Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 77/1969 Sb.Zákon České národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy

Částka 29/1969
Platnost od 21.07.1969
Účinnost od 01.01.1970
Zrušeno k 01.01.2006 (94/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

77

ZÁKON

České národní rady

ze dne 8. července 1969

o Státním fondu pro zúrodnění půdy

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Ke zvýšení péče o půdu a její úrodnost se zřizuje při ministerstvu zemědělství a výživy České socialistické republiky Státní fond pro zúrodnění půdy (dále jen "Fond").

(2) Fond ve všech věcech spravuje a jeho jménem jedná ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky (dále jen "správce Fondu").

(3) Za hospodaření s prostředky Fondu odpovídá ministr zemědělství a výživy vládě České socialistické republiky a České národní radě.

§ 2

Hospodaření s prostředky Fondu kontroluje ministerstvo financí České socialistické republiky.

§ 3

Správce Fondu sestavuje každoročně rozpočet a závěrku Fondu, které předkládá Ministerstvu financí ve lhůtách stanovených pro sestavování státního rozpočtu a státního závěrečného účtu k projednání. Rozpočet a závěrku Fondu připojí Ministerstvo financí k návrhu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu předkládaného vládě. Vláda předkládá návrh rozpočtu Fondu po případných změnách, které v něm provede, ke schválení Poslanecké sněmovně. Správce Fondu stanoví v návrhu rozpočtu Fondu jeho celkové výdaje jako částku, kterou mu oznámil příslušný správce kapitoly podle zvláštního zákona.1) Současně se závěrkou předloží správce Fondu vyhodnocení vynaložených prostředků Fondem.

§ 4

Příjmy Fondu jsou

b) dotace ze státního rozpočtu.

§ 5

Dalšími příjmy Fondu jsou:

a) úroky z prostředků Fondu uložených u Státní banky československé a z půjček poskytnutých Fondem žadatelům,

b) splátky půjček žadatelů,

c) splátky půjček a příspěvků žadatelů v případech, kdy bylo znemožněno zemědělské využití zúrodněné půdy,

d) příjmy z hmotného postihu žadatelů v případech, kdy nebylo prostředků Fondu využito podle stanovených podmínek,

e) další zdroje stanovené zvláštními předpisy.

§ 6

Pro finanční hospodaření Fondu se zřídí u Státní banky československé samostatný účet.

§ 7

(1) Z Fondu se mohou poskytovat subvence nebo půjčky na

a) výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, údržbu a provoz odvodnění a závlah zemědělských pozemků, jakož i nezbytné investice umožňující plné využití těchto zařízení,

b) úpravu vodních toků, s výjimkou toků vodohospodářsky významných, 2)

c) zřizování malých vodních nádrží 3) jako zdrojů vody pro závlahy,

d) výstavbu a obnovu rybníků a jejich čištění v souvislosti s řešením vodního režimu,

e) výstavbu silážních jam, kompostáren a zařízení pro zvýšení obsahu organických látek v půdě,

f) zřizování pastevních areálů,

g) výstavbu a úpravy zpevněných polních cest,

h) zakládání ovocných sadů, vinic a chmelnic,

i) hospodářsko-technické úpravy pozemků, 4)

j) další zúrodňovací práce, a to

1. rekultivace nevyužívané půdy,

2. rekultivace luk a pastvin,

3. rekultivace a zúrodňování písčitých a těžkých půd,

4. rekultivace a zvyšování úrodnosti orné půdy,

5. protierosní opatření, terasování svahů a technické úpravy půdy (rekultivace starých cest a jam, odstraňování křovin, keřů, náletů, kamenů a terénních nerovností),

6. meliorační vápnění,

7. povážení pozemků vhodnými přírodními nebo odpadními hmotami k trvalému zlepšení půdní struktury a zvýšení úrodnosti.

(2) Prostředky Fondu se neposkytují na rekultivace pozemků, které provádí investor podle předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu. 5)

§ 8

(1) O použití finančních prostředků Fondu k účelům uvedeným v § 7 rozhoduje správce Fondu v souladu s investiční a subvenční politikou ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky.

(2) Prostředky poskytované z Fondu jsou účelově vázány. Žadatel je povinen použít jich podle stanovených podmínek (§ 9 odst. 1).

(3) Prostředky fondu na intenzifikaci půdního fondu se poskytují buď jako subvence, nebo jako půjčky.

(4) Výše a druh poskytovaných prostředků se stanoví podle efektivnosti a národohospodářské účelnosti s přihlédnutím k podmínkám výroby žadatele a jeho schopnosti zamýšlené akce realizovat a využívat.

(5) Subvence poskytované Fondem mají charakter subvencí podmíněně nenávratných. Nebude-li jich využito podle stanovených směrnic (§ 9 odst. 1) zejména pro intenzívní a efektivní využívání zúrodňovacích prací, je žadatel povinen vrátit subvenci, popřípadě její část.

§ 9

(1) Prostředky Fondu se poskytují žadatelům podle podmínek stanovených ve směrnicích, které vydá ministr zemědělství a výživy České socialistické republiky po dohodě s ministrem financí České socialistické republiky. Žadateli mohou být socialistické organizace, popřípadě i jednotlivě hospodařící rolníci, kteří se sdruží k jednorázovému nebo trvalému provádění úprav zemědělské půdy za účelem jejího zúrodnění.

(2) K provádění zúrodňovacích akcí celostátního významu (např. zkoušení nových forem ve zúrodňování) se mohou poskytovat prostředky Fondu žadatelům přímo.

§ 10

Zůstatek finančních prostředků Fondu koncem roku nepropadá.


§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.


Dr. Jičínský v. r.

Ing. Rázl v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

1) § 16 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.).
Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 103/1976 Sb., o sazbách odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě.

2) § 32 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

3) ČSN 73 6824 - Malé vodní nádrže.

4) Vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.

5) Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb. (úplné znění č. 124/1976 Sb.).

Přesunout nahoru