Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 57/1969 Sb.Ústavní zákon, jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.

Částka 22/1969
Platnost od 18.06.1969
Účinnost od 01.07.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

57.

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 5. června 1969,

jímž se mění některá ustanovení ústavy a ústavního zákona č. 81/1968 Sb.

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Ústava ve znění pozdějších ústavních zákonů se mění takto:

1. Článek 86 odst. 1 zní:

"(1) Národní výbory jsou orgány státní moci a správy v obvodech, které určí zákony národních rad."

2. Článek 91 zní:

"Stupně a druhy národních výborů, jakož i jejich postavení, působnost a organizaci, upravují v mezích ústavních zákonů Československé socialistické republiky zákony národních rad."

ČÁST DRUHÁ

§ 2

Ústavní zákon č. 81/1968 Sb., jímž se přechodně upravují některé otázky voleb soudců, se mění takto:

1. Článek 1 odst. 1 zní:

"(1) Soudce oprávněné zasedat ve zvláštních senátech provádějících přezkumné řízení podle zákona o soudní rehabilitaci volí pro Nejvyšší soud a pro vyšší vojenské soudy Federální shromáždění, pro krajské soudy v České socialistické republice Česká národní rada a pro krajské soudy v Slovenské socialistické republice Slovenská národní rada."

2. Článek 2 zní:

"Soudce krajských soudů a soudce okresních soudů zvolí, popřípadě odvolávají, v České socialistické republice Česká národní rada a v Slovenské socialistické republice Slovenská národní rada. Na volby soudců okresních soudů se přiměřeně použije ustanovení o volbách soudců krajských soudů."

ČÁST TŘETÍ

§ 3

Předsedy a náměstky okresních soudů a krajských soudů ustanovuje a odvolává na návrh příslušného ministra spravedlnosti v České socialistické republice předsednictvo České národní rady, v Slovenské socialistické republice předsednictvo Slovenské národní rady.


ČÁST ČTVRTÁ

§ 4

Dokud nebude vydán ústavní zákon upravující organizaci soudů a prokuratury podle čl. 145 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, mohou národní rady provádět nutné změny v sídlech a obvodech soudů a státních notářství zákonem.

§ 5

(1) Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1969.

(2) Ustanovení § 2 a 3 pozbudou účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti ústavní zákon o soudech a prokuratuře podle čl. 145 ústavního zákona č. 143/1968 Sb.


Svoboda v. r.

Dr. Dubček v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru