Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 163/1969 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách

Částka 49/1969
Platnost od 23.12.1969
Účinnost od 23.12.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

163

ZÁKON

ze dne 17. prosince 1969,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, se mění a doplňuje takto:

1. Za § 28 se vkládá nový § 28a tohoto znění:

§ 28a

Pracovní poměr vysokoškolských učitelů skončí koncem semestru, v němž dosáhli 65. roku věku, neskončil-li z jiného důvodu dříve. Výjimky povoluje ministr školství."

2. Ustanovení první věty § 46 odst. 4 se mění a zní:

"(4) Členy vědecké rady fakulty jsou děkan a proděkani."

3. Za oddíl V se vkládá nový oddíl Va - Oprávnění ministra školství s § 55a, který zní:

§ 55a

(1) V odůvodněných případech může ministr školství

a) jestliže nesouhlasí s návrhem, na němž se usnesla vědecká rada vysoké školy, předložit vládě svůj návrh na jmenování rektora; může též podat návrh na odvolání rektora;

b) nebyla-li potvrzena volba prorektorů vysokých škol, děkanů a proděkanů fakult a samostatných fakult, jmenovat tyto akademické funkcionáře, a to na dobu tří let z řad vysokoškolských učitelů, zpravidla z řádných nebo mimořádných profesorů nebo docentů; může též tyto funkcionáře odvolat i bez splnění podmínek uvedených v § 39 odst. 6, § 42 odst. 4 a § 45 odst. 4 cit. zákona;

c) zřizovat, zrušovat, rozdělovat a slučovat katedry, výzkumné ústavy, vědecká pracoviště, popřípadě jiné organizační útvary pro vědeckopedagogickou činnost a účelová zařízení vysokých škol a jmenovat i odvolávat jejich vedoucí;

d) uzavírat místo příslušných vysokých škol a fakult pracovní smlouvy a rozvazovat pracovní poměry s pracovníky vysokých škol na základě všestranného posouzení politickovýchovné, pedagogické, vědecké (umělecké), popřípadě jiné odborné činnosti;

e) pracovníky, kteří splňují morální, politické, pedagogické, vědecké (umělecké), nebo jiné odborné předpoklady, jmenovat docenty popřípadě předkládat vládě návrhy na jmenování řádných a mimořádných profesorů výjimečně bez habilitačního popřípadě jmenovacího řízení.

(2) V případech uvedených v odstavci 1 neplatí příslušná ustanovení předchozích oddílů zákona."


Čl. II

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na vojenské vysoké školy.

Čl. III

Pracovní poměr vysokoškolských učitelů, kteří dosáhli 65. roku věku před účinností tohoto zákona, skončí dnem 1. března 1970; výjimky povoluje ministr školství.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.

Přesunout nahoru