Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 160/1969 Sb.Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970

Částka 49/1969
Platnost od 23.12.1969
Účinnost od 01.01.1970
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

160

ZÁKON

ze dne 18. prosince 1969

o státním rozpočtu československé federace na rok 1970

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Stanovení výše státního rozpočtu

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví 45 637 019 000 Kčs,

celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví 42 574 429 000 Kčs;

celostátní rozpočtový přebytek činí 3 062 590 000 Kčs.

(2) Vedle příjmů z činnosti federálních orgánů a organizací se stanoví jako příjem státního rozpočtu federace na rok 1970

50 % podíl na výnosu daně ze mzdy,

10 % podíl na výnosu daně ze zisku, *)

33,1 % podíl na výnosu daně z obratu

a dále část odvodu z přerozdělení mezi výrobními hospodářskými jednotkami z České socialistické republiky určené k použití pro výrobní hospodářské jednotky řízené orgány Slovenské socialistické republiky a federace.

(3) Z celkových výdajů státního rozpočtu federace činí:

a) dotace a subvence na financování vybraných akcí

- České socialistické republice 1 173 370 000 Kčs

- Slovenské socialistické republice 1 325 000 000 Kčs

b) dotace a subvence do rozpočtu Slovenské socialistické republiky na další rozvoj a na ekonomické vyrovnání rozdílů mezi Českou

socialistickou republikou a Slovenskou socialistickou republikou 4 745 000 000 Kčs

c) dotace a subvence na vyrovnání úrovně společenské spotřeby Slovenské socialistické republiky 7 930 000 000 Kčs

d) dotace na přerozdělení mezi VHJ do rozpočtu Slovenské socialistické republiky 410 000 000 Kčs.

(4) Vláda Československé socialistické republiky upraví závazné ukazatele a limity státního rozpočtu federace v souladu se změnami státního plánu, změnami organizačními a při uvolňování prostředků z vládní rozpočtové rezervy, pokud tím nebude dotčena výše přebytku státního rozpočtu v odstavci 1 uvedená.

(5) Vláda Československé socialistické republiky upraví v rámci výše státního rozpočtu federace uvedeného v odstavci 1 a po projednání s vládou České socialistické republiky a vládou Slovenské socialistické republiky závazné dotace a subvence branného charakteru, poskytované ze státního rozpočtu československé federace do státních rozpočtů obou republik, dojde-li k neplnění úkolů, popřípadě ke vzniku nových úkolů.

(6) Nevyčerpané částky dotací a subvencí poskytnutých ze státního rozpočtu federace do státních rozpočtů obou republik na výdaje branného charakteru se po skončení roku odvedou do státního rozpočtu federace.

§ 2

Kontrola

(1) Vláda Československé socialistické republiky provádí kontrolu hospodaření s rozpočtovými prostředky federace zejména při projednávání návrhů zpráv, které vláda pravidelně podává Federálnímu shromáždění o plnění státního rozpočtu federace.

(2) Ministerstvo financí Československé socialistické republiky

a) soustavně hodnotí plnění státního rozpočtu federace ve všech jeho částech. Za tím účelem zejména kontroluje platby, které jsou příjmem státního rozpočtu federace a způsob využívání dotací a subvencí poskytovaných ze státního rozpočtu federace;

b) provádí periodické revize způsobu hospodaření s rozpočtovými prostředky ve federálních ministerstvech, federálních orgánech a v organizacích v oboru působnosti federace.

(3) Federální ministerstva, federální výbory a ostatní federální orgány státní správy odpovídají za hospodaření rozpočtovými prostředky v oboru své působnosti a za hospodaření těmito prostředky v organizacích, které patří do oboru jejich působnosti podle ustanovení zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky a předpisů podle něj vydaných.


§ 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.


Svoboda v. r.

Dr. Hanes v. r.

Ing. Černík v. r.

Poznámky pod čarou

*) u organizací, na něž se vztahuje zákon č. 133/1969 Sb., kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení.

Přesunout nahoru