Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 60/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě

Částka 23/1969
Platnost od 23.06.1969
Účinnost od 28.02.1969
Zrušeno k 29.06.1987 (86/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

60

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 10. března 1969

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě

Dne 28. února 1969 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě.

Podle svého článku XVII vstoupila Dohoda v platnost dnem 28. února 1969.

České znění dohody se vyhlašuje současně.

Federální ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že výměnou nót ze dne 28. května 1974 byla prodloužena do 31. května 1975 platnost Dohody o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických, sjednané v Praze dne 28. února 1969 a pozměněné Protokolem ze dne 24. května 1972. Současně byla provedena úprava odstavce A seznamu linek připojeného ke shora uvedené dohodě, podle níž letecký podnik Spojených států amerických bude mít možnost provozovat spojení do Československé socialistické republiky ještě přes Dánsko.

Federální ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že výměnou nót ze dne 28. května 1974 byla prodloužena do 31. května 1976 platnost Dohody o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických, sjednané v Praze dne 28. února 1969 a pozměněné Protokolem ze dne 24. května 1972.

Ministr:

Ing. Marko v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spojených států amerických

vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvíjení vztahů v letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými

se dohodly takto:

Článek I

Každá smluvní strana uděluje druhé smluvní straně tato práva, nutná pro provozování leteckých služeb určenými leteckými podniky druhé strany:

právo přeletu, právo přistání pro neobchodní účely, právo nakládat a vykládat v mezinárodním dopravním styku samostatně nebo v kombinaci cestující, zboží a poštu v místech na svém území stanovených v příslušném oddílu Seznamu linek této Dohody.

Článek II

Letecký podnik nebo letecké podniky jedné smluvní strany mohou zahájit leteckou službu na trati stanovené v Seznamu linek této Dohody kdykoliv potom, jakmile tato smluvní strana určila letecký podnik nebo letecké podniky pro uvedenou trať a příslušné úřady druhé smluvní strany vydaly potřebné povolení.

S výhradou ustanovení článku III této Dohody vydají tyto úřady zmíněné povolení v co nejkratším řízení.

Článek III

(1) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout vydání provozního povolení leteckému dopravnímu podniku nebo podnikům určeným druhou smluvní stranou, toto povolení odvolat nebo v něm stanovit podmínky, a to za těchto okolností:

a) v případě, že takový letecký podnik neprokáže leteckým úřadům shora uvedené smluvní strany svou způsobilost podle zákonů a předpisů, které tyto úřady obvykle uplatňují na provoz mezinárodních leteckých služeb,

b) v případě, že tento letecký podnik neplní zákony a předpisy uvedené v článku IV této Dohody, nebo

c) v každém případě, kdy letecké úřady smluvní strany nejsou přesvědčeny o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která letecký podnik určuje, nebo jejím státním příslušníkům nebo v případě konsorcia leteckých podniků vládě nebo příslušníkům států, jejichž letecké podniky tvoří toto konsorcium; pokud jde o konsorcium, platí výhrada, že existují platné dohody o letecké dopravě, vztahující se na dotčenou leteckou službu mezi smluvní stranou, od níž je vyžadováno provozní povolení, a každým ze států, jejichž letecké podniky tvoří konsorcium.

(2) Pokud není nezbytné okamžité opatření k odmítnutí nebo odvolání provozního povolení za tím účelem, aby se zabránilo dalšímu porušování zákonů a předpisů zmíněných v článku IV této Dohody, bude právo odmítnout nebo odvolat povolení podle tohoto článku použito jen po projednání s příslušnými úřady druhé smluvní strany.

Článek IV

(1) Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na jejím území na přílet a odlet letadel používaných v mezinárodním létání nebo na provoz a létání těchto letadel nad jejím územím budou platit na letadla leteckého podniku nebo leteckých podniků určených druhou smluvní stranou a musí být dodržovány při příletu nebo odletu těchto letadel nebo jejich provozu na území první smluvní strany.

(2) Zákony a předpisy jedné smluvní strany vztahující se na vstup na její území nebo výstup cestujících, posádek nebo nákladu letadel, včetně předpisů o vstupu, odbavení, imigraci, cestovních dokladech, clu a karanténě, musí být dodržovány při vstupu, výstupu a pobytu na území této smluvní strany, pokud jde o cestující, posádky nebo náklad letadel leteckého podniku nebo leteckých podniků druhé smluvní strany.

