při rentabilitě % činí %
do 5 20
nad 5 do 15 20,- + 2,- á
nad 15 do 18 40,- + 1,5 á
nad 18 do 23 44,5 + 1,2 á
nad 23 do 28 50,5 + 1,- á
nad 28 do 33 55,5 + 0,8 á
nad 33 do 40 59,5 + 0,6 á
nad 40 do 50 63,7 + 0,4 á
nad 50 do 55 67,7 + 0,3 á
nad 55 do 59 69,2 + 0,2 á
nad 59 70,-

(2) Sazba daně ze zisku u organizací spotřebních družstev s převážně obchodní činností

při rentabilitě % činí %
do 5 10
nad 5 do 15 10,- + 2,- á
nad 15 do 30 30,- + 1,- á
nad 30 do 50 45,- + 0,5 á
nad 50 55,-

(3) Rentabilita se vypočítává jako poměr bilančního zisku (neupraveného o připočitatelné a odpočitatelné položky) k celkovým nákladům (včetně finančních). U vybraných organizací, které mají vlastní výrobny, se celkové náklady snižují o spotřebu základních surovin v těchto výrobnách.

(4) Činitel "á" uvedený v odstavcích 1 a 2 se rovná procentu rentability přesahujícímu spodní hranici příslušného daňového pásma s přesností na setiny.

(5) Vypočtená daň ze zisku se snižuje o slevy uvedené v § 22.

(6) U družstevních podniků zahraničního obchodu činí sazba daně ze zisku 65 %.

(7) Sazba daně z likvidačního přebytku činí 50 %.

(8) Sazba daně ze zisku u oborových (generálních) ředitelství, sdružení (svazů) podniků a svazů družstev činí 50 %.

§ 12

(1) Poplatníci s převážně obchodní činností včetně družstevních podniků zahraničního obchodu platí daň z celkového objemu mezd.

(2) Poplatníci s převážně obchodní činností odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 10 % a družstevní podniky zahraničního obchodu ve výši 25 % ze základu podle § 10 odst. 2.

ODDÍL II

Služby, místní výroba a místní stavebnictví

§ 13

(1) Sazba daně ze zisku u poplatníků s činností převážně neobchodní s výjimkou poplatníků uvedených v odstavci 5 a v § 2 odst. 1 písm. e), g), h) a v odst. 2 písm. b) až e) a s výjimkou společných družstevních podniků a melioračních družstev

při rentabilitě % činí %
do 15 30
nad 15 do 18 30 + 3,- á
nad 18 do 22 39 + 2,- á
nad 22 do 26 47 + 1,5 á
nad 26 do 30 53 + 1,- á
nad 30 do 35 57 + 0,8 á
nad 35 do 40 61 + 0,6 á
nad 40 do 55 64 + 0,4 á
nad 55 70

(2) U poplatníků s činností převážně neobchodní se rentabilita vypočítává jako poměr bilančního zisku (neupraveného o připočitatelné a odpočitatelné položky) k součtu bilančního zisku (neupraveného) a mzdových nákladů včetně ostatních osobních výdajů.

(3) Činitel "á" uvedený v odstavci 1 se rovná procentu přírůstku rentability přesahujícímu spodní hranici příslušného daňového pásma s přesností na setiny.

(4) Vypočtená daň ze zisku se snižuje o slevy uvedené v § 22.

(5) Sazba daně ze zisku u oborových (generálních) ředitelství, sdružení (svazů) podniků a svazů družstev činí 50%.

(6) Sazba daně z likvidačního přebytku činí 50 %.

§ 14

(1) Poplatníci s převážně neobchodní činností platí daň z individuálních mezd s výjimkou okresních (městských) stavebních podniků, okresních zemědělských stavebních podniků, oborových (generálních) ředitelství, sdružení (svazů) podniků, svazů družstev, výzkumných ústavů družstev a krajských organizací pro rozvoj a zavádění nové techniky v místním hospodářství a krajských dopravních středisek, které platí daň z celkového objemu mezd.

