Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 78/1969 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel

Částka 29/1969
Platnost od 21.07.1969
Účinnost od 21.07.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

78

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

Předsednictva České národní rady

ze dne 10. července 1969

o dodatkovém odvodu, závazných limitech a o změnách důchodové daně a zdanění motorových vozidel

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


ODDÍL I

Dodatkový odvod z přírůstku průměrných mezd

§ 1

(1) Organizace, v níž je uplatněn stabilizační odvod, *) je povinna provést dodatkový odvod z přírůstku průměrných mezd, překročí-li průměrná mzda v organizaci za rok 1969 výchozí základnu o více než 5 % a jde-li o organizaci uvedenou v odstavci 3, o více než 7 %.

(2) Dodatkový odvod z přírůstku průměrných mezd činí při překročení výchozí základny o více než 5 % dvojnásobek a při jejím překročení o více než 7 % čtyřnásobek celkového odvodu z přírůstku mezd **) za rok 1969. Překročení výchozí základny se vyčísluje s přesností na setinu procenta.

(3) Organizace, kterým vláda povolila provádět odvod z přírůstku mezd až při překročení meziročního přírůstku průměrných mezd o více než 7 %, ***) provedou dodatkový odvod z přírůstku průměrných mezd ve výši dvojnásobku celkového odvodu z přírůstku mezd za rok 1969, dojde-li k překročení výchozí základny o více než 7 %, a ve výši čtyřnásobku, dojde-li k jejímu překročení o více než 9 %.

(4) Výchozí základnou je průměrná mzda v organizaci za rok 1968. U organizací, kterým byla určena jiná základna pro výpočet odvodu z přírůstku mezd, +) použije se této základny, je-li vyšší než průměrná mzda v organizaci za rok 1968. U organizací, kterým byla nebo bude vládou schválena platová úprava, se výchozí základna upraví o zvýšení vyplývající z této platové úpravy.

(5) Průměrnou mzdou se rozumí podíl objemu mezd, zúčtovaných k výplatě z fondu pracujících bez ostatních osobních výdajů, a skutečného průměrného počtu pracovníků, vypočteného podle statistických předpisů platných pro běžný rok. Do objemu mezd za rok 1969 se nezapočítávají mzdy, které byly zúčtovány v tomto roce k výplatě za mimořádné sobotní a nedělní směny a za zvýšenou přesčasovou práci v pracovních dnech, a to za podmínky, že organizace splní dohodu uzavřenou s nadřízeným orgánem hospodářského řízení o národohospodářsky žádoucím zvýšení dodávek zboží nebo služeb, o zabezpečení plynulé vykládky a nakládky vagónů a o rozsahu mimořádných směn a přesčasové práce, který je nutný k zabezpečení těchto úkolů. Organizace zajistí řádnou evidenci mezd zúčtovaných za tyto mimořádné směny a přesčasovou práci.

(6) Vláda České socialistické republiky, popřípadě orgány jí k tomu zmocněné, rozhodnou o stanovení výchozí základny pro dodatkový odvod z přírůstku průměrných mezd u organizací, vzniklých v roce 1969, a v případech souvisejících s organizačními změnami.

§ 2

(1) Dodatkový odvod z přírůstku průměrných mezd provedou organizace najednou za rok 1969 při ročním zúčtování vztahů se státním rozpočtem.

(2) Dodatkový odvod provedou ústředně řízené organizace do státního rozpočtu České socialistické republiky a organizace řízené národními výbory do rozpočtu řídícího národního výboru.

(3) Neprovede-li organizace dodatkový odvod včas a v plné výši, zaplatí za každý den prodlení 0,1 % částky včas nezaplacené.

(4) Odvolání proti rozhodnutím příslušných finančních orgánů, kterými bylo uloženo provést dodatkový odvod, nemá odkladný účinek . *)

§ 3

Závazné limity přírůstku průměrné mzdy

(1) Organizacím s nízkou efektivností hospodaření může být v r. 1969 stanoven závazný limit přírůstku průměrné mzdy. Tímto limitem se stanoví přírůstek průměrné mzdy až do výše 3,5 %, který se zjistí porovnáním výše průměrné mzdy za období od počátku měsíce, kdy byl limit stanoven, do konce roku 1969, s průměrnou mzdou za stejné období roku 1968.

(2) Závazný limit přírůstku průměrné mzdy stanoví organizacím nadřízené orgány hospodářského řízení individuálně. V případě potřeby může vláda stanovit závazné limity i pro jednotlivé obory nebo hospodářská odvětví.

(3) Pro posuzování přírůstku průměrné mzdy při stanovení závazných limitů platí obdobně ustanovení § 1 odst. 5 věta první a odstavec 6.

(4) Stanovením závazného limitu přírůstku průměrné mzdy není dotčena povinnost organizace provádět dodatkový odvod z přírůstku průměrných mezd.


ODDÍL II

Změna zákona č. 159/1968 Sb., o důchodové dani

§ 4

Zákon č. 159/1968 Sb., o důchodové dani, se mění takto:

§ 5 zní:

"§ 5

Zvýšení daně

(1) Poplatníkům uvedeným v § 1 odst. 1 písm. a), b), c), e) - s výjimkou družstevních a podnikových svazů - zabývajícím se převážně obchodní činností , u nichž překračuje růst průměrných mezd 5 % a činí nejvýše 7 %, zvyšuje se daň o částku, která se vypočte z celkového objemu meziročního přírůstku mezd - včetně podílu na hospodářských výsledcích a ostatních osobních výdajů - procentní sazbou vyplývající ze součinu procenta meziročního přírůstku průměrných mezd, převyšujících 5 % a koeficientu 40. Přitom procento meziročního přírůstku průměrných mezd se vypočte s přesností na setinu. Při růstu průměrné mzdy nad 7 % se k této částce připočte čtyřnásobek částky, která se rovná částce meziročního přírůstku objemu mezd vyplývajícího z růstu průměrných mezd nad 7 %.

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví s ministerstvem financí základnu pro výpočet přírůstku mezd u organizací s převážně obchodní činností.

(3) Poplatníkům uvedeným v § 1 odst. 1 písm. a), b), c), e) - s výjimkou družstevních a podnikových svazů - zabývajícím se převážně neobchodní činností, zvyšuje se daň z každé individuální roční mzdy pracovníka - včetně podílu na hospodářských výsledcích a ostatních osobních výdajů - z rozdílu převyšujícího základní částku mzdy třicet tisíc Kčs takto:

Roční mzda pracovníka Zvýšení daně z rozdílu mzdy nad základní částku
do Kčs 36 000,- 15 %
do Kčs 42 000,- 25 %
do Kčs 48 000,- 40 %
do Kčs 54 000,- 60 %
do Kčs 60 000,- 80 %
nad Kčs 60 000,- 100 %

(4) Poplatníkům, kteří zabezpečí zvýšený rozsah služeb a dodávek spotřebních fondů o mimořádných směnách, popřípadě formou mimořádných opatření, mohou příslušné okresní národní výbory na jejich žádost poskytnout předem přiměřenou slevu z takto zvýšené daně, a to až do výše sazeb platných před účinností tohoto zákona.

(5) U poplatníků uvedených v § 1 odst . 1 písm. e) se zvýšení daně vypočítá pouze z individuálních ročních mezd pracovníků zajišťujících zdanitelnou činnost."


ODDÍL IV

Závěrečné ustanovení

§ 6

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení; ustanovení oddílů I a II se použije pro dodatkový odvod a důchodovou daň za rok 1969.


Dr. Jičínský v. r.

Ing. Rázl v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 8 odst. 1 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky.

**) Podle § 5 zákona č. 131/1968 Sb., o odvodech ze zisku a z přírůstku mezd.

***) Podle § 7 odst. 1 nebo odst. 2 zák. č. 131/1968 Sb.

+) Podle § 5 odst. 6 zák. č. 131/1968 Sb.

*) § 55 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), a § 8 vládního nařízení č. 107/1967 Sb., o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu.

Přesunout nahoru