Článek V

Osvědčení o způsobilosti k letu, diplomy a letecké legitimace vydané nebo uznané za platné jednou smluvní stranou budou, pokud nepozbudou platnosti, uznané za platné, druhou smluvní stranou pro účely provozu tratí a služeb podle této Dohody, s výhradou, že podmínky, za kterých tato osvědčení, diplomy nebo legitimace byly vydány nebo uznány za platné se rovnají minimálním podmínkám, které mohou být stanoveny podle Úmluvy, nebo jsou přísnější. Každá smluvní strana si však vyhrazuje právo neuznat za platné pro lety nad svým územím diplomy a letecké legitimace vydané jejím vlastním příslušníkům druhou smluvní stranou.

Článek VI

Každá smluvní strana může ukládat nebo dovolit ukládat přiměřené a rozumné poplatky za používání letišť a jiných zařízení, která jsou pod její kontrolou. Tyto poplatky nebudou vyšší, než jaké jsou placeny domácími letadly konajícími podobné mezinárodní služby.

Článek VII

(1) Každá smluvní strana osvobodí určené letecké podniky druhé smluvní strany na základě reciprocity a v největším rozsahu přípustném podle svých zákonů a předpisů od dovozních omezení, cel, daní, inspekčních poplatků a jiných celostátních dávek a poplatků, pokud jde o pohonné hmoty, mazací oleje, spotřebitelné technické zásoby, náhradní díly včetně motorů, obvyklé vybavení, pozemní vybavení, zásoby a jiný materiál, které mají být použity výhradně ve spojitosti s provozem nebo obsluhou letadel leteckých podniků druhé smluvní strany v mezinárodní letecké dopravní službě.

(2) Osvobození udělené podle tohoto článku se vztahuje na věci

a) dovezené na území jedné smluvní strany určenými leteckými podniky druhé smluvní strany;

b) ponechané na palubě letadel určených leteckých podniků jedné smluvní strany při příletu na území druhé smluvní strany a odletu z něho;

c) vzaté na palubu letadel určených leteckých podniků jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany, které mají být použity při provozu mezinárodní letecké dopravní služby, a to bez ohledu na to, zda materiál bude zčásti nebo zcela spotřebován za letu na území té smluvní strany, která osvobození poskytl.

(3) Věci požívající osvobození podle odst. 2 a) mohou být užity pro jiné účely, než které jsou uvedeny v odst. 1 se souhlasem příslušných celních úřadů a po zaplacení všech celních poplatků, jsou-li požadovány.

Článek VIII

(1) Letecké podniky obou smluvních stran budou mít slušnou a rovnou možnost provozovat kteroukoli trať podle této Dohody.

(2) Při provozování leteckých služeb stanovených v této Dohodě budou letecké podniky každé smluvní strany přihlížet k zájmu leteckých podniků druhé smluvní strany tak, aby nezasáhly nevhodným způsobem do služeb, jež tyto letecké podniky zajišťují na týchž tratích nebo částech tratí.

(3) Letecké služby, které letecké podniky poskytují veřejnosti při provozu podle této Dohody, budou v úzké závislosti na poptávce veřejnosti po takových službách.

(4) Přednostním cílem služeb určeného leteckého podniku podle této Dohody bude poskytovat kapacitu přiměřenou přepravní poptávce mezi zemí, kam letecký podnik přísluší, a zeměmi konečného určení přepravy. Právo nakládat nebo vykládat na těchto linkách a v místě nebo místech tratí stanovených v této Dohodě mezinárodní přepravu určenou do třetích zemí nebo z těchto zemí přicházející bude vykonáváno v souladu s obecnými zásadami spořádaného rozvoje, které obě smluvní strany sdílí, a bude podléhat obecné zásadě, podle níž kapacita má odpovídat

a) přepravní poptávce mezi zemí původu a zeměmi konečného určení přepravy;

b) požadavkům provozu dálkových linek;

c) přepravní poptávce v oblasti, kterou letecká linka prochází, s přihlédnutím k místním a oblastním službám.

