Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 112/1970 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin

Částka 35/1970
Platnost od 08.12.1970
Účinnost od 09.10.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

112

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 3. listopadu 1970

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin


Dne 25. října 1969 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin.


Podle svého článku 15 vstoupila Dohoda v platnost dnem 9. října 1970.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek ministra: Ing. Kurka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci na úseku ochrany rostlin

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky, vedeny přáním upevňovat a rozšiřovat spolupráci na úseku ochrany rostlin a tím přispět k dalšímu vzestupu výnosů zemědělských rostlin, jakož i vzájemně chránit území obou států před zavlečením karanténních škůdců, chorob rostlin a plevelů, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují:

a) provádět na svém území nezbytná opatření proti karanténním škůdcům, chorobám rostlin a plevelům (dále jen "škůdci rostlin"), jejichž seznam je uveden v příloze této dohody;

b) uplatňovat všechna opatření, aby s vyváženými zásilkami rostlin a rostlinných výrobků (dále jen "zásilky") nebo jinými způsoby nepronikali na území druhé smluvní strany škůdci rostlin uvedení v příloze této dohody nebo v dodatečných podmínkách dovozního státu;

c) dodržovat při vývozu příslušné právní předpisy dovozního státu;

d) přikládat ke každé vyvážené zásilce osvědčení o zdravotním stavu vystavené příslušnými orgány vývozního státu, potvrzující, že zásilka je prosta škůdců rostlin uvedených v příloze této dohody a že rovněž splňuje i dodatečné podmínky dovozního státu.

Článek 2

Smluvní strany uskuteční všechna nezbytná opatření k ochraně svých státních území před zavlečením škůdců rostlin z třetích států.

Průvoz zásilek je dovolen tehdy, jestliže jsou vybaveny osvědčením o zdravotním stavu a odpovídají příslušným právním předpisům státu, jehož územím jsou zásilky prováženy.

Článek 3

Smluvní strany se zavazují:

a) vyvarovat se používání slámy, sena, plev, listí a jiných odpadů zemědělských rostlin jako obalového materiálu a používat k tomu účelu přednostně pilin, hoblin a jiných materiálů, které znemožňují zavlečení škůdců rostlin tímto způsobem;

b) zbavovat zásilky určené k vývozu všech odstranitelných zbytků zeminy;

c) odstraňovat z dopravních prostředků používaných k přepravě zásilek veškeré nečistoty a v případě potřeby je účinně asanovat.

Článek 4

Dovoz, vývoz a průvoz zásilek se bude provádět přes hraniční přechody, určené příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 5

Příslušné orgány smluvních stran vykonávají rostlinolékařské prohlídky dovážených, vyvážených a provážených zásilek. Jestliže příslušný orgán jedné ze smluvních stran nedovolí dovoz nebo průvoz zásilek nebo stanoví zvláštní karanténní opatření, sdělí to okamžitě příslušným orgánům druhé smluvní strany.

Článek 6

V zájmu usnadnění a urychlení dovozu, vývozu nebo průvozu zásilek se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout na společném provádění kontrolních rostlinolékařských prohlídek, společném používání technických prostředků nutných k prohlídkám a asanaci, popřípadě na provádění těchto prohlídek příslušnými orgány jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany.

Podmínky, doba a místo těchto prohlídek budou v každém jednotlivém případě dohodnuty předem mezi příslušnými orgány obou smluvních stran.

Článek 7

Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat:

a) každoročně do 1. dubna o výskytu a rozšíření karanténních a nebezpečných škůdců rostlin, jakož i o opatřeních při jejich hubení. V případě zjištění nového škůdce rostlin se budou informovat neprodleně;

b) o právních předpisech o ochraně rostlin, upravujících dovoz, vývoz nebo průvoz zásilek, a to nejpozději do 30 dnů po jejich vydání;

c) o výsledcích vědeckého výzkumu v ochraně rostlin, vypracování nových metod a prostředků ochrany rostlin, jakož i o vydání odborných časopisů, monografií a jiných závažných publikací o ochraně rostlin;

d) o změnách hraničních přechodů, zmíněných v článku 4.

Článek 8

Smluvní strany se dohodly:

a) vysílat v případě potřeby odborníky ke studiu vědeckých poznatků a k výměně zkušeností na úseku ochrany rostlin;

b) umožňovat odborníkům druhé smluvní strany specializaci v ústavech a zařízeních pro ochranu rostlin;

c) vytvářet v případě potřeby, zejména v pohraničních oblastech státního území obou smluvních stran, dočasné smíšené komise pro koordinaci činnosti při provádění ochrany rostlin.

Článek 9

Příslušné orgány smluvních stran budou podle potřeby uskutečňovat společné porady o problémech ochrany rostlin za účelem projednání a řešení praktických a vědeckých úkolů, jakož i výměny zkušeností na tomto úseku.

Porady se budou konat střídavě na státním území obou smluvních stran. Doba, místo a program těchto porad budou určovány dohodou mezi příslušnými orgány smluvních stran.

Článek 10

Příslušné orgány smluvních stran mohou být při provádění této dohody v přímém styku a uzavírat dílčí ujednání za účelem plnění úkolů a řešení problémů vyplývajících z této dohody.

Článek 11

Ustanovení článků 6, 7, 8, 9 a 10 této dohody se vztahují i na lesní hospodářství, zejména pokud jde o spolupráci a případná společná opatření při ochraně lesů před škůdci rostlin v pohraničních oblastech státního území obou smluvních stran.

Článek 12

Náklady spojené s vysíláním odborníků podle článku 8a) a b) této dohody hradí strana vysílající odborníky.

Náklady spojené s činností smíšených komisí podle článku 8c) této dohody hradí strana, na jejímž území budou tyto komise pracovat.

Náklady spojené s organizací porad podle článku 9 této dohody hradí strana, na jejímž území se bude porada konat. Náklady spojené s vysíláním odborníků na tyto porady hradí strana, která je vyslala.

Ostatní platby, které vyplynou z provádění této dohody, budou řešeny v rámci finanční dohody platné mezi oběma smluvními stranami.

Článek 13

Přiložený seznam škůdců rostlin je nedílnou součástí této dohody. Seznam může být doplňován nebo měněn příslušnými orgány smluvních stran.

Doplňky nebo změny seznamu musí být sděleny druhé smluvní straně diplomatickou cestou a nabývají platnosti po uplynutí 30 dnů po doručení nóty o provedených doplňcích nebo změnách.

Článek 14

Ustanovení této dohody se nedotýkají práv a povinností vyplývajících z platných dohod, které smluvní strany uzavřely dříve, nebo z jejich členství v mezinárodních organizacích pro ochranu rostlin.

Článek 15

Tato dohoda podléhá schválení podle ústavních předpisů smluvních stran a nabude platnosti v den výměny nót o tomto schválení.

Dohoda se uzavírá na dobu 5 let a její platnost se bude prodlužovat vždy na další pětileté období, jestliže ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví 6 měsíců před uplynutím období její platnosti.

Sepsáno v Budapešti dne 25. října 1969 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a maďarském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Emil Čakajda v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky: Dr. Gabor Soós v. r.

Příloha

Seznam

škůdců, chorob rostlin a plevelů podléhajících karanténě v Československé socialistické republice

Škůdci

1. Aphelenchoides fragariae Ritz.-Bros. na sadbovém materiálu (na ovoci se neposuzuje)

2. Dithylenchus dipsaci Kühn. na osivu a sadbě

3. Heterodera rostochiensis Wllw. *)

4. Laspeyresia molesta Busck.

5. Leucaspis japonica Cockll. *)

6. Popillia japonica Newm.

7. Quadraspidiotus perniciosus Comst. *) jen ve vegetativních částech

8. Rhagoletis pomonella Walsh.

9. Tarsonemus fragariae Zimm. na sadbovém materiálu (na ovoci se neposuzuje)

10. Viteus vitifolii Fitch

U škůdců označených *) se posuzují živí i mrtví jedinci. U neoznačených škůdců pouze živí jedinci. V obou případech se posuzují všechna vývojová stadia škůdců.

Choroby

11. Endothia parasitica Murr.

12. Erwinia amylovora Bur.

13. Chalara quercina Henry.

14. Ophiostoma ulmi Schw.

15. Polyspora lini Laff.

16. Synchytrium endobioticum Schilb.

17. Virózy na ovocných a okrasných dřevinách a sazenicích jahod.

Plevele

18. Cuscuta sp. div. L.

19. Orobanche sp. div. L.

Příloha

Seznam

škůdců, chorob rostlin a plevelů podléhajících karanténě v Maďarské lidové republice

Škůdci

1. Acanthosicelides obtectus (say)

2. Acleris (Acalla) schalleriana (L.)

3. Agrilus mali (Mats.)

4. Aphelenchoides oryzae (Yokoo)

5. Aphelenchoides fragariae (Ritz.-Bros.)

6. Carposina saskii (Mats.)

7. Ceratitis capitata (Wied.)

8. Diarthronomyia chrysanthemi (Ahlb.)

9. Ditylenchus angustus (Butler)

10. Epithrix spp.

11. Eumerus narcissi (Smith.)

12. Heterodera rostochiensis (Wollw.)

13. Hyphantria cunea (Drury)

14. Lampetia equestris (Fab.)

15. Laspeyresia molesta (Busk.)

16. Leucaspis japonica (Ok.)

17. Naumonia (Nephopterix) pyrivorella (Mats.)

18. Pantomorus leucoloma (Boh.)

19. Phthorimaea operculella (Zell.)

20. Popillia japonica (Newm.)

21. Pseudococcus gahani (Green)

22. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)

23. Rhagoletis pomonella (Walsh)

24. Saperda candida (F.)

25. Tarsonemus pallidus (Zimmerm.)

26. Tortrix pronubana (Hb.)

27. Trogoderma granaria (Everts)

Choroby

28. Agrobacterium rhisogenes (Riker et Al Conn)

29. Agrobacterium rubi (Hildebrand Starr et Weiss)

30. Agrobacterium tumefaciens (E. F. Sm. et Town.)

31. Ascochyta chrysanthemi (Stev.)

32. Diplodia zeae (Schw.)

33. Erwinia amylovora (Burr.)

34. Pyhtomonas stewarti (E. F. Smith)

35. Phytophthora fragariae (Hick.)

36. Polyspora lini (Laff.)

37. Puccinia horiana (Henn.)

38. Stromatinia gladioli (Drayt.) Whetz.

39. Septoria linicola (Speg.) Gar.

40. Spongospora subterranea (Wallr.) Johnsson

41. Synchitrium endobioticum (Schilb.)

42. Xanthomonas begoniae (Takim) Dows.

43. Chlorogenus persicae var. vulgare Holmes syn. Prunus virus 1. (Smith)

44. Chlorogenus persicae var. micropersicae Holmes syn. Prunus virus 1 A (Smith)

45. Prunus virus 5 (Smith)

46. Plum Pox (Atanasoff)

47. Ring spot viruses

Plevele

48. Cuscuta spp.

Přesunout nahoru