Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 75/1969 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1969

Částka 29/1969
Platnost od 21.07.1969
Účinnost od 21.07.1969
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

ZÁKON

ze dne 9. července 1969

o státním rozpočtu československé federace na rok 1969

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Stanovení výše státního rozpočtu federace

(1) Celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu federace na rok 1969 se stanoví částkami 40 844 035 000 Kčs.

(2) Vedle příjmů z činnosti federálních orgánů a organizací se stanoví jako příjem státního rozpočtu federace na rok 1969 celý výnos daně ze mzdy, 8,05 % podíl na výnosu daně z obratu a dále část odvodu z redistribuce mezi výrobními hospodářskými jednotkami z České socialistické republiky určené k použití pro výrobní hospodářské jednotky řízené orgány Slovenské socialistické republiky a federace.

(3) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

a) dotace a subvence na financování vybraných akcí

- České socialistické republice 1 112 989 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 1 164 423 000 Kčs

b) dotace a subvence do rozpočtu Slovenské socialistické republiky na ekonomické vyrovnání rozdílů mezi Českou socialistickou republikou a

Slovenskou socialistickou republikou 3 890 700 000 Kčs

c) dotace a subvence na vyrovnání úrovně společenské spotřeby Slovenské

socialistické republiky 5 065 387 000 Kčs

d) dotace na redistribuci mezi VHJ do rozpočtu Slovenské socialistické republiky 874 100 000 Kčs

(4) Vláda Československé socialistické republiky promítne do státního rozpočtu federace finanční důsledky vyplývající

a) ze změn v organizační podřízenosti výzkumných ústavů mezi federálními orgány a orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky,

b) z nového uspořádání bankovního systému, jakož i z případných dalších nezbytných organizačních změn,

c) z upřesnění delimitací v důsledku nového státoprávního uspořádání.

(5) Ministr financí Československé socialistické republiky v dohodě s ministrem plánování Československé socialistické republiky a s příslušnými ústředními orgány České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky upraví neinvestiční výdaje, jakož i dotace a subvence na investice civilní obrany a mobilizační připravenosti a výdaje technického rozvoje zvláštní části plánu, poskytované ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky podle upřesnění státního plánu na rok 1969.

(6) Nevyčerpané částky dotací a subvencí poskytnutých ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů obou republik na výdaje branného charakteru se odvedou po skončení roku do státního rozpočtu federace, a to nejpozději do 31. ledna 1970.

Společná a závěrečná ustanovení

§ 2

Rozpočtové příjmy a výdaje, které přísluší do státního rozpočtu federace a byly uskutečněny v době od 1. ledna 1969 do počátku účinnosti tohoto zákona, se zúčtují na tento rozpočet.


§ 3

Zrušuje se ustanovení § 1 a příloha č. 1 zákona č. 158/1968 Sb., o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních.


§ 4

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Dubček v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru