Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 165/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu

Částka 49/1969
Platnost od 23.12.1969
Účinnost od 23.12.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničního obchodu

ze dne 25. listopadu 1969,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu

Ministr zahraničního obchodu stanoví podle § 2 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasilatelství, a v dohodě s ministrem financí podle § 7a odst. 2 zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství, ve znění vyplývajícím ze zákona č. 64/1958 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 se mění a zní takto:

"(1) Zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu v tuzemsku mohou přejímat a provádět československé socialistické organizace jen na základě oprávnění k zahraničně zastupitelské činnosti.

(2) Oprávnění k zahraničně zastupitelské činnosti uděluje organizaci na její žádost ministerstvo zahraničního obchodu v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR příslušným podle sídla žadatele. *) Při rozhodování o udělení oprávnění se přihlíží k potřebám československé zahraničně obchodní politiky a k možnosti organizace vykonávat zahraničně zastupitelskou činnost v souladu se zájmy československého hospodářství."

2. § 2 se doplňuje takto:

a) druhá část bude znít:

"- provádění propagace pro zastupovaný zahraniční podnik a organizování jeho účasti na výstavách a veletrzích v Československé socialistické republice, avšak jen v souvislosti s jinou zastupitelskou činností",

b) za čtvrtou část se zařazuje nová pátá část tohoto znění:

"- poskytování technických služeb a servisu (včetně garančních oprav) k výrobkům dováženým organizací oprávněnou k zahraničně obchodní činnosti a s jejím souhlasem".

3. V § 4 odst. 1 se prvá věta mění a zní takto:

"Jednotlivé smlouvy o zastupování zahraničních podniků předkládají oprávněné československé socialistické organizace ministerstvu zahraničního obchodu, které je schvaluje v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR příslušným podle sídla žadatele. Československé socialistické organizace, jimž bylo uděleno oprávnění podle § 1, nesmějí před schválením jednotlivé smlouvy o zastupování vykonávat podle ní žádnou činnost. Československá smluvní strana musí proto ujednat se zahraničním podnikem, že podmínkou platnosti každé smlouvy o zastupování je udělení tohoto schválení."

4. § 5 se mění a zní takto:

"(1) Ministerstvo zahraničního obchodu může v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR odmítnout schválení smlouvy, má-li za to, že neodpovídá zájmům československé zahraničně obchodní politiky. Přitom zkoumá zejména přiměřenost sazeb odměn, rozsah zastoupení a obchodně politická hlediska dotčená smlouvou. Může rovněž schválení odmítnout, neodpovídá-li obsah smlouvy předpisům o zahraničním obchodě nebo předpisům o devizovém hospodářství. Ministerstvo zahraničního obchodu může v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR schválení zrušit, jestliže provádění zastupitelské smlouvy odporuje předpisům o zahraničním obchodě nebo předpisům o devizovém hospodářství.

(2) Vykonává-li organizace zahraničně zastupitelskou činnost v rozporu se zájmy československé zahraničně obchodní politiky nebo československého hospodářství nebo porušuje-li předpisy uvedené v odstavci 1, může jí být oprávnění k zahraničně zastupitelské činnosti ministerstvem zahraničního obchodu v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR odňato."


Čl. II

Organizace, které dosud vykonávají zahraničně zastupitelskou činnost, mohou ji vykonávat nejdéle do 31. ledna 1970. Po uplynutí této doby smí zahraničně zastupitelskou činnost vykonávat jen organizace, které bude uděleno oprávnění ministerstvem zahraničního obchodu podle této vyhlášky. Ministerstvo zahraničního obchodu může v součinnosti s ministerstvem obchodu ČSR nebo SSR povolit, aby výjimečně i organizace, které oprávnění nebylo uděleno, pokračovala ve smlouvě o zastupování uzavřené před nabytím účinnosti této vyhlášky, je-li to v zájmu československého hospodářství.

Čl. III

Úplné znění vyhlášky bude uveřejněno ve Věstníku ministerstva zahraničního obchodu.

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čarou

*) Příslušnost ministerstva zahraničního obchodu ve věcech upravených touto vyhláškou se opírá o stejné důvody, jež vyplývají z ustanovení § 4a vyhlášky č. 164/1969 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 121/1968 Sb.

Přesunout nahoru