Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 13/1969 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci

Částka 5/1969
Platnost od 25.02.1969
Účinnost od 07.02.1968
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 20. ledna 1969

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci


Dne 19. prosince 1966 byla v Dar es Salaamu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci.


Podle svého článku 13 vstoupila Dohoda v platnost dnem 7. února 1968.

Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.


Ing. Marko v. r.


Dohoda

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené republiky Tanzánie o kulturní spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Sjednocené republiky Tanzánie, vedeny snahou posilovat rozvíjení mírové spolupráce a přejíce si rozšiřovat vzájemné styky v oblasti kultury, školství, vědy a umění a přispět tak k prohloubení a rozvoji přátelských vztahů mezi oběma státy, rozhodly se uzavřít tuto dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

Vláda Československé socialistické republiky

Mikuláše Šurinu,

Vláda sjednocené republiky Tanzánie

C. Y. Mgonju,

kteří vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto:

Článek 1

Smluvní strany budou na základě vzájemného přátelství, porozumění a na základě dodržování zásad svrchovanosti, nevměšování a rovnosti rozvíjet kulturní styky mezi oběma státy a přispívat tak k vzájemnému poznávání kulturních hodnot obou států.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi kulturními, uměleckými, vědeckými, školskými a zdravotnickými, jakož i společenskými a družstevními organizacemi obou států.

Článek 3

Smluvní strany budou v rámci platných předpisů a existujících možností ve svých zemích podporovat uvádění hudebních, filmových a divadelních představení, pořádání výstav, přednášek a vydávání překladů významných děl vědecké a jiné literatury druhého státu.

Článek 4

Smluvní strany budou usnadňovat na vzájemně přijatelné základně výměnu uměleckých, vědeckých a školských publikací, filmů, hudebních záznamů, notového materiálu a výtvarných děl.

Článek 5

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci v oblasti rozhlasu, televize, filmu a tisku. Příslušné instituce a organizace obou států mohou za tím účelem uzavírat zvláštní ujednání.

Článek 6

Každá ze smluvních stran bude podporovat šíření znalostí o druhé zemi ve veřejnosti, jakož i ve školách a osvětových zařízeních.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou výměnu vědců, profesorů, studentů, jakož i umělců, uměleckých skupin a pracovníků v oblasti umění a kultury a společenských a družstevních organizací.

Článek 8

Smluvní strany umožní podle svých možností studium občanů druhého státu na vysokých a odborných školách, jakož i ve výzkumných a vědeckých ústavech a poskytnou jim stipendia.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat styky mezi sportovními organizacemi a sportovci obou zemí a pořádání sportovních utkání.

Článek 10

K provádění této dohody smluvní strany sjednají na určité časové období prováděcí plány nebo programy kulturní spolupráce nebo se diplomatickou cestou dohodnou o akcích, které mají v úmyslu pořádat v příštím období.

Článek 11

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu týkajícímu se výkladu kteréhokoli ustanovení této dohody, vyřeší jej smluvní strany diplomatickou cestou.

Článek 12

Kterékoli ustanovení této dohody může být změněno společnou dohodou obou smluvních stran.

Článek 13

Tato dohoda podléhá schválení podle příslušných ústavních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny listin o tomto schválení, která bude provedena v době co nejkratší.

Článek 14

1. Tato dohoda zůstane v platnosti tři roky od svého vstupu v platnost.

2. Nevypoví-li jedna ze smluvních stran písemně tuto dohodu šest měsíců před uplynutím doby uvedené v odst. 1 tohoto článku, prodlužuje se její platnost na neurčito, dokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Dáno v Dar-es-Salaamu dne 19. prosince 1966 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

M. Šurina v. r.

Za vládu Sjednocené republiky Tanzánie:

C. Y. Mgonja v. r.

Přesunout nahoru