Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1969 Sb.Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Částka 10/1969
Platnost od 15.04.1969
Účinnost od 15.04.1969
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

26

VYHLÁŠKA

ministerstva financí Slovenské socialistické republiky

ze dne 4. března 1969,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě

Ministerstvo financí Slovenské socialistické republiky v dohodě se Státní bankou československou, oblastním ústavem pro Slovensko a dalšími zúčastněnými ústředními úřady Slovenské socialistické republiky stanoví podle § 391 odst. 2 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., podle § 20 zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:


Článek I

Vyhláška ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 1 zní:

a) Na výstavbu bytů poskytuje stát stavebním bytovým družstvům (dále jen „družstvo“) příspěvek, a to na každý byt ve výši 8100 Kčs a na každý m2 užitkové plochy*) bytů v příslušném domě ve výši 1055 Kčs, jde-li o výstavbu prováděnou dodavatelsky, popř. 975 Kčs, jde-li o výstavbu prováděnou svépomocí.**)

b) K úhradě cenových přirážek na územích se ztíženými výrobními podmínkami***) se sazby příspěvků na každý m2 užitkové plochy bytů, uvedené pod písm. a), zvyšují

- u výstavby prováděné dodavatelským způsobem v Bratislavě o 90 Kčs, v určených okresech o 60 Kčs;***)

- u výstavby prováděné svépomocí o 30 Kčs v Bratislavě a o 20 Kčs v určených okresech.

c) K užitkové ploše jednotlivých bytů, pokud přesahuje 85 m2, se při stanovení příspěvku podle písm. a), popř. b) nepřihlíží.“

*) Užitkovou plochou bytu se rozumí plocha ve smyslu ČSN 73 4301 (bez plochy lodžií a balkónů).

**) Rozumí se tím výstavba, kterou národní výbor družstvu určil jako výstavbu svépomocnou.

***) Pokyny ministerstva stavebnictví a těžkého průmyslu ze dne 21. 12. 1968 č. 3495/cen/68, kterými se mění a doplňují pokyny pro určování některých vedlejších rozpočtových nákladů staveb ze dne 22. 12. 1966.

2. § 12 se doplňuje o odstavce 9, 10, 11 a 12 tohoto znění:

(9) Na každý samostatný byt v rodinném domku, stavěném v souladu s koncepcí dlouhodobého vývoje osídlení1) na základě stavebního povolení vydaného po 1. lednu 1967, pokud na něj nebylo do 1. ledna 1969 vydáno povolení k užívání, se poskytuje stavebníkům příspěvek k cenovému vyrovnání v částce

- 8000 Kčs, jestliže stavební povolení bylo vydáno po 1. lednu 1969,

- 5000 Kčs, jestliže stavební povolení bylo vydáno v roce 1968,

- 2000 Kčs, jestliže stavební povolení bylo vydáno v roce 1967;

poskytnutí příspěvku je vázáno podmínkou, že stavba bude provedena v souladu se stavebním povolením. Příspěvek se obdobně poskytne také na přestavbu, přístavbu apod., kterou se získá nový samostatný byt v rodinném domku.

(10) Příspěvek podle odstavce 9 přizná na základě žádosti stavebníka národní výbor (stavební úřad), který vydal stavební povolení. Rozhodnutí zašle v opise pobočce Slovenské státní spořitelny (dále jen „spořitelna“), u níž má stavebník soustředěny finanční prostředky na výstavbu; spořitelna na základě tohoto rozhodnutí uhradí přispěl vek na bezúročný účet stavebníka s tím, že z něho mohou být čerpány jen náklady spojené s příslušnou výstavbou.

(11) Jestliže stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a povolení k jejímu užívání bylo vydáno po 1. lednu 1969 do 36 měsíců ode dne vydání stavebního povolení, uhradí spořitelna stavebníkovi na základě potvrzení národního výboru (stavebního úřadu) o uvedených skutečnostech další příspěvek v částce 4000 Kčs. Tohoto příspěvku se použije především k úhradě případné půjčky, kterou spořitelna stavebníkovi poskytla (§ 13). Nebyla-li taková půjčka poskytnuta, vyplatí spořitelna tento příspěvek stavebníkovi podle jeho dispozic.

12. Prostředky na úhradu příspěvků podle odstavců 9 až 11 jsou spořitelně poskytovány ze státního rozpočtu.“

3. § 13 odst. 3 zní:

(3) Sdruží-li se stavebníci do družstva pro výstavbu rodinných domků a výstavbu financuje banka, poskytuje družstvu až do doby převodu domků do osobního vlastnictví jednotlivých členů úvěr za úrokovou sazbu uvedenou v odstavci 2. Družstvo je povinno před zahájením výstavby prokázat, že prostředky potřebné ke splacení úvěru při převodu domků do osobního vlastnictví mají členové družstva zajištěny u spořitelny na vkladních knížkách vinkulovaných pro družstvo, popř. prohlášením, že na chybějící prostředky požádají spořitelnu o poskytnutí půjčky. Příspěvky poskytované jednotlivým členům podle § 12 odst. 9 až 12 budou poukazovány bance na účet družstva.“

4. § 16 zní:

„V jednotlivých zvlášť odůvodněných případech mohou povolit příslušné ústřední úřady výjimku z ustanovení § 11 odst. 1 a 2, popř. krajské národní výbory (Národní výbor hlavního města Slovenska Bratislavy) výjimku z § 12 odst. 1, 2, 5, 9 a 11.“

5. § 18 odst. 1 zní:

„Dosud platných předpisů (§ 19) se použije pro družstevní bytovou výstavbu zahájenou před 1. lednem 1969 a pro individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. lednem 1968 s výjimkou § 12 odst. 3 vyhlášky č. 191/1964 Sb.

U družstevní bytové výstavby, která byla k 1. lednu 1969 už rozestavěna, se k úhradě zvýšených nákladů, vyplývajících z úpravy cen stavebních hmot a stavebních prací platných od 1. ledna 1969, poskytne příspěvek k cenovému vyrovnání přiměřeně podle vyhlášky č. 61/1967 Sb., popř. vyhlášky č. 24/1968 Sb. Mimořádná cenová přirážka2) se však družstvu uhrazuje jen u objemů prací prováděných dodavatelsky.“

1) Viz poznámku ***) k § 11 odst. 1.

2) Výnos ministerstva stavebnictví ze dne 21. prosince 1968 o změně cen stavebních prací k 1. lednu 1969.


Článek II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr: Ing. Martinka v. r.

Přesunout nahoru