Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 113/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými

Částka 35/1970
Platnost od 08.12.1970
Účinnost od 28.10.1970
Zrušeno k 31.05.2002 (27/2003 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. listopadu 1970

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými


Dne 9. srpna 1968 byla v Mexiku podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými.


Podle svého článku XIII vstoupila Dohoda v platnost dnem 28. října 1970.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Ing. Kurka v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojených států mexických,

přejíce si ještě více upevnit přátelské vztahy ku prospěchu obou zemí a rozšířit vzájemné styky v oblasti kultury, umění, výchovy, vědy a techniky, hromadných sdělovacích prostředků a sportu,

vědomy si toho, že vzájemné poznání pokroku, dosaženého v obou zemích ve zmíněných oblastech, přispěje k povzbuzení hmotného a kulturního rozvoje lidu Československa a Mexika,

rozhodly se uzavřít kulturní dohodu a k tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci, za Československou socialistickou republiku pana Miroslava Galušku, ministra kultury a informací, za Spojené státy mexické pana Augustina Yaňeze, ministra výchovy, kteří po výměně svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek I

Vysoké smluvní strany budou podporovat a usnadňovat kulturní spolupráci mezi oběma zeměmi.

Článek II

Vysoké smluvní strany budou podporovat a usnadňovat výměnu zkušeností a nejnovějších poznatků z oblasti kultury, umění, výchovy, vědy a techniky, hromadných sdělovacích prostředků a sportu.

Článek III

Vysoké smluvní strany budou podporovat:

a) navazování a rozvoj styků mezi svými příslušnými institucemi v oblasti kultury, umění, výchovy, vědy a techniky, hromadných sdělovacích prostředků a sportu;

b) výměnu materiálů mezi těmito institucemi.

Článek IV

Vysoké smluvní strany si budou poskytovat vzájemnou pomoc při přípravě specialistů v oblasti výchovy, vědy a techniky i umění a za tím účelem se dohodly:

a) podporovat výměnu vědeckých pracovníků, školských odborníků a dalších představitelů kultury a umění;

b) napomáhat udělováním stipendií výměně studentů, zejména postgraduovaných.

Článek V

Vysoké smluvní strany převezmou záštitu a budou podporovat jednání mezi příslušnými institucemi o vzájemném uznávání vysokoškolského vzdělání, titulů a akademických hodností podle zvyklostí a právních předpisů vztahujících se na jednotlivé případy v každé ze zemí.

Článek VI

Vysoké smluvní strany budou podporovat výměnu umělců, uměleckých souborů a pracovníků z oblasti kultury a umění.

Článek VII

Vysoké smluvní strany budou podporovat výměnu sportovců, trenérů a tělovýchovných odborníků.

Článek VIII

Vysoké smluvní strany budou usnadňovat, v souladu s příslušnými platnými právními předpisy své země, cesty osob, uvedených v článcích IV., VI. a VII., a poskytnou jim nezbytné podmínky k tomu, aby bylo dosaženo účelu jejich vyslání.

Článek XI

Vysoké smluvní strany budou podporovat a usnadňovat výměnu:

a) učebních pomůcek, odborných materiálů a informací o školství, potřebných pro výuku a výzkum;

b) audiovizuálních pomůcek k nekomerčním účelům;

c) publikací a materiálů kulturní povahy;

d) materiálů a publikaci mezi muzei;

e) výstav z oblasti umění, humanitních oborů, vědy a techniky.

Článek X

Vysoké smluvní strany budou podle svých možností podporovat rozšiřování znalostí jazyků druhé země, usnadňovat poznávání její kultury, stejně jako překládání zajímavých děl vědeckých a uměleckých.

Článek XI

1. V každé ze signatářských zemí této dohody bude ustavena komise pro kulturní spolupráci. Tyto komise budou připravovat a navrhovat dvouleté programy výměn a budou zajišťovat jejich realizaci.

2. Každá komise bude složena podle potřeb příslušné smluvní strany.

3. O činnosti komise v zemi jedné strany bude pravidelně informován diplomatický představitel druhé země.

4. Dvouleté programy výměn budou projednávány na společném zasedání představitelů obou komisí, která se budou konat střídavě v Československu a Mexiku, nebo budou sjednány diplomatickou cestou.

Článek XII

Tato dohoda může být změněna po vzájemné dohodě Vysokých smluvních stran na žádost kterékoliv z nich. Změny vstoupí v platnost poté, kdy Vysoké smluvní strany si vzájemně notifikují, že byly splněny příslušné ústavní předpisy.

Článek XIII

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, v němž si obě smluvní strany notifikují, že byly splněny příslušné ústavní předpisy.

Článek XIV

Tato dohoda zůstane v platnosti pět let a bude mlčky prodlužována vždy na touž dobu, pokud jedna ze stran neoznámí druhé, nejméně rok před uplynutím její platnosti, svůj úmysl dohodu zrušit.

Na důkaz toho výše uvedení zmocněnci tuto dohodu podepsali ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Zároveň ji opatřili pečetí.

Dáno v městě Mexiku, dne devátého, měsíce srpna, roku tisícíhodevítistéhošedesátéhoosmého.

Za Československou socialistickou republiku:

Miroslav Galuška v. r.

Za Spojené státy mexické:

Augustin Yaňez v. r.

Přesunout nahoru