Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux

Částka 32/1969
Platnost od 14.08.1969
Účinnost od 20.12.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. května 1969

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux


Dne 15. listopadu 1967 byla v Praze podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux.


Podle svého článku XII vstoupila Dohoda v platnost dnem 20. prosince 1968.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Marko v. r.


Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Benelux

Vláda Československé socialistické republiky na straně jedné a

vláda Království nizozemského a

vláda Království belgického jménem vlastním a na základě platných dohod jménem vlády Velkovévodství lucemburského,

jednajíce společně podle Smlouvy o zřízení Hospodářské unie Benelux, podepsané v Haagu dne 3. února 1958 na straně druhé

vedeny přáním podporovat v rámci platných předpisů obchodní styky mezi svými zeměmi na základě zásad rovnosti a vzájemných výhod,

dohodly se takto:

Článek I

Pro účely této dohody se za výrobky nizozemské, belgické a lucemburské pokládají výrobky, které pocházejí ze zemí Hospodářské unie Benelux; za výrobky československé se pokládají výrobky, které pocházejí z Československé socialistické republiky.

Článek II

Listina "A" - dovozy československých výrobků do Hospodářské unie Benelux - a listina "B" - dovozy výrobků Hospodářské unie Benelux do Československa - jsou připojeny k této dohodě.

Tyto listiny obsahují pro výrobky v nich uvedené množství nebo hodnoty stanovené pro období jednoho roku, počínaje 1. lednem 1967; výměna zboží však není omezena na výrobky uvedené v těchto listinách.

Pro každé další období budou stanoveny vzájemnou dohodou nové listiny "A" a "B", přičemž budou vzaty za základ listiny stanovené pro předchozí roční období a bude přihlédnuto k přáním smluvních stran přispět k rozšíření hospodářských vztahů mezi Hospodářskou unií Benelux a Československou socialistickou republikou.

V případě, že by nebyly sjednány nové listiny "A" a "B" pro druhé anebo třetí období platnosti této dohody, dosavadní roční listiny budou považovány za mlčky obnovené na období jednoho roku, jestliže některá ze smluvních stran je nevypoví dva měsíce před uplynutím doby platnosti.

Článek III

Příslušné úřady smluvních stran budou vydávat ve lhůtě co nejkratší dovozní a vývozní povolení na výrobky uvedené v listinách "A" a "B", pokud jich bude zapotřebí podle platných předpisů, a to nejméně do výše množství nebo hodnoty uvedené pro každou položku.

Smluvní strany potvrzují svou dobrou vůli postupovat při provádění této dohody co možná nejliberálněji.

Článek IV

Úřady smluvních stran budou i nadále tak jako doposud usnadňovat provádění práce ve mzdě.

Smlouvy, týkající se práce ve mzdě, schválené příslušnými úřady smluvních stran, nebudou podrobeny licenčnímu režimu nebo celním formalitám méně výhodným, než jaké jsou uplatňovány pro takové obchody s jinými zeměmi.

Článek V

Na platební styk týkající se výměny zboží mezi smluvními stranami se vztahují ustanovení platné platební dohody mezi zeměmi Beneluxu a Československou socialistickou republikou.

Článek VI

Smlouvy o dodávkách zboží a poskytování služeb týkajících se zahraničního obchodu budou uzavírány z československé strany podniky zahraničního obchodu, které jednají jako samostatné právnické osoby, nebo jinými právnickými osobami, které jsou podle platných předpisů řádně oprávněny provozovat zahraniční obchod.

Článek VII

Smíšená komise složená z představitelů zúčastněných vlád se může sejít kdykoliv na žádost některé ze smluvních stran. Smíšená komise je oprávněna kontrolovat uskutečňování této dohody a předkládat smluvním stranám veškeré návrhy vhodné k usnadnění výměny zboží a k odstranění obtíží, které by mohly vzniknout v obchodních vztazích mezi smluvními stranami.

Smíšená komise je dále oprávněna navrhovat pro druhé a třetí roční období platnosti dohody vhodné úpravy v listinách "A" a "B" připojených k této dohodě.

Smíšená komise se bude scházet střídavě v Praze a v Haagu.

Článek VIII

Smluvní strany se dohodly pokračovat jako v minulosti ve výměně služeb, zejména pokud jde o mezinárodní dopravu.

Článek IX

Každá ze smluvních stran může navrhnout zahájení jednání o nové úpravě této dohody, aby mohly být provedeny veškeré užitečné změny. V případě, že by tato jednání, která mají být vedena tak, aby zajistila smluvním stranám rovné výhody, nedospěla ke kladným výsledkům do dvanácti měsíců ode dne žádosti o novou úpravu, dohoda se bude považovat za zrušenou.

