Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 172/1969 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970

Částka 51/1969
Platnost od 30.12.1969
Účinnost od 01.01.1970
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

172

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. prosince 1969

o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Stanovení výše státního rozpočtu republiky

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 94 543 566 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 94 543 566 000 Kčs.

(2) Dotace a subvence ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky činí 1 173 370 000 Kčs.

(3) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy tyto finanční vztahy k rozpočtům národních výborů:

souhrnný finanční vztah (dotace) ve výši 13 421 500 000 Kčs,

účelové subvence ve výši 13 846 800 000 Kčs.

§ 2

Použití doplňkových zdrojů národních výborů k úhradě potřeb jejich rozpočtů

Národní výbory použijí v roce 1970 prostředků fondů rezerv a rozvoje a ostatních doplňkových zdrojů k úhradě výdajů svých rozpočtů, pokud tyto výdaje nebudou kryty plánovanými příjmy jejich rozpočtů a dotacemi nebo účelovými subvencemi ze státního rozpočtu republiky nebo z rozpočtu národního výboru vyššího stupně.

§ 3

Poskytování půjček a záruk

Ministr financí se zmocňuje přejímat záruky za úvěry socialistickým organizacím a poskytovat půjčky těmto organizacím.

§ 4

Porušení finančních a rozpočtových předpisů

Vláda se zmocňuje snížit, vázat, popř. odčerpat ministerstvům, ostatním ústředním orgánům a jimi řízeným organizacím prostředky poskytované ze státního rozpočtu republiky při porušování finančních a rozpočtových předpisů, jakož i při porušování zásad dotační politiky; národním výborům může snížit z týchž důvodů účelové subvence poskytované jim ze státního rozpočtu republiky.

§ 5

Dodatkový odvod organizací zahraničního obchodu

(1) Vláda se zmocňuje stanovit v roce 1970 organizacím zahraničního obchodu dodatkový odvod až do výše 700 mil. Kčs pro nezbytné přerozdělení prostředků.

(2) Vláda použije výnosu dodatkového odvodu:

a) k podpoře rozvoje výroby pro vývoz v částce 200 mil. Kčs;

b) k vyrovnání cenových rozdílů u konjunkturně citlivých položek zboží až do výše 500 mil. Kčs.

§ 6

Vláda se zmocňuje promítnout do státního rozpočtu republiky zejména:

a) úpravu nových podnikových daní

b) úpravu Silničního fondu

c) úpravu účelových subvencí národních výborů, jestliže se

- sníží rabatové subvence,

- nezahájí výstavba plánovaného počtu bytů v komunální, družstevní, podnikové a individuální výstavbě,

- nedodrží úkoly v zůstatcích rozpočtových nákladů staveb pro rok 1970, na jejichž základě byly subvence na investice stanoveny.

§ 7

Vláda může přenést oprávnění uvedená v § 4 a 6 na ministra financí a zmocnit ministra obchodu, aby v dohodě s příslušnými ministry stanovil podrobnosti o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu podle § 5.


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.


Erban v. r.

Ing. Kempný v. r.


Příloha č. 1

Celkový přehled státního rozpočtu České socialistické republiky

Příjmy Kčs
(v tisících)
Příjmy ze socialistického hospodářství 83 130 119
Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva 9 259 000
Ostatní příjmy 981 077
Dotace z federálního rozpočtu 1 173 370
Úhrn 94 543 566
Výdaje Kčs
(v tisících)
Výdaje ústředně řízených organizací na:
hospodářství 30 631 858
kulturní a sociální opatření 34 139 556
obranu a bezpečnost 1 664 847
správu 839 005
dotace a subvence národním výborům 27 268 300
Úhrn 94 543 566

Příloha č. 2

Souhrnný finanční vztah a subvence do rozpočtů národních výborů obsažené ve státním rozpočtu

Kraj Souhrnný finanční
vztah (v tis. Kčs)
Účelová subvence
(v tis. Kčs)
Národní výbor hl. města Prahy 1 716 800 2 800 200
Středočeský 1 312 200 1 174 800
Jihočeský 1 248 800 944 200
Národní výbor města Plzně 95 400 209 300
Západočeský 1 316 300 1 119 800
Severočeský 1 933 000 1 824 700
Východočeský 1 393 500 1 188 200
Národní výbor města Brna 163 300 572 500
Jihomoravský 1 850 500 1 740 200
Národní výbor města Ostravy 433 200 438 700
Severomoravský 1 958 500 1 834 200
Úhrn 13 421 500 13 846 800
Přesunout nahoru