Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 159/1969 Sb.Vládní nařízení České socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl

Částka 48/1969
Platnost od 23.12.1969
Účinnost od 23.12.1969
Zrušeno k 01.01.1995 (318/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

159

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

České socialistické republiky

ze dne 5. prosince 1969

o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl

Vláda České socialistické republiky nařizuje k provedení § 35 odst. 3, § 41 odst. 2, § 42 odst. 3 a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):


ČÁST I

Kulturní fondy

§ 1

(1) Podporu tvůrčí činnosti literární, vědecké a umělecké zajišťují tyto kulturní fondy (dále jen "fondy"):

a) Český literární fond pro obor tvůrčí činnosti v oblasti slovesné, divadla, filmu, rozhlasu, televize a zábavního umění se zvláštními sekcemi pro

- krásnou literaturu,

- vědeckou a odbornou literaturu,

- novinářství,

- překladatelství,

- divadlo, rozhlas a zábavní umění,

- film a televizi,

- výkonné umělce v oblasti divadla, rozhlasu, filmu, televize a zábavního umění,

b) Český hudební fond pro obor tvůrčí činnosti v oblasti hudby se zvláštními sekcemi pro

- vážnou hudbu,

- populární hudbu,

- výkonné umělce v oblasti hudby,

- hudební vědu a kritiku,

c) Český fond výtvarných umění pro obor tvůrčí činnosti v oblasti výtvarných umění a architektury se zvláštními sekcemi pro

- výtvarné umění,

- architekturu.

(2) Sídlem fondů je Praha.

§ 2

Podporu tvůrčí činnosti uskutečňují fondy zejména

a) vytvářením materiálních podmínek pro vznik a realizaci literárních, vědeckých a uměleckých děl a uměleckých výkonů,

b) poskytováním stipendií, příspěvků a půjček k podpoře tvůrčí činnosti,

c) zřizováním, provozováním a spravováním podniků a zařízení, jež jsou v souladu s posláním fondů.

§ 3zrušeno

§ 4

(1) Správu fondů provádějí jejich správní rady. Dozor nad hospodařením fondů vykonávají dozorčí rady. Funkční období správních a dozorčích rad je dva roky.

(2) Členy správních a dozorčích rad volí zástupci sdružení autorů, výkonných umělců a uživatelů děl z oblastí tvůrčí činnosti u jednotlivých fondů z kandidátů navržených těmito sdruženími.1)

(3) V čele sekcí jsou výbory sekcí. Způsob jejich ustanovování stanoví správní rady jednotlivých fondů.

(4) Správní rady fondů a výbory sekcí volí ze svých členů předsedu a místopředsedu.

(5) Členové správních rad a výborů sekcí po dobu výkonu své funkce nejsou oprávněni se osobně podílet na jakýchkoliv příjmech z prostředků fondů s výjimkou náhrady nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem funkce.

(6) Členství ve správní radě a výborech sekcí je čestná funkce.

(7) Správní rady fondů vydávají nejpozději do 31. března běžného roku výroční zprávu, která musí obsahovat zejména údaje o hospodaření fondu za uplynulý kalendářní rok.

(8) Jménem fondu jedná ředitel, kterého jmenuje a odvolává správní rada fondu.

(9) Podrobnosti o poslání a úkolech jednotlivých fondů, formě jejich realizace, jakož i vnitřní vztahy a další podrobnosti o činnosti orgánů fondů stanoví jejich správní rady.

§ 5zrušeno

§ 6

Fondy předkládají ministerstvu kultury České republiky (dále jen "ministerstvo") výroční zprávu ve lhůtě stanovené v § 4 odst. 7 tohoto nařízení.

§ 7 – § 13zrušeno

ČÁST IIzrušeno

§ 14, § 15zrušeno

(1) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikatelské činnosti podle zvláštního předpisu2) vyplácející odměnu srazí příspěvek podle § 14 odst. 1 a v případech podle § 14 odst. 2 srazí zálohově příspěvek ve výši 1 %. Sražené částky vyúčtuje a odvede hromadně za kalendářní měsíc vždy do 20. dne následujícího měsíce organizaci příslušné pro vybírání příspěvků.

§ 16 – § 20zrušeno

ČÁST IIIzrušeno

ODDÍL 1zrušeno

§ 21 – § 31zrušeno

ODDÍL 2zrušeno

§ 32 – § 34zrušeno

ODDÍL 3zrušeno

§ 35 – § 38, § 35a, § 38azrušeno


ČÁST IVzrušeno

§ 38bzrušeno

ČÁST IVzrušeno

§ 39, § 40zrušeno


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 58/1993 Sb. Čl. II

Výnosy z příspěvků za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a z příspěvků uživatelů děl soustředěných na zvláštním účtu ministerstva kultury České republiky, včetně výnosů z těchto příspěvků odvedených za měsíc leden 1993, rozdělí ministr kultury mezi Český literární fond, Český hudební fond a Český fond výtvarných umění do 31. března 1993. Přitom postupuje podle § 35 a 35a.


Prof. Ing. Kempný, CSc., v. r.

Poznámky pod čarou

*) Vyhláška č.196/1954 Ú.l., o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl, ve znění vyhlášky č. 183/1968 Sb.

1) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 20f občanského zákoníku.

2) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

3) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru