Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 131/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Částka 43/1969
Platnost od 26.11.1969
Účinnost od 13.02.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

131

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 16. října 1969

o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou


Dne 13. února 1969 byla v Tunisu podepsána Platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.


Podle svého článku 11 vstoupila Dohoda v platnost dnem 13. února 1969.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Marko v. r.


PLATEBNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Tuniské republiky, vedeny přáním usnadnit platební styk mezi oběma zeměmi, se dohodly takto:

Článek 1

Platy mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou se budou provádět ve zúčtovacích dolarech USA.

Za tím účelem Československá obchodní banka, a. s. (Banque Commerciale Tchécoslovaque S. A.), Praha, jednající za vládu Československé socialistické republiky, a Ústřední banka Tuniska (Banque Centrale de Tunisie), Tunis, jednající za vládu Tuniské republiky, otevřou si navzájem ve svých knihách bezúročný účet ve zúčtovacích dolarech USA, který bude veden bez výloh.

Článek 2

K tíži účtu otevřeného v knihách Československé obchodní banky se bude připisovat hodnota československého zboží vyváženého do Tuniska, jakož i vedlejší výlohy s tím spojené, a v jeho prospěch hodnota tuniského zboží vyváženého do Československa a vedlejší výlohy s tím spojené.

K tíži účtu otevřeného v knihách Ústřední banky Tuniska se bude připisovat hodnota tuniského zboží vyváženého do Československa, jakož i vedlejší výlohy s tím spojené, a v jeho prospěch hodnota československého zboží vyváženého do Tuniska a vedlejší výlohy s tím spojené.

Vedlejšími výlohami uvedenými v předchozích odstavcích se rozumějí zejména: dopravné všeho druhu, pojištění, zajištění a provize, výlohy obchodního zastoupení, výlohy výstav, veletrhů a reklamy, jakož i výlohy bankovních operací.

Prostřednictvím uvedených účtů se budou platit rovněž:

- poplatky a výlohy přístavní a výlohy spojené se zásobováním lodí,

- výlohy oficiálních reprezentací,

- konzulární příjmy,

- cestovní a pobytové náklady oficiální, soukromé nebo turistické povahy,

- poplatky a pohledávky vyplývající z patentů, licencí, továrních známek, autorských práv atd.,

- úhrady zůstatků mezi československými a tuniskými správami spojů,

- soudní pokuty a výlohy,

- výlohy spojené s kontrolou zboží,

- a všeobecně všechny běžné platy, na nichž se dohodnou Československá obchodní banka a Ústřední banka Tuniska.

Článek 3

Příslušné úřady obou zemí budou vydávat v rámci příslušných devizových předpisů platných v jejich zemích povolení k úhradě platů uvedených v článku 2, pokud takových povolení bude zapotřebí.

Článek 4

Kontrakty, účty a jiné doklady, týkající se výměny zboží a služeb placených v rámci této Dohody, jakož i platební příkazy, budou vyjadřovány ve zúčtovacích dolarech USA.

Článek 5

S výhradou předchozího schválení všech zúčastněných stran mohou být na účty uvedené v článku 1 prováděny převody prostředků ze třetí země nebo mohou být z těchto účtů prováděny převody prostředků do třetí země.

Článek 6

Překročí-li zůstatek účtů uvedených v článku 1 částku osmsettisíc (800 000) zúčtovacích dolarů USA, učiní obě smluvní strany opatření nutná k vyrovnání tohoto přetažku.

Článek 7

V případě změny úřední ceny zlata ve Spojených státech amerických, která je v současné době 35 USA dolarů za 1 trojskou unci ryzího zlata (jeden dolar USA se rovná 0,888671 gramu ryzího zlata), budou upraveny zůstatky účtů uvedených v článku 1, jakož i částka uvedená v článku 6 v poměru k nastalé změně.

Článek 8

Nebude-li při skončení platnosti této Dohody zůstatek účtů uvedených výše v článku 1 převeden do nové dohody, bude vyrovnán dodávkami zboží, na nichž se obě smluvní strany dohodnou.

Po uplynutí dvanácti měsíců ode dne skončení platnosti této Dohody bude však ještě zbývající zůstatek vyrovnán platbou ve volných dolarech USA, popřípadě v jiné měně, na níž se dohodnou Československá obchodní banka a Ústřední banka Tuniska; stejným způsobem budou vyrovnány pohledávky spadající do rámce platů podle článku 2 této Dohody, které budou splatny nebo placeny po uplynutí této dvanáctiměsíční lhůty.

Článek 9

Ke dni 31. prosince 1968 se ruší Platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky ze dne 4. prosince 1964.

Článek 10

Československá obchodní banka a Ústřední banka Tuniska se dohodnou o způsobu uzavření a převedení zůstatku účtů vedených podle Platební dohody ze dne 4. prosince 1964, jakož i o technické úpravě provádění této Dohody.

Článek 11

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1969 a bude platit do 31. prosince 1971.

Po 31. prosinci 1971 bude prodloužena do 31. prosince 1972 a pak bude obnovována mlčky z roku na rok na nové období 1 roku, pokud ji jedna nebo druhá smluvní strana písemně nevypoví tři měsíce před skončením příslušného roku.

Sepsáno v Tunisu dne 13. února 1969 ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Jaroslav Janda v. r.

Za vládu

Tuniské republiky:

Naceur Ben Amor v. r.

Přesunout nahoru