Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 41/1969 Sb.Zákon České národní rady o městě Plzni

Částka 14/1969
Platnost od 08.05.1969
Účinnost od 01.07.1969
Zrušeno k 01.01.1972 (146/1971 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

41

ZÁKON

České národní rady

ze dne 29. dubna 1969

o městě Plzni

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Základní ustanovení

§ 1zrušeno

§ 2

Orgánem státní moci a správy v městě Plzni je Národní výbor města Plzně.

§ 3

(1) Území města Plzně tvoří tyto městské části: vnitřní část města Plzně, Nová Hospoda, Skvrňany, Zátiší, Bílá Hora, Košutka, Lochotín, Roudná, Doubravka, Letná, Lobzy, Čechurov, Hradiště, Petrohrad, Slovany, Bory, Doudlevce, Karlov, Valcha, Bolevec, Zavadilka, Bukovec, Újezd, Božkov.

(2) Území města Plzně se dělí na městské obvody. Vytvořit anebo zrušit městský obvod nebo změnit jeho území přísluší Národnímu výboru města Plzně, který o tom rozhoduje po vyjádření obvodních národních výborů, projednaném s občany.

§ 4

Orgány státní moci a správy v městských obvodech města Plzně jsou obvodní národní výbory.

§ 5zrušeno

§ 6

Národní výbor města Plzně a obvodní národní výbory se řídí při zabezpečování rozvoje a výstavby města zásadou, že rozvoj města Plzně jako významného průmyslového centra České socialistické republiky je důležitým zájmem společnosti uplatňovaným v souladu se zájmy obyvatel města. Touto zásadou se při plnění svých úkolů řídí i vláda a ostatní orgány České socialistické republiky.

Péče o rozvoj města Plzně

§ 7

(1) Předním úkolem Národního výboru města Plzně a obvodních národních výborů je péče o všestranný rozvoj města Plzně, zejména o jeho plánovitou výstavbu, o vytváření a ochranu zdravého životního prostředí, o rozvíjení dopravy, obchodu a služeb, školství, kultury, zdravotnictví, sociální péče a o zabezpečování veřejného pořádku a ochrany práv občanů.

(2) K předním úkolům Národního výboru města Plzně a obvodních národních výborů náleží též péče o vytváření příznivých podmínek pro činnost orgánů a institucí celospolečenského nebo celonárodního významu, které mají v městě Plzni své sídlo.

§ 8

Vláda České socialistické republiky vytváří předpoklady pro účast a pomoc svých orgánů a organizací při řešení otázek rozvoje a výstavby města Plzně.

§ 9zrušeno

§ 10

Orgány a organizace mohou zřizovat svá sídla na území města Plzně po předchozím projednání s Národním výborem města Plzně.

§ 11zrušeno

Působnost Národního výboru města Plzně a obvodních národních výborů

§ 12

(1) Národní výbor města Plzně v úzké součinnosti s obvodními národními výbory plánuje, řídí a zabezpečuje výstavbu města a organizuje plánovitý rozvoj hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální výstavby na jeho území. Schvaluje plán rozvoje města Plzně a v jeho rámci usměrňuje správné proporce v rozvoji města.

(2) Národní výbor města Plzně řídí a usměrňuje činnost obvodních národních výborů, kontroluje je, zejména dozírá na plnění zákonů a zachovávání státní disciplíny a provádí revize jejich hospodaření. Poskytuje obvodním národním výborům všestrannou pomoc v jejich práci, opírá se o jejich poznatky a projednává jejich iniciativní návrhy a připomínky. Návrhy závažných opatření připravuje a projednává s obvodními národními výbory.

(3) Národní výbor města Plzně zřizuje a řídí, popřípadě spravuje organizace a zařízení, které slouží k uspokojování potřeb přesahujících rámec obvodu a jejichž řízení (správu) je účelnější a hospodárnější organizovat pro celé město.

§ 13

Obvodní národní výbory v souladu s plánovitým rozvojem města zabezpečují za nejširší účasti občanů rozvoj svých obvodů. Pečují o zvelebování a vzhled obvodu. Úzce spolupracují s Národním výborem města Plzně při řešení celoměstských otázek a předkládají mu v tom směru iniciativní návrhy. Podílejí se na sestavování dlouhodobých koncepcí a plánů rozvoje města Plzně a sestavují a schvalují plány rozvoje vlastního hospodářství a své rozpočty.

§ 14zrušeno

§ 15

Obvodní národní výbory zřizují a řídí organizace a zařízení, které uspokojují převážně místní potřeby nebo které je účelnější organizovat podle obvodů.

§ 16

(1) Národní výbor města Plzně a obvodní národní výbory, jejich orgány a poslanci rozvíjejí širokou organizátorskou a kulturně výchovnou činnost a vytvářejí tak předpoklady pro aktivní účast občanů na správě města.

