Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 40/1969 Sb.Zákon České národní rady o městě Ostravě

Částka 14/1969
Platnost od 08.05.1969
Účinnost od 01.07.1969
Zrušeno k 01.01.1972 (146/1971 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

ZÁKON

České národní rady

ze dne 29. dubna 1969

o městě Ostravě

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Základní ustanovení

§ 1zrušeno

§ 2

Orgánem státní moci a správy v městě Ostravě je Národní výbor města Ostravy.

§ 3

(1) Území města Ostravy tvoří tyto městské části: Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Hulváky, Nová Ves, Vítkovice, Kunčice nad Ostravicí, Kunčičky, Zábřeh nad Odrou, Hrabová, Hrabůvka, Paseka, Slezská Ostrava, Michálkovice, Heřmanice, Hrušov, Muglinov, Radvanice, Bartovice, Poruba, Svinov, Martinov, Třebovice, Pustkovec, Výškovice.

(2) Území města Ostravy se dělí na městské obvody. Vytvořit anebo zrušit městský obvod nebo změnit jeho území přísluší Národnímu výboru města Ostravy, který o tom rozhoduje po vyjádření obvodních národních výborů, projednaném s občany.

§ 4

Orgány státní moci a správy v městských obvodech města Ostravy jsou obvodní národní výbory.

§ 5zrušeno

§ 6

Národní výbor města Ostravy a obvodní národní výbory se řídí při zabezpečování rozvoje a výstavby města zásadou, že rozvoj města Ostravy jako významného průmyslového centra České socialistické republiky je důležitým zájmem společnosti uplatňovaným v souladu se zájmy obyvatel města. Touto zásadou se při plnění svých úkolů řídí i vláda a ostatní orgány České socialistické republiky.

Péče o rozvoj města Ostravy

§ 7

(1) Předním úkolem Národního výboru města Ostravy a obvodních národních výborů je péče o všestranný rozvoj města Ostravy, zejména o jeho plánovitou výstavbu, o vytvoření a ochranu zdravého životního prostředí, o rozvíjení služeb, o rozvoj kultury a ochranu kulturních památek a o zabezpečování veřejného pořádku.

(2) K předním úkolům Národního výboru města Ostravy a obvodních národních výborů náleží též péče o vytváření příznivých podmínek pro činnost orgánů a institucí celospolečenského nebo celonárodního významu, které mají v městě Ostravě své sídlo.

§ 8

Vláda České socialistické republiky vytváří předpoklady pro účast a pomoc svých orgánů a organizací při řešení otázek rozvoje a výstavby města Ostravy.

§ 9zrušeno

§ 10

Orgány a organizace mohou zřizovat svá sídla na území města Ostravy po předchozím projednání s Národním výborem města Ostravy.

§ 11zrušeno

Působnost Národního výboru města Ostravy a obvodních národních výborů

§ 12

(1) Národní výbor města Ostravy v úzké součinnosti s obvodními národními výbory plánuje, řídí a zabezpečuje výstavbu města a organizuje plánovitý rozvoj hospodářské, kulturní, zdravotní a sociální výstavby na jeho území. Schvaluje plán rozvoje města Ostravy a v jeho rámci usměrňuje správné proporce v rozvoji města.

(2) Národní výbor města Ostravy řídí a usměrňuje činnost obvodních národních výborů, kontroluje je, zejména dozírá na plnění zákonů a zachovávání státní disciplíny a provádí revize jejich hospodaření. Poskytuje obvodním národním výborům všestrannou pomoc v jejich práci, při řešení celoměstských problémů se s nimi radí, opírá se o jejich poznatky a projednává jejich iniciativní návrhy a připomínky. Návrhy závažných opatření připravuje a projednává s obvodními národními výbory.

(3) Národní výbor města Ostravy zřizuje a řídí, popřípadě spravuje organizace a zařízení, které slouží k uspokojování potřeb přesahujících rámec obvodu a jejichž řízení (správu) je účelnější a hospodárnější organizovat pro celé město.

§ 13

Obvodní národní výbory v souladu s plánovitým rozvojem města zabezpečují za nejširší účasti občanů rozvoj svých obvodů. Pečují o zvelebování a vzhled obvodu. Úzce spolupracují s Národním výborem města Ostravy při řešení celoměstských otázek a předkládají mu v tom směru iniciativní návrhy. Podílejí se na sestavování dlouhodobých koncepcí a plánů rozvoje města Ostravy a sestavují a schvalují plány rozvoje vlastního hospodářství a své rozpočty.

§ 14zrušeno

§ 15

Obvodní národní výbory řídí podniky obvodního bytového hospodářství, spravují obvodní lidové knihovny a další kulturní zařízení; mohou zřizovat a řídit i další organizace a zařízení, které uspokojují převážně místní potřeby nebo které je účelnější organizovat podle obvodů.

§ 16

(1) Národní výbor města Ostravy a obvodní národní výbory, jejich orgány a poslanci rozvíjejí širokou organizátorskou a kulturně výchovnou činnost a vytvářejí tak předpoklady pro aktivní účast občanů na správě města.

