Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 63/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách

Částka 24/1969
Platnost od 27.06.1969
Účinnost od 07.02.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

63

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 10. března 1969

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách


Dne 26. listopadu 1968 byla v Bratislavě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách.


Podle svého článku 18 odst. 2 vstoupila Dohoda v platnost dnem 7. února 1969.

Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně.*)


Ministr:

Ing. Marko v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik

přejíce si uspořádat v duchu družby a bratrské spolupráce otázky vodního hospodářství na hraničních vodách

přihlížejíce k vzájemnému prospěchu, vyplývajícímu ze spolupráce v této oblasti

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly své zmocněnce, a to:

vláda Československé socialistické republiky

Dr. Jána Krajčiho

vláda Svazu sovětských socialistických republik

Ivana Ivanoviče Borodavčenka,

kteří, vyměníce si své plné moci a naleznouce je v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Působnost této Dohody se vztahuje na hraniční vody, kterými jsou:

a) úseky řek a ostatních vodních toků, kterými probíhají státní hranice mezi smluvními státy

b) vody povrchové a podzemní v profilech, kde je protínají státní hranice.

Článek 2

(1) Tato Dohoda se vztahuje na vodohospodářská opatření na hraničních vodách, která mají za následek změnu stávajícího vodního režimu, zejména na úpravy vodních toků, stavby nádrží a ochranných hrází, vodohospodářské meliorace, ochranu proti povodním a odchodu ledů, zásobování vodou, ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním, regulace a komplexní využití vod v povodí hraničních řek, provoz hydrotechnických zařízení a jejich údržbu v technicky vyhovujícím stavu, ochranu toků a přilehlých území proti vodní erozi a na jiné vodohospodářské otázky (dále jen vodohospodářská opatření).

(2) Tato Dohoda se dále vztahuje na účinky vodohospodářských opatření, která způsobí v dohodnutých profilech na hraničních vodách změnu parametrů vodního režimu . Tyto parametry vodního režimu stanoví Společná československo-sovětská technická komise, ustavená podle článku 3 této Dohody.

Článek 3

(1) Každá smluvní strana jmenuje zmocněnce vlády pro plnění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách (dále jen zmocněnec) a jeho zástupce.

(2) Touto Dohodou se vytváří společná československo-sovětská technická komise (dále jen Společná technická komise) pozůstávající ze zmocněnců, jejich zástupců, jmenovaných podle odstavce 1 článku 3 této Dohody, a dalších členů, které jmenují příslušné orgány smluvních stran.

(3) Zmocněnec je vedoucím příslušné části Společné technické komise.

(4) Činnost Společné technické komise upravuje statut , který je připojen k této Dohodě jako příloha číslo 1.

Článek 4

(1) Smluvní strany se zavazují neprovádět na hraničních vodách bez vzájemného odsouhlasení žádná vodohospodářská opatření, která by nepříznivě ovlivnila vodní poměry na státním území druhé smluvní strany.

(2) Smluvní strany se zavazují využívat a udržovat koryta hraničních vod a zařízení na nich na svém státním území tak, aby na státním území druhé smluvní strany nevznikly škody anebo aby nedošlo ke zhoršení vodohospodářských poměrů.

Článek 5

Za účelem nejracionálnějšího využívání hraničních vod budou smluvní strany vzájemně konzultovat opatření a koordinovat plány rozvoje vodního hospodářství na hraničních vodách, vzájemně si pomáhat při realizaci těchto plánů, jakož i vyměňovat si zkušenosti a informace z této oblasti.

Článek 6

Na hraničních vodách, kterými probíhají státní hranice, má každá smluvní strana právo na polovinu odtékajícího přirozeného množství vody, pokud nebude stanoveno jinak.

Článek 7

(1) Smluvní strany se vynasnaží zachovat čistotu hraničních vod, popřípadě v souladu se svými hospodářskými a technickými možnostmi snižovat jejich znečišťování budováním a rekonstrukcí čistících zařízení.

(2) Smluvní strany budou systematicky sledovat čistotu hraničních vod, společně odebírat vzorky vody, tyto vzorky analyzovat a výsledky rozborů sjednocovat.

(3) Dojde-li k havarijnímu znečištění hraničních vod, příslušné orgány smluvní strany, na jejímž území znečištění vzniklo, jsou povinny neprodleně podat o tom zprávu příslušným orgánům druhé smluvní strany, urychleně provést opatření k odstranění zdrojů znečištění a zabránit opakování znečištění.

Článek 8

(1) Každá smluvní strana bude udržovat v náležitém stavu vodohospodářská zařízení a koryta hraničních toků na svém státním území, aby nedošlo ke změnám ve smyslu odstavce 2 článku 4 této Dohody. Dojde-li přesto ke změnám polohy koryt hraničních toků, smluvní strany ve vzájemné dohodě uvedou koryta do původního stavu.

(2) Vodohospodářská opatření uvedená v článku 2 této Dohody, která mohou způsobit změnu polohy koryt hraničních toků, kterými probíhají státní hranice, musí být předem schválena příslušnými orgány smluvních stran.

(3) Při údržbě koryt hraničních toků nesmí dojít k porušení hraničních znaků, které slouží k zaměření a k vyznačení průběhu státních hranic, ani k jejich přemístění bez předchozího souhlasu příslušných orgánů smluvních stran.

(4) Koryta hraničních toků se budou čistit na úsecích dohodnutých příslušnými orgány smluvních stran . Výdaje na čištění těchto úseků smluvní strany uhradí stejným dílem.

(5) Čištění těch úseků koryt hraničních toků, které jsou jenom na území jedné ze smluvních stran, provádí tato strana na vlastní účet.

(6) Při čištění koryt hraničních toků vybraná zemina a kamení musí být přemísťovány od břehů na takovou vzdálenost a rozloženy tak, aby nevzniklo nebezpečí sesutí břehů a znečištění koryta a aby nebyl ztížen odtok vody při povodních.

Článek 9

(1) Směrnice pro projektování vodohospodářských opatření na hraničních vodách stanoví Společná technická komise.

(2) Každá strana vypracovává projekty pro vodohospodářská opatření, která se mají provést na jejím státním území.

(3) Dotýkají-li se projekty zájmů druhé smluvní strany, je třeba je předložit Společné technické komisi k odsouhlasení.

Článek 10

(1) Každá smluvní strana provádí vodohospodářská opatření na svém státním území zpravidla sama.

(2) Chce-li jedna smluvní strana svěřit provedení vodohospodářských opatření druhé smluvní straně, takovéto opatření musí být zvlášť dohodnuto.

Článek 11

(1) Každá smluvní strana nese náklady na vodohospodářská opatření provedená na jejím státním území.

(2) Jestliže se po vzájemné dohodě na státním území jedné smluvní strany provedou vodohospodářská opatření, která přinesou užitek oběma smluvním stranám, budou se smluvní strany podílet na nákladech úměrně k užitku, jenž jim tato opatření přinesou.

Článek 12

(1) Ochranu před povodněmi a říční dozor provádí každá smluvní strana na svém státním území na svůj náklad.

(2) Smluvní strany se zavazují mít v pohotovosti v náležitém stavu a v odpovídajícím množství materiály a zařízení nezbytná k povodňové ochraně, jako i k včasnému provedení oprav za velkých vod.

(3) V čase mimořádného povodňového nebezpečí se příslušné orgány smluvních stran podle potřeby dohodnou o rozsahu pomoci ohrožené straně pracovními silami, mechanismy, dopravními prostředky, materiálem a nástroji. Náklady s tím spojené nese ta smluvní strana, která pomoc požaduje.

(4) Příslušné orgány smluvních stran jsou povinny udržovat pravidelné spojení, podávat si vzájemné informace a společně smlouvat opatření k ochraně obyvatelstva a majetku před velkými vodami.

Článek 13

(1) Příslušné orgány smluvních stran si budou vzájemně pravidelně sdělovat výsledky hydrologických pozorování na vodočtech, stanovených vzájemnou dohodou, a změny vodních stavů na těchto vodočtech, jakož i výsledky měření průtoků.

(2) Příslušné orgány smluvních stran si budou včas poskytovat zprávy o stavu ledů na hraničních vodách.

(3) Příslušné orgány smluvních stran jsou povinny neprodleně se navzájem informovat o náhlém zvýšení hladin řek nad vzájemně dohodnutou výšku, jakož i o poruchách nebo o takových manipulacích s vodními díly, které náhle změní režim vody nebo mohou ohrozit státní území druhé smluvní strany.

Článek 14

(1) Osoby, které při plnění úkolů vyplývajících z této Dohody překročují státní hranice, musí být vybaveny zvláštním průkazem pro překračování státních hranic (dále jen hraniční průkaz), vystaveným v jazycích obou smluvních stran. Vzor československého a sovětského průkazu je přílohou 2 a 3 této Dohody.

(2) Hraniční průkazy opravňující ke vstupu na území Svazu sovětských socialistických republik vydávají příslušné orgány ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a hraniční průkazy opravňující ke vstupu na území Československé socialistické republiky vydává ministerstvo meliorací a vodního hospodářství Svazu sovětských socialistických republik.

(3) Hraniční průkazy se vydávají s platností až do 5 let a nabývají platnosti po vidování příslušným orgánem druhé smluvní strany.

(4) Příslušné orgány vydávají hraniční průkazy opravňující jejich držitele zdržovat se podle povahy činnosti na území druhého státu v denní i noční době:

a) do hloubky 5 km od státních hranic

b) v městech Košice, Prešov, Michalovce, Trebišov, Humenné, Užhorod, Mukačevo, Volovec a Veliko Berezne.

(5) Držitelé hraničních průkazů jsou oprávněni překračovat státní hranice na hraničních přechodech i mimo hraniční přechody v místech, kde je to potřebné při plnění úloh vyplývajících z této Dohody.

(6) Rozsah oprávnění držitelů hraničních průkazů, uvedených v odstavcích 3, 4 a 5 tohoto článku, se vyznačuje v hraničním průkazu.

(7) Držitelé hraničních průkazů, pokud překračují státní hranice mimo hraniční přechody, jsou povinni nejpozději 24 hodin předem vyrozumět pohraniční orgány své strany o místě, čase a účelu překročení státních hranic, jakož i o délce pobytu na státním území druhé smluvní strany. Pohraniční orgány neprodleně o tom uvědomí pohraniční orgány druhé smluvní strany.

(8) Držitelé hraničních průkazů jsou povinni předložit je na požádání ke kontrole pohraničních orgánů obou smluvních stran.

(9) Ztráta hraničního průkazu musí být držitelem neprodleně oznámena příslušnému orgánu smluvní strany, který hraniční průkaz vydal. Dojde-li ke ztrátě hraničního průkazu na státním území druhé smluvní strany, je jeho držitel povinen oznámit to nejbližšímu pohraničnímu orgánu.

(10) Hraniční průkazy se po uplynutí doby jejich platnosti neprodleně vrátí orgánu, který je vydal.

Článek 15

(1) Převoz stavebního materiálu, dopravních prostředků, strojů a pracovního nářadí ze státního území jedné smluvní strany na státní území druhé smluvní strany k provedení vodohospodářských prací ve smyslu odstavce 2 článku 10 a odstavce 3 článku 12 je osvobozen ode všech celních poplatků. Převezené dopravní prostředky, stroje a nářadí se po ukončení prací musí přepravit na státní území té smluvní strany, která je poskytla.