Článek X

Tato dohoda bude ratifikována neb schválena příslušnými orgány smluvních stran a listiny o ratifikaci nebo schválení budou uloženy co možná nejdříve u vlády Československé socialistické republiky.

Článek XI

Pokud jde o Království nizozemské, bude se tato dohoda vztahovat na celé Království, nebude-li nizozemskými ratifikačními listinami stanoveno jinak.

Článek XII

Tato dohoda je platná pro období tří let a vstoupí v platnost dnem uložení poslední listiny o ratifikaci nebo o schválení s účinností od 1. ledna 1967.

Smluvní strany se však dohodly, aby v době, než dohoda vstoupí v platnost podle podmínek uvedených v tomto článku, byla prozatímně prováděna od 1. ledna 1967.

Po 31. prosinci 1969 se bude považovat za mlčky obnovenou vždy o jeden rok, jestliže ji některá ze smluvních stran písemně nevypoví tři měsíce před uplynutím doby platnosti.

Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tuto dohodu.

Vyhotoveno v Praze dne 15. listopadu 1967 ve třech vyhotoveních v jazyce francouzském.

Za Československou socialistickou republiku:

Hamouz v. r.

Za Hospodářskou unii Benelux:

Luns v. r.

LISTINA "A"

Dovozy československých výrobků do Hospodářské unie Benelux

MnožstvíHodnota v tis. Hfl
1.Jateční koně vyjma hříbat2 500 ks
2.Sportovní, jezdečtí a mail tažní koně do 145 cm výšky vyjma hříbat 1000 ks
3.Chmel Nizozemí350 t + p. a.
Belg-Luc450 t +p. a.
4.Cukrovinky bez kakaa, čokoláda a ostatní potraviny obsahující kakao 180 t
5.Zápalky12 mil. krabiček
6.Hydroxid sodnýP. M.
7.Litopon380 t
8.VýbušninyP. M.
9.Organická barviva400
10.Sulfitový papír o váze větší než 30 gr/m21000 t
11.Stavební dřevovláknité desky „hardboard", surové2 850 t
12.Potištěné tkaniny z nepřetržitých syntetických nebo umělých vláken s výjimkou krep; ostatní potištěné bavlněné tkaniny s obsahem
nejméně 85 váhových procent bavlny; potištěné tkaniny ze syntetické nebo umělé střiže jiné než ve směsi hlavně nebo pouze s vlnou nebo jemnou srstí, s výjimkou krep
250
13.Tkaniny z nepřetržitých vláken syntetických nebo umělých s výjimkou: surových a potištěných, krep a tkanin pro pneumatiky ostatní
bavlněné tkaniny s obsahem nejméně 85 váhových procent bavlny s výjimkou: surových, nemercerizovaných a potištěných;
tkaniny ze syntetické nebo umělé stříže, jiné než ve směsi hlavně nebo pouze s vlnou nebo jemnou srstí % výjimkou: surových, potištěných a krep
725
14.Barvené tkaniny z čistých nepřetržitých vláken umělých s výjimkou látek bílenýchP. M.
15.Bavlněná izolační páska v rolích60
16.Tkaniny z vlny nebo jemných srstí s výjimkou tkanin pro přikrývky, neuvedených pod položkou 62.01; tkaniny ze syntetické nebo
umělé stříže s obsahem méně než 85 váhových procent syntetických nebo umělých vláken ve směsi hlavně nebo pouze
s vlnou nebo jemnou srstí s výjimkou látek surových; velury, plyše, boucle, žinilkové tkaniny (s výjimkou zboží podle položek 55.08 a 58.05): z vlny a z jemných nebo hrubých srsti
200
17.Rukavice, palčáky a podobné stávkové zboží neelastické a negumované ze syntetických nebo umělých materiálů3 850 tct párů
18.Dámské punčochy ze syntetických textilních materiálů1 050 tct párů
19.Punčochy a ponožky ze syntetických textilních materiálů, jiné než dámskéP. M.
20.Spodní stávkové prádlo neelastické, negumované ze syntetických nebo umělých textilních materiálů, z bavlny nebo jiných rostlinných textilních vláken250
