Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 119/1970 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

Částka 37/1970
Platnost od 17.12.1970
Účinnost od 01.01.1971
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

119

ZÁKON

České národní rady

ze dne 9. prosince 1970,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. e) se za slovo "zakladatelů" vkládají slova "nebo členů".

2. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Poplatníky daně z objemu mezd jsou všechny státní hospodářské organizace, organizace zahraničního obchodu, tuzemské akciové společnosti a organizace uvedené v odstavci 1 písm. e)".

3. V § 2 odst. 3 se vypouštějí slova "pokud z odstavce 2 nevyplývá něco jiného" a slova "a státní zemědělské organizace s výjimkou zemědělských stavebních organizací".

4. V § 3 odst. 1 se připojují věty: "V případě, že poplatník nevykáže zisk, je základem daně ze zisku částka připočitatelných položek, převyšující odpočitatelné položky; vykáže-li poplatník ztrátu, je základem této daně částka připočitatelných položek, převyšující součet ztráty a odpočitatelných položek."

5. V § 3 odst. 2 se vypouštějí slova "(odvod do fondu ochrany ovzduší, do Silničního fondu a pod.)".

6. § 4 písm. a) č. 3 zní:

"3. výdaje spojené s pohoštěním, u organizací zahraničního obchodu jen výdaje s pohoštěním a dary nad limit schválený vládou Československé socialistické republiky;"

7. V § 4 písm. a) se připojují položky

"5. placené pokuty a penále;

6. zúčtované přirážky k náhradě za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod;

7. zúčtované poplatky včetně přirážky za znečišťování ovzduší";

8. K § 4 se připojují písmena d) a e) tohoto znění:

"d) nezdaněné příděly do fondů, zkracující tvorbu zisku a použité k účelům, na něž lze podle právních předpisů použít zdaněné vlastní prostředky organizace;

e) věrnostní přídavky horníkům nad stanovený okruh nebo nad stanovené rozpětí *), částky vynaložené na ochranné oděvy, obuv a pomůcky nad normy stanovené regulativy nebo nad stanovený okruh pracovníků a hodnota naturálních požitků nad rámec předpisů nebo nad stanovený okruh pracovníků."

9. § 5 odst. 2 písm. c) zní:

"c) přijaté pokuty a penále a přijaté částky, které již byly zdaněny daní ze zisku nebo obdobnou daní u jiného poplatníka, a položky zdaněné již u téhož poplatníka, jsou-li součástí zisku;"

10. V § 5 odst. 2 písm. d) se připojuje "a do stejné výše splátky úvěrů na podnikovou bytovou výstavbu, čerpaných do 31. 12. 1969;"

11. V § 5 odst. 2 se připojuje písm. f) tohoto znění:

"f) odměny k Rudým praporům vlády a Ústřední rady Československého revolučního odborového hnutí nebo k praporům, popř. standartám jim na roveň postaveným, pokud jsou zahrnuty v zisku."

12. § 6 zní:

"§ 6

Daňová sazba

Sazba daně ze zisku činí 65 % ze základu daně (§ 3) s těmito odchylkami:

a) 40 % u organizací, které se zabývají převážně výrobou stavebních hmot, výrobou konstrukcí nebo dílců, a u organizací potravinářského průmyslu (s výjimkou organizací zabývajících se převážně strojírenskou výrobou nebo výrobou obalů),

b) 50 % u energetických organizací zapojených do jednotné elektrizační soustavy, jejichž převážnou činností je výroba nebo rozvod elektrické energie nebo výroba tepla (s výjimkou závodních elektráren),

c) 60 % u hornických organizací, jejichž převážnou činností je těžba nebo úprava tuhých paliv, popř. rud nebo vyhledávání a těžba živic, a u plynárenských organizací zabývajících se převážně výrobou, rozvodem nebo uskladněním topných plynů,

d) 85 % u těch peněžních ústavů, které jsou akciovými společnostmi a mají vytvořený všeobecný rezervní fond ve výši určené stanovami."