(5) Žádná smluvní strana nebude letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany omezovat, pokud jde o kapacitu, frekvenci, letové řády nebo typ používaného letadla při provozu kterékoli tratě stanovené v Seznamu linek této Dohody. V případě, že se jedna smluvní strana domnívá, že provoz leteckého podniku druhé smluvní strany neprobíhá v souladu s ustanoveními a předpisy uvedenými v odstavcích 1, 2, 3 nebo 4 tohoto článku, může požádat podle článku XI této Dohody o provedení jednání za účelem posouzení tohoto provozu a rozhodnutí, zda je v souladu se zmíněnými ustanoveními a zásadami.

Článek IX

(1) Veškeré tarify používané leteckým podnikem jedné smluvní strany za přepravu do míst nebo z míst na území druhé smluvní strany budou stanoveny v rozumné výši s patřičným přihlédnutím ke všem směrodatným faktorům, jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk a sazby každého jiného leteckého podniku a zvláštní rysy každé služby. Tyto tarify budou podléhat schválení leteckých úřadů smluvních stran, které budou při schválení postupovat v souladu se závazky vyplývajícími z této Dohody a v rámci svých pravomocí.

(2) Každý tarif, který letecký podnik smluvní strany zamýšlí zavést za přepravu na území nebo z území druhé smluvní strany, tento podnik ohlásí, je-li to vyžadováno, leteckým úřadům druhé smluvní strany nejméně třicet (30) dní před zamýšleným datem zavedení tarifu, pokud smluvní strana, u níž má být ohlášení provedeno, nepovolí pro hlášení kratší termín. Letecké úřady každé smluvní strany se vynasnaží zajistit, aby požadované a vybírané tarify byly v souladu s tarify ohlášenými oběma smluvním stranám a žádný dopravce nesnižoval tarif žádným způsobem, přímým nebo nepřímým.

(3) Obě smluvní strany uznávají, že v období, pro které by letecké úřady kterékoliv smluvní strany schválily výsledky jednání dopravní konference Mezinárodního sdružení leteckých dopravců nebo jiného sdružení mezinárodních leteckých dopravců, podléhají dohody o tarifech dosažené při tomto jednání a týkající se leteckých podniků smluvní strany schválení leteckých úřadů této smluvní strany.

(4) Jestliže smluvní strana, které byl ohlášen tarif podle odstavce 2 tohoto článku, není s navrženým tarifem spokojena, oznámí to druhé smluvní straně alespoň patnáct (15) dní před datem ,kdy by takový tarif jinak byl zaveden, a letecké úřady obou smluvních stran budou usilovat o dosažení dohody o náležitém tarifu.

(5) Jestliže smluvní strana posoudí existující tarif, který letecký podnik druhé smluvní strany vybírá za přepravu na její území nebo z jejího území, a není s tarifem spokojena, oznámí to druhé smluvní straně a letecké úřady obou smluvních stran budou usilovat o dosažení dohody o náležitém tarifu.

(6) V případě, že je podle ustanovení odstavců 4 nebo 5 tohoto článku dosaženo dohody, smluvní strany se vynasnaží, aby tarif byl zaveden.

(7)

a) Jestliže za podmínek podle odstavce 4 není dosaženo dohody před datem, kdy tarif by jinak byl zaveden,nebo

b) jestliže za podmínek podle odstavce 5 není dosaženo dohody před uplynutím šedesáti (60) dnů od data ohlášení tarifu,

může smluvní strana uplatňující proti tarifu námitky učinit opatření, která považuje za potřebná, aby bylo zabráněno zahájení nebo pokračování provozu linky, na níž má být tarif použit, avšak s výhradou, že smluvní strana uplatňující námitku nebude požadovat vybírání tarifu vyššího, než je nejnižší tarif vybíraný jejím vlastním leteckým podnikem nebo leteckými podniky při provozování srovnatelné služby mezi týmiž dvěma místy.

