Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 39/1969 Sb.Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky

Částka 14/1969
Platnost od 08.05.1969
Účinnost od 08.05.1969
Zrušeno k 01.01.1993 (40/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

ZÁKON

České národní rady

ze dne 29. dubna 1969

o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky

Česká národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního občanství stanovených zákonem Národního shromáždění se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Státní občan České socialistické republiky (dále jen "republiky") je zároveň státním občanem Československé socialistické republiky.

(2) Pozbytím státního občanství republiky pozbývá občan i státního občanství Československé socialistické republiky.

ČÁST PRVNÍ

Státní občané republiky

§ 2

Určení státního občanství

(1) Státním občanem republiky je ten, kdo měl k 1. lednu 1969 státní občanství Československé socialistické republiky (dále jen "československý státní občan"), jestliže se narodil na území republiky.

(2) Československý státní občan, který se narodil v cizině, je státním občanem republiky, byl-li k 1. lednu 1969 přihlášen k trvalému pobytu na jejím území. Jestliže nebyl přihlášen k trvalému pobytu na území republiky ani na území Slovenské socialistické republiky, je státním občanem republiky, měl-li, popřípadě jeho rodiče, před odchodem do ciziny, na jejím území poslední trvalý pobyt.

Volba státního občanství

§ 3

Československý státní občan, jehož státní občanství nelze určit podle § 2, ani se nestane podle zákona Slovenské národní rady státním občanem Slovenské socialistické republiky, zvolí si, chce-li se stát státním občanem republiky, státní občanství prohlášením.

§ 4

(1) Státní občan republiky, který se jím stal podle § 2 tohoto zákona, si může prohlášením zvolit státní občanství Slovenské socialistické republiky.

(2) Státní občanství republiky si může zvolit prohlášením státní občan Slovenské socialistické republiky, který se jím stal k 1. lednu 1969 podle zákona Slovenské národní rady. *)

(3) Prohlášení podle odstavců 1 a 2 lze učinit nejpozději do 31. prosince 1969.

§ 5

Státní občanství dětí

(1) Stanou-li se rodiče státními občany republiky podle § 2, 3 nebo 4, sledují jejich státní občanství i děti mladší 15 let. Jinak pro určení státního občanství těchto dětí platí ustanovení § 2.

(2) Prohlášení o volbě státního občanství dětí mladších 15 let učiní jejich zákonní zástupci; žijí-li oba rodiče, vyžaduje se jejich shodné prohlášení, pokud některý z nich není zbaven rodičovských práv.

Prohlášení o volbě

§ 6

(1) Z prohlášení o volbě musí být patrno

a) kdo je činí,

b) místo narození, popřípadě místo trvalého pobytu k 1. lednu 1969 (posledního trvalého pobytu občana, popřípadě jeho rodičů v Československé socialistické republice),

c) že občan, který prohlášení činí, byl k 1. lednu 1969 československým státním občanem,

d) které státní občanství si občan volí.

(2) Manželé mohou prohlášení o volbě učinit společně .

§ 7

Prohlášení o volbě se činí u místního národního výboru pověřeného vedením matrik, v cizině u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu Československé socialistické republiky, příslušných podle místa pobytu občana.

ČÁST DRUHÁ

Nabývání státního občanství republiky

§ 8

Narozením

(1) Dítě, jehož rodiče jsou státními občany republiky, nabývá narozením státního občanství rodičů.

(2) Dítě , jehož jeden z rodičů je státním občanem republiky a druhý státním občanem Slovenské socialistické republiky, nabývá narozením státního občanství republiky, jestliže se narodilo na jejím území. Dítě těchto rodičů, které se narodilo v cizině, nabývá státního občanství republiky, je-li státním občanem republiky matka. Rodiče se mohou dohodnout o státním občanství dítěte a zvolit mu státní občanství Slovenské socialistické republiky prohlášením, učiněným do 6 měsíců po narození dítěte.

(3) Dítě, jehož jeden z rodičů je státním občanem republiky a druhý Slovenské socialistické republiky a které podle zákona Slovenské národní rady nabude narozením státního občanství Slovenské socialistické republiky, stane se státním občanem republiky, jestliže se o tom rodiče dohodnou prohlášením učiněným do 6 měsíců po narození dítěte.

(4) Dítě, jehož jeden z rodičů je cizincem, nabývá narozením státního občanství republiky, jestliže druhý z rodičů je státním občanem republiky.

(5) Dítě nalezené na území republiky je jejím státním občanem, dokud se neprokáže, že má jiné státní občanství.

§ 9

Uzavřením manželství

(1) Státní občanství republiky si může zvolit státní občan Slovenské socialistické republiky, který uzavřel manželství se státním občanem republiky, prohlášením učiněným do 6 měsíců po uzavření manželství. Spolu s ním nabývají státního občanství republiky i jeho děti mladší 15 let, nad nimiž vykonává výlučně rodičovská práva nebo o nichž se tak dohodne s druhým rodičem, a které pojme do svého prohlášení.

(2) Cizinka, která uzavřela manželství se státním občanem republiky, nabývá státního občanství republiky, vysloví-li okresní národní výbor na její žádost s nabytím souhlas. Žádost musí být podána nejpozději do 6 měsíců po uzavření manželství. Spolu s cizinkou nabývají státního občanství republiky její děti mladší 15 let, které pojala do své žádosti.

§ 10

Udělením

(1) Státní občanství republiky lze udělit na žádost osobě, která má na území republiky nepřetržitě pobyt alespoň 5 let a při nabytí státního občanství pozbude, pokud není bezdomovcem, svého dosavadního státního občanství. Nepřetržitý pobyt na území Československé socialistické republiky před 1. lednem 1969 se pro tento účel považuje za nepřetržitý pobyt na území republiky.

