Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/1969 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa

Částka 45/1969
Platnost od 17.12.1969
Účinnost od 17.12.1969
Zrušeno k 01.01.1974 (173/1973 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 4. prosince 1969

o výkupu dříví z lesa

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky v dohodě s ministerstvem průmyslu České socialistické republiky, ministerstvem zemědělství a výživy České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 55 zákona č. 166/1960 Sb., o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon):


§ 1

Výkup dříví z lesa

(1) Aby bylo zabezpečeno účelné využití dříví pro národní hospodářství, jsou vlastníci (uživatelé) lesa povinni do 14 dnů po vytěžení písemně nabídnout organizaci vykonávající odbornou správu lesů (§ 20 odst. 1 lesního zákona) k výkupu:

- jehličnaté a listnaté surové kmeny a jehličnaté netříděné rovnané dříví,

- jehličnaté a listnaté výřezy,

- jehličnaté důlní dříví, - jehličnaté a listnaté vlákninové dříví,

- jehličnaté a listnaté průmyslové dříví rovnané s výjimkou dříví, které mohou podle odstavce 4 prodávat přímo dřevozpracující organizaci a dříví, které si podle § 2 mohou ponechat.

(2) Organizace vykonávající odbornou správu lesů je povinna vykoupit veškeré nabídnuté jehličnaté dříví vyjmenované v odstavci 1 do 14 dnů po doručení nabídky.

(3) Nabídnuté listnaté dříví organizace vykonávající odbornou správu lesů není povinna vykoupit; nevykoupí-li je do 14 dnů po doručení nabídky, může s ním nabízející volně naložit.

(4) S písemným souhlasem organizace vykonávající odbornou správu lesů může vlastník (uživatel) lesa vytěžené dříví vyjmenované v odstavci 1 prodat přímo dřevozpracující organizaci.

(5) Nedojde-li k dohodě o místě výkupu, je jím místo vytěžení (u pařezu).

§ 2

Vlastní spotřeba dříví

Socialistická organizace, která řádně plní úkoly stanovené lesním hospodářským plánem, si může ponechat ze splněného těžebního úkolu pro nutné opravy a údržbu svých budov a zařízení nejvýše 15 % dříví a se schválením okresního národního výboru další dříví pro povolenou investiční výstavbu.

§ 3

Odvoz dříví

Veškeré vytěžené dříví (včetně dříví, které se nevykupuje) může být odvezeno až po kontrolním označení a po vystavení příslušného dokladu (číselníku) organizací vykonávající odbornou správu lesů.


Závěrečná ustanovení

§ 4

Ustanovení vyhlášky se nevztahuje na dříví vytěžené v lesích státních organizací, jimž jsou státním plánem rozvoje národního hospodářství stanoveny jmenovitě jako závazný úkol dodávky dříví.

§ 5

Název vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 89/1965 Sb., "o výkupu surového dříví, ochraně stromů rostoucích mimo les a o mimořádném zásobování dřívím", ve znění vyhlášky č. 154/1968 Sb., se mění a zní takto: "o ochraně stromů rostoucích mimo les".

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Hruzík v. r.

Přesunout nahoru