(8) Jestliže v kterémkoli případě podle odstavců 4 a 5 tohoto článku se nemohou letecké úřady obou smluvních stran dohodnout v přiměřené době po konzultaci vyvolané stížností jedné smluvní strany na navržený nebo existující tarif leteckého podniku nebo leteckých podniků druhé smluvní strany o náležitém tarifu, budou na žádost kterékoli strany použita příslušná ustanovení článku XII této Dohody. Arbitrážní tribunál se při svém rozhodnutí nebo výroku bude řídit zásadami obsaženými v tomto článku.

Článek X

Za podmínek dalšího ujednání obsaženého ve vyměněných dopisech připojených k této Dohodě budou obchodní činnost a obchodní možnosti určených leteckých podniků každé smluvní strany upraveny těmito ustanoveními:

a) Každý určený letecký podnik je oprávněn provádět prodej letecké přepravy na území druhé smluvní strany buď přímo nebo, podle svého uvážení, prostřednictvím schválených zástupců. Každý letecký podnik bude oprávněn prodávat tuto přepravu a kdokoli bude mít možnost ji kupovat za měnu daného území nebo za volně směnitelnou měnu jiných zemí.

b) Každý tarif vyjádřený v národní měně jedné smluvní strany bude stanoven ve výši, která odpovídá skutečnému směnnému kursu (včetně všech poplatků za směnu nebo jiných poplatků), ve kterém mohou letecké podniky obou stran měnit a převádět příjmy z dopravní činnosti do národní měny druhé strany.

c) Každý určený letecký podnik je oprávněn měnit a převádět do své země po odečtení místních nákladů přebytečné výdělky vyplývající z tržeb na území druhé smluvní strany. Směna a převody těchto přebytečných výdělků se bude provádět podle oficiálního směnného kursu platného při prodejích přepravy v době, kdy částky jsou předkládány ke směně a převodu. Převedené výdělky budou osvobozeny od zdanění nebo jiných omezení a směna a převody budou povolovány bez průtahů.

Článek XI

Každá smluvní strana může kdykoli požádat o provedení jednání s příslušnými úřady druhé smluvní strany o otázkách týkajících se výkladu, provádění nebo změny této Dohody. Tato jednání počnou během šedesáti (60) dní ode dne, kdy druhá smluvní strana obdrží žádost, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII

(1) Vznikne-li mezi smluvními stranami jakýkoli rozpor týkající se otázek upravených v této Dohodě nebo v některé její změně, vynasnaží se jej smluvní strany nejprve vyřešit jednáními podle článku XI. Každý rozpor, který nebude uspokojivě vyřešen těmito jednáními, bude na žádost kterékoliv strany předložen arbitráži v souladu s postupem, který je dále stanoven.

(2) Arbitráž bude představovat tribunál tří arbitrů ustavený takto:

a) Ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy jedny smluvní strana odevzdá straně druhé žádost o provedení arbitráže, určí každá smluvní strana jednoho arbitra. Během 30 dnů po tomto období 60 dnů určí takto vybraní dva arbitři vzájemnou dohodou arbitra třetího, který nesmí být státním příslušníkem žádné ze smluvních stran.

b) Jestliže třetí arbitr nemůže být dohodnut v souladu s odstavcem a), dohodnou se smluvní strany během 30 dnů následujících po 30denní lhůtě podle odstavce a), že třetího arbitra vybere buď president rady Mezinárodní organizace pro civilní letectví nebo generální ředitel Mezinárodního sdružení leteckých dopravců. Třetí arbitr nebude v žádném případě státním příslušníkem některé smluvní strany.

(3) Každá smluvní strana vynaloží v souladu s vlastním právním řádem veškeré úsilí k tomu, aby bylo provedeno jakékoli rozhodnutí nebo výrok arbitrážního tribunálu.

(4) Náklady arbitrážního tribunálu, včetně odměn a výdajů arbitrů, ponesou smluvní strany rovným dílem.

Článek XIII

Tato Dohoda a všechny její změny bude registrována u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek XIV

Každá smluvní strana může oznámit kdykoli druhé smluvní straně, že zamýšlí ukončit platnost této Dohody. Toto oznámení bude současně zasláno Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Platnost Dohody skončí šest měsíců ode dne, kdy druhá smluvní strana obdrží oznámení o výpovědi, nebude-li po dohodě smluvních stran výpověď vzata zpět před uplynutím tohoto období.