21.Stávkové vrchní ošacení a doplňky neelastické a negumované z bavlny a ostatních textilních rostlinných vláken včetně bavlněných tepláků100
22.Spodní prádlo pánské, chlapecké, včetně límců, náprsenek a manžet, a prádlo dámské, dívčí a dětské ze syntetických nebo umělých
textilních materiálů nebo jiných textilních materiálů s výjimkou přírodního hedvábí, hedvábné stříže a buretového hedvábí, vlny a jemných srstí
100
23.Prádlo lůžkové, stolní, toaletní a prádlo pro domácnost, bavlněné nebo lněné400
24.Cistě bavlněné přikrývkyP. M.
25.Textilní surová nepřetržitá umělá vlékna; odpady ze surových umělých vláken (nepřetržitých nebo stříže vč. odpadů z přízí a látek)P. M.
26.Stany s výjimkou stanů-hraček400
27.Nafukovací matrace23 900 ks
28.Pracovní obuv25 000 párů
29.Ostatní pánská kožená obuv150 000 párů
30.Gumové holínky, boty a přezůvky400 000 párů.
31. Kameninové roury, spojky a ostatní díly pro kanalizaci P. M.
32. Dlaždice a obkládačky nepolévané, nesmaltované a ostatní z kameniny, fajanse a jemných hlín 1100
33. Nádobí, předměty pro domácnost a toaletní potřeby z fajanse a jemných hlín 165 t
34. Porcelánové nádobí, předměty pro domácnost a toaletní potřeby 880 t
35. Okenní sklo 3 800 t
36. Brusné sklo 1000 t
37. Demižony, lahve a flakony z neopracovaného skla o obsahu od 25 cl do 2,5 1 s výjimkou laboratorních flakonů 750
38. Demižony, lahve, flakony, sklenice, tlakové potrubí a jiné podobné nádoby pro dopravu a obalové účely (s výjimkou ne-opracovaných
a laboratorních flakonů), zátky, víka a jiné uzávěry: ze skla foukaného nebo lisovaného; skleněné předměty pro stolní, kuchyňské,
toaletní a kancelářské účely, pro výzdobu bytů a podobné použití (s výjimkou zboží podle položky 70.19, kojeneckých lahví a akvárií):
ze skla foukaného nebo lisovaného; laboratorní, hygienické a farmaceutické sklo (s výjimkou výrobků z taveného křemene
nebo taveného kysličníku křemičitého a laboratorního skla foukaného nebo zpracovávaného nad kahanem): ze skla foukaného
nebo lisovaného; ostatní výrobky ze skla foukaného nebo lisovaného
1470
39. Hutní výrobky 8000
40. Železné nebo ocelové trubky svařované 1800 t
41. Železné nebo ocelové trubky bezešvé 4 000 t
42. Feromangan P. M.
43. Šrouby do dřeva P. M.
44. Antimon 100 t
45. Jízdní kola (s výjimkou tříkolek apod.). Rámy pro jízdní kola (s výjimkou pro tříkolky apod.); rámy smontované s jednou
nebo několika dalšími součástkami (s výjimkou pro tříkolky apod.)
35 000 ks
46. Pedály pro jízdní kola 150 000 párů
47. Osvětlení jízdních kol včetně dynam 12 000 sad
48. Elektromotory uvedené v položkách 85.01.07 30/35 600
49. Náboje do loveckých zbraní s hladkou hlavní 50 000 k3
50. Zavařovací kroužky 25 t
51. Cestovní kufry a kufříky, krabice na klobouky dětské kufříky, piknikové kufříky, kufříky pro psací a šicí stroje a podobné kufry a kufříky z vulkanfibru nebo kartonu 130
52. Dřevěné kolíčky na prádlo 84 000 veletuctů
53. Košíkářské výrobky vyrobené z loupaného vrbového proutí o váze větší než 2,5 kg za kus, jakož i vyrobené z neloupaného vrbového proutí
o váze větší než 1,5 kg za kus s výjimkou ochranných košů na demižony určené pro průmysl
P. M.
54. Kartáčky na zuby; kartáče a smetáky (jiné než tvořící součásti strojů); štětce s výjimkou malířských válečků 50

LISTINA "B"

