Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru

Částka 35/1970
Platnost od 08.12.1970
Účinnost od 03.12.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. listopadu 1970

o Dohodě o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru


Rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů ze dne 19. prosince 1967 byla přijata Dohoda o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru.

Jménem Československé socialistické republiky byla Dohoda podepsána v Moskvě, Washingtonu a Londýně dne 22. dubna 1968.

S Dohodou vyslovilo souhlas dne 20. prosince 1968 Národní shromáždění Československé socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly uloženy u depozitářů Dohody, vlády Svazu sovětských socialistických republik, vlády Spojených států amerických a vlády Velké Británie, dne 18. února 1969.


Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odstavce 3 dnem 3. prosince 1968. Pro Československou socialistickou republiku vstoupila v platnost dnem 18. února 1969.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Ing. Kurka v. r.


DOHODA

o pomoci kosmonautům a jejich návratu a o vrácení předmětů vypuštěných do kosmického prostoru

Smluvní strany,

připomínajíce velký význam Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles, která požaduje poskytovat všemožnou pomoc kosmonautům v případě nehody, tísně nebo nouzového přistání, rychlý a bezpečný návrat kosmonautů a vrácení objektů vypuštěných do kosmického prostoru,

chtějíce rozvinout tyto závazky a dát jim další konkrétnější výraz,

přejíce si podporovat mezinárodní spolupráci při mírovém výzkumu a využívání kosmického prostoru,

vedeny city lidskosti,

dohodly se na tomto:

Článek 1

Každá smluvní strana, jež obdrží informace nebo objeví, že posádka kosmické lodi utrpěla nehodu nebo se nachází v tísni nebo provedla nouzové či nezamýšlené přistání na území, které podléhá její pravomoci, nebo na volném moři či kterémkoli jiném místě, jež nespadá pod pravomoc žádného státu, okamžitě

a) zpraví vypouštějící orgány nebo, nemůže-li je zjistit a ihned s nimi navázat spojení, neprodleně to veřejně oznámí všemi vhodnými komunikačními prostředky, které má k dispozici, a

b) zpraví generálního tajemníka Organizace spojených národů, který má informaci bez odkladu rozšířit všemi vhodnými komunikačními prostředky, které má k dispozici.

Článek 2

Přistane-li posádka kosmické lodi v důsledku nehody, tísně, nouzového nebo nezamýšleného přistání na území pod pravomocí smluvní strany, provede tato strana ihned všechna možná opatření k její záchraně a poskytne jí všechnu potřebnou pomoc. Bude informovat vypouštějící orgány a rovněž generálního tajemníka Organizace spojených národů o opatřeních, která provádí, a o jejich postupu. Jestliže pomoc vypouštějících orgánů by mohla napomoci k dosažení rychlé záchrany nebo by podstatně přispěla k účinnosti pátracích a záchranných operací, budou vypouštějící orgány spolupracovat se smluvní stranou, aby se dosáhlo účinného provádění pátracích a záchranných operací. Tyto operace budou řízeny a kontrolovány smluvní stranou, jež bude jednat za těsných a stálých konsultací s vypouštějícími orgány.

Článek 3

Dojdou-li informace nebo se objeví, že posádka kosmické lodi sestoupila na volné moře nebo na jiné místo, jež nespadá pod pravomoc žádného státu, poskytnou v případě potřeby ty smluvní strany, které to mohou učinit,pomoc při pátracích a záchranných operacích pro tuto posádku, aby zajistily její urychlenou záchranu. Budou informovat vypouštějící orgány a generálního tajemníka Organizace spojených národů o opatřeních, která provádějí, a o jejich postupu.

Článek 4

Přistane-li posádka kosmické lodi v důsledku nehody, tísně, nouzového nebo nezamýšleného přistání na území, které spadá pod pravomoc některé smluvní strany, nebo byla-li nalezena na volném moři nebo jiném místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu, bude bezpečně a neprodleně vrácena zástupcům vypouštějících orgánů.

Článek 5

1. Každá smluvní strana, jež obdrží informace nebo objeví, že kosmický objekt nebo jeho součásti se vrátily na Zemi na území pod její pravomoc nebo na volné moře či kterékoli jiné místo, jež nepatří pod pravomoc žádného státu, zpraví vypouštějící orgány a generálního tajemníka Organizace spojených národů.