Článek XV

Tato Dohoda nahradí Dohodu o letecké dopravě mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými, která byla podepsána v Praze dne 3. ledna 1946.

Článek XVI

(1) Výraz "Dohoda" bude znamenat tuto Dohodu a připojený Seznam linek a jakékoli její změny.

(2) Výraz "letecké úřady" bude znamenat v případě Československé socialistické republiky ministerstvo dopravy správu civilního letectví, v případě Spojených států amerických Úřad civilního letectví, nebo v obou případech jakoukoliv osobu nebo orgán, který bude oprávněn vykonávat působnost náležející nyní uvedeným úřadům.

(3) Výraz "určený letecký podnik" bude znamenat letecký podnik, který jedna smluvní strana ohlásila písemně druhé smluvní straně jako podnik, který bude provozovat určitou trať nebo tratě uvedené v Seznamu linek této Dohody.

(4) Výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944.

(5) Výrazy "území", "letecká služba ", "mezinárodní letecká služba" a "přistání pro neobchodní účely" budou mít význam určený jim články 2 a 96 Úmluvy.

Článek XVII

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří k tomu byli řádně zmocněni svými vládami, tuto Dohodu podepsali.

Dáno v Praze, dne 28. února 1969, v dvojím vyhotovení v jazyce anglickém a českém, přičemž obě znění jsou stejně platná.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Martin Murín v. r.

Za vládu

Spojených států amerických:

J. E. Jacob D. Beam v. r.

SEZNAM LINEK

A. Letecký podnik nebo letecké podniky určené vládou Spojených států amerických budou oprávněny provozovat letecké služby v obou směrech na stanovené trati a pravidelně přistávat v Československu na lince určené v tomto odstavci:

Ze Spojených států přes místa v Irsku, Spojeném království, Holandsku, Belgii, Německé spolkové republice do Prahy a dále přes mezilehlá místa do Indie a dále do Spojených států (oběma směry).

Pokud jde o místa mezi Prahou a Indií, může určený letecký podnik (nebo podniky) Spojených států provádět s přepravními právy čtyři (4) přistání v těchto zemích:

Rakousko

Jugoslávie

Turecko

Libanon

Írán

Pákistán

Pokud jde o místa mezi Indií a Spojenými státy, může určený letecký podnik (nebo podniky) Spojených států provádět s přepravními právy šest (6) přistání v těchto zemích:

Thajsko

Vietnam

Malajsie

Singapore *)

Indonésie

Filipíny

Hong Kong

Japonsko *)

Vláda Spojených států bude oprávněna nahradit v rámci stejné skupiny zemí jinou zemí zemi původně vybranou. Toto právo může být vykonáváno v období šesti (6) měsíců po 30denním předběžném oznámení vládě Československé socialistické republiky.

B. Letecký podnik nebo letecké podniky určené vládou Československé socialistické republiky budou oprávněny provozovat letecké služby v obou směrech na stanovené trati a pravidelně přistávat ve Spojených státech amerických na lince určené v tomto odstavci:

Z Československa přes místo v Německé spolkové republice nebo Francii nebo Spojeném království, místa v Lucembursku, Belgii, Holandsku, Dánsku do Montrealu v Kanadě a New Yorku.

Montreal může být na lince jak místem mezilehlým, tak místem dále za New Yorkem.

Pokud jde o výběr místa v Německé spolkové republice nebo Francii nebo Spojeném království, bude vláda Československé socialistické republiky oprávněna nahradit místo původně vybrané jiným místem v některé z ostatních dvou zemí. Toto právo může být vykonáváno v období šesti (6) měsíců po 30denním předběžném oznámení vládě Spojených států. C. Místa na kterékoli stanovené trati mohou být podle úvahy určeného leteckého podniku vynechávána při jednotlivém nebo všech letech.