13. V § 9 odst. 1 písm. b) slova "podnikových fondů" se nahrazují slovy "ostatních fondů organizace".

14. § 9 odst. 1 písm. c) se doplňuje o slova "a stav rezerv neodpovídajících právním předpisům."

15. § 10 zní:

"§ 10

Daňová sazba

Sazba daně z jmění činí 5 % ze základu daně; u zřídelních organizací, Československé námořní plavby, Brněnských veletrhů a výstav a u organizací uvedených v § 6 písm. b) a c) činí sazba 2 %."

16. V § 13 se připojuje věta: "Do základu daně z objemu mezd se nezapočítávají odměny zúčtované k vyplacení nejlepším pracovníkům a kolektivům z částky, kterou organizace obdržela jako odměnu k Rudému praporu vlády a Ústřední rady Československého revolučního odborového hnutí nebo k praporu, popř. standartě mu na roveň postaveným."

17. V § 14 odst. 2 se slova "mzdy vyplacené učňům" nahrazují slovy "zúčtovanou mzdu za produktivní práci učňů".

18. V § 15 se vypouštějí slova "do státního rozpočtu České socialistické republiky" a za první větu se vkládají věty: "Do základu pro výpočet příspěvku na sociální zabezpečení se nezapočítávají odměny zúčtované k vyplacení podle druhé věty § 13. Součástí příspěvku na sociální zabezpečení je i pojistné nemocenského pojištění **)".

19. § 16 včetně nadpisu zní:

"§ 16

Správa daní

Správu podnikových daní a příspěvku na sociální zabezpečení vykonávají finanční správy, ***) s výjimkou správy podnikových daní a příspěvku na sociální zabezpečení organizací řízených národními výbory, kterou vykonávají národní výbory. ****) Jejich místní příslušnost se řídí sídlem poplatníka."

20. V § 18 odst. 1 se slova "u místně příslušného národního výboru" nahrazují slovy "u místně příslušné finanční správy (místně příslušného národního výboru) pověřené (pověřeného) správou daní v I. stupni [dále jen "finanční správa (národní výbor)"]."

21. V § 20 odst. 1 se slova "místně příslušný národní výbor" nahrazují slovy "finanční správa (národní výbor)".

22. V § 21 odst. 1 se slova "národní výbor" nahrazují slovy "finanční správa (národní výbor)".

23. V § 21 odst. 2 se slova "národního výboru" nahrazují slovy "finanční správy (národního výboru)".

24. § 22 odst. 1 zní:

"Poplatník je povinen nejpozději třetího dne před koncem každého měsíce platit měsíční zálohy na podnikové daně, a to:

a) na daň ze zisku ve výši jedné dvanáctiny celoroční daňové povinnosti vypočtené ze zisku plánovaného na běžný rok. Novým poplatníkům stanoví výši měsíčních záloh finanční správa (národní výbor) s přihlédnutím k plánovanému zisku poplatníka. Po uplynutí každého čtvrtletí (s výjimkou posledního čtvrtletí) vypočte poplatník, kolik činí daň ze zisku skutečně dosaženého za uplynulou dobu od začátku roku. Je-li vypočtená daň vyšší než odvedené zálohy, je povinen rozdíl zaplatit se zálohou splatnou v prvém měsíci následujícího čtvrtletí. Zároveň je povinen oznámit finanční správě (národnímu výboru), jak daň vypočetl. Je-li vypočtená daň nižší než odvedené zálohy, zúčtuje se přeplatek na zálohy splatné v dalších měsících;

b) na daň z jmění ve výši jedné dvanáctiny celoroční daňové povinnosti vypočtené z průměrného stavu jmění ve zdaňovacím období; průměrný stav jmění se vypočte ze součtu účetního stavu jmění k 1. lednu a plánovaného stavu jmění k 31. prosinci běžného roku;

c) na daň z objemu mezd ve výši jedné dvanáctiny plánované roční výše daně."

25. § 22 odst. 2 zní: "Poplatník je povinen předložit finanční správě (národnímu výboru) do 29. ledna každého roku výpočet roční povinnosti daně ze zisku, daně z jmění a daně z objemu mezd."

26. V § 22 odst. 3 se slova "národní výbor" nahrazují slovy "finanční správa (národní výbor)".

27. V § 25 odst. 1 se slova "místně příslušnému národnímu výboru" nahrazují slovy "finanční správě (národnímu výboru)".

28. V § 25 odst. 2 se slova "Národní výbory" nahrazují slovy "Finanční správy (národní výbory)".

29. V § 28 a 29 se v úvodních větách za slovo "může" připojí slova "nejde-li o poplatníky v působnosti federálních orgánů".

30. V § 28 písm. f) zní:

"f) v případech odůvodněných specifickými podmínkami a ekonomickou účelností povolit odvod podnikových daní oborovým (generálním) ředitelstvím nebo obdobným orgánem hospodářského řízení za výrobní hospodářskou jednotku jako celek, anebo povolit jako experiment, aby se zdaňoval zisk, popřípadě i jmění výrobní hospodářské jednotky jako celku a aby poplatníkem daně ze zisku, popř. i daně z jmění za celou výrobní hospodářskou jednotku mohlo být oborové (generální) ředitelství nebo obdobný orgán hospodářského řízení; jsou-li těmto orgánům hospodářského řízení podřízeny organizace i ve Slovenské socialistické republice, je třeba k vydání povolení dohody s příslušným orgánem Slovenské socialistické republiky;"

31. V § 28 se připojí písmena ch) a i) tohoto znění:

"ch) stanovit podmínky, za kterých nebudou přirážky k náhradě za vypuštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod, jakož i poplatky a přirážky za znečišťování ovzduší připočitatelnými položkami k zisku pro účely výpočtu daně ze zisku;

i) povolovat v odvětví potravinářského průmyslu slevy z daně z jmění až do výše této daně z té části hodnoty zásob vybraných druhů výrobků, která je kryta obratovým fondem; druhy těchto výrobků stanoví ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem zemědělství a výživy."

32. V § 29 písmeno b) zní:

"rozhodnout ve sporných případech o způsobu zdanění;".

33. § 32 zní:

"Výjimky, zvýhodnění a slevy pro poplatníky v působnosti federálních orgánů podle § 28 může povolit vláda Československé socialistické republiky a podle § 29 ministerstvo financí ČSSR, a to - pokud jde o případy uvedené v § 29 písm. c) - v dohodě s Federálním ministerstvem práce a sociálních věcí. Ministerstvu financí Československé socialistické republiky také přísluší rozhodnout ve sporných případech o způsobu zdanění organizací v působnosti federálních orgánů."

34. § 34 zní:

"(1) Výnos podnikových daní plyne do státního rozpočtu České socialistické republiky, a jde-li o výnos podnikových daní od organizací řízených národními výbory, do rozpočtu řídících národních výborů, pokud podle zákona Federálního shromáždění není výnos podnikových daní příjmem státního rozpočtu federace.

(2) Výnos příspěvku na sociální zabezpečení plyne do státního rozpočtu České socialistické republiky, pokud podle zákona Federálního shromáždění není výnos tohoto příspěvku příjmem státního rozpočtu federace."


Čl. II

(1) Odvody prováděné podle zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, a zákona č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd, jejichž povinnost vznikla po 1. 1. 1971, nelze vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž povinnost odvodu vznikla.

(2) Pokud bude proveden úkon k vymáhání odvodu podle odstavce 1, platí obdobně ustanovení § 24 odst. 3 tohoto zákona.

Čl. III

(1) Z ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd, se vypouštějí slova "dodatkové odvody pro nezbytné přerozdělení prostředků". Ustanovení § 2 odst. 2 téhož zákona se zrušuje.

(2) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.


Erban v. r.

Korčák v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zákon č. 177/1968 Sb., o věrnostním přídavku horníků.

**) § 57 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

***) Zákon č. 33/1970 Sb., o finančních správách.

****) Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech.

Přesunout nahoru