(2) U výrobních družstev se do individuální mzdy pracovníka nezapočítávají doplňkové odměny, nepřesáhne-li úhrn vyplacených doplňkových odměn za celé zdaňovací období 2,5 % mzdových prostředků výrobního družstva. Přesáhne-li úhrn těchto odměn 2,5 % mzdových prostředků výrobního družstva, započte se celá doplňková odměna do individuální mzdy pracovníka.

§ 15

(1) Poplatníci s činností převážně neobchodní s výjimkou uvedenou v odstavci 2 odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 25 % ze základu podle § 10 odst. 2.

(2) Příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 10 % základu podle § 10 odst. 2 odvádějí oborová (generální) ředitelství, sdružení (svazy) podniků, svazy družstev, výzkumné ústavy družstev, společenské organizace (jejich podniky a hospodářská zařízení), družstva a podniky invalidů a ostatní organizace s převážně neobchodní činností za vybrané činnosti (služby).

§ 16

(1) Sazba daně ze zisku pro organizace uvedené v § 2 odst. 2 písm. b), d) a e) činí 65 % a pro organizace uvedené v § 2 odst. 2 písm. c) 50 % základu podle § 4.

(2) Poplatníci daně ze zisku podle odstavce 1 platí daň z individuálních mezd za pracovníky provádějící činnost podléhající dani ze zisku s výjimkou svazů bytových družstev, které platí daň z celkového objemu mezd.

ODDÍL III

Zemědělství

§ 17

(1) U organizací zemědělských služeb, společných družstevních podniků a melioračních družstev s výjimkou organizací uvedených v odstavci 7

při rentabilitě % činí sazba daně ze zisku %
do 10 10
nad 10 do 25 10,- + 0,5 á
nad 25 do 35 17,5 + 1,- á
nad 35 do 45 27,5 + 1,25 á
nad 45 40,-

(2) Rentabilita se vypočítává jako poměr bilančního zisku (neupraveného o připočitatelné a odpočitatelné položky) k celkovým nákladům včetně finančních nákladů.

(3) Činitel "á" uvedený v odstavci 1 se rovná procentu rentability přesahujícímu spodní hranici příslušného daňového pásma s přesností na setiny.

(4) U organizací zemědělských služeb, společných družstevních podniků, melioračních družstev a u organizací zemědělského zásobování a nákupu zvyšuje se sazba daně ze zisku o 1 % za každé 1 % podílu tržeb z nezemědělské činnosti z celkových tržeb, maximálně o 50 %.

(5) Maximální výše sazby daně ze zisku včetně zvýšení činí 70 %.

(6) Vypočtená daň se snižuje o slevy podle § 22 odst. 2.

(7) Sazba daně ze zisku u oborových (generálních) ředitelství, sdružení (svazů) podniků a družstevních svazů činí 50 %.

(8) Sazba daně z likvidačního přebytku činí 50 %.

§ 18

(1) Poplatníci uvedení v tomto oddílu s výjimkou společných družstevních podniků a melioračních družstev platí daň z celkového objemu mezd.

(2) Společné družstevní podniky a meliorační družstva platí daň z individuálních mezd.

§ 19

Poplatníci uvedení v tomto oddílu odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 10 % z části základu podle § 10 odst. 2, který připadá na podíl tržeb z nezemědělské činnosti.

ODDÍL IV

Jiné organizace než tuzemské socialistické organizace

§ 20

(1) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) činí sazba daně ze zisku 65 %.

(2) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) činí sazba daně ze zisku:

a) 15 % ze základu podle § 4 odst. 6 písm. a),

b) 25 % ze základu podle § 4 odst. 6 písm. b),

c) 65 % ze základu podle § 4 odst. 6 písm. c), popř. d).

§ 21

Poplatníci uvedení v § 2 odst. 1 písm. g) a h) platí z mezd a odměn vyplacených na území Československé socialistické republiky daň z individuálních mezd (§ 8 odst. 3) a odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 25 % (§ 10 odst. 2).

ČÁST V

Společná ustanovení

§ 22

Slevy na dani ze zisku

(1) Nepřesahuje-li základ daně ze zisku 80 000 Kčs, činí sazba daně ze zisku 20 % (včetně zvýšení podle § 17 odst. 4) pro všechny poplatníky, pokud je pro ně výhodnější.

(2) Poplatníkům se poskytuje sleva na dani ze zisku na výchovu učňů v tuzemsku takto:

pro preferované činnosti pro ostatní činnosti
ročně Kčs
na každého učně v 1. roce výuky
při internátní výuce mimo podnik 5 000 3 000
při soustředěné výuce v podniku 3 000 2 000
při individuální výuce 2 000 1 000
na každého učně v 2. roce výuky (při tříleté učební době)
při internátní výuce mimo podnik 3 000 2 000
při soustředěné výuce v podniku 2 000 1 500
při individuální výuce 1 500 1 000

(3) Pro družstva nebo podniky invalidů a společenské organizace (jejich podniky a hospodářská zařízení) se daň ze zisku snižuje o 30 %.

(4) Poplatníkům s převážně neobchodní činností s výjimkou společenských organizací (jejich podniků a hospodářských zařízení) se daň ze zisku připadající na tržby za vybrané činnosti (služby) snižuje o 40 %.

§ 23

Správa daně a příspěvku na sociální zabezpečení

(1) Správu daně,

a) jejíž výnos plyne do rozpočtů národních výborů, vykonávají národní výbory; *)

b) jejíž výnos plyne do státního rozpočtu České socialistické republiky nebo federace, vykonávají finanční správy. **)

(2) Správu příspěvku na sociální zabezpečení vykonávají orgány příslušné pro správu daně.

(3) Správu daně a příspěvku na sociální zabezpečení u organizací řízených Národním výborem hl. m. Prahy vykonává v I. stupni Národní výbor hl. m. Prahy.

(4) Správu daně a příspěvku na sociální zabezpečení u poplatníků se sídlem v cizině vykonává Obvodní národní výbor Praha 1.

(5) Místní příslušnost, jde-li o poplatníky se sídlem v tuzemsku, se řídí sídlem poplatníka koncem zdaňovacího období, anebo při zániku jeho činnosti.

§ 24

Vznik daňové povinnosti a povinnosti odvodu příspěvku na sociální zabezpečení

(1) Daňová povinnost a povinnost odvodu příspěvku na sociální zabezpečení vzniká dnem zahájení dani podrobené činnosti.

(2) U poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. h) vzniká daňová povinnost a povinnost odvodu příspěvku na sociální zabezpečení dnem, kdy začaly v tuzemsku vykonávat hospodářskou činnost, popřípadě, kdy jsou jim vypláceny, anebo k jejich dobru připisovány příjmy podrobené dani.

(3) Poplatník je povinen začátek a ukončení dani podrobené činnosti oznámit do 15 dnů místně příslušným orgánům, které spravují daň a příspěvek na sociální zabezpečení.

§ 25

Zdaňovacím obdobím je běžný kalendářní rok. Daň se vyměří po jeho uplynutí.

§ 26

Daňové přiznání

(1) Poplatník je povinen podat přiznání k dani na tiskopise vydaném ministerstvem financí u orgánu vykonávajícího správu daně (§ 23) do konce měsíce února po uplynutí zdaňovacího období (§ 25).

(2) Poplatník je povinen v přiznání si daň sám vypočítat a uvést též případné výjimky, zvýhodnění a slevy a vyčíslit jejich objem v korunách.

(3) Při vstupu do likvidace nebo při zániku bez provedení likvidace je poplatník, popřípadě jeho právní nástupce, povinen podat přiznání k dani za uplynulou část roku do tří měsíců po vstupu do likvidace, popřípadě jeho zániku.

(4) Po skončení likvidace je orgán pověřený likvidací povinen podat do konce následujícího měsíce přiznání k dani z likvidačního přebytku. Přiznání je povinen doložit počáteční a konečnou likvidační rozvahou a výkazem o použití likvidačního přebytku.

(5) Nebylo-li přiznání podáno včas, může být vyměřená daň zvýšena až o 10 %.

§ 27

Vyměření daně

(1) Daň vyměří orgán vykonávající správu daně (§ 23) po uplynutí zdaňovacího období.

(2) Daň se nevyměří, pokud činí méně než 100 Kčs.

(3) Základ daně a základ příspěvku na sociální zabezpečení se zaokrouhluje na celé 100 Kčs nahoru; daň a příslušenství daně se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

§ 28

(1) O vyměření daně vyrozumí orgán vykonávající správu daně poplatníka platebním výměrem.

(2) Proti platebnímu výměru může poplatník podat do 15 dnů odvolání u orgánu, který platební výměr vydal; odvolání nemá odkladný účinek.

§ 29

Placení daně a příspěvku na sociální zabezpečení

(1) Poplatník je povinen nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce platit měsíční zálohy na daň, a to:

a) na daň ze zisku ve výši jedné dvanáctiny roční daňové povinnosti vypočtené ze zisku plánovaného na běžný rok. Novým poplatníkům stanoví výši měsíčních záloh orgány vykonávající správu daně s přihlédnutím k plánovanému zisku poplatníka. Po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí) vypočte poplatník, kolik činí daň ze zisku skutečně dosaženého za uplynulou dobu od začátku roku. Je-li vypočtená daň vyšší než odvedené zálohy, je povinen rozdíl zaplatit se zálohou splatnou v prvním měsíci následujícího čtvrtletí. Zároveň je povinen oznámit orgánu vykonávajícímu správu daně, jak daň vypočetl. Je-li vypočtená daň nižší než odvedené zálohy, zúčtuje se přeplatek na zálohy splatné v dalších měsících;

b) na daň z objemu mezd (§ 7) ve výši jedné dvanáctiny plánované roční výše této daně.

(2) Činila-li daň za uplynulý kalendářní rok méně než 200 tis. Kčs, platí se zálohy na daň čtvrtletně, nejpozději třetího dne před koncem prvního měsíce po skončení čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí), a to:

a) na daň ze zisku ve výši vypočtené ze zisku skutečně dosaženého za uplynulou dobu od začátku roku po odečtení záloh na tuto daň ji zaplacených;

b) na daň z objemu mezd ve výši jedné čtvrtiny plánované roční povinnosti této daně.

(3) Poplatník je povinen předložit orgánu vykonávajícímu správu daně výpočet roční povinnosti daně ze zisku a daně z objemu mezd, a to ve lhůtě stanovené pro zaplacení první zálohy na daň (odst. 1 a 2).

(4) Rozdíl mezi zaplacenými zálohami a daní vypočtenou v přiznání je poplatník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené pro podání přiznání (§ 26 odst. 1).

(5) Rozdíl mezi daní vypočtenou poplatníkem v přiznání a daní stanovenou platebním výměrem je poplatník povinen zaplatit nejpozději do 15 dnů po doručení platebního výměru.

(6) Při vstupu do likvidace doplatí poplatník rozdíl mezi přiznanou daní a odvedenými zálohami do tří měsíců ode dne vstupu do likvidace (§ 26 odst. 3).

(7) Daň z likvidačních přebytků zaplatí poplatník do konce následujícího měsíce po skončení likvidace (§ 26 odst. 4).

(8) V odůvodněných případech, zejména poplatníkům se sezónní činností nebo se sídlem v cizině, určí orgán, vykonávající správu daně, zálohy jinak.

§ 30

(1) Daň ze zisku z příjmů uvedených v § 4 odst. 6 písm. a) a b), kterou jsou povinni platit poplatníci se sídlem v cizině, se vybírá srážkou. Srážku je povinen provést dlužník, který má bydliště nebo sídlo v tuzemsku (dále jen "dlužník"), ve výši uvedené v § 20 odst. 2 písm. a) a b).

(2) Dlužník je povinen sraženou daň odvést příslušnému národnímu výboru (§ 23 odst. 3) nejpozději v okamžiku, kdy poplatníku (věřiteli) vyplácí nebo připisuje dlužné částky ve prospěch.

(3) Dlužník ručí za řádnou srážku daně ze zisku a její včasný odvod. Poplatník (věřitel) odpovídá za zaplacení této daně ze zisku jen v případě, že dlužník daň ze zisku nesrazil; v tom případě je poplatník (věřitel) také povinen podat přiznání k dani.

(4) Daňová povinnost poplatníka, pokud jde o příjmy uvedené v § 4 odst. 6 písm. a) a b), se považuje za splněnou zaplacením daně ze zisku srážkou.

(5) Národní výbor příslušný podle § 23 odst. 3 může i v jiných případech stanovit, že daň ze zisku, kterou jsou povinni platit poplatníci se sídlem v cizině, se vybírá srážkou, jestliže je to účelné v zájmu zajištění daně. Národní výbor stanoví současně výši daňové srážky.

(6) Zaplacením daně ze zisku srážkou nepozbývá poplatník práva žádat o vyměření daně ze zisku na základě přiznání.

§ 31

(1) Příspěvek na sociální zabezpečení, který si poplatník sám vypočte, je splatný bez vyměření v měsíčních splátkách nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého měsíce.

(2) Poplatníci, u nichž je stanoven příspěvek na sociální zabezpečení v rozdílné výši podle druhů činností, odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení měsíčně do 15 dnů po uplynutí každého měsíce podle plánované skladby činností.

(3) Po uplynutí každého čtvrtletí vypočte poplatník, kolik činí příspěvek na sociální zabezpečení podle skutečné skladby činností za uplynulou dobu od začátku roku. Je-li takto vypočtený příspěvek na sociální zabezpečení vyšší než vykonané platby, je poplatník povinen rozdíl zaplatit za první až třetí čtvrtletí ve lhůtě stanovené pro vyrovnání daně ze zisku (§ 29 odst. 1 a 2), a za čtvrté čtvrtletí ve lhůtě stanovené pro podání přiznání k dani (§ 26 odst. 1); vznikne-li přeplatek, odvede poplatník o tento rozdíl při nejbližší platbě příspěvku na sociální zabezpečení méně.

§ 32

Nebyla-li daň, záloha na daň, anebo příspěvek na sociální zabezpečení zaplaceny včas, je poplatník povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1 % z dlužné částky. Penále ve stejné výši je povinen platit i dlužník, neodvedl-li včas daň vybíranou srážkou (§ 30).

§ 33

Promlčení

(1) Daň podle tohoto zákona nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen podat přiznání k dani.

(2) Příspěvek na sociální zabezpečení nelze vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník povinen tento příspěvek odvést.

(3) Je-li proveden úkon k vyměření nebo k vymáhání daně, popřípadě k vymáhání příspěvku na sociální zabezpečení, běží promlčecí lhůta znovu od konce roku, ve kterém byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

§ 34

Kontrola daně a příspěvku na sociální zabezpečení

(1) Orgán, vykonávající správu daně a příspěvku na sociální zabezpečení, prověřuje správnost a úplnost daňových přiznání a včasnost, správnost a úplnost placení daně a příspěvku na sociální zabezpečení.

(2) Poplatníci jsou povinni poskytnout kontrolním orgánům vysvětlení a důkazy o skutečnostech rozhodných pro vyměření daně a pro výpočet příspěvku na sociální zabezpečení, jakož i učinit vše, co je k usnadnění a urychlení kontroly potřebné.

§ 35

Řízení

Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí pro řízení ve věcech daně a příspěvku na sociální zabezpečení předpisy o řízení ve věcech daní a poplatků. *)

ČÁST VI

Závěrečná ustanovení

§ 36

Vláda může

a) rozšířit u daně ze zisku okruh odpočitatelných položek (§ 6), popřípadě upravit nebo zrušit některé ze stanovených položek, a to nejvýše v rozsahu 3 % daňového základu všech poplatníků;

b) stanovit podmínky, za kterých nebude zdaňován přírůstek průměrných mezd vyplývající ze snížení zaměstnanosti;

c) snížit sazbu daně z celkového objemu mezd v jednotlivých pásmech zdanění, maximálně o 1 % v souladu s mzdově politickými záměry a potřebou diferencovaného tempa růstu průměrných mezd v jednotlivých odvětvích, popřípadě organizacích, a u daně z individuálních mezd zvýšit hranici, od které se tato daň vybírá, a to nejvýše o 20 %.