Praha 28. února 1969

Vážený pane velvyslanče,

odvolávám se na Dohodu o letecké dopravě podepsanou dnes v Praze. Během jednání, která vedla k uzavření Dohody, projednávaly delegace zastupující obě naše vlády způsob provádění obchodní činnosti leteckých podniků v souvislosti s prodejem letecké přepravy na stanovených tratích. O této činnosti bylo dosaženo toto ujednání:

Pokud jde o ustanovení článku X Dohody, je úmyslem každé vlády vyvinout v souladu se svojí politikou veškeré úsilí k tomu, aby v nejkratší prakticky možné lhůtě byla pro letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany zajištěna materiální reciprocita při provádění obchodní činnosti. V mezidobí budou mít určené letecké podniky jedné země právo vykonávat v druhé zemi obchodní činnost za podmínek, které nebudou méně výhodné, než jaké požívá kterýkoli letecký podnik jakékoli třetí země.

V době nejpozději do dvacetidvou měsíců po zahájení pravidelného provozu československého leteckého podniku do Spojených států uskuteční obě smluvní strany jednání, aby bylo ověřeno, že byly vytvořeny vzájemně přijatelné podmínky pro letecké podniky každé smluvní strany, aby mohly vykonávat obchodní činnost na území druhé smluvní strany na základě uplatňování článku X ve vzájemně přijatelném rozsahu. Jestliže jednání nepovede k uspokojení obou smluvních stran, že bylo dosaženo vzájemně přijatelných podmínek, a pokud by o tom nebylo uzavřeno další ujednání, ztratí Dohoda o letecké dopravě platnost automaticky bez ohledu na ustanovení článku XIV dvacetčtyři měsíce po zahájení pravidelného provozu do Spojených států určeným československým leteckým podnikem.

Jménem vlády potvrzuji s potěšením uvedené ujednání a uvítal bych, kdybyste oznámil z Vaší strany, že ujednání bylo potvrzeno vládou Spojených států amerických.

S úctou

Martin Murín

vedoucí delegace

Československé socialistické republiky

J. E. Jacob D. Beam

Velvyslanec Spojených států amerických

Praha

Praha 28. února 1969

Vážený pane Muríne,

odvolávám se na Váš dopis z 28. února 1969, jehož text, přeložený do angličtiny, zní takto:

"Odvolávám se na Dohodu o letecké dopravě podepsanou dnes v Praze. Během jednání, která vedla k uzavření Dohody, projednávaly delegace zastupující obě naše vlády způsob provádění obchodní činnosti leteckých podniků v souvislosti s prodejem letecké přepravy na stanovených tratích. O této činnosti bylo dosaženo toto ujednání:

Pokud jde o ustanovení článku X Dohody, je úmyslem každé vlády vyvinout v souladu se svojí politikou veškeré úsilí k tomu, aby v nejkratší prakticky možné lhůtě byla pro letecký podnik nebo letecké podniky druhé smluvní strany zajištěna materiální reciprocita při provádění obchodní činnosti. V mezidobí budou mít určené letecké podniky jedné země právo vykonávat v druhé zemi obchodní činnost za podmínek, které nebudou méně výhodné, než jaké požívá kterýkoli letecký podnik jakékoli třetí země.

V době nejpozději do dvacetidvou měsíců po zahájení pravidelného provozu československého leteckého podniku do Spojených států uskuteční obě smluvní strany jednání, aby bylo ověřeno, že byly vytvořeny vzájemně přijatelné podmínky pro letecké podniky každé smluvní strany, aby mohly vykonávat obchodní činnost na území druhé smluvní strany na základě uplatňování článku X ve vzájemně přijatelném rozsahu. Jestliže jednání nepovede k uspokojení obou smluvních stran, že bylo dosaženo vzájemně přijatelných podmínek, a pokud by o tom nebylo uzavřeno další ujednání, ztratí Dohoda o letecké dopravě platnost automaticky bez ohledu na ustanovení článku XIV dvacetčtyři měsíce po zahájení pravidelného provozu do Spojených států určeným československým leteckým podnikem.

Jménem vlády potvrzuji s potěšením uvedené ujednání a uvítal bych, kdybyste oznámil z Vaší strany, že ujednání bylo potvrzeno vládou Spojených států amerických."

Potvrzuji předcházející ujednání jménem vlády Spojených států amerických.

S úctou

Jacob D. Beam

Velvyslanec Spojených států amerických

Pan

Martin Murín

Vedoucí delegace

Československé socialistické republiky

Praha

Poznámky pod čarou

*) Přepravní práva do obou těchto zemí nemohou být používána současně.

Přesunout nahoru