Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 19/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky

Částka 8/1969
Platnost od 31.03.1969
Účinnost od 11.02.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 22. února 1969

o Dohodě o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky


Dne 11. února 1969 byla v Praze podepsána Dohoda o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky. Podle svého článku XII vstoupila Dohoda v platnost dnem podpisu.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Marko v. r.


DOHODA

o způsobu a podmínkách užívání různých objektů a služeb poskytovaných československou stranou sovětským vojskům dočasně se nacházejícím na území Československé socialistické republiky

V souladu se Smlouvou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968 dohodly se smluvní strany na tomto:

Článek I

1. Kasárna, byty uvnitř kasáren, služební a skladovací prostory, letiště a jiné stavby s trvalým zařízením, které jsou národním majetkem Československé socialistické republiky se poskytují k dočasnému užívání sovětským vojskům za úhradu v souladu s platnými československými právními předpisy.

Sovětská strana provádí na svůj náklad běžné opravy a provoz uvedených objektů.

Československá strana dokončí ve lhůtách dohodnutých s velitelstvím sovětských vojsk výstavbu všech objektů v kasárnách předaných sovětským vojskům k dočasnému užívání, na nichž byly práce zastaveny a poté je předá sovětské straně.

2. Za užívání majetku sovětskými vojsky, osobami k nim příslušejícími a členy jejich rodin, který je osobním, soukromým nebo družstevním vlastnictvím, platí velitelství sovětských vojsk úhradu v československých korunách v souladu s platnými československými právními předpisy na základě smlouvy s vlastníkem.

3. Sovětská vojska budou při užívání objektů a majetku uvedeného v bodě 1 a 2 tohoto článku dodržovat platné československé právní předpisy, týkající se jejich údržby a provozu.

4. Ministerstvo národní obrany Československé socialistické republiky zabezpečí údržbu a provoz inženýrských sítí a zařízení v kasárnách převzatých sovětskými vojsky, jejich zásobování vodou, elektrickou energií a jsou-li příslušné zdroje, plynem a tepelnou energií.

Počet pracovníků ministerstva národní obrany Československé socialistické republiky nezbytných pro provoz uvedených inženýrských sítí a zařízení, jakož i soupis kasáren, jejichž provoz zabezpečují, se stanoví po dohodě mezi ministerstvem národní obrany Československé socialistické republiky a velitelstvím sovětských vojsk.

Náklady na údržbu a provoz uvedených sítí a zařízení, včetně nákladů na mzdy československých pracovníků hradí sovětská strana v československých korunách podle platných československých sazeb, cen a tarifů.

5. V souladu se Smlouvou o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968 používají sovětská vojska k zabezpečení bojové přípravy vojenské výcvikové prostory společně s Československou lidovou armádou.

Vojenské výcvikové prostory řídí orgány Československé lidové armády, které po dohodě s velitelstvím sovětských vojsk provádí plánování a koordinaci využití těchto prostorů.

Režim provozu a vzájemné vztahy při používání vojenských výcvikových prostorů se stanoví v rámci pravidel o jejich využití, dohodnutých orgány ministerstva národní obrany Československé socialistické republiky s velitelstvím sovětských vojsk, a s ohledem na hospodářskou činnost organizací Československé lidové armády v hranicích těchto prostorů.

Velitelství sovětských vojsk neplatí úhradu za užívání polygonů, střelnic a cvičišť používaných společně s Československou lidovou armádou.

Velitelství sovětských vojsk bude po dohodě s příslušnými orgány Československé lidové armády budovat na svůj náklad různá zařízení na polygonech, střelnicích a cvičištích užívaných společně s Československou lidovou armádou. Československá lidová armáda užívá tato zařízení bezplatně.

Článek II

1. Československá strana zabezpečí pro sovětská vojska, osoby k nim příslušející a členy jejich rodin vodu, plyn, páru, vytápění, praní prádla a koupání, opravy výstrojního materiálu, chemické čištění a jiné komunální služby na základě požadavků velitelství sovětských vojsk v dohodnutých objemech a na základě smluv uzavíraných velitelstvím sovětských vojsk s příslušnými československými orgány a organizacemi.

2. Úhrada za tyto služby se provádí v československých korunách podle platných československých sazeb a tarifů.

3. Sovětská vojska, osoby k nim příslušející a členové jejich rodin budou při opravách a používání plynových, vodovodních, kanalizačních a elektrických zařízení dodržovat pravidla stanovená příslušnými československými orgány a organizacemi a nebudou bez jejich souhlasu provádět úpravy těchto zařízení.

Článek III

1. Dodávky průmyslového zboží (včetně uhlí, koksu, dříví, naftových výrobků), elektrické energie a potravinářského zboží (včetně brambor, zeleniny, výrobků podléhajících zkáze) pro plánovité zásobování sovětských vojsk provádí československá strana za úplatu v převoditelných rublech v cenách platných v obchodních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, a není-li takových cen, v cenách určených způsobem používaným pro stanovení cen nových výrobků v obchodě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Množství a druhy uvedeného zboží a elektrické energie se určují na základě požadavků předložených obchodním zastupitelstvím Svazu sovětských socialistických republik v Československé socialistické republice a objednávek sovětských organizací zahraničního obchodu.

Dodávky zboží za výše uvedené ceny provádí československá strana do míst stálých posádek sovětských vojsk na základě smluv uzavíraných mezi československými a sovětskými organizacemi zahraničního obchodu.

2. Přímé nákupy jednotlivých druhů zboží v československé maloobchodní síti provádí sovětské vojenské útvary za československé maloobchodní ceny a způsobem platným pro příslušné československé organizace.

Článek IV

1. Dodávky průmyslového a potravinářského zboží sovětským obchodním podnikům provádí československá strana na základě požadavků obchodního zastupitelství Svazu sovětských socialistických republik v Československé socialistické republice, předkládaných příslušným československým orgánům a organizacím v dohodnutých lhůtách.

Podmínky dodávek a způsob vyúčtování dodávaného zboží se stanoví na základě smluv mezi zástupci velitelství sovětských vojsk a příslušnými československými orgány a organizacemi.

2. Platby za zboží dodávané sovětským obchodním podnikům se provádí v československých korunách za československé maloobchodní ceny, platné v den nákupu s poskytnutím maloobchodních cenových srážek pro příslušné československé státní obchodní podniky.

3. Prodej zboží a poskytování služeb v sovětských obchodních a komunálních podnicích se provádí v československých korunách za československé maloobchodní ceny a tarify platné v československých státních obchodních podnicích a komunálních podnicích.

Ceny zboží dodávaného sovětským obchodním podnikům ze Svazu sovětských socialistických republik stanoví velitelství sovětských vojsk spolu s obchodním zastupitelstvím Svazu sovětských socialistických republik v Československé socialistické republice na úrovni cen platných pro obdobné zboží v československé státní maloobchodní síti.

Článek V

1. Přepravy pro sovětská vojska po železnicích, vodních tocích, leteckých linkách a silnicích Československé socialistické republiky se provádí na základě Protokolu o vojenských přepravách po železnicích, vodních tocích, leteckých linkách a silnicích Československé socialistické republiky pro sovětská vojska dočasně se nacházející na území Československé socialistické republiky včetně způsobu přeprav přes hranice Československé socialistické republiky ze dne 11. února 1969 a v souladu se směrnicemi k němu připojenými.

2. Přepravy pro sovětská vojska se provádí na podkladě požadavků velitelství sovětských vojsk předkládaných ministerstvu národní obrany Československé socialistické republiky k uplatnění u příslušných československých dopravních orgánů.

Při organizaci zabezpečování a řízení vojenských přeprav pro sovětská vojska po dopravních spojích Československé socialistické republiky spolupracují:

- velitelství a řídící orgány vojenské dopravy sovětských vojsk se Správou vojenské dopravy ministerstva národní obrany Československé socialistické republiky;

- velitelství a orgány vojenské dopravy sovětských vojenských útvarů s krajskými správami vojenské dopravy Československé lidové armády a jejich výkonnými orgány.

3. Úhrada za přepravy vojenských převozů a transportů po železnicích Československé socialistické republiky se provádí podle sazeb za nápravový kilometr (vozu) v převoditelných rublech.

Platby za přepravu cestujících, cestovních zavazadel, spěšnin a pošty ve vojenských vlacích, poštovních, zavazadlových a lůžkových vozech Svazu sovětských socialistických republik, pravidelně obíhajících v mezinárodní přepravě po železnicích Československé socialistické republiky, se provádí v souladu s Dohodou o zúčtování neobchodních platů ze dne 8. února 1963 podle tarifní sazby za nápravový kilometr (vozu), vypočtené na základě sazeb Jednotného mezinárodního osobního tarifu (EMPT).

Přepravy vojenských cestujících ve vozech mezinárodní přepravy nebo zvláštními vozy v mezinárodní přepravě se provádí za podmínek a podle sazeb Jednotného mezinárodního osobního tarifu (EMPT).

Přeprava vojenských cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin, jakož i kusových zásilek ve vlacích a vozech železnic Československé socialistické republiky se hradí v československých korunách podle platných československých tarifů.

Úhrada za přepravu nákladů leteckou dopravou z Československé socialistické republiky do Svazu sovětských socialistických republik, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Polské lidové republiky a v opačném směru se provádí v převoditelných rublech podle sazeb Jednotného leteckého nákladního tarifu (EAGT).