(2) Státní občanství republiky lze udělit státnímu občanu Slovenské socialistické republiky, který je na území republiky přihlášen k trvalému pobytu.

(3) V případech hodných zvláštního zřetele lze udělit státní občanství i žadateli, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavcích 1 a 2.

(4) Manželé mohou žádat o udělení státního občanství republiky ve společné žádosti. Žádost každého manžela s e posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, nabývají státního občanství spolu s otcem nebo matkou. Jestliže pojme státní občan Slovenské socialistické republiky do své žádosti děti mladší 15 let, vyžaduje se k nabytí státního občanství republiky souhlasu druhého rodiče, pokud není zbaven rodičovských práv.

(5) Státní občanství republiky uděluje ministerstvo vnitra.

§ 11

Státoobčanský slib

(1) Nabytí státního občanství republiky cizincem se stává pro osoby starší 15 let účinným teprve složením slibu tohoto znění:

"Slibuji na svou čest a svědomí, že budu věren Československé socialistické republice a České socialistické republice a jejich socialistickému zřízení a že budu řádně plnit všechny povinnosti jejich občana."

(2) Výjimečně může být složení státoobčanského slibu ministerstvem vnitra prominuto; v tom případě se nabytí státního občanství stává účinným dnem, kdy rozhodnutí o prominutí nabylo právní moci.

(3) Státoobčanský slib přijímá okresní národní výbor, v cizině diplomatická mise nebo konzulární úřad Československé socialistické republiky .

§ 12

Příslušnost k prohlášení

Prohlášení podle § 8 odst. 2 a 3 a podle § 9 odst. 1 se činí u místního národního výboru pověřeného vedením matrik, příslušného podle místa narození, popřípadě uzavření manželství nebo podle místa trvalého pobytu občana, v cizině u diplomatické mise nebo konzulárního úřadu Československé socialistické republiky, příslušných podle místa pobytu občana.

ČÁST TŘETÍ

Pozbývání státního občanství

§ 13

Obecná ustanovení

(1) Státní občanství republiky zaniká nabytím státního občanství Slovenské socialistické republiky.

(2) Státní občan republiky nepozbývá uzavřením manželství státního občanství republiky.

(3) Pozbytí státního občanství republiky u jednoho manžela nemá vliv na státní občanství druhého manžela nebo dětí, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 14

Propuštěním

(1) Státního občanství republiky pozbývá ten, kdo je propuštěn ze státního svazku na vlastní žádost. Státní občanství zaniká dne doručení listiny o propuštění.

(2) Manželé mohou žádat o propuštění ze státního svazku ve společné žádosti; žádost každého z manželů se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do své žádosti, pozbývají státního občanství spolu s otcem nebo s matkou; žijí-li oba rodiče, vyžaduje se k podání žádosti souhlasu druhého rodiče, pokud není zbaven rodičovských práv.

(3) O propuštění ze státního svazku rozhodují okresní národní výbory.

§ 14azrušeno

ČÁST ČTVRTÁ

Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 15

Státní občanství republiky osvědčuje okresní národní výbor, popřípadě městský národní výbor. *)

§ 16

(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řídí se místní příslušnost trvalým pobytem osoby, o jejíž státní občanství jde. Nemá-li tato osoba trvalý pobyt na území republiky, řídí se místní příslušnost podle jejího posledního trvalého pobytu na území republiky; neměla-li trvalý pobyt na území republiky, je místně příslušný Obvodní národní výbor v Praze 1.

(2) K přijetí státoobčanského slibu v cizině je příslušná diplomatická mise nebo konzulární úřad Československé socialistické republiky podle místa pobytu osoby, o jejíž státní občanství jde.

§ 17

(1) Podle tohoto zákona nabývá narozením státního občanství republiky i dítě, které se narodilo v době od 1. ledna 1969 do dne počátku účinnosti tohoto zákona.

(2) Dítě, které se narodilo v cizině před počátkem účinnosti tohoto zákona a jehož jeden z rodičů je občanem republiky a druhý cizincem, nabývá narozením státního občanství republiky podle dosavadních právních předpisů. *)

§ 18

Volbou, popřípadě dohodou podle tohoto zákona se nabývá státního občanství republiky dnem, kdy o tom bylo učiněno prohlášení. Prohlášení ve lhůtách stanovených tímto zákonem lze učinit pouze jednou.

§ 19

(1) Orgán, který prohlášení přijal, vydá občanovi osvědčení o tom, kdy prohlášení učinil a jaké státní občanství si zvolil.

(2) Provedení volby, popřípadě uzavření dohody o státním občanství u národního výboru se poznamená v občanském průkazu.

§ 20

Prohlášení učiněná podle tohoto zákona nepodléhají poplatkům.

§ 21

Postup orgánů státní správy při provádění tohoto zákona upraví podrobněji ministerstvo vnitra.


§ 22

(1) Zrušují se § 3 odst. 2 a § 11 zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve znění zákona č. 72/1958 Sb.

(2) Nedotčena zůstávají ustanovení mezinárodních smluv upravující státní občanství.

§ 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Císař v. r.

Ing. Rázl v. r.

Poznámky pod čarou

*) § 2 zákona SNR č. 206/1968 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky.

*) Usnesení Národního shromáždění ČSSR č. 109/1967 Sb., kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů (část III písm. B).

*) § 1 odst. 2 zákona č. 195/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve znění zákona č. 72/1958 Sb.

*) § 7 zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve znění zákona č. 72/1958 Sb.

Přesunout nahoru