Dovozy výrobků Hospodářské unie Benelux do Československa

Hodnota v tis. Hfl
I.Chovné a užitkové materiály živočišného a rostlinného původu
Mezi jiným: chovná zvířata, vejce k nakládání a k násadě, ostatní živá zvířata, živé rostliny, výrobky květinářské a školkařské a květinové hlízy a cibule, sadbové brambory, zemědělská a zahradnická semena včetně lněného semene (z toho 30 % kontrolovaného před sklizní), proutí a rákosové výrobky, včelí vosk
3 000
II.Zemědělské výrobky pro spotřebu
Mezi jiným: jatečný dobytek, maso všeho druhu a slanina, zabitá drůbež, čerstvá vejce ve skořápkách, mlékárenské výrobky včetně másla, mořské ryby čerstvé, chlazené a mražené, ryby připravené a rybí fillet solené, sušené, uzené a mražené, střeva, měchýře, žaludky, ovoce a čerstvá zelenina, sušená zelenina, olejnatá semena, kmín a řepka, tuzemský chmel, léčivé rostliny
10 000
III.Výrobky potravinářského průmyslu
Mezi jiným: oleje a tuky živočišné a rostlinné, surové nebo rafinované včetně sádla, výtažky a konzervy masové, rybí, zeleninové, ovocné a ovocná povidla, kakaová hmota a máslo a ostatní kakaové výrobky včetně diabetických, lihoviny, čajové směsi, vitamínová krmiva pro dobytek, bramborový škrob, výrobky z ječmene a z ovsa, sušenky, kyselé oleje a mastné kyseliny, mastné alkoholy
5 000
IV.Chemické a farmaceutické výrobky
Mezi jiným: saze, selén, kysličníky olova, germania a kadmia, soli a kysličníky kobaltu, chloridy zinku, vápníku, železa a mědi, sírany zinku, mědi, olova a niklu, bicalciumfosfát potravinářský a biamonium fosfát, peroxid vodíku, bilasické stearáty olova, othylenoxid a propylenoxid, polyacidy, kaprolaktam, dimethylformamid, organické thiosloučeniny, přírodní a chemická hnojiva, třísliva, organická barviva, pigmenty, sklářské frity, barvy, laky, fermeže a sušidla, tiskařské barvy a barvy pro smaltování, silice, aromatické esence a směsi, pomocné přípravky pro průmysl textilní, kožedělný a papírenský, želatiny, citlivé fotografické, kinematografické, grafické a röntgenové materiály, aktivní uhlí, insecticidy, fongicidy a pesticidy, antioxidanty, plastické hmoty a výrobky z nich, umělé pryskyřice a iontoměniče, filmová podložka, antibiotika, léčiva, farmaceutické speciality, vitamíny
43 000
V.Kůže, usně a kožené výrobky
Mezi jiným: podrážkové a řemenové kůže, svrškové kůže a jiné obuvnické kůže, řemeny, kožené průmyslové výrobky, kožená galanterie, obuv
3 500
VI.Kaučukové výrobky
Mezi jiným: řemeny a transportní pásy, pneumatiky (pláště a duše)
2 000
VII.Výrobky ze dřeva
Mezi jiným: hry, sportovní nářadí, kuchyňské nářadí, dřevovláknité a dřevotřískové desky
500
VIII.Papíry a kartóny a výrobky z nich, polygrafické výrobky
Mezi jiným: natírané papíry, barytové papíry, pergamenový papír, papíry a kartóny ze slámy
1500
IX.Textilní suroviny
Mezi jiným: umělá a syntetická vlákna včetně kabelů, len třený, výčesky a odpady lnu, vlna praná a česaná, vlněné výčesky a odpady, kloboučnická srst a ostatní živočišné chlupy a srst, hadry a textilní odpad všeho druhu
24 000
X.Textilní výrobky
Mezi jiným: umělohedvábné příze viskosové, acetátové a triacetátové včetně přízí a látek pro pneumatiky, příze ze syntetických vláken, nitě, vlněné příze čisté nebo míchané včetně vlny na pletení, tkaniny vlněné a ze syntetických nebo umělých vláken, čisté nebo míchané, přikrývky, stávkové zboží, konfekce, provazy, šňůry a lana, plst
10 000
XI.Sklo a výrobky ze skla, keramiky a kamene
Mezi jiným okenní sklo, zrcadlové sklo, bezpečnostní sklo, laboratorní sklo, žáruvzdorné výrobky včetně tavících kelímků, osmkové výrobky, přírodní brusné a řezné kameny, pazourky
3 000
XII.Hutní výrobky a feroslitiny8 500 + p. a.
XIII.Neželezné kovy a výrobky z nich
Mezi jiným měděný drát tažený a válcovaný, polotovary z mědi, hliníkový drát tažený a válcovaný, polotovary z hliníku, surové olovo, surový zinek, polotovary ze zinku
16 000
XIV.Výrobky průmyslu kovodělného, strojírenského a elektrotechnického
Mezi jiným výrobky z obecných kovů, mechanické stroje a přístroje včetně kotlů, pecí, válců do válcovacích stolic, zemědělských strojů, textilních strojů, obráběcích strojů, hydraulických poháněcích strojů, čerpadel, balicích strojů, přístrojů pro třídění vajec, zařízení a strojů pro betonáž, kalandrovacích linek, elektrické stroje a přístroje včetně pecí, přístrojů a materiálu pro rádio a televizi, elektronek, telefonického a telekomunikačního zařízení, přístrojů pro spínání a rozdělování elektrického proudu, domácích přístrojů, grafické stroje, vědecké, léčebné a chirurgické přístroje a nástroje, měřicí přístroje nástroje všech druhů, lovecké zbraně, investiční zařízení včetně zařízení pro potravinářský a chemický průmysl, mrazírenská zařízení, dopravní zařízeni a zařízení pro veřejné práce včetně železničního zařízeni, silničních vozidel, lodí a námořního zařízení
55 000
Přesunout nahoru