§ 37

(1) Ministerstvo financí stanoví

a) okruh vybraných činností (služeb) podle § 15 odst. 2 a podle § 22 odst. 4,

b) v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí

1. okruh preferovaných činností podle § 22 odst. 2,

2. pro účely daně z objemu mezd výchozí úroveň mezd

aa) pro nově vzniklé organizace a v případech reorganizací

bb) v organizacích, místech, popřípadě odvětvích (oborech), rozhodne-li tak vláda,

c) v dohodě s Ústřední radou družstev limit na výdaje spojené s pohoštěním a dary u družstevních podniků zahraničního obchodu.

(2) Ministerstvo financí může

a) v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí určit místa a odvětví (obory), popřípadě jednotlivé organizace, u nichž daň z celkového objemu mezd nebude postihovat přírůstky objemu mezd vyplývající z růstu zaměstnanosti,

b) snížit daň ze zisku organizacím s činností převážně obchodní, a to až o 20 % pro dobudování obchodní sítě,

c) stanovit podmínky, za kterých nebudou přirážky k náhradě za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných vod, jakož i poplatky a přirážky za znečišťování ovzduší připočitatelnými položkami k zisku pro účely výpočtu daně ze zisku,

d) zcela nebo zčásti osvobodit od daně ze zisku nově budované organizace, a to nejvýše na dobu dvou let,

e) určit okruh organizací s převážně obchodní činností, u nichž pro účely výpočtu rentability budou celkové náklady snižovány o spotřebu základních surovin v jejich výrobnách,

f) učinit opatření, aby bylo zabráněno dvojímu zdanění téhož základu daně, popřípadě téhož příjmu, a na základě vzájemnosti upravit sazby uvedené v § 20 odst. 2 písm. a) a b) až do výše sazby podle písm. c) uvedeného ustanovení,

g) rozhodnout ve sporných případech o způsobu zdanění,

h) učinit opatření k zamezení tvrdostí a nesrovnalostí, popřípadě pro jednotlivé případy povolit úlevu, vyžadují-li to společenské zájmy, a určit orgány a vymezit jejich oprávnění k povolování těchto úlev.

§ 38

(1) Výnos daně plyne do rozpočtu národních výborů, a jde-li o výnos od státních organizací ústředně řízených, do státního rozpočtu České socialistické republiky, pokud podle zákona Federálního shromáždění není výnos daně příjmem státního rozpočtu federace.

(2) Výnos příspěvku na sociální zabezpečení plyne do státního rozpočtu České socialistické republiky, pokud podle zákona Federálního shromáždění není výnos tohoto příspěvku příjmem státního rozpočtu federace.

§ 39

Pro poplatníky daně neplatí:

a) ustanovení § 3 odst. 2 písm. b), § 4, § 5 odst. 1 až 3, § 6 až 8 a § 9 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. b) zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, a předpisy vydané k jejich provedení;

b) ustanovení § 4 a 5 zákona č. 158/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních;

c) zákon č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd.

§ 40

Ministerstvo financí může vydat předpisy potřebné k provedení tohoto zákona.

§ 41

(1) Daň podle tohoto zákona se vyměří poprvé za kalendářní rok 1971.

(2) Zrušuje se zákon č. 159/1968 Sb., o důchodové dani, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 78/1969 Sb., o dodatkovém odvodě, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel.


ČÁST VII

§ 42

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR, zákon č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd, vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění vládních nařízení č. 83/1967 Sb., č. 16/1968 Sb., č. 148/1969 Sb., zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani, a zákon ČNR č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení ve znění zákona ČNR č. 119/1970 Sb.

*) Zákon č. 112/1966 Sb., o zemědělské dani.

*) Organizace uvedené v § 2 odst. 2 tohoto zákona platí pojistné nemocenského pojištění podle zák. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

**) § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

*) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech.

**) Zákon č. 33/1970 Sb., o finančních správách.

*) Vyhláška ministerstva financí č. 16/1962 Sb.

Přesunout nahoru