Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 141/1969 Sb.Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení

Částka 45/1969
Platnost od 17.12.1969
Účinnost od 01.01.1970
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

141

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky

ze dne 4. prosince 1969,

kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení.

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky stanoví podle § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, ve znění zákona č. 12/1959 Sb.:


Čl. 1

Vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, ve znění vládního nařízení č. 99/1966 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 5 odst. 2 zní:

"(2) Kde není odběr vody měřen vodoměrem, platí se vodné paušálem za předpokládané množství odebrané vody, zjištěné podle ročních směrných spotřebních čísel. Roční směrná spotřební čísla pro jednotlivé druhy spotřeby vody jsou uvedena v příloze k této vyhlášce. V případech, které nejsou uvedeny v příloze, vypočte se spotřeba vody samostatně podle ukazatelů jako je vybavenost objektu, délka pracovní nebo provozní doby, technologie výroby apod."

2. § 5 odst. 3 se zrušuje.

3. § 9 se doplňuje dalším odstavcem tohoto znění:

"(6) Má-li být odběratelům účtováno vodné nebo stočné podle různých sazeb za 1 m3, jsou odběratelé povinni dodavateli každoročně písemně, nejpozději do 20. prosince, oznámit rozdělení odebrané vody podle těchto sazeb. Oznámení není třeba, jestliže proti údajům sděleným odběratelem naposledy nedošlo ke změnám. Odběratelé jsou povinni oznámit bez zbytečného odkladu též každou podstatnou změnu v rozdělení odběru vody podle sazeb, k níž dojde během roku. Dodavatel přihlíží k oznámené změně při fakturaci vodného a stočného. Má právo oznámení přezkoušet a při fakturaci vycházet z výsledků přezkoušení."


Čl. 2

Ustanovení čl. II bod 7 a čl. V bod 21 směrnic Ústřední správy vodního hospodářství č. 112/1955 Ú. l., k provedení vyhlášky ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, se zrušují.

Čl. 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1970.


Náměstek ministra:

Ing. Boháč v. r.