(2) Obvodní národní výbory zřizují občanské výbory a jiné své aktivy, seznamují je s prací národních výborů, využívají jejich podnětů při plnění svých úkolů a zaměřují jejich činnost na aktivní spolupráci občanů s národními výbory.

Organizační výstavba Národního výboru města Plzně a obvodních národních výborů

§ 17

(1) Do Národního výboru města Plzně se volí nejméně 80 poslanců.

(2) Obvodní národní výbor stanoví počty svých poslanců se zřetelem na velikost svého obvodu, na rozsah své působnosti a se zřetelem na to, aby mohl být vytvořen pracovně schopný sbor. Přitom počet poslanců stanoví tak, aby obvodní národní výbor měl nejméně:

30 poslanců v obvodech do 5 000 obyvatel,

40 poslanců v obvodech do 10 000 obyvatel,

60 poslanců v obvodech do 20 000 obyvatel,

80 poslanců v obvodech nad 20 000 obyvatel.

§ 18

(1) Národní výbor města Plzně a obvodní národní výbory zřizují výkonné a kontrolní orgány: radu, komise, komisi lidové kontroly, správní komise, odbory a jiné útvary. O zřizování svých odborů a jiných útvarů rozhoduje Národní výbor města Plzně ve svém statutu podle zásad stanovených vládou České socialistické republiky; po projednání s obvodními národními výbory rozhoduje podle těchto zásad i o zřizování odborů a jiných útvarů obvodních národních výborů.

(2) Radu Národního výboru města Plzně tvoří primátor města Plzně, jeho náměstkové, tajemník Národního výboru města Plzně a další členové volení Národním výborem města Plzně z poslanců. Rada Národního výboru města Plzně má 15 až 18 členů.

(3) Primátor vykonává funkce, které podle zákona o národních výborech příslušejí předsedovi národního výboru.

(4) Radu obvodního národního výboru tvoří předseda, místopředseda (místopředsedové), tajemník a další členové volení obvodním národním výborem z poslanců. Rada obvodního národního výboru má 8 až 15 členů.

Znak a barvy města Plzně, čestné občanství a jiné pocty

§ 19

(1) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou Národní výbor města Plzně a obvodní národní výbory, jakož i jimi řízené a spravované organizace užívat znaku města Plzně.

(2) Jiné organizace mohou užívat znaku města jen se svolením Národního výboru města Plzně.

(3) Znak a barvy města Plzně a způsob jejich užívání upraví statut Národního výboru města Plzně.

§ 20

(1) Osobám, které se mimořádně zasloužily o rozvoj města Plzně, o budování socialistické společnosti, o rozvoj přátelství, spolupráce a upevnění mírového soužití národů, může Národní výbor města Plzně udělit čestné občanství města.

(2) Tvůrčí zásluhy o výstavbu a rozvoj města může Národní výbor města Plzně odměnit udělením Ceny města Plzně.

(3) Podrobnosti o podmínkách a způsobu udělování čestného občanství a Ceny města Plzně upraví statut Národního výboru města Plzně.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 21

(1) Statut Národního výboru města Plzně schvaluje Národní výbor města Plzně na svém plenárním zasedání.

(2) Ve statutu Národního výboru města Plzně se stanoví městské obvody, podrobněji se upraví uspořádání jeho orgánů, jejich působnost a vzájemná dělba práce mezi nimi, stanoví se, které odbory a jiné útvary zřizují obvodní národní výbory, dále se uvedou organizace a zařízení, které Národní výbor města Plzně řídí nebo spravuje a hlavní zásady a formy účasti občanů na správě města. V rozsahu vymezeném tímto zákonem upraví statut Národního výboru města Plzně též rozdělení úkolů mezi Národním výborem města Plzně a obvodními národními výbory.

§ 22

Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí o Národním výboru města Plzně a o obvodních národních výborech ustanovení zákona o národních výborech.

§ 23

Rozhodnutí Městského národního výboru v Plzni vydaná před účinností tohoto zákona přezkoumávají podle správního řádu příslušné orgány Západočeského krajského národního výboru.

§ 24

(3) Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb. a č. 175/1968 Sb. se doplňuje takto:

K § 6 odst. 1 písm. b) se připojuje další věta tohoto znění:

"Krajská státní arbitráž v Plzni vykonává působnost i pro území města Plzně."

(4) Zákon č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb. a č. 175/1968 Sb. se doplňuje takto:

Do § 6 se vkládá za ustanovení o orgánech Sboru národní bezpečnosti na území města Ostravy další věta tohoto znění:

"Městská správa veřejné bezpečnosti v Plzni vykonává působnost okresního oddělení veřejné bezpečnosti; krajská správa Sboru národní bezpečnosti v Plzni vykonává působnost též na území města Plzně."

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1969.


Dr. Císař v. r.

Ing. Rázl v. r.

Přesunout nahoru