Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Částka 43/1969
Platnost od 26.11.1969
Účinnost od 13.02.1969
Zrušeno k 19.04.1974 (7/1975 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 14. října 1969

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Dne 13. února 1969 byla v Tunisu podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.

Podle svého článku 9 vstoupila Dohoda v platnost dnem 13. února 1969.

Výměnou nót ze dne 6. a 27. června 1969 byla provedena úprava článku 1 odst. 3 Dohody.

Český překlad Dohody ve znění úpravy provedené výměnou nót ze dne 6. a 27. června 1969 se vyhlašuje současně.

Ministr:

Ing. Marko v. r.

DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Tuniské republiky, vedeny přáním podpořit hospodářskou spolupráci a rozvíjet obchodní styky mezi oběma zeměmi na základě zásad rovnosti a vzájemných výhod, dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany si vzájemně poskytují zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech otázkách, týkajících se obchodu mezi oběma zeměmi.

Zacházení podle zásady nejvyšších výhod se však nevztahuje na výhody, úlevy a výjimky, které jedna nebo druhá smluvní strana poskytuje nebo poskytne sousedním zemím pro usnadnění pohraničního styku.

Zacházení podle zásady nejvyšších výhod se rovněž nevztahuje na výhody, úlevy a výjimky, které Tuniská republika poskytuje nebo poskytne jedné nebo více zemím arabského Maghrebu, Francii a zemím Evropského hospodářského společenství.

Článek 2

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude provádět v období od 1. ledna 1969 do 31. prosince 1971 podle listin "A" a "B" připojených k této Dohodě. Listiny vyváženého a dováženého zboží mohou být upravovány nebo doplňovány Smíšenou komisí uvedenou v článku 7.

Článek 3

Příslušné československé a tuniské úřady učiní všechna potřebná opatření k usnadnění vývozu a dovozu zboží uvedeného v listinách "A" a "B" přiložených k této Dohodě.

Článek 4

Smluvní strany se zavazují vydávat, pokud bude zapotřebí, prostřednictvím svých příslušných orgánů a v souhlase se zákony a předpisy platnými v obou zemích, dovozní a vývozní povolení až do výše hodnot uvedených v listinách "A" a "B" podle článku 2.

Blahovolně budou rovněž posuzována dovozní a vývozní povolení na dovoz a vývoz zboží, jehož hodnoty uvedené v listinách "A" a "B" budou vyčerpány nebo jež v těchto listinách není uvedeno.

Článek 5

Dovoz a vývoz zboží podle této Dohody se bude provádět podle podmínek kontraktů uzavíraných mezi československými organizacemi zahraničního obchodu jakožto samostatnými právnickými osobami nebo jinými československými samostatnými právnickými osobami, oprávněnými podle československých předpisů provozovat zahraniční obchod na jedné straně a tuniskými fyzickými nebo právnickými osobami na druhé straně.

Článek 6

Platy vyplývající z výměny zboží podle této Dohody se budou provádět podle ustanovení Platební dohody podepsané oběma smluvními stranami dnešního dne.

Článek 7

Dohledem na řádné provádění této Dohody se pověřuje Smíšená komise, složená ze zástupců vlád obou zemí. Tato komise, která se sejde na žádost jedné nebo druhé smluvní strany, bude moci zejména upravovat nebo doplňovat listiny zboží uvedené v článku 2 a navrhovat vládám obou zemí opatření ke zlepšení obchodních a platebních vztahů obou zemí.

Článek 8

Listiny zboží "A" a "B" uvedené v článku 2, jakož i dopisy připojené k této Dohodě, tvoří její nedílnou část

Tato Dohoda ruší a nahrazuje Dlouhodobou obchodní dohodu uzavřenou dne 4. prosince 1964 mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou.

Vstupuje v platnost dnem podpisu s účinností od 1. ledna 1969 a bude platit do 31. prosince 1971.

Po 31. prosinci 1971 bude prodloužena do 31. prosince 1972 a pak bude obnovována mlčky z roku na rok na nové období 1 roku, pokud ji jedna nebo druhá smluvní strana písemně nevypoví tři měsíce před skončením příslušného roku.

Sepsáno v Tunisu dne 13. února 1969 ve dvou vyhotoveních v jazyce francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Ing. Jaroslav Janda v. r.

Za vládu

Tuniské republiky:

Naceur Ben Amor v. r.

LISTINA "A"

Tuniské výrobky určené k vývozu do Československa

Roční hodnota v tisících US dolarů zúčt. měny
1. Datle 30
2. Agrumy 300
3. Mandle 300
4. Meruňková jádra S.B.
5. Ječmen S.B.
6. Zelenina čerstvá S.B.
7. Zelenina sušená 20
8. Olivový olej 300
9. Víno 250
10. Koření a semena S.B.
11. Solená střívka 150
12. Konzervy z rajských jablíček 50 + P.A.
13. Rybí a zeleninové konzervy 200
14. Ovocné konzervy (meruňky) 100
15. Ovocné šťávy 20 + P.A.
16. Ostatní potravinářské výrobky 50
17. Krmiva (pokrutiny, otruby a šrot, rybí moučka atd.) 20 + P.A.
18. Mořské houby 40
19. Fosfáty surové 1 200
20. Superfosfáty a triplfosfáty 1 000
21. Olovo a výrobky z olova 1 200
22. Železná ruda 150
23. Rtuť S.B.
24. Různé důlní výrobky S.B.
25. Kůže (ovčí a kozí) 100
26. Korek a výrobky z korku 50 + P.A.
27. Vonné oleje 50
28. Řemeslnické výrobky 200
29. Výrobky z umělých hmot 30
30. Baterie 50
31. Metalurgický fosfát 200
32. Sanitní výrobky (výlevky, umyvadla atd.) 200
33. Plechové sudy a barely 30
34. Vyčiněné kůže 50
35. Pneumatiky S.B.
36. Jutové tkaniny - jutové pytle 70
37. Tkaniny 400
38. Konfekce tuniského původu 500
39. Pletené výrobky 200
40. Svíčky S.B.
41. Elektrody 30
42. Cement S.B.
43. Sklo S.B.
44. Celulosa S.B.
45. Tabák S.B.
46. Veletržní kontingent 100
47. Různé 200

Poznámky k překladu:

S.B. = podle potřeby

P.A. = možnost zvýšení

LISTINA "B"

Československé výrobky určené k vývozu do Tuniska

Roční hodnota v tisících US dolarů zúčt. měny
1. Různé potravinářské výrobky 50
2. Chmel 60
3. Slad 100
4. Pivo 20
5. Cukr C.G.
6. Sýry C.G.
7. Dříví (včetně impregnovaných sloupů) 100 + P.A.
8. Dřevovláknité desky P.M.
9. Zápalky 250
10. Papír (včetně rotačního) C.G.
11. Židle z ohýbaného dřeva S.B.
12. Sanitní výrobky (vany) 100
13. Brusný materiál všeho druhu 20
14. Různé chemické a farmaceutické výrobky 250
15. Suroviny a technické tkaniny pro obuvnický průmysl 300
16. Různý textil 300
17. Příze bavlněná, z umělého vlákna a umělého hedvábí a šicí nitě 300
18. Sportovní potřeby (s výjimkou obuvi) 20
19. Hračky 15
20. Hygienické pryžové výrobky 15
21. Ploché, tabulové a zrcadlové sklo 150 + P.A.
22. Osvětlovací, laboratorní, technické a stolní sklo 250
23. Jablonecké zboží, drahokamy přírodní a syntetické, imitace drahokamů, skleněné knoflíky a achát, atd. ... 25
24. Metalurgické výrobky, plechy, trubky, spojovací součástky, tkané sítě, pletené sítě, výrobky z drátu 500
25. Železářské zboží, šrouby do dřeva, čalounické a obuvnické hřebíky - pokud nejsou vyráběny v Tunisku 80
26. Přístroje a potřeby pro domácnost smaltované či nikoliv (zvláště masové strojky) 50
27. Užitkový porcelán a keramika 100
28. Podlahová krytina a desky z umělých hmot 10 + P.A.
29. Tkaniny impregnované a napuštěné 200
30. Součásti jízdních kol P.M.
31. Mopedy, motocykly a náhradní díly 15
32. Náhradní díly pro šicí stroje 20
33. Stroje psací, počítací a náhr. díly 40
34. Tiskařské stroje 40
35. Větruvzdorné a petrolejové lampy S.B.
36. Elektromateriál včetně Bergmannových trubek 40 + P.A.
37. Autobusy a náhradní díly 400
38. Osobní automobily a náhradní díly 100 + P.A.
39. Těžká strojírenská zařízení P.M.
40. Různé stroje a zařízení včetně dieselmotorů, vyjma vyráběných v Tunisku, a náhradní díly 20
41. Vědecké přístroje včetně optických, měřicích, foto- a kinopřístrojů 85
42. Radiopřijímače, televizory, magnetofony a náhradní díly S.B.
43. Stavební stroje, silniční stroje, jeřáby 500
44. Obráběcí stroje 150
45. Stroje pro textilní průmysl S.B.
46. Kožedělné a obuvnické stroje 200
47. Stroje a zařízení pro doly 550 + P.A.
48. Ložiska 10
49. Žáruvzdorné výrobky 50 + P.A.
50. Náhradní díly pro traktory 20
51. Elektrická výstroj motorových vozidel 15
52. Průmyslové řetězy válečkové 10
53. Pneumatiky a duše pro jízdní kola C.G.
54. Výrobky z technické gumy 25
55. Gumové dopravní pásy 100
56. Hodinářské výrobky 10
57. Hudební nástroje 10
58. Pracovní a gumová obuv C.G.
59. Jehly a špendlíky, krejčovské potřeby a knoflíky 50
60. Kancelářské a školní potřeby 100
61. Glukosa pro cukrářství 50
62. Veletržní kontingent 100
63. Různé 400

Poznámky k překladu:

P.A. = možnost zvýšení

C.G. = globální kontingent

S.B. = podle potřeby

P.M. = pro paměť

Přesunout nahoru