Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 37/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů

Částka 13/1969
Platnost od 25.04.1969
Účinnost od 11.02.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 10. března 1969

o Protokolu o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů


Dne 11. února 1969 byl v Praze podepsán Protokol o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů.


Podle svého článku 7 vstoupil Protokol v platnost dnem 11. února 1969.

České znění Protokolu a Příloha č. 1 se vyhlašuje současně.

Originály příloh č. 2 - 7 jsou k nahlédnutí v archivu ministerstva zahraničních věcí.


Ministr:

Ing. Marko v. r.


PROTOKOL

o místech a způsobu překračování státních hranic Československé socialistické republiky vojenskými útvary, příslušníky a občanskými pracovníky sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky a členy jejich rodin, o způsobech kontroly, druzích a vzorech příslušných dokladů

V souladu se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968

se smluvní strany dohodly takto:

Článek 1

Vojenské útvary, příslušníci a občanští pracovníci sovětských vojsk a členové jejich rodin, kteří cestují do prostorů stálých posádek sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky anebo z nich zpět, mohou překračovat státní hranice Československé socialistické republiky na hraničních přechodech uvedených v příloze č. 1 protokolu.

V případě potřeby mohou být pro přepravu sovětských vojsk přes státní hranice Československé socialistické republiky po vzájemné dohodě příslušných orgánů smluvních stran otevřeny československé hraniční přechody, které nejsou uvedeny v příloze č. 1 protokolu, a to v rozsahu a na dobu předem dohodnutou.

Článek 2

1. Příslušníci a občanští pracovníci sovětských vojsk cestující v rámci vojenského útvaru překračují státní hranice Československé socialistické republiky na základě rozkazu k přesunu a soupisky. Velitel vojenského útvaru předkládá československým pohraničním orgánům rovněž osobní vojenský průkaz.

2. Příslušníci sovětských vojsk cestující ve skupině překračují státní hranice Československé socialistické republiky na základě cestovního průkazu velitele skupiny, soupisky a průkazu totožnosti členů skupiny.

3. Příslušníci a občanští pracovníci sovětských vojsk a členové jejich rodin cestující jednotlivě překračují státní hranice Československé socialistické republiky na základě cestovního průkazu.
Děti mladší 16 let, které cestují společně s rodiči nebo s jinými osobami, se zapisují do cestovního průkazu rodičů nebo těchto osob. Děti, které cestují bez doprovodu, musí mít vlastní cestovní průkaz.

4. Cestovní doklady uvedené v tomto článku vydávají sovětské vojenské nebo jiné příslušné orgány. Jejich vzory jsou uvedeny v příloze č. 2, 3, 4, 5, 6 a 7 tohoto protokolu. O případné změně některého z uvedených dokladů bude velení sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky včas informovat příslušné československé orgány a předá jim vzor nového dokladu.

Článek 3

Na příslušníky a občanské pracovníky sovětských vojsk a členy jejich rodin zdržující se na území Československé socialistické republiky v prostorech stálých posádek sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky se nevztahuje povinnost hlásit jejich pobyt podle příslušných československých právních předpisů.

Článek 4

Pro příslušníky a občanské pracovníky sovětských vojsk a členy jejich rodin jsou platnými doklady, které je opravňují k pobytu na území Československé socialistické republiky mimo prostory stálých posádek sovětských vojsk:

a) osobní průkaz nebo vojenská knížka - pro příslušníky sovětských vojsk,

b) cestovní průkaz - pro občanské pracovníky sovětských vojsk a pro členy rodin příslušníků a občanských pracovníků sovětských vojsk.

Článek 5

Kontrolu cestovních dokladů osob překračujících státní hranice Československé socialistické republiky podle článku 2 tohoto protokolu provádějí příslušné československé pohraniční orgány.

Článek 6

V případě použití letišť, která nejsou uvedena v příloze č. 1 tohoto protokolu, pro přepravu příslušníků a občanských pracovníků sovětských vojsk a členů jejich rodin do Československé socialistické republiky a z Československé socialistické republiky leteckými dopravními prostředky zajistí příslušné orgány sovětských vojsk včasnou informaci příslušných československých orgánů o příletu nebo odletu letadla za účelem provedení kontroly cestovních dokladů výše uvedených osob.

Článek 7

Protokol nabývá platnosti dnem podpisu a zůstane v platnosti, pokud bude platit Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968.

Protokol může být změněn po dohodě smluvních stran.

Dáno v Praze dne 11. února 1969 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, při čemž obě mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

V. Vašek v. r.

Za vládu Svazu sovětských socialistických republik:

S. Sokolov v. r.

Příloha č. 1

Hraniční přechody

I. Státní hranice se SSSR
1. Vyšné Nemecké - Užhorod silniční
2. Čierna n. Tisou - Čop železniční
3. Maťovce - Užhorod silniční
II. Státní hranice s NDR
1. Cínovec - Zinnwald silniční
2. Děčín - Bad Schandau železniční
3. Varnsdorf - Seifhennersdorf silniční
III. Státní hranice s PLR
1. Náchod - Kudowa Zdroj silniční
2. Lichkov - Miedzylesie železniční
3. Bohumín - Chalupki silniční
4. Petrovice u Kar. - Zebrzydowice železniční
5. Trstená - Chyzne silniční
IV. Státní hranice s MLR
1. Komárno - Komárom železniční
silniční
2. Štúrovo - Szob železniční
3. Hraničná pri Horn. - Hidásnémeti silniční
4. Čaňa - Hidásnémeti železniční
V. Mezinárodní letiště v ČSSR
1. Praha-Ruzyně
2. Bratislava-Ivanka
Přesunout nahoru