2. Každá smluvní strana, vykonávající pravomoc nad územím, na němž byl objeven kosmický objekt nebo jeho součásti, provede na žádost vypouštějících orgánů a s jejich pomocí, bude-li o ni požádáno, taková opatření, která uzná za proveditelná k záchraně objektu nebo jeho součástí.

3. Objekty vypuštěné do kosmického prostoru nebo jejich součásti, které budou objeveny mimo hranice území vypouštějících orgánů, budou na jejich žádost vráceny nebo uchovány k dispozici zástupcům vypouštějících orgánů, jež poskytnou, rovněž na žádost, identifikační údaje před jejich vrácením.

4. Bez ohledu na odstavce 2 a 3 tohoto článku smluvní strana, která má důvodné obavy, že kosmický objekt nebo jeho součásti, objevené na území spadajícím pod její pravomoc nebo jí zachráněné kdekoliv jinde, jsou nebezpečného nebo škodlivého charakteru, může o tom zpravit vypouštějící orgány, které neprodleně provedou pod vedením a kontrolou řečené smluvní strany účinná opatření k odstranění možného nebezpečí nebo škody.

5. Výdaje, vzniklé při plnění závazků zachránit a vrátit kosmický objekt nebo jeho součásti podle odstavců 2 a 3 tohoto článku, ponesou vypouštějící orgány.

Článek 6

Pro účely této dohody výraz "vypouštějící orgány" se vztahuje na stát odpovědný za vypuštění nebo, když je za vypuštění odpovědna mezinárodní vládní organizace, na tuto organizaci, jestliže tato organizace vydá prohlášení o svém přijetí práv a povinností stanovených touto dohodou a většina členských států této organizace jsou smluvními stranami této dohody a Smlouvy o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles.

Článek 7

1. Tato dohoda je otevřena k podpisu všem státům. Každý stát, který nepodepíše tuto dohodu předtím, než podle odstavce 3 tohoto článku nabude platnosti, může k ní kdykoli přistoupit.

2. Tato dohoda podléhá ratifikaci signatárních států. Ratifikační listiny a listiny o přístupu budou uloženy u vlád Spojených států amerických , Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a Svazu sovětských socialistických republik, které jsou tak ustanoveny za depozitární vlády.

3. Tato dohoda vstoupí v platnost po uložení ratifikačních listin pěti vládami včetně vlád ustanovených touto dohodou za depozitární vlády.

4. Pro státy, jejichž ratifikační listiny nebo listiny o přístupu budou uloženy až poté, co tato dohoda vstoupí v platnost, bude platit ode dne uložení jejich ratifikační listiny nebo listiny o přístupu.

5. Depozitární vlády budou ihned informovat všechny signatární a přistoupivší státy o datu každého podpisu, datu uložení každé ratifikační listiny a listiny o přístupu k této dohodě, o datu jejího vstupu v platnost a o jiných oznámeních.

6. Tato dohoda bude registrována depozitárními vládami podle článku 102 Charty Organizace spojených národů.

Článek 8

Každý stát, který je stranou této dohody, může navrhovat změny této dohody. Změny nabudou platnosti pro každý stát, který je stranou této dohody a jenž tyto změny přijme, od okamžiku, kdy budou přijaty většinou států, které jsou stranami této dohody, a poté pro každý další stát, který je stranou této dohody, ode dne, kdy je přijme.

Článek 9

Každý stát, který je stranou této dohody, může písemně oznámit depozitárním vládám svou výpověď dohody rok poté, kdy vstoupí v platnost. Tato výpověď nabude platnosti za rok od data obdržení písemného oznámení.

Článek 10

Tato dohoda, jejíž anglický, ruský, francouzský, španělský a čínský text jsou stejně autentické, bude uložena v archivech depozitárních vlád. Náležitě ověřené kopie této dohody budou depozitárními vládami předány vládám signatárních a přistoupivších států.

Na důkaz toho podepsali tuto dohodu, řádně zmocněni, tito níže podepsaní.

Dáno v trojím vyhotovení v městech Moskvě, Londýně a Washingtoně dne dvacátého druhého dubna, roku tisícího devítistého šedesátého osmého.

Přesunout nahoru