(2) Celní úlevy pro osoby pracující na území druhého státu se poskytují na základě vnitrostátních předpisů nebo smluv, které zavazují obě smluvní strany.

Článek 16

Rozpory týkající se výkladu nebo provádění této Dohody řeší Společná technická komise. Jestliže je Společná technická komise neodstraní, je nutno rozpory předložit k řešení vedoucím ústředních vodohospodářských orgánů smluvních stran. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, předloží se rozpor k rozhodnutí smluvním stranám.

Článek 17

Dnem nabytí účinnosti této Dohody ztrácí platnost Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o opatřeních k úpravě vodního režimu řek Latorice a Uhu, podepsaná dne 28. dubna 1955 v Užhorodě.

Článek 18

(1) Tato dohoda bude platit deset let. Jestliže jedna ze smluvních stran Dohodu nevypoví nejméně rok před vypršením její platnosti nebo jestliže neprojeví vůli provést v ní změny, prodlužuje se platnost Dohody automaticky o dalších deset let za těchže výpovědních podmínek.

(2) Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů obou smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny not o tomto schválení.

Sepsáno v Bratislavě dne 26. listopadu 1968 ve dvou provedeních v jazyce slovenském a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

J. Krajči v. r.

Za vládu

Svazu Sovětských socialistických republik:

I. I. Borodavčenko v. r.

Příloha č. 1

STATUT Společné technické komise

Článek 1

Společná technická komise bude projednávat otázky uvedené v článku 2 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vodohospodářských otázkách na hraničních vodách.

Článek 2

(1) V době mezi zasedáními Společné technické komise praktická řešení otázek vyplývajících z Dohody a z jejích rozhodnutí zajišťují zmocněnci a jejich zástupci. Za tím účelem udržují mezi sebou přímý styk, organizují setkání expertů pro posouzení jednotlivých otázek, projednávají běžné záležitosti a informují o tom Společnou technickou komisi na nejbližším zasedání.

(2) Zmocněnci nebo jejich zástupci společně provádějí periodické prohlídky ochranných hrází a jiných vodohospodářských zařízení na hraničních vodách, organizují opatření pro propouštění velkých vod a hlásnou službu předvídanou Dohodou.

(3) Zmocněnci jsou oprávněni dohodnout způsob spolupráce při výkonu jednotlivých činností, vyplývajících z plnění Dohody.

Článek 3

(1) Společná technická komise se schází k řádnému zasedání zpravidla jednou za rok. Zmocněnci se mohou dohodnout na svolání mimořádného zasedání. Na žádost jednoho zmocněnce bude takové zasedání svoláno nejpozději do jednoho měsíce.

(2) Nebude-li dohodnuto jinak, zasedání Společné technické komise se konají na státním území smluvních stran střídavě.

(3) Zasedání svolává a vede zmocněnec té smluvní strany, na jejímž území se má zasedání konat.

(4) Program jednání stanoví zmocněnci před zasedáním. Program jednání může být při zasedání po vzájemné dohodě změněn.

(5) Zmocněnci mohou podle potřeby přizvat na zasedání Společné technické komise experty.

Článek 4

(1) Společná technická komise stanoví svůj jednací řád.

(2) Jednání se vede v jazycích smluvních stran.

(3) O jednání každého zasedání Společné technické komise se vyhotovuje protokol, který podpisují zmocněnci. Protokol se sepisuje ve dvou provedeních v jazyku každé smluvní strany, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Článek 5

Protokoly o jednání Společné technické komise schvalují příslušné orgány smluvních stran. Protokoly nabývají účinnosti dnem, kdy se zmocněnci vzájemně písemně vyrozumějí o jejich schválení.

Příloha č. 2

HRANIČNÍ PRŮKAZ opravňující k přechodu sovětsko-československých státních hranic

Příloha č. 3

Vzor hraničního průkazu

Poznámky pod čarou

*) Zde se vyhlašuje český překlad shora uvedené Dohody.

Přesunout nahoru