Příloha

Položka č.Druh spotřeby vodyRoční směrné číslo, popř. jiný ukazatel spotřeby
I. BYTOVÝ FOND
byty
na jednoho obyvatele bytu
1.v domech pouze s výtoky16 m3
2.v domech pouze s výtoky a společnými WC (pavlačový typ)25 m3
3.je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo vanového koutu)31 m3
4.je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva41 m3
5.je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem46 m3
6.je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody56 m3
7.rekreační chaty
na jednoho obyvatele rekreační chaty spotřeba se vypočte jako u položek 1 až 6 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána.
II. VEŘEJNÉ BUDOVY (kancelářské budovy, školy, mateřské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, studentské koleje)
kancelářská budovy
na jednoho pracovníka
8.v budově pouze s výtoky a WC14 m3
9.v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou teplé vody nebo průtokovými ohřívači, popř. bojlery20 m3
školy
na jednu osobu (žáka, učitele, zaměstnance) při průměru 200 pracovních dnů
10.v budově pouze s výtoky4 m3
11.v budově pouze s výtoky a WC6 m3
mateřské školy s denním provozem
na jednu osobu (učitele, zaměstnance, dítě)
8 m3
12.v objektech pouze s výtoky a WC
13.v objektech s WC, kuchyní a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování16 m3
14.družiny mládeže (pouze s výtoky a WC)
na jednu osobu včetně zaměstnanců
4 m3
internáty, učňovská domovy, studentské koleje
na jednu osobu včetně zaměstnanců
15.v budovách s umyvadly, WC a umývárnou s přípravou teplá vody ke koupání nebo sprchování20 m3
16.v budovách s umyvadly, WC, umývárnou s přípravou teplé vody ke koupáni nebo sprchování a kuchyní32 m3
ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte se roční směrné číslo podle vybaveni bytu.
III. HOTELY A UBYTOVNY
hotely s restaurací
na jedno lůžko
17.v budovách, kde většina pokojů je vybavena WC a koupelnami (sprchami)360 m3
18.v budovách, kde většina pokojů je bez koupelen (sprch) nebo WC180 m3
19.v budovách, kde jsou pokoje bez koupelen (sprch) a WC60 m3
20.hotely bez restaurace (WC a koupelny - sprchy - jsou na chodbě společné)
na jedno lůžko
36 m3
ubytovny (umyvadla, WC, bez koupelen či sprch)
na jedno lůžko
21.do 5 hostinských pokojů18 m3
22.do 20 hostinských pokojů24 m3
23.nad 20 hostinských pokojů30 m3
v případě, že je možno použit koupelnu, připočítá se k jednotlivým směrným číslům na jedno lůžko 10 m3
IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
24.zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské ordinace (umyvadla, WC)
na jednoho zaměstnance
18 m3
na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru2 m3
25.jesle s denním provozem (WC, kuchyň a umývárna s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování) na jednoho zaměstnance18 m3
na jedno lůžko12 m3
lékárny (WC, umyvadlo)
na jednoho zaměstnance
26.s destilačním přístrojem30 m3
27.bez destilačního přístroje20 m3
28.hygienicko-epidemiologické stanice
(WC, umyvadla)
20 m3
na jednoho zaměstnance
na jednu vyšetřovanou osobu v denním průměru4 m3
29.zubní střediska s celoročním provozem
(WC, umyvadla)
na jednoho zaměstnance38 m3
na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru2 m3
očistné lázně s celoročním provozem
30.vanová lázeň na 1 koupel240 l
31.sprchová lázeň na jedno sprchování120 l
V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY
32.kina a divadla s celoročním provozem (WC, umyvadla) na jedno sedadlo při jednom představení denně0.6 m3
33.klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti (WC a umyvadlo k dispozici)10 m3
34.přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea (WC a umyvadlo k dispozici)
na jednoho stálého zaměstnance
20 m3
na jednoho návštěvníka v denním průměru2 m3
VI. PROVOZOVNY, PRODEJNY A VÝROBNY
pohostinství - restaurace (WC, umyvadlo)
na jednoho zaměstnance v jedné směně
35.kde je jen výčep30 m3
36.kde je výčep a podávání studených jídel50 m3
37.kde je výčep, podávání studených a teplých jídel80 m3
38.výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min.
(připočítává se k položkám 35-37)
za jednu směnu ročně
450 m3
39.jídelny závodního stravování, kde se jídlo dováží
(WC, umyvadlo)
na jednoho strávníka v denním průměru6 m3
40.závodní kuchyně a jídelny (WC, umyvadlo)
na jednoho strávníka v denním průměru
12 m3
provozovny místního významu, kde se voda neužívá k výrobě
na jednoho zaměstnance v jedné směně
41.pouze s výtoky6 m3
42.s výtoky a WC16 m3
43.s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru)20 m3
44.s výtoky, WC, přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou30 m3
45.s výtoky, WC, přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači (bojleru) a možností sprchování teplou vodou u provozoven s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné provozy apod.)
46.samostatné prádelny (zakázkové)
na 1 q vypraného prádla (tzv. technologická voda)
6 m3
na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek 41-45
holičství a kadeřnictví (WC, umyvadla)
na jednoho zaměstnance
47.v pánské provozovně bez přípravy teplé vody
(bez průtokového ohřívače, bojleru, apod.)
16 m3
48.v pánské provozovně s přípravou teplé vody40 m3
49.v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé vody48 m3
50.v dámské provozovně s přípravou teplé vody60 m3
51.fotografické provozovny do 5 výrobních zaměstnanců
(WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř)
na jednoho výrobního zaměstnance
200 m3
na jednoho nevýrobního zaměstnance16 m3
v provozovnách s více než 5 výrobními zaměstnanci
se provádí individuální technický výpočet spotřeby vody
52.potravinářské prodejny (WC, umyvadlo)
na jednoho zaměstnance
20 m3
kde je chladící zařízení s kompresorem chlazeným vodou bez recirkulace vody, vypočte se spotřeba vody individuálně
53.prodejny ryb, drůbeže a zvěřiny (WC, umyvadlo)
na jednoho zaměstnance
20 m3
na 100 kg prodaných živých ryb34 m3
54.prodej ryb v jiné prodejné nebo jen v sádce na volném prostranství
na 100 kg živých ryb6 m3
55.ostatní prodejny a sběrny služeb (WC, umyvadlo)
na jednoho zaměstnance
16 m3
56.potravinářské výrobny místního významu
jako řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva,
apod. (WC, umyvadla)
na jednoho zaměstnance36 m3
spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybaveni prodejny
VII. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ
hospodářská zvířata
na jeden kus
57.dojnice včetně ošetřování mléka22 m3
z toho spotřeba vody pro mléčnici4 m3
58.býk18 m3
59.tele, ovce, koza, vepř4 m3
60.prasnice8 m3
61.kůň16 m3
drůbež
na 100 kusů
62.slepice, perličky, krůty16 m3
63.husy, kachny48 m3
VIII. RŮZNÉ
zahrady okrasné nebo osázené zeleninou
64.na jeden ar16 m3
65.zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané
na jeden ar4 m3
66.osobní nebo dodávkové auto (stříkání a umývání)30 m3
autobus nebo nákladní auto (stříkání a umývání)
67.do tří tun nosnosti60 m3
68.nad tři tuny nosnosti80 m3
Přesunout nahoru