Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 2/1969 Sb.Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

Částka 1/1969
Platnost od 08.01.1969
Účinnost od 08.01.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
31 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 2/1969 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Právní úprava obsažená v zákoně o elektronizaci zdravotnictví má dopad i do jiných právních předpisů. V návaznosti na tuto skutečnost je nutné provést potřebné změny a uvést již existující procesy ve zdravotnictví do souladu se zákonem o elektronizaci zdravotnictví.

Poslední změna: 16.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 10.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

V souvislosti s přijetím zákona o oznamovatelích je třeba provést změny i v současnosti účinných právních předpisech. Dochází například ke změnám procesních předpisů v řízeních s oznamovatelem či k zakotvení možností ochrany oznamovatelů, kteří jsou vojáky z povolání či ve služebním poměru.

Poslední změna: 29.07.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Nezbytnost předkládaného návrhu vyhlášky je dána v důsledku nového vyhlášení vybraných zvláště chráněných území, které byly původně zřízeny před nabytím účinnosti stávajícího zákona o ochraně přírody a krajiny. Účelem předkládaného návrhu vyhlášky je dosáhnout právní jistoty ohledně vymezení hranic a ochranného režimu vybraných zvláště chráněných území.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
08.11.2019 pod číslem 288/2019 Sb. s účinností od 01.12.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

V souladu s usnesením vlády ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. V několika měněných právních předpisech dochází pouze ke změnám terminologie. V řadě právních předpisů však dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.

Poslední změna: 02.10.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, a některé další zákony

Novela vytváří nástroje pro zlepšení podmínek ve sportu. Smyslem je vytvoření nového ústředního správního úřadu ve věcech sportu a nastavení přehledných podmínek zajišťovacích transparentnost při poskytování podpory do sportu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
16.07.2019 pod číslem 178/2019 Sb. s účinností od 31.07.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, a další související zákony

Novela vytváří předpoklady pro další profesionalizaci státní služby, větší motivaci státních zaměstnanců k dalšímu profesnímu rozvoji.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.02.2019 pod číslem 35/2019 Sb. s účinností od 01.03.2019
Návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací

Zákon reviduje stávající systém výzkumu, vývoje a inovací, po vzoru řady zahraničních zemí vytvořit centrálně řízené, koordinované, a tím i lépe kontrolovatelné financování výzkumu, vývoje a inovací.

Návrh neprošel 08.02.2019 (Projednávání ukončeno)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

Zákon navazuje na zákon o ochraně oznamovatelů.

Poslední změna: 28.11.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

V návaznosti na nové vyhlášení zvláště chráněných území Plácky a Dolní Vinohrádky v kategorii „přírodní památka“ příslušnými kraji se ruší původní zřizovací dokumentace.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.04.2018 pod číslem 52/2018 Sb. s účinností od 01.05.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

Adaptace českého právního řádu na nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ve vztahu k těm stranám a nadacím, které budou mít v České republice sídlo.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 246/2017 Sb. s účinností od 18.08.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kyberbetické bezpečnosti, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.07.2017 pod číslem 205/2017 Sb. s účinností od 01.08.2017
Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Návrh zákona upravuje na základě práva Evropské unie pravidla zavádění vysokorychlostních sítí, v souvislosti s požadavky na využívání stávající infrastruktury a usnadněním efektivnějšího budování nové infrastruktury tak, aby bylo možné tyto sítě budovat s nižšími náklady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.07.2017 pod číslem 194/2017 Sb. s účinností od 25.07.2017
Návrh vyhlášky o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

Zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.04.2017 pod číslem 111/2017 Sb. s účinností od 15.04.2017
Návrh zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích

Adaptací českého právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady.

Návrh neprošel 04.04.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona o využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových sankcí uložených v trestním řízení a o změně dalších souvisejících zákonů (zákon o využití peněžních prostředků z majetkových sankcí)

Cílem návrhu zákona je zlepšit postavení poškozených při uspokojení jejich majetkových nároků a umožnit využití majetku, který byl odčerpán na základě majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.03.2017 pod číslem 59/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Novela zejména sjednocuje stávající evidenční orgány do jednoho a vytváří centrální elektronický registr oznámení, zavádí povinnost veřejného funkcionáře podat oznámení ke dni zahájení výkonu funkce, zpřísňuje a rozšiřuje zákazu konkurence a vytváří nový systém sankcí podle závažnosti protiprávního jednání.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
25.01.2017 pod číslem 14/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh vyhlášky o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Navrhuje se zrušit celkem tři vyhlášky a šest výnosů, které jsou souběžně nahrazovány, novou právní úpravou, které lépe odpovídají charakteru dotčených území a způsobu, kterým by měla být chráněna.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.01.2017 pod číslem 6/2017 Sb. s účinností od 15.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Základním cílem návrhu je implementace směrnice 2012/34/EU a části směrnice 2004/49/ES.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.10.2016 pod číslem 319/2016 Sb. s účinností od 01.04.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, a další související zákony

Novela zavádí transparentnější kontrolu financování politických stran a politických hnutí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.09.2016 pod číslem 302/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

Návrh zákona zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her. Dochází zejména ke změně pojmosloví v oblasti hazardních her. Dosavadní právní úprava používá pro označení her slov „loterie a jiné podobné hry“, nově se všechny hry označují jako „hazardní hry“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.06.2016 pod číslem 188/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 376/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Novela má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 377/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů a o změně zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Základním cílem navrhovaného zákona je převést evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů z rejstříkových soudů na Ministerstvo práce a sociálních věcí a vytvořit centrální evidenci těchto subjektů.

Návrh neprošel 30.09.2015 (Projednáno vládou, zamítnuto)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/

Navrácení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, obsažené dočasně v přechodných ustanoveních zákoníku práce, zpět do části jedenácté tohoto právního předpisu, v níž je soustředěna právní úprava náhrady škody v pracovněprávních vztazích, a provedení adekvátních legislativně technických úprav navazující na tuto změnu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.08.2015 pod číslem 205/2015 Sb. s účinností od 01.10.2015
Návrh zákona o ukončení důchodového spoření a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

Návrh zákona má umožnit ukončení fungování tzv. II. důchodového pilíře. Současně s návrhem zákona o ukončení důchodového spoření se předkládá i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření. Hlavním účelem tohoto návrhu zákona je zejména zajistit obsahový soulad zákona o ukončení důchodového spoření s ostatními platnými zákony České republiky.

Ukončeno: 18.05.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)
Návrh vyhlášky o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi ...

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon, který novelizoval zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na jehož základě byla vydána vyhláška č. 46/2010 Sb. V souvislosti s tím pozbývá platnosti zmocnění ministerstva životního prostředí zakotvené v původním znění zákona o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška se tímto stala zcela nerelevantní a je třeba ji zrušit.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.05.2015 pod číslem 110/2015 Sb. s účinností od 01.06.2015
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Ukončeno: 04.02.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)