Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 21/1969 Sb.Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů

Částka 8/1969
Platnost od 31.03.1969
Účinnost od 19.07.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

21

VYHLÁŠKA

ministerstva zahraničních věcí

ze dne 27. prosince 1968

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů


Dne 6. března 1968 byla v Paříži podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů.


Podle svého článku 17 vstoupila Dohoda v platnost dnem 19. července 1968.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Náměstek ministra:

Ing. Kohout v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o koprodukci a výměně filmů

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky

ve snaze rozvíjet a rozšiřovat spolupráci v oblasti filmové tvorby,

vedeny přáním podporovat společnou výrobu filmů, jež by svou uměleckou a technickou úrovní sloužily zájmům obou zemí, a rozvíjet výměnu svých filmů

se dohodly:

I. Koprodukce

Článek 1

Filmy vyrobené v koprodukci podle ustanovení této dohody se považují příslušnými orgány obou zemí za filmy národní.

Budou proto požívat plnoprávných výhod na základě předpisů platných nebo těch, které budou v jedné nebo druhé zemi vydány.

Výroba společných koprodukčních filmů musí být po vzájemné dohodě schválena příslušnými orgány obou zemí.

Článek 2

V duchu této dohody musí být koprodukční filmy vyráběny producenty s dobrou organizací technickou i finanční a s odbornými zkušenostmi, uznávanými příslušnými nadřízenými orgány.

Článek 3

Každý koprodukční film musí sestávat ze dvou negativů nebo z jednoho negativu a jednoho dupnegativu.

Každý koproducent stává se vlastníkem buď negativu nebo dupnegativu. V případě, že existuje pouze jeden negativ, má každý koproducent možnost volné dispozice s tímto negativem.

Článek 4

Filmy musí být vyrobeny za těchto podmínek:

Poměr vzájemných podílů koproducentů obou zemí může mít u každého filmu rozpětí od 30 do 70 %; na každém koprodukčním filmu se obě strany musí podílet po stránce umělecké i technické aktivně.

Hodnota účasti každého z koproducentů se určuje na podkladě cen, běžných v mezinárodní filmové produkci.

Článek 5

Filmy musí být realizovány režiséry, techniky a herci státní příslušnosti československé na straně československé a francouzské státní příslušnosti nebo občanů požívajících zvláštní výhody na straně francouzské.

Ve výjimečných případech může být dohodnuta účast významného zahraničního herce, který není příslušníkem žádné z obou zemí.

Článek 6

Vzájemné rovnováhy musí být v zásadě dosaženo jak v oblasti umělecké, tak v oblasti užitých technických prostředků obou zemí (ateliéry a laboratoře).

Článek 7

V koprodukčních smlouvách musí být určena dělba příjmů následovně:

Dělba se provádí poměrně k celkovému podílu každého z koproducentů.

Musí sestávat buď z podílů na tržbě, nebo z rozdělení území s přihlédnutím k rozdílu rozsahu obchodních výsledků, které tam země signatářů dosahují, či v kombinaci obou těchto možností.

V rámci dělby příjmů přináleží výtěžky exploatace z koprodukčních filmů v Československé socialistické republice československému koproducentu a příjmy z koprodukčních filmů ve Francii přináleží francouzskému koproducentovi.

Článek 8

V zásadě je vývoz koprodukčních filmů zajišťován většinovým koproducentem.

Filmy, na nichž koproducenti mají stejnou účast, budou vyváženy jako filmy toho státu, který má lepší možnosti vývozu. V případě rozporu bude film vyvážen zemí, jejímž státním příslušníkem je režisér filmu.

Jestliže jedna z koprodukčních zemí požívá volnost vývozu svých filmů do dovozní země, pak koprodukční filmy mají v těchto případech stejná práva jako filmy národní produkce.

Článek 9

V úvodních titulcích, reklamních snímcích a propagačních materiálech koprodukčních filmů musí být uvedeno, že se jedná o koprodukci mezi Československou socialistickou republikou a Francií.

Uvádění koprodukčních filmů na filmových festivalech bude zajišťováno zemí většinového koproducenta; v případě koprodukčního filmu se stejnou účastí bude film uváděn zemí, jejímž příslušníkem je režisér, pokud nebude učiněna jiná dohoda mezi příslušnými orgány obou zemí.

Článek 10

Příslušné orgány obou zemí budou příznivě posuzovat tvorbu koprodukčních filmů mezinárodní úrovně mezi Československou socialistickou republikou a Francií a zeměmi, s nimiž jedna nebo druhá země uzavřela dohodu o koprodukci.

Podmínky pro výrobu takovýchto filmů budou prověřovány případ od případu.

Článek 11

Uměleckým a technickým spolupracovníkům na výrobě koprodukčních filmů budou poskytnuty možnosti pro jejich volný pohyb a pobyt, jakož i umožněn dovoz a vývoz materiálů potřebných k výrobě a exploataci koprodukčních filmů (surovina, technický materiál, výpravné prostředky, propagační materiál atd.) v souladu se stávajícími dohodami mezi oběma zeměmi.

II. Výměna filmů

Článek 12

Příslušné orgány obou zemí se zavazují podporovati prodej, dovoz a exploataci filmů, které nepodléhají v žádné z obou zemí jakémukoliv omezení platnými zákonnými a prováděcími předpisy.

Článek 13

Za československé filmy uvedené ve Francii ve francouzské versi bude vrácen uváděcí poplatek (taxe de sortie).

III. Všeobecná ustanovení

Článek 14

Příslušné orgány obou zemí si budou vzájemně vyměňovat informace o filmových koprodukcích, výměně filmů a všeobecné informace o filmových stycích mezi oběma zeměmi.

Článek 15

Ustavuje se smíšená komise; jejím úkolem je hodnotit praktické provádění této Dohody, řešit případné spory a zkoumat eventuální návrhy sledující rozvoj filmové spolupráce ve společném zájmu obou zemí.

Po dobu platnosti této Dohody se tato Komise bude scházet jednou ročně střídavě v Československé socialistické republice a ve Francii; může být rovněž svolána na žádost jedné ze smluvních stran, zejména v případě změn důležitých zákonných a prováděcích předpisů v oblasti filmu.

Článek 16

Po skončení platnosti Dohody budou dále platit její podmínky pro vyúčtování příjmů plynoucích z koprodukčních filmů, vyrobených podle této dohody.

Článek 17

Tato Dohoda vstupuje v platnost 30 dní po jejím schválení oběma vládami; je uzavřena na dobu dvou let od data její platnosti; obnovuje se vždy mlčky na dobu dvou let, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví tři měsíce před uplynutím její platnosti.

Vyhotoveno v Paříži dne 6. března 1968, ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

A. Poledňák v. r.

Za vládu

Francouzské republiky:

A. Holeaux v. r.

Přesunout nahoru