Úhrada přeprav vojenských cestujících, cestovních zavazadel, spěšnin a nákladů leteckou a automobilovou dopravou Československé socialistické republiky ve vnitřní dopravě provádí se v československých korunách podle platných československých tarifů a při letecké přepravě cestujících a cestovních zavazadel z Československé socialistické republiky do Svazu sovětských socialistických republik, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Polské lidové republiky se provádí v československých korunách podle Jednotného leteckého osobního tarifu (EAPT).

4. Oprava a údržba železničních vleček ke kasárnám, letištím a jiným objektům, poskytovaných československou stranou sovětským vojskům a rovněž opravy vozového parku k nim příslušejícího se provádí podle smluv uzavíraných mezi velitelstvím sovětských vojsk a příslušnými orgány Československé lidové armády.

Platby za uvedené služby provádí velitelství sovětských vojsk v československých korunách podle platných československých sazeb a za podmínek používaných pro Československou lidovou armádu.

Článek VI

1. Platby za pronájem mezinárodních a meziměstských telekomunikačních kanálů poskytovaných sovětským vojskům československou stranou se provádí v převoditelných rublech podle dohodnutých mezinárodních tarifů.

2. Úhrada za poskytování místních telefonních účastnických stanic a místních spojovacích vedení se provádí v československých korunách podle platných československých tarifů.

3. Způsob úhrady za užívání mezinárodních, meziměstských a místních telekomunikačních prostředků sovětskými vojsky stanoví příslušná dohoda mezi smluvními stranami.

Článek VII

1. Výstavba dočasných objektů pro sovětská vojska na území kasáren se provádí na náklady sovětské strany v souladu s platnými československými právními předpisy a v dohodě mezi ministerstvem národní obrany Československé socialistické republiky a velitelstvím sovětských vojsk.

Československá strana zajistí podle možností výstavbu a opravy objektů pro sovětská vojska prostřednictvím příslušných československých organizací.

Objekty budované pro sovětská vojska se napojí, jsou-li příslušné zdroje, na vodovodní, elektrickou, kanalizační, tepelnou a plynovou síť spravovanou příslušnými československými organizacemi.

2. Příslušné československé orgány a organizace vyčlení na základě jednotlivých dohodnutých požadavků nezbytný stavební materiál a zařízení pro výstavbu a opravy prováděné sovětskými vojsky.

3. Ministerstvo národní obrany Československé socialistické republiky poskytne sovětské straně pomoc při projednávání dokumentace, týkající se otázek spojených s výstavbou objektů, s příslušnými československými orgány a organizacemi.

4. Sovětská strana hradí stavebně montážní práce prováděné příslušnými československými organizacemi, stavební materiály a zařízení dodávané pro výstavbu a opravy prováděné sovětskými vojsky, jakož i výdaje spojené s projednáváním a schvalováním dokumentace k výstavbě objektů pro sovětská vojska v československých korunách v rámci dohodnutých rozpočtů podle platných československých sazeb a cen.

Článek VIII

Vláda Svazu sovětských socialistických republik hradí vládě Československé socialistické republiky v převoditelných rublech částky, které obdrží v československých korunách na vydržování sovětských vojsk v souladu s čl. 7 Smlouvy o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968.

Přepočet uvedených částek, vyjádřený v československých korunách, na převoditelné ruble se provádí v poměru československých vnitřních cen a tarifů k cenám zahraničního obchodu.

Způsob poskytování československých korun, jakož i provádění plateb vyplývajících z této Dohody, se stanoví dohodou mezi Státní bankou československou a Státní bankou Svazu sovětských socialistických republik.

Článek IX

Při převzetí objektů, které byly vystavěny nebo získány na náklad sovětské strany, uhradí československá strana sovětské straně náklady v dohodnutých částkách, vycházejících z rozpočtových nákladů na tyto objekty, snížených o rozsah jejich amortizace podle platných československých norem.

Článek X

Na československé občany, pracující v sovětských útvarech a zařízeních dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky, se vztahují platné československé pracovně právní a mzdové předpisy.

Článek XI

Zmocněnci pro záležitosti dočasného pobytu sovětských vojsk v Československé socialistické republice vypracují v souladu s bodem 1 čl. 10 a bodem 1 čl. 11 Smlouvy o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968 směrnici pro projednávání otázek spojených s náhradou škod, včetně způsobu účasti československých státních pojišťoven při určování a hrazení škod, a také způsobu úhrady nákladů v měně států, které nejsou účastníky Dohody o zúčtování neobchodních platů ze dne 8. února 1963.

Článek XII

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti, pokud bude platit Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky ze dne 16. října 1968. Ustanovení této Dohody se použije ode dne, kdy vstoupila v platnost uvedená Smlouva.

Tato Dohoda může být změněna na základě vzájemného souhlasu smluvních stran.

Dáno v Praze dne 11. února 1969 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a ruském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

V. Pleskot v. r.

Za vládu

Svazu sovětských socialistických republik:

S. Sokolov v. r.

Přesunout nahoru