Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 104/1970 Sb.Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů

Částka 34/1970
Platnost od 30.11.1970
Účinnost od 01.12.1970
Zrušeno k 01.01.1974
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

104

VYHLÁŠKA

Hlavního arbitra Československé socialistické republiky

ze dne 23. listopadu 1970

o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny, tepla a topných plynů

Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. a k splnění úkolu uloženého předsednictvem vlády Československé socialistické republiky ze dne 25. října 1970:


Čl. I

Pro velkoodběratele elektřiny podle ceníku velkoobchodních sazeb elektřiny (ceník bývalé Ústřední správy energetiky č. 1/1967) se majetkové sankce u dodávek a odběru elektřiny stanovené v § 15 vyhlášky č. 121/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, upravují na přechodnou dobu (čl. V) takto:

1. Při překročení smluveného množství elektřiny [§ 15 odst. 1 písm. c)] pro jednotlivá odběrní místa je velkoodběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši desetinásobku příslušné denní sazby uvedené v příloze č. 1 tohoto ceníku za každou překročenou kWh.

2. Velkoodběratel, u něhož se elektrický výkon měří pouze ukazatelem čtvrthodinového maxima [(§ 15 odst. 2 písm. b)], je povinen při překročení smluveného měsíčního elektrického výkonu zaplatit dodavateli penále ve výši 300 Kčs za každý překročený kW.

3. Při bezesmluvním neoprávněném odběru elektřiny (§ 15 odst.5) je velkoodběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši desetinásobku příslušné sazby podle tohoto ceníku.

Čl. II

Pro odběratele tepla podle vyhlášky č. 121/1964 Sb., s výjimkou dodávek tepla určených pro obyvatelstvo, se majetkové sankce stanovené v § 35 této vyhlášky upravují na přechodnou dobu takto:

1. Překročí-li odběratel smluvené množství tepla [(§ 35 odst. 1 písm. c)], je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 100 Kčs za každou překročenou Gcal.

2. Při bezesmluvním neoprávněném odběru tepla (§ 35 odst. 7) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 100 Kčs za každou odebranou Gcal.

Čl. III

Pro odběratele topných plynů ve velkoobchodním rozsahu podle vyhlášky č. 143/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu, se na přechodnou dobu stanoví majetkové sankce u dodávek a odběru topných plynů takto:

1. Při překročení odběru (§ 41) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši desetinásobku ceny plynu odebraného navíc.

2. Při bezesmluvním neoprávněném odběru [§ 19 odst. 1 písm. a)] je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši desetinásobku ceny odebraného plynu.

Čl. IV

Na penále podle této vyhlášky se nevztahuje ustanovení § 4 vyhlášky č. 139/1965 Sb., o úpravě některých hospodářských závazkových vztahů, ve znění předpisů, které ji mění a prodlužují její účinnost.


Čl. V

1. Zrušuje se vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 121/1969 Sb., o přechodné úpravě majetkových sankcí u dodávek a odběru elektřiny a topných plynů, ve znění vyhlášky č. 27/1970 Sb.

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1970 a platí do 31. prosince 1973. V této době se nepoužije

a) ustanovení § 2 odst. 2, § 15 odst. 1 písm. b) a c), § 15 odst. 2 písm. b), § 15 odst. 5 vyhlášky č. 121/1964 Sb. a s výjimkou dodávek tepla určených pro obyvatelstvo ustanovení § 23 odst. 2, § 35 odst. 1 písm. b) a c) a § 35 odst. 7 této vyhlášky,

b) ustanovení § 11 odst. 1, § 39 odst. 2 a sazby uvedené v § 41 vyhlášky č. 143/1964 Sb.


Náměstek hlavního arbitra: Brandejs v. r.

Přesunout nahoru