(2) Obvodní národní výbory zřizují občanské výbory a jiné své aktivy, seznamují je s prací národních výborů, využívají jejich podnětů při plnění svých úkolů a zaměřují jejich činnost na aktivní spolupráci občanů s národními výbory.

Organizační výstavba Národního výboru města Ostravy a obvodních národních výborů

§ 17

(1) Do Národního výboru města Ostravy se volí nejméně 100 poslanců.

(2) Obvodní národní výbory stanoví počty svých poslanců se zřetelem na velikost svého obvodu, na rozsah své působnosti a se zřetelem na to, aby mohl být vytvořen pracovně schopný sbor. Přitom počet poslanců stanoví tak, aby obvodní národní výbor měl nejméně:

30 poslanců v obvodech do 5 000 obyvatel,

40 poslanců v obvodech do 10 000 obyvatel,

60 poslanců v obvodech do 20 000 obyvatel,

80 poslanců v obvodech nad 20 000 obyvatel.

§ 18

(1) Národní výbor města Ostravy a obvodní národní výbory zřizují výkonné a kontrolní orgány: radu, komise, komisi lidové kontroly, správní komise, odbory a jiné útvary. O zřizování svých odborů a jiných útvarů rozhoduje Národní výbor města Ostravy ve svém statutu podle zásad stanovených vládou České socialistické republiky; po projednání s obvodními národními výbory rozhoduje podle těchto zásad i o zřizování odborů a jiných útvarů obvodních národních výborů.

(2) Radu Národního výboru města Ostravy tvoří primátor města Ostravy, jeho náměstkové, tajemník Národního výboru města Ostravy a další členové volení Národním výborem města Ostravy z poslanců. Rada Národního výboru města Ostravy má 15 až 20 členů.

(3) Primátor vykonává funkce, které podle zákona o národních výborech příslušejí předsedovi národního výboru. Jako představitel města Ostravy má právo užívat primátorských insignií.

(4) Radu obvodního národního výboru tvoří předseda, místopředseda (místopředsedové), tajemník a další členové volení obvodním národním výborem z poslanců. Rada obvodního národního výboru má 8 až 15 členů.

Znak a barvy města Ostravy, čestné občanství a jiné pocty

§ 19

(1) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou Národní výbor města Ostravy a obvodní národní výbory, jakož i jimi řízené a spravované organizace užívat znaku města Ostravy.

(2) Jiné organizace mohou užívat znaku města jen se svolením Národního výboru města Ostravy.

(3) Znak a barvy města Ostravy a způsob jejich užívání upraví statut Národního výboru města Ostravy.

§ 20

(1) Osobám, které se obzvláště významným způsobem zasloužily o město Ostravu a jeho obyvatelstvo anebo o společenský pokrok, mír a přátelství mezi národy, může Národní výbor města Ostravy udělit čestné občanství města Ostravy.

(2) Za významné výsledky a úspěchy při rozvoji města uděluje Národní výbor města Ostravy Cenu města Ostravy, čestná uznání a odměny.

(3) Podrobnosti o podmínkách a způsobu udělování čestného občanství, Ceny města Ostravy, čestných uznání a odměn upraví statut Národního výboru města Ostravy.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 21

(1) Statut Národního výboru města Ostravy schvaluje Národní výbor města Ostravy na svém plenárním zasedání.

(2) Ve statutu Národního výboru města Ostravy se stanoví městské obvody, podrobněji se upraví uspořádání jeho orgánů, jejich působnost a vzájemná dělba práce mezi nimi, stanoví se, které odbory a jiné útvary zřizují obvodní národní výbory, dále se uvedou organizace a zařízení, které Národní výbor města Ostravy řídí nebo spravuje a hlavní zásady a formy účasti občanů na správě města. V rozsahu vymezeném tímto zákonem upraví statut Národního výboru města Ostravy též rozdělení úkolů mezi Národním výborem města Ostravy a obvodními národními výbory.

§ 22

Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí o Národním výboru města Ostravy a o obvodních národních výborech ustanovení zákona o národních výborech.

§ 23

Rozhodnutí Městského národního výboru v Ostravě vydaná před účinností tohoto zákona přezkoumávají podle správního řádu příslušné orgány Severomoravského krajského národního výboru.

§ 24

(3) Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb. a č. 175/1968 Sb. se doplňuje takto:

K § 6 odst. 1 písm. b) se připojuje další věta tohoto znění:

"Krajská státní arbitráž v Ostravě vykonává působnost i pro území města Ostravy."

(4) Zákon č. 70/1965 Sb., o Sboru národní bezpečnosti, ve znění zákonů č. 29/1968 Sb. a č. 175/1968 Sb. se doplňuje takto:

Do § 6 se vkládá za ustanovení o orgánech Sboru národní bezpečnosti na území města Brna další věta tohoto znění:

"Městská správa veřejné bezpečnosti v Ostravě vykonává působnost okresního oddělení veřejné bezpečnosti; krajská správa Sboru národní bezpečnosti v Ostravě vykonává působnost též na území města Ostravy."

§ 25

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1969.


Dr. Císař v. r.

Ing. Rázl v. r.

Přesunout nahoru